Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
153 posty 46 komentarzy

Moje komentarze

 • @Mariusz G. 12:14:00 Myli się Pan
  Sąd Najwyższy – naczelny organ władzy sądowniczej w Polsce. Sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania oraz wykonuje inne czynności określone w Konstytucji i ustawach.

  Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze przyznał, że „…zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych polegających na złożeniu przez dłużnika odpowiedniego oświadczenia w formie ogłoszenia podlega egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c.”

  Uchwała Sądu Najwyższego jest rozstrzygnięciem wątpliwości, zagadnienia prawnego i ustalenia SN wiążą sądy powszechne. Można tylko gdybać, czy wystarczy orzeczenie SN w składzie trzech sędziów, czy siedmiu, a może wszystkich. Ustalenia są jednoznaczne i nie ma alternatywy. Jest jeden tryb egzekucyjny. Jeśli któryś sąd ma dylemat, to musi podważyć uchwałę Sądu Najwyższego, ale… w organie nadrzędnym czyli przez pełen skład Sądu Najwyższego.

  Uchwała z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06

  1. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.

  Zaznaczyć należy, że wierzyciel nie jest orzecznikiem, sędzią i nie wydaje nakazów. Każdy wniosek wierzyciela podlega kontroli formalnej i merytorycznej. Wskazany przez wierzyciela sposób egzekucji musi być właściwy dla danego rodzaju egzekucji.

  W świetle obowiązujących przepisów podstawą prowadzenia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności (art. 776 kodeksu postępowania cywilnego).

  Stanowisko to podzielił Sąd Rejonowy w Ostródzie i Sąd Okręgowy w Elblągu. W oparciu o prawo procesowe i o orzecznictwo SN Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny postanowieniem w dniu 28 lutego 2013r., sygn. akt I Cz 94/13 oddalił zażalenie. Sąd zważył, co następuje:

  Zażalenie wierzyciela nie zasługiwało na uwzględnienie.

  Zgodnie z art. 1049 § 1 kpc jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym terminie czynności, którą może wykonać także inna osoba, wierzyciel będzie umocowany do wykonania tej czynności na koszt dłużnika - sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika. Na żądanie wierzyciela sąd przyzna mu sumę potrzebną do wykonania czynności.

  Sąd Okręgowy w Elblągu, na poparcie swoich twierdzeń, przytoczył uchwałę Sądu Najwyższego III CZP 23/06.

  W Polsce obowiązuje jeden porządek prawny i nie można stosować prawa niepisanego (patrz uzasadnienie postanowienia).

  Postanowienia istot (kaleczących zawód sędziego) są niezgodne z prawem, bo zobowiązanie zawarte w punkcie pierwszym tytułu wykonawczego jest czynnością zastępowalną i należy egzekucję rozpatrywać wyłącznie w trybie art. 1049 k.p.c. (o czym stanowi ustawa). Używanie (i to nobilitując wierzyciela na sędziów najwyższych oraz stosując duopol prawny) reliktowego przepisu art. 1050 k.p.c., przeznaczonego do stosowania w szczególnych wypadkach do egzekucji czynności niezastępowalnej jest niedopuszczalne. Ktoś, kto nie umie czytać ze zrozumieniem powinien na poczcie znaczki przyklejać, a nie być sędzią.

  Art. 1049. Czynności, które mogą wykonać inne osoby
  ________________________________________
  Dz.U.2016.0.1822 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

  § 1. Jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym terminie czynności, którą może wykonać także inna osoba, wierzyciel będzie umocowany do wykonania tej czynności na koszt dłużnika - sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika. Na żądanie wierzyciela sąd przyzna mu sumę potrzebną do wykonania czynności. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

  § 2. Przepisów niniejszego artykułu nie stosuje się do czynności polegających na świadczeniu rzeczy oznaczonych co do tożsamości.

  Amen
  Zlecenie dla adwokata
 • szukam adokata, tel. 791830093
  Jestem osobą pokrzywdzoną.

  http://prawodlakazdego.pl/content/zasada-demokratycznego-pa%C5%84stwa-prawnego
  http://prawo.vagla.pl/node/8970


  Nie można w Polsce wydawać orzeczeń na zasadzie pokaż mi człowieka, a paragraf się znajdzie.

  Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jeleniej Góra, ul. Działkowicza 19


  W dniu 2017-10-14 o 12:40, Grzegorz Niedźwiecki pisze:
  Nie tylko
  Art. 4242. Skarga Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich
  ________________________________________
  Dz.U.2016.0.1822 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
  W wypadkach określonych w art. 4241 pojęcie i zakres skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skargę może wnieść także Prokurator Generalny, jeżeli niezgodność wyroku z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego, Rzecznik Praw Obywatelskich – jeżeli niezgodność wyroku z prawem wynika z naruszenia konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela, albo Rzecznik Praw Dziecka – jeżeli niezgodność wyroku z prawem wynika z naruszenia praw dziecka.

  Można wnieść o przyznanie pełnomocnika procesowego z urzędu.

  Można też złożyć do Departamentu Postępowania Sądowego – Prokuratura Krajowa Wniosek o zajęcie stanowiska i wydanie interpretacji.

  Można również złożyć do Prokuratora Generalnego zawiadomienie o przestępstwach nadużycia władzy, poświadczenia nieprawdy, uporczywego nękania, wymuszenia rozbójniczego i nie stosowania litery prawa.

