Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
198 postów 84 komentarze

Moje komentarze

 • Do MS
  Jelenia Góra, dnia 27 marca 2028 r.
  Represjonowany
  Grzegorz Niedźwiecki
  ul. Działkowicza 19
  58-506 Jelenia Góra

  Mgr Zbigniew Ziobro
  Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
  za pośrednictwem
  Mgr Dariusz Kliś
  Prezes Sadu Okręgowego w Jeleniej Górze

  Skarga
  na konfabulowanie, bezczynność, niestosowanie prawa, matactwo i sabotowanie reformy sądownictwa przez nowo powołanego Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Dariusza Klisia

  Wnoszę o:
  1. zobligowanie Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze do wszczęcia wznowienia postępowania II S 22/17 ze skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16)
  2. odwołanie Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Dariusza Klisia z zajmowanego stanowiska wobec braku spełnienia oczekiwań usprawnienia działalności sądu.

  Uzasadnienie
  Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w piśmie z dnia 15 marca 2018 r., sygn. akt A-4580-4/18 poświadcza nieprawdę, niedopełnia obowiązków i wypacza prawo.

  Po pierwsze, przytoczone postanowienia sądów Rejonowego, Okręgowego i Apelacyjnego, oddalające wnioski o wyłączenie sędziów z kuriozalnych postępowań w sprawie II S 22/17 oraz I Co 441/16 są nieważne z mocy prawa. Sędziowie orzekający są stroną złośliwych postępowań i nie mogą orzekać w swojej sprawie, bo obstrukcja, nieuznawanie prawa i dowolne stosowania prawa nigdy się nie skończy. To nie ma nic wspólnego z niezawisłością i właściwością miejscową, tylko z nadużyciem władzy i wypaczeniem niezawisłości. Zachodzi tu bezwzględna podstawa wyłączenia sędziów z art. 48 k.p.c. i 41 k.p.k. Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze winien zastosować art. 304 k.p.k.
  Po drugie, Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Dariusz Kliś niespełna roli jaką mu powierzono, bierze współudział w oszustwach sądowych, nieuznawaniu ustanowionego prawa, uprawia poplecznictwo. Sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze świadomie i umyślnie orzekają z rozdwojeniem jaźni, nie uznają obowiązującego porządku prawnego równości wszystkich wobec prawa, nie uznają orzecznictwa i jednoznacznej uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r. III CZP 23/06, która jest wykładnią do stosowania wyłącznie art. 1049 k.p.c. dla egzekucji czynności zastępowalnych. Orzekają w sprawie II Cz 675/17 idiotyzmy i uprawomocniają chore postanowienia, licząc na nieskorzystanie przez pokrzywdzonego ze skargi lub na przychylność braci prawniczej. Prawomocność oszustw jest nieważna z mocy prawa (vide SO Elbląg I Cz 94/13). Nie można przerzucać ciężaru dowodu i obowiązku rzetelnego zbadania sprawy na oskarżonego. Sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze nie realizują roli kontroli, nadzoru instancyjnego, tylko legalizują wady legitymizacyjne. I tu jest odpowiedź, dlaczego sami siebie nie wyłączają.
  Po trzecie, istotą problemu jest uporczywe nękanie Grzegorza Niedźwieckiego i jego rodziny, jedenastoletnie wymuszenia rozbójnicze, nierealizowanie egzekucji świadczeń niepieniężnych z tytułu wykonawczego I C 1062/08 w jedynie słusznym trybie, a jednocześnie nieuznawanie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
  W dniu 1 lutego br. złożyłem wniosek o wznowienie postępowania II S 22/17, w którym odrzucono skargę na przewlekłość postępowania z naruszeniem art. 9 ustawy o skardze i nie biorąc pod uwagę art. 2.2 tejże ustawy. Zawiłości żadnej nie ma, zresztą to nie mój problem, bezprecedensowa, nieuzasadniona przewlekłość trwa. Sąd nie może nie uznawać wniosku o wznowienie chybionego postępowania i kierować mnie stale do składania nowego wniosku, bo mógłby (nadużywając niezawisłości i dowolności orzekania) wiecznie odrzucać skargę lub jak się dogadają z wierzycielem umorzyć postępowanie i oddalić skargę, którą można składać tylko w toku postępowania. Żądam uruchomienia skargi i naprawienia szkody.
  Takiego barbarzyństwa, bezprawia i tortur nie było w historii Polski.
  W związku z powyższym wnoszę, jak w petitum.

  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
  Oceńcie sami
 • Skarga na pracę sądu
  Żądam wyjaśnienia skandalicznej obstrukcji i uruchomienia skargi na przewlekłość oraz naprawienia szkody

  W szczególności należy wyjaśnić i uporządkować

  Dlaczego Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w postępowaniu II Cz 675/17 z naruszeniem art. 2 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, nie chce uznać skargi na ewidentną przewlekłość postępowania I Co 441/16 i nie wszczyna postępowania na wniosek z dnia 1 lutego 2018 r. o wznowienie chybionego postępowania?

  Dlaczego Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie uznaje ustanowionego, obligatoryjnego prawa?

  To jest nadużycie władzy, niedopełnienie obowiązków i dowolne stosowanie prawa. Należy wyłączyć Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze od rozpatrywania tej sprawy i wyznaczyć Sąd Okręgowy w Tarnowie lub Elblągu do rozpatrzenia tej skargi, której rozpatrzenie jest obowiązkowe.

