Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
218 postów 96 komentarzy

Moje komentarze

 • Ściąga dla sędziów jeleniogórskich, zarzuty i skarga
  Odpowiedzcie sobie na pytanie, kto to jest sędzia, do czego został powołany, jaką rolę powinien pełnić, co jest jego zadaniem? Co ślubował i jakim zbiorem zasad powinien się kierować?

  Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Anna Surowiak jest złodziejem. Przywłaszczyła bezpodstawnie mienie Trybunału Narodowego w postaci laptopa o wartości 3.338 zł, który nie jest dowodem rzeczowym w sprawie PR 3 Ds. 359.2017.D, rzekomego znieważenia SSR Wojciecha Damaszko na służbie. Komputer, z którego dnia 1 grudnia 2017 r. została wysłana obiektywna wiadomość nie podczas rozprawy, tylko o godz. 20:38, jest na załączonym zdjęciu. Nawet ekspertyzy nie trzeba, żeby stwierdzić, iż jest to przedmiotowy nośnik informacji, właściwe źródło nadawacze.
  Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wojciech Damaszko pozbawił mnie bezpodstawnie 200 zł, oddalając niezasadnie skargę na przewlekłość postępowania Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Co 441/16, czyli organu procesowego, który stosuje jedenaście lat obstrukcję używając błędnej kwalifikacji prawnej egzekucji. Nie jest to dokonywane bez wiedzy organu drugiej instancji, jest to dokonywane wspólnie i w porozumieniu, bo Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, niedopełnił obowiązków rzetelnego wyjaśnienia zagadnienia prawnego w postępowaniach odwoławczych II Cz 233/17. II Cz 675/17, a także w skargach na przewlekłość postępowania, m.in. II S 16/18 (z naruszeniem art. 12.1 ustawy o skardze i art. 2.2 ustawy o skardze). Zaniechał wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych sprawy, zbadania przyczyny tego niedorozwoju. Orzekał z naruszeniem zasad działania organów państwa, obowiązku przestrzegania prawa i zasad równości obywatela wobec prawa. Orzekał z rozdwojeniem jaźni.
  W załączeniu ściąga, jak należy postępować w demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Mogę uznać te jedenaście lat upokarzania mnie za pomyłki, ale w przypadku trwania w błędzie i nienaprawienia szkody, będą ciążyć na funkcjonariuszach zarzuty bolszewizmu, poważnych przestępstw kryminalnych. Bo to będą działania świadome, już ze znajomością zagadnienia prawnego. Wstrzymam się na tym etapie z ujawnianiem posiadanych informacji, które ośmieszą „nieskazitelnych” funkcjonariuszy publicznych.

  Jelenia Góra, dnia 4 września 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki, ul. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra
  Ściąga dla Sądu Rejonowego i Okręgowego w Jeleniej Górze
 • Będzie, będzie się działo...
  Właśnie otrzymałem ekspertyzę biegłego sądowego w zakresie informatyki, że źródłem nadawczym wiadomości e-mail wysłanej dnia 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38 m.in. do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, był załączony na zdjęciu komputer, w związku z czym laptop Trybunału Narodowego o wartości 3.338 zł, przejęty przez prokurator Annę Surowiak jako dowód rzeczowy w sprawie, przywłaszczony został bezprawnie. To się nazywa przestępstwo kradzieży zagrożone odpowiedzialnością karną pozbawienia wolności do lat 5 z art. 278 k.k.
  Niezależnie od powyższego, adwokat mój przygotował mi pozew przeciwko sędziemu Wojciechowi Damaszko o znieważenie i zaniechanie rozpatrzenia skargi na oczywistą przewlekłość postępowania I Co 441/16...
  Zawiadomienie o przestępstwie
 • Zawiadomienie o przestępstwach Marka Klebanowicza
  Jelenia Góra, dnia 29 sierpnia 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki 3767 dzień represjonowany
  ul. Działkowicza 19
  58-506 Jelenia Góra

  Zbigniew Ziobro
  Prokurator Generalny
  Minister Sprawiedliwości

  Dotyczy: A-051-36/18

  Zawiadomienie o przestępstwie
  nadużycia władzy, poświadczenia nieprawdy, niedopełnienia obowiązków, poplecznictwa, gangsterskiego postępowania przez Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Marka Klebanowicza

  Koteryjny sędzia w piśmie z dnia 10 sierpnia 2018 r. bezustannie powiela te same kłamstwa.

