Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
207 postów 91 komentarzy

Moje komentarze

 • Bezwzględna nieważność czynności prawnej
  Sędziowie jeleniogórscy mieli i mają obowiązek prowadzić egzekucję tytułu wykonawczego I C 1062/08 zgodnie z zasadą legalizmu (praworządności). Muszą działać na podstawie prawa, a nie anarchistycznie i legitymizować swoje decyzje. Mam prawo (jako strona) znać normę prawną, w oparciu o którą orzekają sędziowie publiczni. Żądam na podstawie art. 42 konstytucji wskazania mi przedmiotowej wykładni prawa bądź przyznania się do naruszenia obowiązku wynikającego z art. 83 konstytucji. Na dzień dzisiejszy istnieje bezwzględna nieważność czynności prawnych (I Co 3259/08, I Co 441/16).

  Zasada legalizmu (praworządności)
  "Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. stanowiący, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, zawiera normę zakazującą domniemywania kompetencji takiego organu i tym samym nakazuje, by wszelkie działania organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej" - tak wyjaśnił zasadę legalizmu (praworządności) Sąd Najwyższy w postanowieniu 7 sędziów SN z 18 stycznia 2005 r. (sygn. WK 22/04). Jest też wiele innych orzeczeń, które wyjaśniają, jak należy rozumieć przepis Konstytucji, który brzmi: "organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa". O zasadzie praworządności wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny, orzeczenia są głosowane, teoretycznie wszystko powinno być jasne, mimo to sądy nadal mają co robić. Zasada legalizmu jest coraz bardziej istotna w tzw. "społeczeństwie informacyjnym".

  Zasada praworządności - definicja. Praworządność formalna i materialna
  Zasada praworządności zwana jest także zasadą legalności. Wskazuje ona, że organy, różnego typu podmioty i instytucje oraz obywatele w demokratycznym państwie muszą działać wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa i zgodnie z nim.
  Występują dwa projekty praworządności, które konkurują ze sobą – formalna koncepcja praworządności oraz materialna koncepcja praworządności. Różnią się one zasadniczo w podejściu do sprawy wartościowania prawa.
  Formalna koncepcja praworządności zakłada, że praworządność występuje wówczas, kiedy organy i instytucje postępują zgodnie z wyznaczonym prawem i jest to jedyny warunek uznania ich władzy, działań za legalne. W przypadku materialnej koncepcji praworządności jako kryterium do uznania państwa za praworządne nie wystarcza wyłącznie aspekt formalny działania zgodnie z prawem, bowiem należy również uwzględnić inny czynnik, jakim jest treść przepisów prawnych, która powinna być zgodna z ogólnie przyjętymi i uznanymi wartościami aksjologicznymi.
  Zwolennicy materialistycznego podejścia do zasady praworządności podkreślają, iż nie wystarczy tylko stosować się do prawa, ale jeszcze zwracać uwagę czy jest ono dobre z etycznego punktu widzenia. Powołują się przy tym na przypadki ścisłego wypełniania litery prawa w państwach totalitarnych, co nie oznaczało, iż organy państwowe etc. odznaczały się praworządnością, bowiem prawo to częstokroć naruszało podstawowe prawa człowieka, nie mieściło się w jakichkolwiek normach moralnych uznanych na świecie.
  Ko się nadaje do psychiatry?
 • Informacja
  Informacja


  Dotyczy: PR 3 Ds. 359.2017 (przysłąli dwa identyczne pisma z nadgorliwości)


  Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze /.../ nie przychylił się do /.../ zażalenia na postanowienie /.../ w przedmiocie dowodów rzeczowych (komputera będącego własnością Trybunału Narodowego – nie mającego związku ze sprawą) /.../ i zażalenie przekazał do... Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział II Karny (fundamentu zła) celem rozpoznania.

  Ciekawe co będzie, jak dostarczę im prawdziwy dowód rzeczowy (komputer, z którego wysłana zosłała wiadomość email w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38 m.in. do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.?