  Można wnosić o wyłączenie sędziów z powodu mataczenia.

  Można w przypadku kolejnego wniosku wierzyciela żądać ustosunkowania się do orzecznictw diametralnie odmiennych (SN III CZP 23/06 oraz SO Elbląg oddalający bliźniaczy wniosek wierzyciela oparty na podstawie art. 1050 k.p.c.). Sąd będzie musiał się do tego ustosunkować i legitymizować merytorycznie soje decyzje.

  Można składać pozew cywilny o zaniechanie.

  Można składać skargi do trybunałów międzynarodowych..

  Można bardzo wiele, a przewlekłość działa na ich niekorzyść, a moją korzyść…

  Twoja sugestia oznacza, że nic nie można, bo sędziowie są niezawiśli i mogą stosować dowolne prawo. Błąd.

  Nil


  W dniu 2017-10-14 o 11:22, Danuta Radwańska Vollus pisze:
  Grzegorz ! Jak można do Ciebie mówić że nie jesteś osobą legitymowaną do złożenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia . Taką skargę może złożyć tylko i wyłącznie ADWOKAT A NIE TY!

  http://e-prawnik.pl/artykuly/postepowanie-przed-sadem/skarga-o-stwierdzenie-niezgodnosci-z-prawem-prawomocnego-orzeczenia-1.html
  Wyłączenie sędziów z powodu mataczenia
 • Szukam adwokata, tel. 791830093
  Jestem osobą pokrzywdzoną.

  http://prawodlakazdego.pl/content/zasada-demokratycznego-pa%C5%84stwa-prawnego
  http://prawo.vagla.pl/node/8970


  Nie można w Polsce wydawać orzeczeń na zasadzie pokaż mi człowieka, a paragraf się znajdzie.

  Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jeleniej Góra, ul. Działkowicza 19


  W dniu 2017-10-14 o 12:40, Grzegorz Niedźwiecki pisze:
  Nie tylko
  Art. 4242. Skarga Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich
  ________________________________________
  Dz.U.2016.0.1822 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
  W wypadkach określonych w art. 4241 pojęcie i zakres skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skargę może wnieść także Prokurator Generalny, jeżeli niezgodność wyroku z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego, Rzecznik Praw Obywatelskich – jeżeli niezgodność wyroku z prawem wynika z naruszenia konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela, albo Rzecznik Praw Dziecka – jeżeli niezgodność wyroku z prawem wynika z naruszenia praw dziecka.

  Można wnieść o przyznanie pełnomocnika procesowego z urzędu.

  Można też złożyć do Departamentu Postępowania Sądowego – Prokuratura Krajowa Wniosek o zajęcie stanowiska i wydanie interpretacji.

  Można również złożyć do Prokuratora Generalnego zawiadomienie o przestępstwach nadużycia władzy, poświadczenia nieprawdy, uporczywego nękania, wymuszenia rozbójniczego i nie stosowania litery prawa.

  Można wnosić o wyłączenie sędziów z powodu mataczenia.

  Można w przypadku kolejnego wniosku wierzyciela żądać ustosunkowania się do orzecznictw diametralnie odmiennych (SN III CZP 23/06 oraz SO Elbląg oddalający bliźniaczy wniosek wierzyciela oparty na podstawie art. 1050 k.p.c.). Sąd będzie musiał się do tego ustosunkować i legitymizować merytorycznie soje decyzje.

  Można składać pozew cywilny o zaniechanie.

  Można składać skargi do trybunałów międzynarodowych..

  Można bardzo wiele, a przewlekłość działa na ich niekorzyść, a moją korzyść…

  Twoja sugestia oznacza, że nic nie można, bo sędziowie są niezawiśli i mogą stosować dowolne prawo. Błąd.

  Nil


  W dniu 2017-10-14 o 11:22, Danuta Radwańska Vollus pisze:
  Grzegorz ! Jak można do Ciebie mówić że nie jesteś osobą legitymowaną do złożenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia . Taką skargę może złożyć tylko i wyłącznie ADWOKAT A NIE TY!

  http://e-prawnik.pl/artykuly/postepowanie-przed-sadem/skarga-o-stwierdzenie-niezgodnosci-z-prawem-prawomocnego-orzeczenia-1.html
  Przewlekłość postępowania
 • Szukam adwokata, który złoży skargę na niezgodność z prawem orzeczenia
  Jestem osobą pokrzywdzoną.

  http://prawodlakazdego.pl/content/zasada-demokratycznego-pa%C5%84stwa-prawnego
  http://prawo.vagla.pl/node/8970


  Nie można w Polsce wydawać orzeczeń na zasadzie pokaż mi człowieka, a paragraf się znajdzie.

  Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jeleniej Góra, ul. Działkowicza 19


  W dniu 2017-10-14 o 12:40, Grzegorz Niedźwiecki pisze:
  Nie tylko
  Art. 4242. Skarga Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich
  ________________________________________
  Dz.U.2016.0.1822 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
  W wypadkach określonych w art. 4241 pojęcie i zakres skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skargę może wnieść także Prokurator Generalny, jeżeli niezgodność wyroku z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego, Rzecznik Praw Obywatelskich – jeżeli niezgodność wyroku z prawem wynika z naruszenia konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela, albo Rzecznik Praw Dziecka – jeżeli niezgodność wyroku z prawem wynika z naruszenia praw dziecka.