  Po pierwsze, postępowanie egzekucyjne I Co 3259/08 jest nieważne z mocy prawa (nie tylko art. 5 i 58 k.c.), ponieważ czynność niepieniężna ujęta w tytule wykonawczym I C 1062/08 nie jest czynnością niezastępowalną. Siedem grzywien na łączną kwotę 27.100 zł i 180 dni aresztu były wymuszeniami rozbójniczymi. Postępowanie to winno być umorzone, ale nie w związku z wyczerpaniem możliwości prawnych, tylko wcześniej, w związku z zaniechaniem przez wierzyciela dokonania czynności prawnych, dłużej niż pół roku.

  Po drugie, druga sprawa I Co 441/16 nie jest drugą sprawą tylko tożsamą, ciągiem dalszym uporczywego nękania, wymuszeń rozbójniczych, w oparciu o niewłaściwą kwalifikację prawną. Kwestia podstawy prawnej tego postępowania nie została przesądzona prawomocnym oszustwem kolegów II Cz 675/17, wydanym z rozdwojeniem jaźni, tylko wykładnią prawa (SN III CZP 23/06). Nie jest to czynność niezastępowalna i nie podlega egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c., bo nie są to prawa autorskie, tylko czyność zastępowalna i podlega wyłącznie egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c. Wierzyciel nie jest orzecznikiem tylko życzeniodawcą. Jeśli popełni błąd, to należy bezwzględnie taki wniosek oddalić. Sąd jest związany wykładnią prawa i nie przedstawił jej w toku instancji, w trybie odwoławczym i w skardze na przwlekłość postępowania (art. 2.2). Tu palce maczał Wojciech Damaszko. Oddalił wbrew ustawie, traktując, niezależnie wypaczenia ustawy, skarżącego jak organ procesowy. Nie Grzegorz Niedźwiecki rozdaje karty, tylko funkcjonariusze nadużywający władzy i swobody orzeczeń, drążąc jednoznaczną sprawę jedenaścia lat, zamiast zamnąć ją zgodnie z ustanowionym prawem w dwa miesiące tak jak uczyniły to sądy szanujące prawo (małopolskie i warmińsko-mazurskie). Sąd jeleniogórski nie przsądził o faktach, unika udzielenia odpowiedzi jaka wykładnia prawa uprawnia ich do stosowania art. 1050 k.p.c. Naruszacie nie tylko art. 7, 83, 32, i 42.2 konstytucji. Uprawiacie samowolę i gangsterstwo. Jesteście za mali w stosunku do Sądu Najwyższego, a Jelenia Góra nie jest enklawą. Ma Pan obowiązek powiadomić o wskazanych przestępstwach organy ścigania, a nie w nich brać współudział.

  Nie na marginesie, tylko w istocie, przyczyną bezprecedensowej obstrukcji jest łamanie zasad działania organów państwa i nieszanowanie obowiązku przestrzegania prawa przez sędziów uważających, że prawo to oni, a nie prawo ustanowione.
  Jeżeli wierzyciel złożył ponowny wniosek w dniu 16 lipca 2018 r. o dręczenie dłużnika (niezakończywszy jeszcze kwestii poprzedniego, zamienienia grzywny na cztery dni aresztu, za który chcę zapłacić), to żądam zawieszenia postępowania do czasu udzielenia odpowiedzi dotyczącej subsumcji, jaka wykładnia prawa podważa uchwałę Sądu Najwyżśzego z dnia 28 czerwca 2006 r. III CZP 23/06. Żądam bezwzgędnie, bo nie udzielenie odpowiedzi i nie rozwianie wątpliwośći dotyczących wykładni prawa, istoty rzeczy, będzie ponownym tłumaczeniem, że należało to rozstrzygnąć w toku instancji, a w praktyce uciekając przez sędziów od sensu stricto w toku instancji i w toku drugiej instancji. Potem znowu powiecie, że sąd przesądził prawomocnie, w nosie w istocie mając dyspzycje pokrzywdzonego. Jesteście złymi ludźmi i nawet białych rękawiczek nie zakładacie. Nie pomoże wam ilość skorumpowanych kolegów. Zapłacicie za zło, bo każdy zbrodniarz zostaje rozliczony.