  Otóż odpowiem wam, co będzie. Sąd winowajca, nie uwzględni faktów i dowodów (nie będzie oględzin na tym etapie), utrzyma w mocy zaocznie postanowienie braci prokuratorskiej.

  Powiem więcej. Scenariusz może być taki, że funkcjonariusze od przestępczości zorganizowanej, wbrew faktom i kwalifikacji prawnej, skierują akt oskarżenia o znieważenie SSO w Jeleniej Górze Wojciecha Damaszko (podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków) do... Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

  Sędziowie się nie wyłączą, bo... nie łączy ich żadna więź z odwołanym przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro ze względu na złe sprawowanie funkcji byłym prezesem SO.

  „Niezawiśli” sędziowie oddalą dowód rzeczowy dostarczony na rozprawę, jako... nie mający istotnego znaczenia w sprawie. Nie będą się również kierować orzeczeniami TK i SN, które jasno precyzują wykładnię prawa w kwestii bezwzględnej możliwości stosowania art. 226 § 1 k.k. Jest zlecenie i trzeba wykonać...


  W tym państwi nie orzeka się w oparciu o dowody, przepisy i sumienie, tylko o zasadę pokaż mi człowieka, a paragraf się znajdzie...

  Mogą się pomylić.


  Podobnie jest z wikłaniem referendarzy sądowych w oddalanie wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych wykluczonych z życia społeczno-zawodowego przez sędziów osób...  Jelenia Góra, dnia 17 lipca 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
  Prokurator na zlecenie - dobra zmiana
 • Informacja
  Dotyczy: PR 3 Ds. 149.2018, PR 3 Ds. 159.2018

  Uprzejmie informuję, iż nie stawię się w dniu 20 lipca br. do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze na przesłuchanie jako świadek w sprawach o przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., ponieważ mija się to z celem. Decyzje są już z góry podjęte (vide umorzenie dochodzenia w/s fałszu materialnego – k. 8 akt sprawy II K 467/07, odmowa wszczęcia śledztwa w/s fałszu intelektualnego – wyrok II K 467/07, bez dowodu rzeczowego w sprawie).

  Prokuratorzy jeleniogórscy są nie tylko powiązani koteryjnie, rodzinnie i koleżeńsko z miejscowymi sędziami. Uprawiają jawne poplecznictwo i tuszują przestępstwa funkcjonariuszy, biorą wręcz współudział w tych korupcyjnych działaniach. Są przestępcami, socjopatami i złodziejami (co wkrótce niezbicie wykażę, o ile nie zakończycie tego cyrku ugodowo, w drodze mediacji).

  http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/chora-wlasciwosc-miejscowa/

  Jelenia Góra, dnia 16 lipca 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
  Ko się nadaje do psychiatry?
 • Art 1, art. 2, art. 3 konstytucji.
  Zgodnie z art. 83 Konstytucji, każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
  Zasady działania organów państwa, określa art. 7 Konstytucji.
  Art. 32 Konstytucji mówi jednoznacznie, o zasadzie równości obywatela wobec prawa.
  Sędziowie mają obowiązek naprawić postępowania egzekucyjne I Co 3259/08, I Co 441/16 czynności zastępowalnych i wykonać je (tak jak uczyniły to sądy małopolskie i warmińsko-mazurskie) w trybie art. 1049 k.p.c., albo wskazać wykładnię prawa, która uprawnia ich do zajęcia odmiennego stanowiska.
  Jeśli sędziowie jeleniogórscy nie naprawią błędów lub nie wskażą właściwych przepisów prawa, to oznaczać będzie, że działają po bandycku. Niedopuszczalne jest działanie bez podstawy prawnej, orzeczenia takie są nieważne z mocy prawa.
  Etapy stosowania prawa
  1. Ustalenie stanu faktycznego, czyli zebranie materiału dowodowego o faktach, z którymi mają być wiązane skutki prawne;
  2. Odpowiedź na pytanie, czy i jakie przepisy i ewentualnie zawarte w nich normy odnoszą się do ustalonego stanu faktycznego;
  3. Interpretacja obowiązujących przepisów prawnych w celu ustalenia znaczenia normy prawnej;
  4. Subsumpcja, czyli podciągnięcie ocenianego stanu faktycznego pod sformułowaną w wyniku wykładni normę prawną.
  5. Podjęcie decyzji lub wydanie orzeczenia sądowego.
  Ko się nadaje do psychiatry?
 • Internet - środek masowego komunikowania
  https://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/postanowienie;sn;izba;karna,ik,iii,kk,234,07,8522,orzeczenie.html
  Powołanie biegłych psychiatrów dla prokurator Anny Surowiak
 • Dzisiejsi socjopaci w togach sa gorszymi zwyrodnialcami od stalinowców
  http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/zawiadomienie-o-przestepstwach-ppr-anny-surowiak/