  Należy odwołać Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Dariusza Kliś z zajmowanego stanowiska, bo uprawia sabotaż reformy sądownictwa i usprawnienia sądu, do czego został powołany przez Minister Sprawiedliwości. Należy złożyć wniosek do Sądu Dyscyplinarnego o ukaranie funkcjonariuszy, godzących w ustrój państwa, władzę sądowniczą i słuszny interes obywatela.

  To jest powtórka jak niesłusznie skazanego Tomasza Komendy, a nawet gorsza, bo umyślna i trwa jedenaście lat.

  Grzegorz Niedźwiecki, ul. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra
  .
  3598 dzień represjonowany
 • Monit / Skarga na pracę sądu
  na naruszanie prawa procesowego w związku z zaniechaniem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze wszczęcia postępowań cywilnych na żądania skarżącego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wznowienia chybionych i nieważnych z mocy prawa postępowań II Cz 675/17 oraz II S 22/17.

  Jest to rażąca obraza przepisów prawa procesowego art. 412 § 1 k.p.c., art. 7, 45 i 178 ust. 1 konstytucji, art. 6. EKPCz oraz naruszenie art. 231 k.k. w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

  Niestosowanie, lekceważenie prawa:
  • Ignorowanie przepisu art. 2 ust. 2 ustawy o skardze
  • Ignorowanie prawa do skargi na przewlekłość
  • Ignorowanie obowiązku rzetelnego procesu
  • Ignorowanie ustanowionego prawa
  • Ignorowanie pisma procesowego

  Żądanie wznowienia postępowania II Cz 675 17
  Żądanie wznowienia postępowania II S 22 17

  Na podstawie art. 363 § 1 k.c. żądam naprawienia szkody poprzez zapłatę odszkodowania w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

  Jelenia Góra, 2018-03-15
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19


  Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie albo czynności podjętych przez prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze w celu zakończenia postępowania przygotowawczego lub czynności podjętych przez sąd lub komornika sądowego w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy egzekucyjnej albo innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego. Dokonując tej oceny, uwzględnia się łączny dotychczasowy czas postępowania od jego wszczęcia do chwili rozpoznania skargi, niezależnie od tego, na jakim etapie skarga została wniesiona, a także charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.
  3598 dzień represjonowany
 • adwokat z urzędu
  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
  Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
  I inni

  Dotyczy: I Co 441/16, II WSC 17/17

  Uprzejmie informuję, że wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu nie dotyczył Skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia II Cz 675/17 (I Co 441/16), bo ta sprawa jest już oczywista.

  Adwokat z urzędu jest potrzebny do uruchomienia wznowienia chybionego i nieważnego z mocy prawa postępowania II Cz 675/17 oraz II S 22/17, do zmuszenia sędziów do służby, do stosowania prawa procesowego, do wszczęcia postępowania na wnioski skarżącego z dnia 1 lutego 2018 r., bo taki mają obowiązek zgodnie z art. 506 k.p.c., art. 7 i 178 ust. 1 konstytucji.

  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

  Jelenia Góra, 2018-03-14
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
  3598 dzień represjonowany
 • Niedopełnienie obowiązków
  Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze narusza art. 231 k.k. w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
  3598 dzień represjonowany
 • Wlaściwość miejscowa to korupcja
  Spowinowacony sąd drugiej instancji pomylił strony sporu, tego, kto rozdaje karty. To nie poszkodowany ma wyjaśnić zawiłość sprawy, tylko sąd pierwszej instancji musi usprawiedliwić czasookres. Nikt nie każe sądowi drugiej instancji rozstrzygać za sąd pierwszej instancji meritum egzekucji (które jest obecnie jasne), tylko domagać się od pozwanego uzasadnienia przewlekłości (czytaj obstrukcji). Tego sąd drugiej instancji zaniechał, sąd pierwszej instancji nie wykazał argumentów obronnych i kumoterski sąd nie miał prawa skargi na przewlekłość postępowania I Co 441/16 odrzucić. Przewlekłość uporczywego nękania, to jest stanowczo nieadekwatne określenie. Za barbarzyńską złośliwość trzeba bulić.
  3598 dzień represjonowany
 • Co jest przyczyną zastoju, pata?
  To jest problem sędziów, że nie potrafią przerwać i usprawiedliwić przewlekłości. Wyjaśnić okoliczności potrzebnych do załatwienia sprawy. Uzasadnić konieczność stania w miejscu. Obronić art. 2.1 ustawy o skardze…

  Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego.

  Sąd ma obowiązek rozpatrzyć sprawę co do istoty, wyjaśnić przyczyny zastoju i ustalić winnego.