  Po trzecie, sprawa I Co 851/18 o wznowienie postępowania I Co 3259/08 nie zawiera żadnych braków skargi (SN III CZP 23/06). Jeśi tak Pan pisze, to oznacza, że dalej chcecie coś mataczyć. Strasznie się na mnie uparliście...

  Możecie mnie krzywdzić nadal, ale nigdy ze mną nie wygracie, bo z prawdą się nie wygra.
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

  Z poważaniem
  Grzegorz Niedźwiecki
  Zawiadomienie o przestępstwie
 • Załącznik do skargi nadzwyczajnej z dnia 10 sierpnia 2018 r.
  Załącznik do skargi nadzwyczajnej z dnia 10 sierpnia 2018 r.

  Pan Dariusz Kliś
  Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

  Szanowny Panie Prezesie,
  Proszę nie brać współudziału w obstrukcji postępowania egzekucyjnego I Co 441/16, bo straci Pan stanowisko. Ujawniam na razie część argumentów.

   Rozwinięcie
  Nie było i nie ma czynników obiektywnych i prawnych do oddalania, czy odrzucania skarg na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Sąd nie ocenił terminowości i prawidłowości czynności podjętych przez sąd w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy egzekucyjnej, nie wyjaśnił istotnych okoliczności faktycznych i prawnych sprawy. Nie przedstawił rozstrzygniętych w niej zagadnień. Uczestnik postępowania nie podał wykładni prawa pozwalającej na prowadzenie egzekucji w trybie niezastępowalnym.

  Przerzucanie odpowiedzialności za przewlekłość postępowania I Co 441/16 na dłużnika (czemu nie na wierzyciela) jest absurdalne i niedopuszczalne z dwóch powodów.
  • Po pierwsze, to nie dłużnik prowadzi proces, on nie jest organem procesowym i nie ma wpływu na tok postępowania, na sposób prowadzenia egzekucji.
  • Po drugie, twierdzenie że wyłączną winą na przewlekłość postępowania jest niewykonanie czynności określonej w pkt. I tytułu wykonawczego I C 1062/08, zgodnie z dyspozycją postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 5 czerwca 2017 r., w trybie art. 1050 § 1 i 3 k.p.c. jest fałszywe i akceptacją przestępstwa z art. 191 k.k. Wykonanie przez dłużnika czynności zastępowalnej według tej kwalifikacji prawnej byłoby niezgodne z prawem, a tym samym bezwzględnie nieważne (art. 58 k.c.).

  Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt, wskazany w odpowiedzi uczestnika postępowania na skargę z dnia 25 lipca 2018 r. (ujawnionej niechcący dłużnikowi).
  Wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze mgr Paweł Siwek pisze w uzasadnieniu, iż w dniu 16 lipca 2018 r. wierzyciel złożył wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności.
  Jak to możliwe, skoro nie wyczerpano jeszcze drogi prawnej, nie rozstrzygnięto definitywnie wniosku wierzyciela złożonego do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze dnia 8 grudnia 2015 r. (26 listopada 2015 r. – data nadruku)?
  Sąd nie może uznać ponownego wniosku i nie może oddalić tego wniosku na podstawie art. 118 k.c. i umorzyć postępowania. Nie wykonano bowiem jeszcze rygorów postanowienia z dnia 5 czerwca 2017 r. Sprawa jest w toku. Sąd musi odrzucić przedwczesny wniosek.
  W postanowieniu I Co 441/16 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 5 czerwca 2017 r. postanowiono:
  I. nałożyć na dłużnika Grzegorza Niedźwieckiego grzywnę w kwocie 2.000 zł /…/ i orzec na wypadek niezapłacenia – zamianę grzywny na areszt, licząc jeden dzień aresztu za równoważny 500,00 zł grzywny,
  II. ponownie wezwać dłużnika /…/ do wykonania czynności określonej w pkt. I wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w jeleniej Górze z dnia 3 września 2008 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I C 1062/08 /…/ w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, pod rygorem nałożenia surowszej kary grzywny.