  Można wnieść o przyznanie pełnomocnika procesowego z urzędu.

  Można też złożyć do Departamentu Postępowania Sądowego – Prokuratura Krajowa Wniosek o zajęcie stanowiska i wydanie interpretacji.

  Można również złożyć do Prokuratora Generalnego zawiadomienie o przestępstwach nadużycia władzy, poświadczenia nieprawdy, uporczywego nękania, wymuszenia rozbójniczego i nie stosowania litery prawa.

  Można wnosić o wyłączenie sędziów z powodu mataczenia.

  Można w przypadku kolejnego wniosku wierzyciela żądać ustosunkowania się do orzecznictw diametralnie odmiennych (SN III CZP 23/06 oraz SO Elbląg oddalający bliźniaczy wniosek wierzyciela oparty na podstawie art. 1050 k.p.c.). Sąd będzie musiał się do tego ustosunkować i legitymizować merytorycznie soje decyzje.

  Można składać pozew cywilny o zaniechanie.

  Można składać skargi do trybunałów międzynarodowych..

  Można bardzo wiele, a przewlekłość działa na ich niekorzyść, a moją korzyść…

  Twoja sugestia oznacza, że nic nie można, bo sędziowie są niezawiśli i mogą stosować dowolne prawo. Błąd.

  Nil


  W dniu 2017-10-14 o 11:22, Danuta Radwańska Vollus pisze:
  Grzegorz ! Jak można do Ciebie mówić że nie jesteś osobą legitymowaną do złożenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia . Taką skargę może złożyć tylko i wyłącznie ADWOKAT A NIE TY!

  http://e-prawnik.pl/artykuly/postepowanie-przed-sadem/skarga-o-stwierdzenie-niezgodnosci-z-prawem-prawomocnego-orzeczenia-1.html
  Do Departamentu Postępowania Sądowego
 • Szukam adwokata, który złoży skargę na niezgodność z prawem orzeczenia
  Jestem osobą pokrzywdzoną.

  http://prawodlakazdego.pl/content/zasada-demokratycznego-pa%C5%84stwa-prawnego
  http://prawo.vagla.pl/node/8970


  Nie można w Polsce wydawać orzeczeń na zasadzie pokaż mi człowieka, a paragraf się znajdzie.

  Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jeleniej Góra, ul. Działkowicza 19


  W dniu 2017-10-14 o 12:40, Grzegorz Niedźwiecki pisze:
  Nie tylko
  Art. 4242. Skarga Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich
  ________________________________________
  Dz.U.2016.0.1822 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
  W wypadkach określonych w art. 4241 pojęcie i zakres skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skargę może wnieść także Prokurator Generalny, jeżeli niezgodność wyroku z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego, Rzecznik Praw Obywatelskich – jeżeli niezgodność wyroku z prawem wynika z naruszenia konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela, albo Rzecznik Praw Dziecka – jeżeli niezgodność wyroku z prawem wynika z naruszenia praw dziecka.

  Można wnieść o przyznanie pełnomocnika procesowego z urzędu.

  Można też złożyć do Departamentu Postępowania Sądowego – Prokuratura Krajowa Wniosek o zajęcie stanowiska i wydanie interpretacji.

  Można również złożyć do Prokuratora Generalnego zawiadomienie o przestępstwach nadużycia władzy, poświadczenia nieprawdy, uporczywego nękania, wymuszenia rozbójniczego i nie stosowania litery prawa.

  Można wnosić o wyłączenie sędziów z powodu mataczenia.

  Można w przypadku kolejnego wniosku wierzyciela żądać ustosunkowania się do orzecznictw diametralnie odmiennych (SN III CZP 23/06 oraz SO Elbląg oddalający bliźniaczy wniosek wierzyciela oparty na podstawie art. 1050 k.p.c.). Sąd będzie musiał się do tego ustosunkować i legitymizować merytorycznie soje decyzje.

  Można składać pozew cywilny o zaniechanie.

  Można składać skargi do trybunałów międzynarodowych..

  Można bardzo wiele, a przewlekłość działa na ich niekorzyść, a moją korzyść…

  Twoja sugestia oznacza, że nic nie można, bo sędziowie są niezawiśli i mogą stosować dowolne prawo. Błąd.

  Nil


  W dniu 2017-10-14 o 11:22, Danuta Radwańska Vollus pisze:
  Grzegorz ! Jak można do Ciebie mówić że nie jesteś osobą legitymowaną do złożenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia . Taką skargę może złożyć tylko i wyłącznie ADWOKAT A NIE TY!