  Skarżącego nie obchodzi, czy to jest wina prawa materialnego, czy procesowego, czy umyślnej obstrukcji sędziów. Postępowanie prowadzi sąd i to w jego gestii jest proces, winien sprawę rozstrzygnąć, tak jak uczynił to Sąd Rejonowy w Bochni (I Co 508/06), czy Sąd Rejonowy w Ostródzie (I Co 2801/12). Z powodu przewlekłości Niedźwiecki i jego rodzina ponosi horrendalne straty. Za krzywdy indolentnych funkcjonariuszy publicznych, państwo musi zapłacić.
  3598 dzień represjonowany
 • Po rozmowie z PPR 2018-03-12, stan zawieszenia (złodziej należy ująć w cudzysłowie).
  W dniu 12 marca 2018 r. odwiedziłem o godz. 10:00 prokuratora Grzegorza Chojnackiego w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze. Był bardzo grzeczny i merytoryczny. Stwierdził, że ma związane ręce, bo przesłał moje zażalenie do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (notabene winowajcy orzekającego w swojej sprawie – przy. Wł.) i nie może nic zrobić, dopóki zażalenie nie zostanie rozpoznane. Nie może nawet skopiować dysku, bo w przypadku chybionego sprzętu, może odpowiadać za naruszenie dóbr. Dam mu spokój na razie, jest tylko żołnierzem łobuzów w sądzie. Oczywiście nagrałem go oficjalnie…
  3598 dzień represjonowany
 • @goodness 08:33:39 Państwo teoretyczne
  Jest oczywiste, że podział i równowaga władz się wyklucza, zwłaszcza w namacalnej praktyce, ale generalnie wszystko jest nieważne.

  Władze są nielegalne:

  Art. 4.
  1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
  2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

  a tak naprawdę wszelkie ustawy po 97’ są nieważne, bo Konstytucja Kwaśniewskiego jest nieważna z mocy prawa.
  Dowód sabotowania Ministra Ziobro przez powołanego prezesa
 • Obstrukcja i przewlekłość
  Pokazujecie przez swoją przekorę, że dowody, przepisy , sumienie i życie człowieka nic dla was nie znaczą.
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Stalking-obstrukcja-pok%C5%82osie-niczego.pdf

  Art. 2. Przesłanki wniesienia skargi, pojęcie przewlekłości postępowania
  ________________________________________
  Dz.U.2018.0.75 t.j. - Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowany
  1. Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych i prawnych albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania).

  Kłania się art. 2, 7, 8, 30, 32, 40, 42 ust. 2, 45, 61 Konstytucji.

  Jelenia Góra, dnia 7 marca 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
  Do rąk własnych Zbigniewa Ziobro
 • Do Rzecznika Dyscyplinarnego
  Jelenia Góra, dnia 7 marca 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
  ul. Działkowicza 19
  58-506 Jelenia Góra

  Rzecznik Dyscyplinarny
  za pośrednictwem
  SSO Andrzej Żuk
  Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego
  Były Prezes Sądu Rejonowego

  Stanowisko

  W odpowiedzi na pismo z dnia 28 lutego 2018 r., L. dz. K 1164-4/18, uprzejmie informuję, co następuje i proszę o szacunek. Stanowisko doręczam przez ePUAP i pocztą elektroniczną.

  Zgodnie ze wskazówkami Sądu Najwyższego odnośnie art. 114 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. nr 2018, poz. 23) składam skargę na Sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze – Sylwię Bańkę-Mrozewską, Beatę Glazar, Alicję Izydorczyk, które pogwałciły autorytet Sędziów Sądu Najwyższego – Jacka Gudowskiego, Teresę Bielską-Sobkowicz, Zbigniewa Strus fałszując uchwałę SN z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06 i wnoszę o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów wydających orzeczenia niezgodne z prawem.

  Należy wznowić postępowania:
  • II S 22/17 odrzucające skargę na przewlekłość postępowania egzekucyjnego I Co 441/16 oraz
  • II Cz 675/17 niezasadnie oddalające zażalenie na bezpodstawną grzywnę 2.000 zł
  i skierować sędziów SO Sylwię Bańkę-Mrozewską, Beatę Glazar oraz Alicję Izydorczyk na badania psychologiczne, bo wydały przez roztargnienie niezgodne z prawem orzeczenie.

  Nie było i nie ma żadnych przeciwwskazań, żadnych podstaw prawnych, żadnej zawiłości sprawy, żeby nie rozstrzygnąć postępowania egzekucyjnego, zmaterializować roszczenie facere I C 1062/08 lub umorzyć postępowanie.

  1. W dwa miesiące należało i należy oddalić wniosek wierzyciela (jeśli wskazał niewłaściwy sposób egzekucji – vide Orzeczenie Sądu Okręgowego w Elblągu I Cz 94/13), a nie stosować jedenaście lat obstrukcję lub
  2. Uznać wniosek wierzyciela za właściwy (jeśli wskazał w trybie art. 1049 k.p.c. jako czynność zastępowalna – vide uchwała SN III CZP 23/06), a nie stosować jedenaście lat obstrukcję lub
  3. Skierować zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia przez pełen skład Sądu Najwyższego (jeśli się ma wątpliwości jak rozumieć zasady dyspozycyjności i podstawę egzekucji, czyli pkt. I. tytułu wykonawczego I C 1062/08 – vide Orzeczenie Sądu Okręgowego w Tarnowie). Sprawa potrwa czternaście miesięcy (albo krócej, bo SN odrzuci wniosek, każąc nauczyć się czytać ze zrozumieniem jednoznaczną, istniejącą w istocie wykładnię) i się definitywnie zakończy.

  To trzeba zakończyć zgodnie z prawem i zgodnie zasadami współżycia społecznego.