  http://socjolog61.neon24.pl/post/144326,najbardziej-krwiozercze-zwierzeta-swiata

  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/
  ZAMKNIEMY CIĘ W PSYCHIATRYKU!!!
 • Skarga
  Sędzia Paweł Siwek, mający współudział w oszustwach sądowych (nie przypadkiem awansował), kłamie. Po pierwsze skargi i wnioski w sprawie, to niezbywalne prawo i niezawisłość nie ma tu nic do rzeczy. Po drugie, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze orzekał i orzeka koteryjnie, po koleżeńsku, w odróżnieniu do Sądu Okręgowego w Tarnowie (I Cz 44/06). Po trzecie, kłamstwem jest, że sprawa I Co 441/16 będzie mogła się zakończyć w momencie realizacji przez dłużnika (określenie fałszywe – przyp. Wł.) wyroku zaocznego Sądu Okręgowego (patrz wyżej) w Jeleniej Górze z dnia 03 września 2008 r., sygn. akt I C 1062/08 (sfingowanego – przyp. Wł.).

  Może się zakończyć z chwilą:
  • umorzenia (z wielu przyczyn),
  • odstąpienia wierzyciela od dochodzenia egzekucji,
  • wznowienia postępowania I Co 3259/08 i oddalenia wniosku wierzyciela wobec faktu niezasługującego na uwzględnienie (vide SR Ostróda I Co 2801/12)
  • jest jeszcze jeden wariant, o którym wiemy wszyscy…

  Oszustwa wydane z rozdwojeniem jaźni (II Cz 233/17, II Cz 675/17) i decyzje sprzeczne z prawem (SN III CZP 23/06, SO Elbląg I Cz 94/13), z obowiązującym porządkiem prawnym i zasadami współżycia społecznego, bez podstawy prawnej, są nieważne z mocy prawa (art. 58 k.c.).

  Kim są sędziowie (i prokuratorzy) stosujący prawo siły, nadużywający władzy i pieczątek, nie będę się wypowiadał. To nie mój problem. Chcę tylko wiedzieć czym się różni Sąd Rejonowy i Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze od sądów Rejonowego w Bochni, Okręgowego w Tarnowie, Rejonowego w Ostródzie, Okręgowego w Elblągu, które stosują właściwe (art. 1049 k.p.c.) prawo w tej materii i rozstrzygnęły sprawy etycznie i ekonomicznie? O niezawisłości już wiem, więc proszę się nie powtarzać…

  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

  Jelenia Góra, dnia 27 czerwca 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza
  Skarga
 • Do MS
  Jelenia Góra, dnia 27 marca 2028 r.
  Represjonowany
  Grzegorz Niedźwiecki
  ul. Działkowicza 19
  58-506 Jelenia Góra

  Mgr Zbigniew Ziobro
  Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
  za pośrednictwem
  Mgr Dariusz Kliś
  Prezes Sadu Okręgowego w Jeleniej Górze

  Skarga
  na konfabulowanie, bezczynność, niestosowanie prawa, matactwo i sabotowanie reformy sądownictwa przez nowo powołanego Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Dariusza Klisia

  Wnoszę o:
  1. zobligowanie Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze do wszczęcia wznowienia postępowania II S 22/17 ze skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16)
  2. odwołanie Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Dariusza Klisia z zajmowanego stanowiska wobec braku spełnienia oczekiwań usprawnienia działalności sądu.