  http://e-prawnik.pl/artykuly/postepowanie-przed-sadem/skarga-o-stwierdzenie-niezgodnosci-z-prawem-prawomocnego-orzeczenia-1.html
  Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia
 • @Mariusz G. 09:10:38
  Mylisz się przyjacielu (albo nieprzyjacielu), po pierwsze nie jest to skarga bezpośrednia do SN, tylko do Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Zbigniewa Siejbika, który ma uprawnienia do zajęcia stanowiska w/s niezgodnych z prawem orzeczeń. Art. 7 Konstytucji RP mówi , ze organy państwa działają na podstawie i w granicach prawa, a "swobodni" sędziowie nadużyli niezawisłości i litery prawa. Gdyby nie było żadnej kontroli administracyjnej i służbowej (i choćby utraty pozycji), to sędziowie obligatoryjnie stosowali by prawo Brivika.
  Jest kontrola, nadzór i odpowiedzialność - inaczej nie panikowaliby. Jest Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Wydział Skarg i Wniosków, jest Prokurator Generalny (RPO śpi), są organy ścigania.
  Spokojnie, kropla drąży skałę.
  Czas pracuje na ich niekorzyść...
  Do Departamentu Postępowania Sądowego
 • bezprawie
  Czy związanie sądu wnioskiem wierzyciela oznacza, że ma obowiązek egzekwować tytuł wykonawczy w każdym, dowolnie wskazanym trybie? Zarówno niezastępowalnym jak i zastępowalnym?
  Skoro Sąd Rejonowy w Ostródzie (I C 240/11) oddalił wniosek wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji świadczenia niepieniężnego w trybie art. 1050 kpc poprzez zobowiązanie dłużnika do publikacji w prasie oświadczenia /…/, gdyż powołując się na stanowisko SN III CZP 23/06, w ocenie Sądu pierwszej instancji wniosek wierzyciela na uwzględnienie nie zasługiwał, ponieważ świadczenie, które objęte przedłożonym przez wierzyciela tytułem wykonawczym powinno być egzekwowane w trybie art. 1049 kpc jako czynność, którą za dłużnika może wykonać inna osoba, to dlaczego Sąd Rejonowy i Okręgowy w Jeleniej Górze nie oddalił bliźniaczego wniosku wierzyciela FM „Ligęza” lub mylnie odczytał jego treść? Sąd Rejonowy w Ostródzie i Sąd Okręgowy w Elblągu (I Cz 94/13) nie był jakoś związany wnioskiem wierzyciela. Owszem, był. Był związany sposobem wskazanej egzekucji. Gdyby wierzycielka wskazała właściwy tryb, art. 1049 k.p.c., to sąd pierwszej instancji przeprowadziłby egzekucję zastępowalną, a że wskazał niewłaściwy tryb, art. 1050 k.p.c., przewidziany sporadycznie dla czynności niezastępowalnej, to sądy nie miały innego wyjścia, jak oddalić wadliwy wniosek. I tak postępują sędziowie etyczni.
  Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r. właściwy jest tylko jeden tryb egzekucyjny czynności facare i jest to art. 1049 k.p.c. Sąd Odwoławczy w Jeleniej Górze ponownie wskazał (czyli potwierdził), że o ile zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych polegających na złożeniu przez dłużnika odpowiedniego oświadczenia w formie ogłoszenia podlega egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c., tak jednocześnie w zakresie świadczeń niepieniężnych, Sąd związany jest wnioskiem wierzyciela co do sposobu egzekucji.
  Sąd Najwyższy zajął się zagadnieniem prawnym przedstawionym przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Czy nałożony na dłużnika obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych wierzyciela, polegający na zamieszczeniu odpowiedniej treści oświadczenia w prasie lub też umieszczeniu go w innym miejscu (np. na tablicy ogłoszeń), stanowi tzw. czynność zastępowalną, egzekwowaną przy zastosowaniu art. 1049 k.p.c., czy też podlega on, jako tzw. czynność niezastępowalna, egzekucji w trybie określonym w art. 1050 k.p.c.? i podjął uchwałę:
  1. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.
  Nie podał dwóch przepisów, nie podał alternatywy.
  Wtórny wątek:
  2. Sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji.
  odnosi się do wskazanego we wniosku przez wierzycielkę właściwego przepisu, czyli art. 1049 k.p.c., pkt. 1. generalnie rozstrzygnął zagadnienie, więc nie było potrzeby wchodzić w polemikę. Gdyby spór szedł o niewłaściwie wskazany we wniosku art. 1050 k.p.c., to Sąd Najwyższy odniósłby się, że w związku z ustaleniem, iż obowiązującym trybem jest art. 1049 k.p.c., to wniosek wierzyciela oparty na niewłaściwej podstawie prawnej należy oddalić. Sądy warmińsko-mazurskie nie miały z tym dylematu, każdy przedszkolak to jednoznacznie zrozumie. Wskazanie jest niczym innym jak niemożnością wychodzenia z urzędu poza zakres wniosku wierzyciela w sprawach prywatnych, cywilnych. To taka kontradyktoryjność. Sędziowie jeleniogórscy obstrukcyjnie, znikąd, bezpodstawnie wskazując i honorując przepis art. 1050 k.p.c., niweczą ideę egzekucji i jednocześnie podważają uchwałę Sądu Najwyższego, traktują pkt. 1. uchwały jako nieistniejący, nieobowiązujący. Potwierdzili, że obowiązującym trybem jest art. 1049 k.p.c., a jednocześnie olali go, podzielili, rozdarli bezpodstawnie uchwałę SN na pół. Czy uchwała III CZP 23/06 może być martwa?
  Art. 776. Pojęcie tytułu wykonawczego
  ________________________________________
  Dz.U.2016.0.1822 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
  Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.
  Zbrodniarze w togach stróżow prawa
 • Żądamy wprowadzenia narzędzi dyscyplinujących sędziów do moralności i służebności:
  • Zniesienia immunitetów
  • Wprowadzenia ław przysięgłych
  • Wprowadzenia zmian systemu kontroli orzeczeń
  • Powoływania sędziów z udziałem czynnika społecznego
  • Odwoływalności sędziów
  • Odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy
  • Realnej równości wszystkich wobec prawa
  • Wprowadzenia lekcji prawa w szkole
  SKARGA na przewlekłość przewlekłości
 • Ale jaja!
  O godz. 08: 38 wysłałem do organów centralnych pismo z informacjami o oszustach sądowych.
  O godz. 10:16 dzwoni komórka, głos kobiety pyta się czy przy telefonie jest pan Grzegorz Niedźwiecki. Odpowiedziałem, że tak, na co kobieta zapytała:
  - czy mógłbym jutro pojawić się w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze, celem złożenia zeznań jako świadek zgłoszonego przestępstwa?
  Odparłem – nie wiem jaką pani rolę tam pełni, ale po co, przecież to pic na wodę fotomontaż, i tak odmówicie wszczęcia śledztwa, szkoda mojego czasu.
  - ja jestem tylko sekretarką, przesłuchiwać pana będzie prokurator Kolasińska, proszę stawić się w pokoju 316 na trzecim piętrze – odrzekła.
  - czemu informujecie mnie telefonicznie, z dnia na dzień, a nie przysyłacie wezwania tradycyjnego – zapytałem.
  - mogę panu wysłać maila – odpowiedziała kobieta.
  Odpowiedziałem, że pojawię się, ale nie wiem czy powinienem. Nagle im się spieszy, robią grzeczność, a skutek będzie wiadomy. Myślę, że mieli jakiś nacisk z góry, żeby wyciszyć mnie, formalnie udać, że coś robią.