  Przy okazji zwracam uwagę, czego nie wyartykułowałem właściwie w skardze nadzwyczajnej, że w postępowaniu I Co 441/16 sąd zagroził dwoma sankcjami za niewykonanie wymuszeń rozbójniczych i zmuszania do określonego zachowania. Nie grozi wyłącznie zamienieniem grzywny na areszt na wypadek jej niezapłacenia lecz straszy także sankcjami ekonomicznymi.
  Do dnia dzisiejszego nie nastąpiło ani zamienienie grzywny na areszt i nie nastąpiło nałożenie surowszej kary grzywny. Nie nastąpiło, bo miałbym prawo do zaskarżenia postanowień organu pierwszej instancji i podważyłbym skutecznie kwalifikację prawną egzekucji. W przypadku trwania w błędzie w toku instancyjnym, zarzuciłbym w apelacji naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów przez sąd i domagałbym się rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego.
  Sąd Okręgowy nie miał prawa nie ocenić w postępowaniu skargowym II S 16/18 całokształtu materiału dowodowego. Nie chodzi bowiem tylko o istotę zagadnienia prawnego dla okoliczności wznowienia postępowania I Co 3259/08, ale o fakt niezakończenia właśnie tej sprawy I Co 441/16 wszczętej dnia 8 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy nie może zbywać znaczenia wykładni, powołując się na prawomocność wezwań sądu pierwszej instancji i na wydane z rozdwojeniem jaźni postępowania odwoławcze II Cz 233/17, II Cz 675/17. Fakt niezakończenia postępowania I Co 441/16, niewyczerpania etapów stosowania prawa, niezamienienia grzywny 2.000 zł na cztery dni aresztu i nienałożenia surowszej kary grzywny w związku z niewykonaniem czynności, powoduje że sprawa jest w toku. Tok instancyjny jest tylko zawieszony, groźby zamiany grzywny na areszt i nałożenia surowszej kary grzywny muszą być spełnione. Sprawa jak bumerang wróci do Sądu Rejonowego, który będzie mnie wzywał nieetycznie do upokorzenia i będę miał prawo do a contrario. Panie Wojciechu Damaszko, miał Pan prawo oddalić skargę na przewlekłość toczącego się z winy sądu postępowania, czy nie? Miał Pan prawo orzekać w swojej sprawie? Ciekawe, czy Pana wylosowali do tej sprawy, czy czuje Pan wielką chemię do mnie? Skoro pała Pan do mnie taką miłością, to może zawiesił Pan stosowanie niektórych przepisów ustawy, w tym art. 1049 k.p.c., na podstawie art. 755 k.p.c.?
  Mając na uwadze powyższe, ponowny wniosek wierzyciela jest przedwczesny, a skarga na przewlekłość postępowania w pełni uzasadniona. Szanowny Panie Wojciechu Damaszko. Imputuje mi Pan znieważenie na służbie, a w postanowieniu II S 16/18 oddalającym skargę na przewlekłość nie zwrócił mi Pan uwagi, że zbyt skrótowo odczytałem grożące mi sankcje w postanowieniu SSR Pawła Woźniaka sprzecznym z ustawą i obchodzącym ustawę oraz sprzecznym z zasadami współżycia społecznego. Że nie ma wyłącznie bezczynności w niezamienieniu grzywny na areszt lecz także bezczynność w nienałożeniu surowszej kary grzywny. Nie odniósł się Pan w ogóle do istotnych okoliczności faktycznych, do kwestii rozstrzygniętych w niej zagadnień. Fałszywie ukierunkował PAN postanowienie. Nie ustalił PAN przyczyny przewlekłości. Niewykonanie zobowiązania jest skutkiem przyczyny. Gdzie tu szczególna staranność? Gdzie tu ocena pozwanego i wierzyciela? Faworyzowanie wierzyciela twierdzeniem, że na długość postępowania ma WYŁĄCZNIE postępowanie skarżącego, który UCHYLA się od wykonania prawomocnego wyroku sądowego ZGODNIE Z WIOSKIEM WIERZYCIELA, a nie z art. 776 k.p.c., jest obrazą art. 12 ust. 1 ustawy o skardze. To świadczy o braku kwalifikacji prawnych u Pana.
  Fakt wskazania tych dwóch czynników nieuzasadnionej zwłoki podważa argumentację braku legitymacji do oceniania „zamkniętej” już sprawy. Kto tu kogo znieważa, czy niedopełnia obowiązku wynikającego choćby z art. 3 k.p.c.?