  W załączeniu:
  1. Niezawisłe niedopatrzenie
  2. Wniosek o wznowienie postępowania II Cz 675/17
  3. Wniosek o wznowienie postępowania II S 22/17

  Z poważaniem
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
  Do rąk własnych Zbigniewa Ziobro
 • Do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze za posrednictwem IPN
  Jelenia Góra, dnia 6 marca 2018
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
  ul. Działkowicza 19
  58-506 Jelenia Góra
  PESEL 61072301251

  Międzynarodowy Trybunał Karny
  w Hadze
  za pośrednictwem
  INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
  Główna Komisja Ścigania Zbrodni
  przeciwko Narodowi Polskiemu

  Dotyczy: Ko 96.2018

  Stanowisko

  To jest ciągłość zbrodni komunistycznych, zbrodni nazistowskich oraz zbrodni przeciwko ludzkości. Ustrój bolszewicki się nie skończył w Polsce po 89’. Nie regułki i normy o tym stanowią i świadczą, tylko fakty.
  To są gorsze zbrodnie niż faszystowskie, bo świadomie wypaczające ustrój Polski i godzące w autorytet państwa, władzy sądowniczej i prokuratorskiej. To są nadużycia władzy, umyślnie eksterminujące naród polski i wyrządzające znaczne szkody w obrocie gospodarczym. To jest nie działanie w oparciu o obowiązujące prawo i fakty, tylko o zasadę „władza, władza über alles”.
  To są umyślne represje, wymuszenia rozbójnicze, ze świadomością bezkarności w obliczu koneksji i skorumpowanego do gruntu państwa w państwie, gorszego jak w Turcji. To są molestowania psychiczne i materialne pokroju Josefa Fritzla. Mogą sobie na to pozwolić, bo układ socjopatów piramidalnie się wspiera.
  To są zbrodnie jak w Auschwitz, a nawet gorsze, bo w majestacie prawa.
  Kim trzeba być, żeby sprawę, którą etyczni funkcjonariusze rozstrzygają w dwa miesiące, prowadzi się obstrukcyjnie przez jedenaście lat? Najgorszego kalibru zbrodniarzem.
  Wątek postępowania egzekucyjnego I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16) należy przekazać do Sądu Okręgowego w Elblągu lub Tarnowie, a za pokłosie wyroku bez przyczyny II K 467/07 zbrodniczy funkcjonariusze powinni odpowiedzieć przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze.
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

  Główne przestępstwa, jakich dopuścili się cyniczni funkcjonariusze:
  Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza
  Art. 270. Fałszerstwo dokumentu
  Art. 271. Poświadczenie nieprawdy
  Art. 273. Użycie poświadczenia nieprawdy
  Art. 236. Zatajanie dowodów niewinności
  Art. 239. Poplecznictwo
  Art. 286. Oszustwo
  Art. 190. Groźba karalna
  Art. 190a. Uporczywe nękanie – stalking
  Art. 246. Znęcanie się funkcjonariusza w celu uzyskania oświadczenia
  Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia
  Art. 282. Wymuszenie rozbójnicze
  Art. 207. Znęcanie się
  Art. 118. Eksterminacja
  Art. 119. Dyskryminacja
  Art. 151. Namowa i pomoc do samobójstwa
  Art. 156. Ciężki uszczerbek na zdrowiu
  Art. 157. Inne uszkodzenie ciała – średni i lekki uszczerbek na zdrowiu
  Art. 160. Narażenie na niebezpieczeństwo
  Art. 162. Nieudzielenie pomocy
  Art. 189. Pozbawienie człowieka wolności
  Art. 296. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym

  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
  Do rąk własnych Zbigniewa Ziobro
 • Wyrok przeciwko stalinowskiemu prokuratorowi
  http://trybunal-narodowy.pl/wp-content/uploads/2017/12/Wyrok-3-18-przeciwko-PPR.pdf
  Niezawisłe gangsterstwo
 • Umyślne wyrzadzenie poważnej szkody w obrocie gospodarczym
  Art. 296. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym
  Dz.U.2017.0.2204 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
  § 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową,
  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  § 1a. Jeżeli sprawca, o którym mowa w § 1, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  § 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 1a działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  § 3. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
  § 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 3 działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  § 4a. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego.
  § 5. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie naprawił w całości wyrządzoną szkodę.
  Niezawisłe gangsterstwo
 • Zaniedbanie obowiązku przez Prezesa Sądu Okręgowego
  Art. 304. Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie
  ________________________________________
  Dz.U.2017.0.1904 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

  § 1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepisy art. 148a zamieszczanie danych osób uczestniczących w czynności oraz art. 156a udostępnianie danych lub oryginałów dokumentów z załącznika adresowego stosuje się odpowiednio.