  Ps.
  Listonoszka przyniosła mi dziesięć listów poleconych, w sprawie jednej kartki papieru, której przez dziesięć lat nie potrafią właściwie odczytać. Uprawiają dekadę fałsz intelektualny w oparciu o fałsz materialny, za pieniądze podatników…
  Co wy na to?
  Wniosek do Ministra Sprawiedliwości o zwolnienie prezesów
 • KC
  Jeżeli przekorni sędziowie nie zrealizują w najbliższym czasie tytułu wykonawczego I C 1062/08 we właściwym trybie egzekucyjnym art. 1049 k.p.c., to przygotowany mam już sowity pozew za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie i zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej. Ten, kto wkręci się w te tryby korupcyjne i będzie kontynuował oszustwo sądowe, popłynie co najmniej poważnie finansowo…
  Zawiadomienie o przestępstwie
 • @obiekt 06:36:37
  https://www.arslege.pl/zadoscuczynienie-pieniezne-za-naruszenie-dobra-osobistego/k9/a4736/
  Zawiadomienie o przestępstwie
 • Kiedyś role się odwrócą
  Wrzuciłem te pisma do skrzynek pocztowych Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze Marka Gołębiowskiego i byłego szefa Wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej, Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze delegowanego do Prokuratury Generalnej Krzysztofa Domagały. Obaj mieszkają na mojej ulicy. Może czekają na zlicytowanie mojego domu.
  Zawiadomienie o przestępstwie
 • dobra zmiana = nocna zmiana
  Mnie wystarczyło przeczytać zajadkę "...w obozie reformatorskim.", żeby poważnie nie traktować tego kundlarstwa.
  „Partia prezydencka” będzie jednym wielkim niewypałem
 • Zażalenie
  Jelenia Góra, dnia 19 czerwca 2017 r.
  Grzegorz Niedźwiecki
  ul. Działkowicza 19
  58-506 Jelenia Góra
  Sąd Rejonowy
  w Jeleniej Górze
  I Wydział Cywilny
  Dotyczy: sygn. akt I Co 441/16

  Zażalenie…
  od postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny z dnia 5 czerwca 2017 r. nakładającego na Grzegorza Niedźwieckiego grzywnę w kwocie 2.000 zł i wezwanie do poświadczenia nieprawdy

  Wnoszę o:
  1. nałożenie surowszej grzywny w wysokości 27.100 zł i zamienienie jej na areszt 180 dni celem zaoszczędzenia strat Skarbu Państwa w wyniku niepotrzebnej przewlekłości, ponieważ „dłużnik” nie wykona żadnych egzekucji,
  2. wezwanie wierzyciela do uiszczenia zaliczki na areszt dłużnika i wyżywienie przez cały okres aresztu dłużnika na podstawie art. 1056 § 3 k.p.c.,
  3. rozważenie uczciwego rozpatrzenia wniosku wierzyciela z dnia 26 listopada 2015 r., bądź
  4. unieważnienie postępowania I Co 441/16 na podstawie art. 379 pkt. 5) k.p.c.
  Uzasadnienie
  • Siedem razy nakładano grzywny na Grzegorza Niedźwieckiego o łącznej wysokości 27.100 zł we wcześniejszym postępowaniu egzekucyjnym I Co 3259/08 w tożsamej sprawie.
  • Siedem razy stawiano na baczność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze nakazem wykonania aresztu Grzegorza Niedźwieckiego.
  • Siedem razy zarządzono Komendzie Miejskiej Policji nakaz przymusowego doprowadzenia Grzegorza Niedźwieckiego do Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze.
  • Siedem razy nakazano Dyrektorowi Aresztu Śledczego przyjęcie Grzegorza Niedźwieckiego do izolacji na 180 dni.
  Grzywny podlegają dobrowolnej wpłacie przez dłużnika, a areszt jest uzależniony od uiszczenia zaliczki przez wierzyciela i wyżywienie przez cały okres aresztu dłużnika (art. 1056 § 3 k.p.c.).
  Dłużnik nie zapłaci niesłusznych grzywien, bo to już ćwiczyliśmy w postępowaniu I Co 3259/08, więc prędzej czy później trzeba będzie zamienić je na areszt.
  Wierzyciel nie zapłaci zaliczki na areszt, bo nie ma gwarancji, że dłużnik mu zwróci pieniądze (patrz wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności z dnia 26 listopada 2015 r.).
  Kłania się etyka sądowa i ekonomika postępowania oraz zasady współżycia społecznego (art. 5 k.c.).