   Zakończenie
  Nie możecie rozpatrywać ponownego wniosku wierzyciela nie zakończywszy poprzedniego. TO JEST PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA. Nałóżcie surowszą karę grzywny, to minie pół roku i skarga na przewlekłość postępowania będzie drążona, aż do skutku, a zadośćuczynienie i naprawienie szkody będą wyższe.
  Nie idźcie tą drogą.
  Panie Prezesie, proszę nie iść tą drogą, bo przedstawię ciekawcze argumenty.

  Otrzymują:
  1. Adresat
  2. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
  3. I inni

  Jelenia Góra, dnia 12 sierpnia 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki, ul. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra
  Skarga nadzwyczajna do MS Zbigniewa Ziobro
 • Pod sąd
  Istoty grający rolę sędziów, w tym wykluczony z funkcji prezesa SO przez Ministra Sprawiedliwości z powodu niesprawności Wojciech Damaszko, wydali postanowienie II S 16/18 oddalające skargę na przewlekłość postępowania z naruszeniem art. 207 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 2 i art. 397 § 1¹ k.p.c.

  Trójca umoczonych sędziów nie zwróciła „spóźnionej” odpowiedzi na pozew Sądowi Rejonowemu w Jeleniej Górze w trybie art. 207 § 7 k.p.c. w zw. z art. 391 § 2 i art. 397 § 2 k.p.c., tylko przesłała ją po czasie skarżącemu z naruszeniem art. 207 § 6 k.p.c.

  Zwrot pism procesowych Grzegorza Niedźwieckiego z dnia 3 sierpnia 2018 r. (odpowiedzi na odpowiedź uczestnika postępowania na skargę) nastąpił z naruszeniem art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c., ponieważ nie nastąpiło to w formie prawnej przez jednego sędziego, tylko z-ce Kierownika Sekretariatu.

  Nieskazitelni, rzetelni, obiektywni i etyczni sędziowie, mówią stronie pokrzywdzonej rękoma „ZOMO” spadaj na drzewo…
  Skarga nadzwyczajna do MS Zbigniewa Ziobro
 • Bezwzględna nieważność czynności prawnej
  Sędziowie jeleniogórscy mieli i mają obowiązek prowadzić egzekucję tytułu wykonawczego I C 1062/08 zgodnie z zasadą legalizmu (praworządności). Muszą działać na podstawie prawa, a nie anarchistycznie i legitymizować swoje decyzje. Mam prawo (jako strona) znać normę prawną, w oparciu o którą orzekają sędziowie publiczni. Żądam na podstawie art. 42 konstytucji wskazania mi przedmiotowej wykładni prawa bądź przyznania się do naruszenia obowiązku wynikającego z art. 83 konstytucji. Na dzień dzisiejszy istnieje bezwzględna nieważność czynności prawnych (I Co 3259/08, I Co 441/16).

  Zasada legalizmu (praworządności)
  "Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. stanowiący, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, zawiera normę zakazującą domniemywania kompetencji takiego organu i tym samym nakazuje, by wszelkie działania organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej" - tak wyjaśnił zasadę legalizmu (praworządności) Sąd Najwyższy w postanowieniu 7 sędziów SN z 18 stycznia 2005 r. (sygn. WK 22/04). Jest też wiele innych orzeczeń, które wyjaśniają, jak należy rozumieć przepis Konstytucji, który brzmi: "organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa". O zasadzie praworządności wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny, orzeczenia są głosowane, teoretycznie wszystko powinno być jasne, mimo to sądy nadal mają co robić. Zasada legalizmu jest coraz bardziej istotna w tzw. "społeczeństwie informacyjnym".