  § 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

  § 3. Zawiadomienie o przestępstwie lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego przestępstwa, co do którego obowiązkowe jest prowadzenie śledztwa przez prokuratora, Policja przekazuje wraz z zebranym materiałem niezwłocznie prokuratorowi.
  Niezawisłe gangsterstwo
 • Podsumowanie
  Związanie sądu wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji, jest tylko zasadą dyspozycyjności, autonomią praw prywatnych, obowiązkiem dania wolnej ręki wierzycielowi, niemożnością korygowania z urzędu wniosku, naprowadzanie wierzyciela przez sąd na właściwą drogę. Sąd ma ocenić w pierwszej kolejności właściwość proceduralną wniosku, czy jest adekwatny, czy ma zastosowanie do przedmiotowego tytułu wykonawczego. Ryzyko decyzji, czy wskaże właściwy sposób egzekucji wierzyciel, ponosi on sam. Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy.
  Wniosek wierzyciela nie jest dyrektywą, nakazem bezwarunkowym wykonania egzekucji. Sąd może oddalić wniosek wierzyciela, czasem błędnie (oparty o właściwą podstawę prawną art. 1049 k.p.c.), jak to uczynił pierwotnie Sąd Rejonowy w Bochni (I Co 563/05), ale od tego jest skrupulatna druga instancja, żeby zbadać zagadnienie prawne i skorygować błędy, tak jak to uczynił Sąd Okręgowy w Tarnowie, wyjaśniając wątpliwość w Sądzie Najwyższym, III CZP 23/06.
  Sąd może, a nawet powinien oddalić wniosek wierzyciela, jeśli wskaże niewłaściwy sposób egzekucji (w trybie art. 1050 k.p.c.), tak jak to uczynił Sąd Rejonowy w Ostródzie (I Co 2801/12) i Sąd Okręgowy w Elblągu (I Cz 94/13), podpierając się obligatoryjną uchwałą SN III CZP 23/06.
  Niestety sąd pierwszej i drugiej instancji w Jeleniej Górze, nie kieruje się wykładnią, literą prawa, etyką, ekonomiką postępowania i obowiązującym porządkiem prawnym, tylko uchwala własne prawo. Nielogiczne i represyjne.
  Niezawisłe gangsterstwo
 • Szanowny Panie Wojciechu Damaszko,
  Wystosowałem do Pana m.in. w dniach 1 kwietnia 2016 r., 6 września 2016 r., 26 października 2016 r., 5 listopada 2016 r., 8 lutego 2017 r., 19 maja 2017 r., 28 sierpnia 2017 r., 11 października 2017 r., 16 listopada 2017 r., 8 grudnia 2017 r. zapytania publiczne i żądanie udzielenia pokrzywdzonemu odpowiedzi procesowej mającej fundamentalne znaczenie w sprawie I Co 441/16.

  Naruszył Pan moje dobra, bo nie uzyskałem rzeczowej odpowiedzi.

  Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze miał i ma obowiązek skierować do Sądu Najwyższego zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia, tak jak uczynił to Sad Okręgowy w Tarnowie, rozwiewając wątpliwość:

  1. Czy w świadczenie niepieniężne określone w punkcie I. tytułu wykonawczego I C 1062/08 jest czynnością zastępowalną i podlega egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c., czy jest czynnością niezastępowalną i podlega egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c.?

  Wyjaśnienie tej istotnej kwestii, będzie odpowiedzią, kto kogo jedenaście lat szmaci i prowokuje.

  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Stalking-obstrukcja-pok%C5%82osie-niczego.pdf


  Jelenia Góra, dnia 19 lutego 2018 r.

  Pokrzywdzony

  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
  Tak działa zorganizowana grupa przestępcza
 • Szanowny Panie Wojciechu Damaszko,
  Mści się Pan, że Minister Sprawiedliwości odwołał Pana z funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze? Myśli Pan, że się mnie posłuchał?
  Zasłużył Pan na znacznie gorszą karę, jak całe państwo w państwie. Notabene fajna akcja, istotne informacje z niej wynikają. Jak wnosiłem o kontrolę i nadzór nad dyspozycyjnymi sędzinami, które wydały niezgodne z prawem orzeczenie (II Cz 675/17), to twierdził Pan, że nie może wnikać w niezawisłe prawo procesowe.
  Ciekawa sprawa, bo Pana poprzednik w SR nie poszedł tak daleko, niedopełnił jak tu obowiązku służbowego, nie żądał dowodu cyfrowego, nie zabezpieczył dysku komputerowego w sprawie II K 467/07. Otrzymał akt oskarżenia z dnia 31 maja 2007 roku z fałszem materialnym i nie wrócił Mieczysławowi Ligęzie do uzupełniania braków formalnych w trybie art. 337 k.p.k., tylko skierował na wokandę asesorowi (dziś Przewodniczącemu II Wydziału Karnego) Jarosławowi Staszkiewiczowi.
  Ten Jarek, co ma również żonę sędzinę, wiedział, że jest fałsz materialny (k. 8 akt sprawy II K 467/07), bo nie rozstrzygnął sprawy bez zbędnej zwłoki, tylko wystąpił do portalu Onet.pl o wyciąg z archiwum artykułu „Nie kupujcie auta u Ligęzy. Nie otrzymał, a skazał, popełnił oczywisty fałsz intelektualny.
  Na tym wyroku bez przyczyny stworzyliście sfingowany proces cywilny I C 1062/08 i nie potraficie nawet wykonać stalinowskiej egzekucji zastępowalnej I Co 441/16, dopuszczając się obrazy przepisów prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c.
  Panie Damaszko,
  Brutalna prawda nie jest zniewagą. Znieważacie wy mnie, moją rodzinę i państwo polskie, organy sądownictwa. Ja poprosiłem moją zonę o złożenie zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa znieważenia przeze mnie funkcjonariuszy publicznych (w tym Pana) i Prokuratura Rejonowa w Świdnicy umorzyła śledztwo wobec faktu braku ustawowych znamion czynu zabronionego. Może Panu się uda. Staszkiewiczowi bez zrzutu z ekranu się udało, to Panu zabezpieczając dysk komputerowy uda się coś przykleić.
  Trochę to żałosne. Jak mam odpowiadać na aplikacje w sprawie pracy, jak mam pisać pisma procesowe, jak mam się bronić?
  Panie Damaszko, straci Pan funkcję sędziego, jestem przekonany. Oto przestępstwa, jakich się dopuściliście od jedenastu lat na kartce papieru Mieczysława Ligęzy. Nawet bezpieka tak cynicznie nie postępowała.