  Uzasadnienie
  Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w piśmie z dnia 15 marca 2018 r., sygn. akt A-4580-4/18 poświadcza nieprawdę, niedopełnia obowiązków i wypacza prawo.

  Po pierwsze, przytoczone postanowienia sądów Rejonowego, Okręgowego i Apelacyjnego, oddalające wnioski o wyłączenie sędziów z kuriozalnych postępowań w sprawie II S 22/17 oraz I Co 441/16 są nieważne z mocy prawa. Sędziowie orzekający są stroną złośliwych postępowań i nie mogą orzekać w swojej sprawie, bo obstrukcja, nieuznawanie prawa i dowolne stosowania prawa nigdy się nie skończy. To nie ma nic wspólnego z niezawisłością i właściwością miejscową, tylko z nadużyciem władzy i wypaczeniem niezawisłości. Zachodzi tu bezwzględna podstawa wyłączenia sędziów z art. 48 k.p.c. i 41 k.p.k. Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze winien zastosować art. 304 k.p.k.
  Po drugie, Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Dariusz Kliś niespełna roli jaką mu powierzono, bierze współudział w oszustwach sądowych, nieuznawaniu ustanowionego prawa, uprawia poplecznictwo. Sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze świadomie i umyślnie orzekają z rozdwojeniem jaźni, nie uznają obowiązującego porządku prawnego równości wszystkich wobec prawa, nie uznają orzecznictwa i jednoznacznej uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r. III CZP 23/06, która jest wykładnią do stosowania wyłącznie art. 1049 k.p.c. dla egzekucji czynności zastępowalnych. Orzekają w sprawie II Cz 675/17 idiotyzmy i uprawomocniają chore postanowienia, licząc na nieskorzystanie przez pokrzywdzonego ze skargi lub na przychylność braci prawniczej. Prawomocność oszustw jest nieważna z mocy prawa (vide SO Elbląg I Cz 94/13). Nie można przerzucać ciężaru dowodu i obowiązku rzetelnego zbadania sprawy na oskarżonego. Sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze nie realizują roli kontroli, nadzoru instancyjnego, tylko legalizują wady legitymizacyjne. I tu jest odpowiedź, dlaczego sami siebie nie wyłączają.
  Po trzecie, istotą problemu jest uporczywe nękanie Grzegorza Niedźwieckiego i jego rodziny, jedenastoletnie wymuszenia rozbójnicze, nierealizowanie egzekucji świadczeń niepieniężnych z tytułu wykonawczego I C 1062/08 w jedynie słusznym trybie, a jednocześnie nieuznawanie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
  W dniu 1 lutego br. złożyłem wniosek o wznowienie postępowania II S 22/17, w którym odrzucono skargę na przewlekłość postępowania z naruszeniem art. 9 ustawy o skardze i nie biorąc pod uwagę art. 2.2 tejże ustawy. Zawiłości żadnej nie ma, zresztą to nie mój problem, bezprecedensowa, nieuzasadniona przewlekłość trwa. Sąd nie może nie uznawać wniosku o wznowienie chybionego postępowania i kierować mnie stale do składania nowego wniosku, bo mógłby (nadużywając niezawisłości i dowolności orzekania) wiecznie odrzucać skargę lub jak się dogadają z wierzycielem umorzyć postępowanie i oddalić skargę, którą można składać tylko w toku postępowania. Żądam uruchomienia skargi i naprawienia szkody.
  Takiego barbarzyństwa, bezprawia i tortur nie było w historii Polski.
  W związku z powyższym wnoszę, jak w petitum.