  Skoro wierzyciel (czy Sąd) nie chce iść właściwą, skuteczną drogą w trybie art. 1049 k.p.c., chce tylko narazić siebie, dłużnika i Skarb Państwa na niepotrzebne straty, podważyć autorytet państwa (władzy sądowniczej) stosując obstrukcję, to dla samej logiki, zdrowia rodziny dłużnika i pieniędzy podatników, proszę przyspieszyć tok postępowania. Wyrażam wolę realizacji pkt. 1 wniosku (sąd związany jest wnioskiem). Zaoszczędzi wierzyciel, bo nie będzie musiał siedem razy płacić po 100 zł (opłaty sądowej i kosztów zastępstwa). Mogę się założyć o bukiet kwiatów (przyniosę w asyście dziennikarzy – nie torta), że narazicie po raz kolejny państwo polskie na straty będąc lokajami głupa rżnących. Gwarantuję wam, że zamienicie 2.000 zł na cztery dni aresztu, uruchomicie ponownie Komornika Sądowego, Komendę Miejską Policji i Dyrektora Aresztu na darmo. Służby trzeba opłacić, powinien to pokryć wierzyciel, który was do tego na darmo zmusza. A tak naprawdę Sąd powinien to pokryć, bo to są jego przewiny. Sąd jest związany przepisami prawa (wszelkiego) i winien postępować etycznie i skutecznie, a nie podejmować decyzje dowolne, umyślne, szkodliwe i ekspiacyjne. To jest złośliwy, niezasadny terroryzm. Barbarzyństwo, a nie rozwiązywanie problemów. W demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej nie może być złego prawa (konstytucyjna zasada). Są tylko źli ludzie. To jest sabotaż wśród autorytetów moralności. To jest nadużycie władzy i swobody.
  Ad. 3
  Wierzyciel nie związał sądu żądaniem, co do sposobu egzekucji we wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. Nie wskazał, nie narzucił konkretnej podstawy prawnej. Wniósł jedynie o wezwanie dłużnika Grzegorza Niedźwieckiego do wykonania zobowiązania do zamieszczenia w mediach publicznych przeprosin.
  Zgodnie z treścią art. 1049 k.p.c., - sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika.
  Drugi akapit wniosku brzmi:
  „W razie ponownego niewykonania przez dłużnika czynności – wnoszę o zastosowanie środków w celu wyegzekwowania obowiązku nałożonego na dłużnika prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, sygn. akt I C 1062/08.”
  Art. 1049 k.p.c. idzie naprzeciw żądaniom wierzyciela, w pełni wypełnia żądania wniosku wierzyciela.
  Dalsza informacja nie ma znaczenia, informacja to nie wniosek.
  Kolejne wnioski były następstwem pierwotnego błędu sądu.

  Trzymając się zasady ne bis in idem, proszę rozważyć pkt. 4 niniejszego wniosku, ponieważ zostałem z obrazą przepisów prawa materialnego i procesowego pozbawiony możności obrony swych praw i zachodzi przesłanka nieważności postępowania:
  • Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze wbrew prawu pokrzywdzonego do informacji procesowej nie udzielił mi odpowiedzi, czy w świetle ustanowionego prawa egzekucja czynności niepieniężnych, opublikowania ogłoszenia w mediach publicznych jest czynnością zastępowalną, czy niezastępowalną?
  • Sąd Rejonowy i Okręgowy w Jeleniej Górze nie uznaje dyrektyw uchwały Sądu Najwyższego - III CZP 23/06 nakazujących egzekucję „sądowych przeprosin” w trybie art. 1049 k.p.c. oraz wykładni postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN 429/88:
  Jeżeli sąd jako organ egzekucyjny, po rozpoznaniu sprawy na skutek wniosku wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji w celu wykonania czynności objętej tytułem wykonawczym, dojdzie do przekonania, że zasadna jest egzekucja z innej podstawy prawnej, niż tego żądał wierzyciel, to tenże sąd stosuje środki przymuszające przewidziane we właściwym przepisie, bez względu na treść wniosku wierzyciela. Jeśli sąd nie może w tym akurat wypadku wchodzić w buty wierzyciela, to istnieje orzecznicza droga prawna oddalenia niezasadnego wniosku.