  Główne przestępstwa, jakich dopuścili się funkcjonariusze:
  Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza
  Art. 270. Fałszerstwo dokumentu
  Art. 271. Poświadczenie nieprawdy
  Art. 273. Użycie poświadczenia nieprawdy
  Art. 236. Zatajanie dowodów niewinności
  Art. 239. Poplecznictwo
  Art. 286. Oszustwo
  Art. 190. Groźba karalna
  Art. 190a. Uporczywe nękanie – stalking
  Art. 246. Znęcanie się funkcjonariusza w celu uzyskania oświadczenia
  Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia
  Art. 282. Wymuszenie rozbójnicze
  Art. 207. Znęcanie się
  Art. 118. Eksterminacja
  Art. 119. Dyskryminacja
  Art. 151. Namowa i pomoc do samobójstwa
  Art. 156. Ciężki uszczerbek na zdrowiu
  Art. 157. Inne uszkodzenie ciała – średni i lekki uszczerbek na zdrowiu
  Art. 160. Narażenie na niebezpieczeństwo
  Art. 162. Nieudzielenie pomocy
  Art. 189. Pozbawienie człowieka wolności
  Art. 296. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym

  Jelenia Góra, dnia 16 lutego 2018 r.

  Kandydat na Prezydenta Jeleniej Góry
  • Prezes Demokracji i Sprawiedliwość
  • Redaktor Naczelny Ośrodka Informacji DiS
  • Dziennikarz śledczy NCI Barwy Bezprawia
  • Prezes Trybunału Narodowego
  • Członek NIEPOKONANI 2012
  • Członek Stowarzyszenia Amnesty International
  • Współpracownik Fundacji Court Watch Polska
  • Sędzia Pokoju Krajowego Sądu Obywatelskiego BL
  • Ppłk BL, Komandor Pierwszej Komandorii Jelenia Góra
  • Marszałek Ziemski Prowincji Jeleniogórsko Legnickiej
  • Socjolog
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
  Herbu Ogończyk
  Tak działa zorganizowana grupa przestępcza
 • Zażalenie / skarga / zawiadomienie
  o przestępstwie PPR Grzegorza Chojnackiego zaboru mienia i pozbawienia możliwości obrony

  Dotyczy: PR 3 Ds. 359.2017.D; PR Ko 118.2018

  Dzisiaj, tj. 16 lutego 2018 roku, naszło mnie czterech policjantów z nakazem przeszukania i zabezpieczenia środków nośności. Zabrali mi komputer na żądani prokuratora Grzegorza Chojnackiego. Teraz będą inwigilować moje pliki, pocztę, kontakty itd. Tak działa zorganizowana grupa przestępcza.

  Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze jest organizacją przestępczą biorącą współudział w przestępstwach wyroku bez przyczyny (II K 467/07) i sfingowanych procesach cywilnych (I C 1062/08) oraz popełniającą przestępstwa poplecznictwa w uporczywym nękaniu i wymuszeniach rozbójniczych (I Co 3259/08, I Co 441/16).

  Zawiadamiam, że wobec jedenastoletnich faktów represji i prześladowania mnie oraz bierności Prokuratury Rejonowej i Okręgowej w Jeleniej Górze, nie stawię się na wezwanie w dniu 1 marca 2018 r. o godz. 09;00 w PR JG p. 315 na przesłuchanie jako świadek. Możecie mnie doprowadzić jak Władysława Frasyniuka lub dobić grzywnami.

  Jelenia Góra, dnia 16 lutego 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki, ul. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra
  Tak działa zorganizowana grupa przestępcza
 • Adam Gierk jest za krótki
  W związku ze sztampową odpowiedzią pana prok. ADAM GIERK i w imieniu PROKURATORA GENERALNEGO podnoszę i przypominam ponownie, jak w konkluzji poniższej
  KONKLUZJA :::
  WNOSZĘ i proszę kancelarię TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO o wydanie informacji publicznej , czy zawisł przed TK wniosek z art. 63 K. RP i w zakresie wzruszenia monopolu niektórych osób z korporacji prawniczych dopuszczanych przez obywateli do reprezentowania ich spraw w organach sądowych. A w szczególe o ograniczenie owej monopolistycznej-obligatoryjnej pomocy prawnej, jedynie do spraw w których KAŻDY obywatel ma obowiązek - OBLIG TZW. przymusu adwokackiego- np. w kasacjach, skargach konstytucyjnych.
  PIECZONKA TADEUSZ - 724866256