  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
  Oceńcie sami
 • Skarga na pracę sądu
  Żądam wyjaśnienia skandalicznej obstrukcji i uruchomienia skargi na przewlekłość oraz naprawienia szkody

  W szczególności należy wyjaśnić i uporządkować

  Dlaczego Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w postępowaniu II Cz 675/17 z naruszeniem art. 2 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, nie chce uznać skargi na ewidentną przewlekłość postępowania I Co 441/16 i nie wszczyna postępowania na wniosek z dnia 1 lutego 2018 r. o wznowienie chybionego postępowania?

  Dlaczego Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie uznaje ustanowionego, obligatoryjnego prawa?

  To jest nadużycie władzy, niedopełnienie obowiązków i dowolne stosowanie prawa. Należy wyłączyć Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze od rozpatrywania tej sprawy i wyznaczyć Sąd Okręgowy w Tarnowie lub Elblągu do rozpatrzenia tej skargi, której rozpatrzenie jest obowiązkowe.

  Należy odwołać Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Dariusza Kliś z zajmowanego stanowiska, bo uprawia sabotaż reformy sądownictwa i usprawnienia sądu, do czego został powołany przez Minister Sprawiedliwości. Należy złożyć wniosek do Sądu Dyscyplinarnego o ukaranie funkcjonariuszy, godzących w ustrój państwa, władzę sądowniczą i słuszny interes obywatela.

  To jest powtórka jak niesłusznie skazanego Tomasza Komendy, a nawet gorsza, bo umyślna i trwa jedenaście lat.

  Grzegorz Niedźwiecki, ul. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra
  .
  3598 dzień represjonowany
 • Monit / Skarga na pracę sądu
  na naruszanie prawa procesowego w związku z zaniechaniem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze wszczęcia postępowań cywilnych na żądania skarżącego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wznowienia chybionych i nieważnych z mocy prawa postępowań II Cz 675/17 oraz II S 22/17.

  Jest to rażąca obraza przepisów prawa procesowego art. 412 § 1 k.p.c., art. 7, 45 i 178 ust. 1 konstytucji, art. 6. EKPCz oraz naruszenie art. 231 k.k. w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

  Niestosowanie, lekceważenie prawa:
  • Ignorowanie przepisu art. 2 ust. 2 ustawy o skardze
  • Ignorowanie prawa do skargi na przewlekłość
  • Ignorowanie obowiązku rzetelnego procesu
  • Ignorowanie ustanowionego prawa
  • Ignorowanie pisma procesowego

  Żądanie wznowienia postępowania II Cz 675 17
  Żądanie wznowienia postępowania II S 22 17

  Na podstawie art. 363 § 1 k.c. żądam naprawienia szkody poprzez zapłatę odszkodowania w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

  Jelenia Góra, 2018-03-15
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19


  Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie albo czynności podjętych przez prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze w celu zakończenia postępowania przygotowawczego lub czynności podjętych przez sąd lub komornika sądowego w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy egzekucyjnej albo innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego. Dokonując tej oceny, uwzględnia się łączny dotychczasowy czas postępowania od jego wszczęcia do chwili rozpoznania skargi, niezależnie od tego, na jakim etapie skarga została wniesiona, a także charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.
  3598 dzień represjonowany
 • adwokat z urzędu
  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
  Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
  I inni

  Dotyczy: I Co 441/16, II WSC 17/17

  Uprzejmie informuję, że wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu nie dotyczył Skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia II Cz 675/17 (I Co 441/16), bo ta sprawa jest już oczywista.