  Stosowanie zasad reliktowego przepisu art. 1050 k.p.c. i akceptowanie obstrukcji wierzyciela (?) prowadzi do nikąd. Albo sąd zmusi wierzyciela do otrzymania zadośćuczynienia wykonując czynność przeprosin na koszt dłużnika, ewentualnie do zapłacenia zaliczki na areszt i ukarania dłużnika, albo unieważni postępowanie nieegzekwowalne. W tym stanie rzeczy, wierzyciel czyni wielkie szkody sądowi i wpuszcza go w maliny. To są wymuszenia przemocą lub groźbą czynności sądu (art. 232 k.k.) oraz niestosowanie się do orzeczonych przez sąd zakazów i nakazów (art. 244 k.k.), nie mówiąc nic o wpędzaniu temidy w straty moralne i materialne.
  Szanowne panie i panowie sędziowie. Dajecie się ośmieszać radcom prawnym, którzy doją tylko i rolują naiwnego dilera opla, bo taki jest ich cel, sposób na życie. Pozwalając sobą manipulować i dając sobie narzucić prywatne prawo, niszczycie budżet państwa (art. 296 § 3 k.k.) i eksterminujecie obywateli (art. 246 k.k.). Nadużywacie władzy. Proszę rozważyć sens stosowania prawa przekory i prawa pięści w demokratycznym państwie prawnym,…
  Posłowie
  I. Niniejsze zażalenie jestem zmuszony skierować również do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze, celem wszczęcia śledztwa w sprawie przestępstwa poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariuszy (SSR Paweł Woźniak, SSO Beata Kostaś, SSO Beata Glazar, SSO Alicja Izydorczyk), którzy twierdzą, że obowiązek wymieniony w pkt. I wyroku z dnia 3 września 2008 r. jest czynnością niezastępowalną lub że narzucił im to wierzyciel. Odmowa wszczęcia śledztwa lub umorzenie dochodzenia będzie współudziałem w poświadczeniu nieprawdy, bo jest tylko jeden sposób egzekucji czynności niepieniężnych (sądowych przeprosin), co stwierdził Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06. Jest to czynność zastępowalna i należy ją egzekwować na zasadach określonych w art. 1049 k.p.c. Nie jest to czynność namalowania obrazu, tylko czynność prosta, szablonowa, którą może wykonać każda osoba .

  II. Podobne poświadczenie nieprawdy i bezczynność, w tym naruszenie art. 231 k.k. popełnili SO Piotr Gregier /spr./, SO Alicja Izydorczyk, SO Urszula Wiewióra – manipulując w postanowieniu II S 8/17 z dnia 11 maja 2017 r., że w myśl art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (dalej: ustawa), skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływie 12 miesięcy, podczas gdy w sprawie egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego – po upływie 6 miesięcy, od daty wydania przez sąd orzeczenia, o którym mowa w art. 12 ustawy. To jest właśnie nieznajomość przepisów prawa lub dowolne ich stosowanie. Monit, wbrew art. 14 ust. 2 ustawy, gdzieś się zapodział w Sądzie.

  III. Za wyżej wskazane uchybienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu, w szczególności wymienieni sędziowie manipulujący uchwałą SN oraz art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, winni odpowiedzieć dyscyplinarnie w myśl art. 109 § 1 w zw. z art. 107 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. W związku z powyższym proszę przekazać jeden egzemplarz niniejszego zażalenia zgodnie z art. 112 § 1 cytowanej ustawy Z-cy Rzecznika Dyscyplinarnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu celem rozpoczęcia procedury dyscyplinarnej.

  IV. Na podstawie art. 185 § 1 k.p.c. wzywam Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze do próby ugodowej.


  Nie ważne są numerki i gierki procesowe, tylko obowiązek właściwego, skutecznego rozstrzygnięcia sprawy przez sędziego, zniweczenie skutków dokonanego naruszenia, lub oddalenia niezasadnego wniosku. Wola załatwienia sprawy, stosowania etyki, dobrych obyczajów i przeciwdziałania przewlekaniu postępowania (art. 3, 5 i 6 k.p.c.) lub niewola, co nie mieści się w kryteriach demokracji.
  Art. 82. Obowiązki sędziego w zakresie postępowania
  ________________________________________
  Dz.U.2016.0.2062 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

  § 1. Sędzia jest obowiązany postępować zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim.
  § 2. Sędzia powinien w służbie i poza służbą strzec powagi stanowiska sędziego i unikać wszystkiego, o mogłoby przynieść ujmę godności sędziego lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności.
  § 3. (uchylony)

  Jeżeli sąd jest związany wnioskiem wierzyciela i jeżeli wierzyciel wskazał niewłaściwy sposób egzekucji, błędny środek prawny, w trybie art. 1050 k.p.c., to sąd miał prawo i obowiązek oddalić taki wniosek wierzyciela (vide I Cz 94/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Elblągu z 2013-02-28).

  Jeżeli macie coś do mnie i nie uznajecie prawa, to spuśćcie mi łomot, ale co zrobiły wam moje dzieci?