  i dalej,
  JEŚLI taki wniosek zawisł wobec łamania art. 63 Konstytucji RP.
  CZY Prokuratorowi Generalnemu znana jest zawisła sprawa z zakresu obowiązywania art. 63 Konstytucji RP i w kierunku ograniczenia art. 87 kpc JEDYNIE do wydawania pełnomocnictw -plenipotencji-mandatu wszystkim = KAŻDY obywatelom z art. 63 K. RP , bez względu na wykształcenie prawne i bez względu na uczestniczenie w korporacjach radcowskich i adwokackich-które zmonopolizowały ten obszar pomocy prawnej. WBREW treści ART 63 K.RP. problem POWYŻSZY wyostrza również zapis z art. 87 kpc, gdzie nie prawnik, ale z bliskiej rodziny ma prawo w takiej roli pełnomocnika występować.
  A co dalej, KAŻE ZWRÓCIĆ UWAGĘ, na zawężającą się ilość tak zwanej pomocy prawnej dla UBOGICH, kiedy SĄDY polskie odmawiają takiej pomocy prawnej, a równocześnie oddalają wnioski z art. 90-91kpk, czy art. 61-63 kpc, czy art. 8kpc.
  p.s.
  WYDAJE SIĘ też , że pan prok. ADAM GIERK " jest za krótki" do oceny tego zagadnienia , a już na pewno w formule , w jakiej to czyni obecnie .

  pieczonka tadeusz - 724866256


  DYWAGACJE NAD KAŻDYM OBYWATELEM z art. 63 K.RP i ART. 87 kpc + TK, LEX-KAZUS Grzegorz Niedźwiecki..eml
  Temat:
  DYWAGACJE NAD KAŻDYM OBYWATELEM z art. 63 K.RP i ART. 87 kpc + TK, LEX-KAZUS Grzegorz Niedźwiecki.
  Nadawca:
  "TADEUSZ PIECZONKA"
  Data:
  2018-01-17 22:40
  Adresat:
  Grzegorz Niedźwiecki , dariusz.zawistowski@sn.pl, PO Wrocław Dział Nadzoru , SKARGI@MS.GOV.PL, biuro.podawcze@pk.gov.pl , RPO , hfhr@hfhrpol.waw.pl , amnesty@amnesty.org.pl, JANUSZTRZCIŃSKI+STANISlawDĄBROWSKI+LechGARDOCKIprzedBRYDŻEMwNIEdzielnyPO-ranekKRS+CZUMA-senior , ppsek , sekretariat.prezesa@wroclaw.sa.gov.pl, ZBIGNIEW.ZIOBRO@MS.gov.pl, jacek.przygucki@ms.gov.pl, k.kocuj@zlotoryja.sr.gov.pl, administracyjny@wroclaw-krzyki.sr.gov.pl, LUKASZ.PIEBIAK@MS.GOV.PL, Marek.Tejchman@infor.pl, Krzysztof.Jedlak@infor.pl, barbara.kasprzycka@infor.pl, mateusz.morawiecki@kprm.gov.pl, rzecznik@krs.gov.pl, kontakt24@tvn.pl, w.cywilny.odw@jelenia-gora.so.gov.pl, tomasz.skowron@jelenia-gora.so.gov.pl, wojcik@trybunal.gov.pl, zolotar@trybunal.gov.pl, orlinski@trybunal.gov.pl, a.wypych@prawo.univ.gda.pl, letowska@it.com.pl, Safjan Marek

  szanowny pan z TK = orlinski@trybunal.gov.pl
  http://trybunal.gov.pl/o-trybunale/kancelaria-i-biuro-sluzby-prawnej/
  W spRawach rozpoznawanych merytorycznie przez Trybunał Konstytucyjny informacji udzielają pracownicy Biura Służby Prawnej pod nr. tel. 22 657 45 34
  PROSZĘ poprawić literówkę w słowie = W spRawach

  szanowny pan
  PREZES SA we WROCŁAWIU
  SSAdel. KONRAD WYTRYKOWSKI,
  z satysfakcją odnotowuję pana odpowiedź ws. lex-kazus GRZEGORZ NIEDŹWIECKI .
  NIESTETY,
  w mojej ocenie, odpowiedź zminimalizowaną do zagadnienia formalnego i nawet trzeciorzędnego, nie warta Pana podpisu i w kontekście umocowania SĄDU APELACYJNEGO/ rola , zadania , cele i misja/ - BEZ URAZY.
  W której odpowiedzi w jedynym zdaniu umieścił Pan passus = "... informuję, że obydwie sprawy[ IIK 467/07 SR w JELENIEJ GÓRZE i IC 1062/08 SO tamże] nie dotyczą Pana osoby i są już prawomocnie zakończone".
  JEŻELI osobiście biedził się Pan nad taką odpowiedzią , to osobliwie-osobiście współczuję / sobie też /, a gdyby był inny autor takiego stanowiska , które Pan jedynie podpisał mechanicznie, to polecam inne widzenie tej kwestii. O czym zresztą wiem, bo ją podkreślałem w stosownych wystąpieniach, że nie jestem , jako nie prawnik MONOPOLISTA umocowany z art. 87 kpc.