  Adwokat z urzędu jest potrzebny do uruchomienia wznowienia chybionego i nieważnego z mocy prawa postępowania II Cz 675/17 oraz II S 22/17, do zmuszenia sędziów do służby, do stosowania prawa procesowego, do wszczęcia postępowania na wnioski skarżącego z dnia 1 lutego 2018 r., bo taki mają obowiązek zgodnie z art. 506 k.p.c., art. 7 i 178 ust. 1 konstytucji.

  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

  Jelenia Góra, 2018-03-14
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
  3598 dzień represjonowany
 • Niedopełnienie obowiązków
  Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze narusza art. 231 k.k. w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
  3598 dzień represjonowany
 • Wlaściwość miejscowa to korupcja
  Spowinowacony sąd drugiej instancji pomylił strony sporu, tego, kto rozdaje karty. To nie poszkodowany ma wyjaśnić zawiłość sprawy, tylko sąd pierwszej instancji musi usprawiedliwić czasookres. Nikt nie każe sądowi drugiej instancji rozstrzygać za sąd pierwszej instancji meritum egzekucji (które jest obecnie jasne), tylko domagać się od pozwanego uzasadnienia przewlekłości (czytaj obstrukcji). Tego sąd drugiej instancji zaniechał, sąd pierwszej instancji nie wykazał argumentów obronnych i kumoterski sąd nie miał prawa skargi na przewlekłość postępowania I Co 441/16 odrzucić. Przewlekłość uporczywego nękania, to jest stanowczo nieadekwatne określenie. Za barbarzyńską złośliwość trzeba bulić.
  3598 dzień represjonowany
 • Co jest przyczyną zastoju, pata?
  To jest problem sędziów, że nie potrafią przerwać i usprawiedliwić przewlekłości. Wyjaśnić okoliczności potrzebnych do załatwienia sprawy. Uzasadnić konieczność stania w miejscu. Obronić art. 2.1 ustawy o skardze…

  Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego.

  Sąd ma obowiązek rozpatrzyć sprawę co do istoty, wyjaśnić przyczyny zastoju i ustalić winnego.

  Skarżącego nie obchodzi, czy to jest wina prawa materialnego, czy procesowego, czy umyślnej obstrukcji sędziów. Postępowanie prowadzi sąd i to w jego gestii jest proces, winien sprawę rozstrzygnąć, tak jak uczynił to Sąd Rejonowy w Bochni (I Co 508/06), czy Sąd Rejonowy w Ostródzie (I Co 2801/12). Z powodu przewlekłości Niedźwiecki i jego rodzina ponosi horrendalne straty. Za krzywdy indolentnych funkcjonariuszy publicznych, państwo musi zapłacić.
  3598 dzień represjonowany
 • Po rozmowie z PPR 2018-03-12, stan zawieszenia (złodziej należy ująć w cudzysłowie).
  W dniu 12 marca 2018 r. odwiedziłem o godz. 10:00 prokuratora Grzegorza Chojnackiego w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze. Był bardzo grzeczny i merytoryczny. Stwierdził, że ma związane ręce, bo przesłał moje zażalenie do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (notabene winowajcy orzekającego w swojej sprawie – przy. Wł.) i nie może nic zrobić, dopóki zażalenie nie zostanie rozpoznane. Nie może nawet skopiować dysku, bo w przypadku chybionego sprzętu, może odpowiadać za naruszenie dóbr. Dam mu spokój na razie, jest tylko żołnierzem łobuzów w sądzie. Oczywiście nagrałem go oficjalnie…
  3598 dzień represjonowany
 • @goodness 08:33:39 Państwo teoretyczne
  Jest oczywiste, że podział i równowaga władz się wyklucza, zwłaszcza w namacalnej praktyce, ale generalnie wszystko jest nieważne.