  Otrzymują:
  1. Adresat
  2. Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze
  3. Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu

  W załączeniu:
  1. Wniosek Kancelarii Radców Prawnych „Kubacki & Kubacki” z dnia 26 listopada 2015 r. o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności.
  2. POSTANOWIENIE z dnia 28 lutego 2013r. Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny, Sygn. akt I Cz 94/13.
  3. Wniosek o ściganie przestępstwa uporczywego nękania z dnia 16 czerwca 2017 r.
  4. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06.
  Dla Grzegorza (i Andrzeja)
 • @Wiktor Smol 08:36:19
  http://socjolog61.neon24.pl/post/93866,uklad-zamkniety-roman-kryze-zyje
  Stan nadzwyczajny
 • @laurentp 02:32:22
  Pozew cywilny przeciwko Skarbowi Państwa - podmiot reprezentujący, o zadośćuczynienie za zaniechanie...
  Zapytanie publiczne
 • @Mariusz G. 12:07:30
  Przyjacielu,
  Art. 42 Konstytucji, to jest tylko teoretyczne prawo do obrony we wszelkich etapach postępowania. Teoretyczne, bo zorganizowana grupa przestępcza ma w czterech literach zarówno Konstytucję, domniemanie niewinności, zasadę In dubio pro reo, oczywiste fakty, prawdę materialną i wszelkie przepisy.
  Zacytuję Ci skrót czym jest informacja publiczna :
  „Naczelny sąd administracyjny wskazał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 u.d.i.p. informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Ustalenie znaczenia pojęcia sprawa publiczna wymaga odwołanie się do art. 61 Konstytucji RP, który prawo do informacji publicznej wiąże z działalnością organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne, a także organów samorządu gospodarczego i zawodowego oraz osób i jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. W następnej kolejności należy poddać analizie art. 6 ust. 1 u.d.i.p., zawierający przykładowe wyliczenie rodzajów informacji publicznych. Zgodnie z tym przepisem informacjami publicznymi są w szczególności informacje o polityce wewnętrznej i zagranicznej, podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, zasadach funkcjonowania tych podmiotów, danych publicznych i majątku publicznym. Analizując omawiany przepis Naczelny Sąd Administracyjny doszedł do wniosku, że „Uzyskanie informacji o takiej sprawie, poza walorem informacyjnym, może też mieć wpływ na funkcjonowanie organów władzy, a w konsekwencji funkcjonowanie państwa prawnego. Transparentność działań organów władzy publicznej i poddanie tych działań kontroli społecznej może bowiem przyczynić się do poprawy relacji w stosunkach obywatel – państwo i wreszcie budować zaufanie do organów władzy publicznej.”
  W omawianym zakresie NSA zaakceptował stanowisko prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, że nie wszystkie dokumenty urzędowe stanowią informację publiczną, gdyż nie wszystkie dotyczą „spraw publicznych”. Jak słusznie zauważył Sąd „Powołanie się na słowo „publiczny” oznacza zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN z 1995 r., t. 2, s. 1022 „1. dotyczący ogółu ludzi, służący ogółowi, przeznaczony, dostępny dla wszystkich, związany z jakimiś urzędami, z jakąś instytucją itp. ogólny, powszechny, społeczny, nieprywatny; 2. odbywający się wobec świadków, w miejscu dostępnym dla wszystkich, oficjalny, jawny”. (wyroki WSA w Krakowie z dnia 18 października 2007 r., sygn. akt II SAB/Kr 42/07 i z dnia 18 grudnia 2006 r., sygn. akt II SAB/Kr 87/06).”
  Pytania główne, fundamentalne:
  Czy w obowiązującym stanie prawnym można wydać wyrok skazujący bez ustalenia zdarzenia faktycznego w związku z którym rzekomo dopuszczono się zarzucanego czynu przestępnego i czy można wydać wyrok skazujący bez przyczyny są pytaniami publicznymi – o czym świadczy odpowiedź p.o. Prokuratora Regionalnego Elżbiety Pieniążek z Białegostoku. W piśmie z dnia 8 listopada 2016 r. nie podała jedynie wiadomości wytworzonej, na której oparła swoje stanowisko. Domagam się takiego dokumentu od Ministra Sprawiedliwości jako wodza naczelnego. Władza musi się legitymizować.
  Stan nadzwyczajny
 • @Mariusz G. 16:13:15
  Pani Rebeliantka pisała jako dziennikarz, więc nie mogła pisać o szczegółach i wyrokować, rzucać nazwiskami. Gdyby poszła zbyt ostro, to artykuł nie uzyskałby przyzwolenia redakcji gazety. Ja jestem jej bardzo wdzięczny, pozwala nagłośnić sprawę, ale nie jest wnioskiem czy skargą formalną, aby był brany pod uwagę jako strony.
  Ja przećwiczyłem cały wymiar niesprawiedliwości od najniższych organów i instytucji do najwyższych. Przez dziesięć lat nie tylko na własnej skórze. Tu nie chodzi o prawo, o normy prawa, tylko o brak etyki funkcjonariuszy, brak woli załatwienia tego zgodnie z zasadą domniemania niewinności i nullum crimen nulla poena.
  Ja na nic nie nafajdałem. Pani Rebeliantka ma inną rolę, a ja mam inną rolę i jestem innym podmiotem. Jeżeli ktoś co innego mówi, a co innego robi, lub nic nie robi, to nie mam powodu dawać się ciągać po nosie. Łobuzy chcieliby, żeby ich nazwiska i niecna czyny nie ujrzały światła dziennego. W tym kraju sprawiedliwości nie ma i nie będzie, bo władzę mają antyludzkie.
  Zmieni się to dopiero, jak naród zmądrzeje…
  Stan nadzwyczajny
 • Pokłosie niczego
  http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/
  Walka Dawida z Goliatem w sądach jeleniogórskich
 • Czyn w prawie karnym
  http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2016/12/09/czyn-prawie-karnym/
  Walka Dawida z Goliatem w sądach jeleniogórskich

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031