  Zasada praworządności - definicja. Praworządność formalna i materialna
  Zasada praworządności zwana jest także zasadą legalności. Wskazuje ona, że organy, różnego typu podmioty i instytucje oraz obywatele w demokratycznym państwie muszą działać wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa i zgodnie z nim.
  Występują dwa projekty praworządności, które konkurują ze sobą – formalna koncepcja praworządności oraz materialna koncepcja praworządności. Różnią się one zasadniczo w podejściu do sprawy wartościowania prawa.
  Formalna koncepcja praworządności zakłada, że praworządność występuje wówczas, kiedy organy i instytucje postępują zgodnie z wyznaczonym prawem i jest to jedyny warunek uznania ich władzy, działań za legalne. W przypadku materialnej koncepcji praworządności jako kryterium do uznania państwa za praworządne nie wystarcza wyłącznie aspekt formalny działania zgodnie z prawem, bowiem należy również uwzględnić inny czynnik, jakim jest treść przepisów prawnych, która powinna być zgodna z ogólnie przyjętymi i uznanymi wartościami aksjologicznymi.
  Zwolennicy materialistycznego podejścia do zasady praworządności podkreślają, iż nie wystarczy tylko stosować się do prawa, ale jeszcze zwracać uwagę czy jest ono dobre z etycznego punktu widzenia. Powołują się przy tym na przypadki ścisłego wypełniania litery prawa w państwach totalitarnych, co nie oznaczało, iż organy państwowe etc. odznaczały się praworządnością, bowiem prawo to częstokroć naruszało podstawowe prawa człowieka, nie mieściło się w jakichkolwiek normach moralnych uznanych na świecie.
  Ko się nadaje do psychiatry?
 • Informacja
  Informacja


  Dotyczy: PR 3 Ds. 359.2017 (przysłąli dwa identyczne pisma z nadgorliwości)


  Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze /.../ nie przychylił się do /.../ zażalenia na postanowienie /.../ w przedmiocie dowodów rzeczowych (komputera będącego własnością Trybunału Narodowego – nie mającego związku ze sprawą) /.../ i zażalenie przekazał do... Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział II Karny (fundamentu zła) celem rozpoznania.

  Ciekawe co będzie, jak dostarczę im prawdziwy dowód rzeczowy (komputer, z którego wysłana zosłała wiadomość email w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38 m.in. do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.?

  Otóż odpowiem wam, co będzie. Sąd winowajca, nie uwzględni faktów i dowodów (nie będzie oględzin na tym etapie), utrzyma w mocy zaocznie postanowienie braci prokuratorskiej.

  Powiem więcej. Scenariusz może być taki, że funkcjonariusze od przestępczości zorganizowanej, wbrew faktom i kwalifikacji prawnej, skierują akt oskarżenia o znieważenie SSO w Jeleniej Górze Wojciecha Damaszko (podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków) do... Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

  Sędziowie się nie wyłączą, bo... nie łączy ich żadna więź z odwołanym przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro ze względu na złe sprawowanie funkcji byłym prezesem SO.

  „Niezawiśli” sędziowie oddalą dowód rzeczowy dostarczony na rozprawę, jako... nie mający istotnego znaczenia w sprawie. Nie będą się również kierować orzeczeniami TK i SN, które jasno precyzują wykładnię prawa w kwestii bezwzględnej możliwości stosowania art. 226 § 1 k.k. Jest zlecenie i trzeba wykonać...


  W tym państwi nie orzeka się w oparciu o dowody, przepisy i sumienie, tylko o zasadę pokaż mi człowieka, a paragraf się znajdzie...

  Mogą się pomylić.


  Podobnie jest z wikłaniem referendarzy sądowych w oddalanie wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych wykluczonych z życia społeczno-zawodowego przez sędziów osób...  Jelenia Góra, dnia 17 lipca 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
  Prokurator na zlecenie - dobra zmiana
 • Informacja
  Dotyczy: PR 3 Ds. 149.2018, PR 3 Ds. 159.2018

  Uprzejmie informuję, iż nie stawię się w dniu 20 lipca br. do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze na przesłuchanie jako świadek w sprawach o przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., ponieważ mija się to z celem. Decyzje są już z góry podjęte (vide umorzenie dochodzenia w/s fałszu materialnego – k. 8 akt sprawy II K 467/07, odmowa wszczęcia śledztwa w/s fałszu intelektualnego – wyrok II K 467/07, bez dowodu rzeczowego w sprawie).