  Władze są nielegalne:

  Art. 4.
  1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
  2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

  a tak naprawdę wszelkie ustawy po 97’ są nieważne, bo Konstytucja Kwaśniewskiego jest nieważna z mocy prawa.
  Dowód sabotowania Ministra Ziobro przez powołanego prezesa
 • Obstrukcja i przewlekłość
  Pokazujecie przez swoją przekorę, że dowody, przepisy , sumienie i życie człowieka nic dla was nie znaczą.
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Stalking-obstrukcja-pok%C5%82osie-niczego.pdf

  Art. 2. Przesłanki wniesienia skargi, pojęcie przewlekłości postępowania
  ________________________________________
  Dz.U.2018.0.75 t.j. - Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowany
  1. Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych i prawnych albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania).

  Kłania się art. 2, 7, 8, 30, 32, 40, 42 ust. 2, 45, 61 Konstytucji.

  Jelenia Góra, dnia 7 marca 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
  Do rąk własnych Zbigniewa Ziobro
 • Do Rzecznika Dyscyplinarnego
  Jelenia Góra, dnia 7 marca 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
  ul. Działkowicza 19
  58-506 Jelenia Góra

  Rzecznik Dyscyplinarny
  za pośrednictwem
  SSO Andrzej Żuk
  Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego
  Były Prezes Sądu Rejonowego

  Stanowisko

  W odpowiedzi na pismo z dnia 28 lutego 2018 r., L. dz. K 1164-4/18, uprzejmie informuję, co następuje i proszę o szacunek. Stanowisko doręczam przez ePUAP i pocztą elektroniczną.

  Zgodnie ze wskazówkami Sądu Najwyższego odnośnie art. 114 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. nr 2018, poz. 23) składam skargę na Sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze – Sylwię Bańkę-Mrozewską, Beatę Glazar, Alicję Izydorczyk, które pogwałciły autorytet Sędziów Sądu Najwyższego – Jacka Gudowskiego, Teresę Bielską-Sobkowicz, Zbigniewa Strus fałszując uchwałę SN z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06 i wnoszę o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów wydających orzeczenia niezgodne z prawem.

  Należy wznowić postępowania:
  • II S 22/17 odrzucające skargę na przewlekłość postępowania egzekucyjnego I Co 441/16 oraz
  • II Cz 675/17 niezasadnie oddalające zażalenie na bezpodstawną grzywnę 2.000 zł
  i skierować sędziów SO Sylwię Bańkę-Mrozewską, Beatę Glazar oraz Alicję Izydorczyk na badania psychologiczne, bo wydały przez roztargnienie niezgodne z prawem orzeczenie.

  Nie było i nie ma żadnych przeciwwskazań, żadnych podstaw prawnych, żadnej zawiłości sprawy, żeby nie rozstrzygnąć postępowania egzekucyjnego, zmaterializować roszczenie facere I C 1062/08 lub umorzyć postępowanie.

  1. W dwa miesiące należało i należy oddalić wniosek wierzyciela (jeśli wskazał niewłaściwy sposób egzekucji – vide Orzeczenie Sądu Okręgowego w Elblągu I Cz 94/13), a nie stosować jedenaście lat obstrukcję lub
  2. Uznać wniosek wierzyciela za właściwy (jeśli wskazał w trybie art. 1049 k.p.c. jako czynność zastępowalna – vide uchwała SN III CZP 23/06), a nie stosować jedenaście lat obstrukcję lub
  3. Skierować zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia przez pełen skład Sądu Najwyższego (jeśli się ma wątpliwości jak rozumieć zasady dyspozycyjności i podstawę egzekucji, czyli pkt. I. tytułu wykonawczego I C 1062/08 – vide Orzeczenie Sądu Okręgowego w Tarnowie). Sprawa potrwa czternaście miesięcy (albo krócej, bo SN odrzuci wniosek, każąc nauczyć się czytać ze zrozumieniem jednoznaczną, istniejącą w istocie wykładnię) i się definitywnie zakończy.

  To trzeba zakończyć zgodnie z prawem i zgodnie zasadami współżycia społecznego.