  AD MERITUM :::
  ZAKŁADAJĄC,
  że możliwy jest stosowny namysł, dywagacje i intelektualny spór;;; nawet koryfeuszy.
  ART. 63 Konstytucji RP w zdaniu I-wszym stanowi o WNIOSKACH, skargach, petycjach [ chyba również pisemnych] do ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ, które może składać KAŻDY , bądź z poruczenia [ mandat] osoby zainteresowanej-jej dotyczącej.
  BEZ wątpienia można uważać wszystkie polskie sądy za takie organy, jak również KRS, MS, PG i RPO w zakresie omawianych TUTAJ spraw.
  BA
  nawet i PREMIER POLSKI jest konstytucyjnie umocowany , jak stanowi art. 191.1.1 K. RP .
  IDIOM " administracja publiczna" też dotyczy, zawiera w sobie znaczeniowo , potocznie, oficjalnie wymienione wyżej organy.

  POZOSTAJE zatem, przejść do zdania II-ego z art. 63 K. RP.
  KTÓRY zapis , jak w innych art. konstytucji odsyła do jakiejś-JAKIŚ [ być może] ustaw , równolegle z zapisem art. 8.2 K. RP o bezpośrednim stosowaniu zapisu z art. 63 K. RP- zdanie I-wsze;;; ale też odsyła do ustaw.
  W omawianych tutaj sprawach sądowych mniemać należy, że taką ustawą-mi są zapisy kodeksów , organizujące tryb, postępowanie i regulacje szczególne w tych - swoich zakresach.
  DOMNIEMAĆ zatem można ,
  że kodeks postępowania cywilnego w swoich zapisach szczegółowych, jak w art. 8 kpc, art. 61-63 kpc, oraz art. 87 kpc [ również, jak w art. 90 i 91 kpk + regulacje w sądach administracyjnych i ds. wykroczeń] zabezpieczają-określają delegację z art. 63 K. RP zdanie II-ie.
  SKORO ustawodawca w PRL-u / do 1989 r./ i dalej do 2015r. [ włącznie z nową konstytucją z 2 kwietnia1997r+vacatio legis] i również po 2015 r.- do dzisiaj/2018r. zachował takie " uprzywilejowanie" KAŻDEGO obywatela. Słowo KAŻDY obywatel z polskiej konstytucji i w niej upoważniony konstytucyjnie + odesłanie do USTAWY- liczba pojedyncza, może być "obywatelem zbiorowym" i w postaci owych NGO-ORGANIZACJI poprzez swojego umocowanego przedstawiciela.
  MOŻE to być również indywidualny obywatel, uMOCOWANY z imienia i z nazwiska przez osobę zainteresowaną, której sprawa zawisła dotyczy.
  POJAWIA SIĘ ZATEM , „za zakrętem", swoista dyskryminacja KAŻDEGO obywatela. OBYWATEL ZBIOROWY może bez przeszkód?!;;; o ile pan SSO KONRAD WYTRYKOWSKI pozwoli- choćby z art. 90_91 kpk [ temat sam w sobie + art. 61-63 kpc, o czym ewidentnie przekonała się pani JOLANTA BRZOZOWSKA - rodaczka ZBIGNIEWA ZIOBRY];;; pomagać obywatelowi GRZEGORZOWI NIEDŹWIECKIEMU- za jego zgodą, na wyraźne życzenie. Jednakże już art. 87 kpc OGRANICZA niekonstytucyjnie owo pojęcie KAŻDY, zawężając specyficznie, zwyczajowo, i w końcu kodeksowo konstytucyjną prerogatywę KAŻDEGO obywatela.
  Póki co, słowo KAŻDY nie znaczy NIEkażdy. SPRAWY rozwodowe małżonków [ sąd rodzinny] raczej nie są delegowane na OBYWATELA ZBIOROWEGO- z istoty rzecz, chociaż i bez adwokata mogą się obyć.
  ALE w art. 87 kpc, w celu korporacyjnych interesów i zapewnienia monopolu adwokatom, radcom prawnym, niekiedy profesorom prawa w postępowaniach kasacyjnych KAŻDY, nie jest KAŻDY.
  Czy TAKIE stanowisko jest sofistyką, a może falandyzacją prawa???
  Zapewne NIE, kiedy uznać genezę owego zapisu z art. 63 K. RP, no i wcześniejszych - jakby be, że to obywatel zainteresowany deleguje w swoim imieniu owego KAŻDEGO, o ile nie chce osobiście występować, albo we współdziałaniu zaufanej-zdolniejszej, sprawniejszej osoby albo będąc za granicą w pracy, albo kiedy sąd powszechny odmówi pomocy prawnej dla ubogich itp. - ludzkie, życiowe okoliczności.
  SKORO zatem WEDLE nienazwanej USTAWY z art. 63 KONSTYTUCJI RP KAŻDY może stawać bezpośrednio przed sądem, to również zasadnym jest-byłoby DELEGOWANIE przez KAŻDEGO takich praw na innych i po uważaniu.

  KONKLUZJA:::
  WNOSZĘ i proszę kancelarię TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO o wydanie informacji publicznej, czy zawisł przed TK wniosek z art. 63 K. RP i w zakresie wzruszenia monopolu niektórych osób z korporacji prawniczych dopuszczanych przez obywateli do reprezentowania ich spraw w organach sądowych. A w szczególe o ograniczenie owej monopolistycznej-obligatoryjnej pomocy prawnej, jedynie do spraw w których KAŻDY obywatel ma obowiązek - OBLIG Tzw. przymusu adwokackiego- np. w kasacjach, skargach konstytucyjnych.
  PIECZONKA TADEUSZ - 724866256
  Nakazuję wszcząć śledztwo z urzędu, art. 303. 304 kpk

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031