  Prokuratorzy jeleniogórscy są nie tylko powiązani koteryjnie, rodzinnie i koleżeńsko z miejscowymi sędziami. Uprawiają jawne poplecznictwo i tuszują przestępstwa funkcjonariuszy, biorą wręcz współudział w tych korupcyjnych działaniach. Są przestępcami, socjopatami i złodziejami (co wkrótce niezbicie wykażę, o ile nie zakończycie tego cyrku ugodowo, w drodze mediacji).

  http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/chora-wlasciwosc-miejscowa/

  Jelenia Góra, dnia 16 lipca 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
  Ko się nadaje do psychiatry?
 • Art 1, art. 2, art. 3 konstytucji.
  Zgodnie z art. 83 Konstytucji, każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
  Zasady działania organów państwa, określa art. 7 Konstytucji.
  Art. 32 Konstytucji mówi jednoznacznie, o zasadzie równości obywatela wobec prawa.
  Sędziowie mają obowiązek naprawić postępowania egzekucyjne I Co 3259/08, I Co 441/16 czynności zastępowalnych i wykonać je (tak jak uczyniły to sądy małopolskie i warmińsko-mazurskie) w trybie art. 1049 k.p.c., albo wskazać wykładnię prawa, która uprawnia ich do zajęcia odmiennego stanowiska.
  Jeśli sędziowie jeleniogórscy nie naprawią błędów lub nie wskażą właściwych przepisów prawa, to oznaczać będzie, że działają po bandycku. Niedopuszczalne jest działanie bez podstawy prawnej, orzeczenia takie są nieważne z mocy prawa.
  Etapy stosowania prawa
  1. Ustalenie stanu faktycznego, czyli zebranie materiału dowodowego o faktach, z którymi mają być wiązane skutki prawne;
  2. Odpowiedź na pytanie, czy i jakie przepisy i ewentualnie zawarte w nich normy odnoszą się do ustalonego stanu faktycznego;
  3. Interpretacja obowiązujących przepisów prawnych w celu ustalenia znaczenia normy prawnej;
  4. Subsumpcja, czyli podciągnięcie ocenianego stanu faktycznego pod sformułowaną w wyniku wykładni normę prawną.
  5. Podjęcie decyzji lub wydanie orzeczenia sądowego.
  Ko się nadaje do psychiatry?
 • Internet - środek masowego komunikowania
  https://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/postanowienie;sn;izba;karna,ik,iii,kk,234,07,8522,orzeczenie.html
  Powołanie biegłych psychiatrów dla prokurator Anny Surowiak
 • Dzisiejsi socjopaci w togach sa gorszymi zwyrodnialcami od stalinowców
  http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/zawiadomienie-o-przestepstwach-ppr-anny-surowiak/

  http://socjolog61.neon24.pl/post/144326,najbardziej-krwiozercze-zwierzeta-swiata

  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/
  ZAMKNIEMY CIĘ W PSYCHIATRYKU!!!
 • Skarga
  Sędzia Paweł Siwek, mający współudział w oszustwach sądowych (nie przypadkiem awansował), kłamie. Po pierwsze skargi i wnioski w sprawie, to niezbywalne prawo i niezawisłość nie ma tu nic do rzeczy. Po drugie, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze orzekał i orzeka koteryjnie, po koleżeńsku, w odróżnieniu do Sądu Okręgowego w Tarnowie (I Cz 44/06). Po trzecie, kłamstwem jest, że sprawa I Co 441/16 będzie mogła się zakończyć w momencie realizacji przez dłużnika (określenie fałszywe – przyp. Wł.) wyroku zaocznego Sądu Okręgowego (patrz wyżej) w Jeleniej Górze z dnia 03 września 2008 r., sygn. akt I C 1062/08 (sfingowanego – przyp. Wł.).