  W załączeniu:
  1. Niezawisłe niedopatrzenie
  2. Wniosek o wznowienie postępowania II Cz 675/17
  3. Wniosek o wznowienie postępowania II S 22/17

  Z poważaniem
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
  Do rąk własnych Zbigniewa Ziobro
 • Do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze za posrednictwem IPN
  Jelenia Góra, dnia 6 marca 2018
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
  ul. Działkowicza 19
  58-506 Jelenia Góra
  PESEL 61072301251

  Międzynarodowy Trybunał Karny
  w Hadze
  za pośrednictwem
  INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
  Główna Komisja Ścigania Zbrodni
  przeciwko Narodowi Polskiemu

  Dotyczy: Ko 96.2018

  Stanowisko

  To jest ciągłość zbrodni komunistycznych, zbrodni nazistowskich oraz zbrodni przeciwko ludzkości. Ustrój bolszewicki się nie skończył w Polsce po 89’. Nie regułki i normy o tym stanowią i świadczą, tylko fakty.
  To są gorsze zbrodnie niż faszystowskie, bo świadomie wypaczające ustrój Polski i godzące w autorytet państwa, władzy sądowniczej i prokuratorskiej. To są nadużycia władzy, umyślnie eksterminujące naród polski i wyrządzające znaczne szkody w obrocie gospodarczym. To jest nie działanie w oparciu o obowiązujące prawo i fakty, tylko o zasadę „władza, władza über alles”.
  To są umyślne represje, wymuszenia rozbójnicze, ze świadomością bezkarności w obliczu koneksji i skorumpowanego do gruntu państwa w państwie, gorszego jak w Turcji. To są molestowania psychiczne i materialne pokroju Josefa Fritzla. Mogą sobie na to pozwolić, bo układ socjopatów piramidalnie się wspiera.
  To są zbrodnie jak w Auschwitz, a nawet gorsze, bo w majestacie prawa.
  Kim trzeba być, żeby sprawę, którą etyczni funkcjonariusze rozstrzygają w dwa miesiące, prowadzi się obstrukcyjnie przez jedenaście lat? Najgorszego kalibru zbrodniarzem.
  Wątek postępowania egzekucyjnego I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16) należy przekazać do Sądu Okręgowego w Elblągu lub Tarnowie, a za pokłosie wyroku bez przyczyny II K 467/07 zbrodniczy funkcjonariusze powinni odpowiedzieć przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze.
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

  Główne przestępstwa, jakich dopuścili się cyniczni funkcjonariusze:
  Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza
  Art. 270. Fałszerstwo dokumentu
  Art. 271. Poświadczenie nieprawdy
  Art. 273. Użycie poświadczenia nieprawdy
  Art. 236. Zatajanie dowodów niewinności
  Art. 239. Poplecznictwo
  Art. 286. Oszustwo
  Art. 190. Groźba karalna
  Art. 190a. Uporczywe nękanie – stalking
  Art. 246. Znęcanie się funkcjonariusza w celu uzyskania oświadczenia
  Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia
  Art. 282. Wymuszenie rozbójnicze
  Art. 207. Znęcanie się
  Art. 118. Eksterminacja
  Art. 119. Dyskryminacja
  Art. 151. Namowa i pomoc do samobójstwa
  Art. 156. Ciężki uszczerbek na zdrowiu
  Art. 157. Inne uszkodzenie ciała – średni i lekki uszczerbek na zdrowiu
  Art. 160. Narażenie na niebezpieczeństwo
  Art. 162. Nieudzielenie pomocy
  Art. 189. Pozbawienie człowieka wolności
  Art. 296. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym

  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
  Do rąk własnych Zbigniewa Ziobro
 • Wyrok przeciwko stalinowskiemu prokuratorowi
  http://trybunal-narodowy.pl/wp-content/uploads/2017/12/Wyrok-3-18-przeciwko-PPR.pdf
  Niezawisłe gangsterstwo

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031