  Może się zakończyć z chwilą:
  • umorzenia (z wielu przyczyn),
  • odstąpienia wierzyciela od dochodzenia egzekucji,
  • wznowienia postępowania I Co 3259/08 i oddalenia wniosku wierzyciela wobec faktu niezasługującego na uwzględnienie (vide SR Ostróda I Co 2801/12)
  • jest jeszcze jeden wariant, o którym wiemy wszyscy…

  Oszustwa wydane z rozdwojeniem jaźni (II Cz 233/17, II Cz 675/17) i decyzje sprzeczne z prawem (SN III CZP 23/06, SO Elbląg I Cz 94/13), z obowiązującym porządkiem prawnym i zasadami współżycia społecznego, bez podstawy prawnej, są nieważne z mocy prawa (art. 58 k.c.).

  Kim są sędziowie (i prokuratorzy) stosujący prawo siły, nadużywający władzy i pieczątek, nie będę się wypowiadał. To nie mój problem. Chcę tylko wiedzieć czym się różni Sąd Rejonowy i Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze od sądów Rejonowego w Bochni, Okręgowego w Tarnowie, Rejonowego w Ostródzie, Okręgowego w Elblągu, które stosują właściwe (art. 1049 k.p.c.) prawo w tej materii i rozstrzygnęły sprawy etycznie i ekonomicznie? O niezawisłości już wiem, więc proszę się nie powtarzać…

  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

  Jelenia Góra, dnia 27 czerwca 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza
  Skarga
 • Do MS
  Jelenia Góra, dnia 27 marca 2028 r.
  Represjonowany
  Grzegorz Niedźwiecki
  ul. Działkowicza 19
  58-506 Jelenia Góra

  Mgr Zbigniew Ziobro
  Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
  za pośrednictwem
  Mgr Dariusz Kliś
  Prezes Sadu Okręgowego w Jeleniej Górze

  Skarga
  na konfabulowanie, bezczynność, niestosowanie prawa, matactwo i sabotowanie reformy sądownictwa przez nowo powołanego Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Dariusza Klisia

  Wnoszę o:
  1. zobligowanie Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze do wszczęcia wznowienia postępowania II S 22/17 ze skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16)
  2. odwołanie Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Dariusza Klisia z zajmowanego stanowiska wobec braku spełnienia oczekiwań usprawnienia działalności sądu.

  Uzasadnienie
  Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w piśmie z dnia 15 marca 2018 r., sygn. akt A-4580-4/18 poświadcza nieprawdę, niedopełnia obowiązków i wypacza prawo.

  Po pierwsze, przytoczone postanowienia sądów Rejonowego, Okręgowego i Apelacyjnego, oddalające wnioski o wyłączenie sędziów z kuriozalnych postępowań w sprawie II S 22/17 oraz I Co 441/16 są nieważne z mocy prawa. Sędziowie orzekający są stroną złośliwych postępowań i nie mogą orzekać w swojej sprawie, bo obstrukcja, nieuznawanie prawa i dowolne stosowania prawa nigdy się nie skończy. To nie ma nic wspólnego z niezawisłością i właściwością miejscową, tylko z nadużyciem władzy i wypaczeniem niezawisłości. Zachodzi tu bezwzględna podstawa wyłączenia sędziów z art. 48 k.p.c. i 41 k.p.k. Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze winien zastosować art. 304 k.p.k.
  Po drugie, Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Dariusz Kliś niespełna roli jaką mu powierzono, bierze współudział w oszustwach sądowych, nieuznawaniu ustanowionego prawa, uprawia poplecznictwo. Sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze świadomie i umyślnie orzekają z rozdwojeniem jaźni, nie uznają obowiązującego porządku prawnego równości wszystkich wobec prawa, nie uznają orzecznictwa i jednoznacznej uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r. III CZP 23/06, która jest wykładnią do stosowania wyłącznie art. 1049 k.p.c. dla egzekucji czynności zastępowalnych. Orzekają w sprawie II Cz 675/17 idiotyzmy i uprawomocniają chore postanowienia, licząc na nieskorzystanie przez pokrzywdzonego ze skargi lub na przychylność braci prawniczej. Prawomocność oszustw jest nieważna z mocy prawa (vide SO Elbląg I Cz 94/13). Nie można przerzucać ciężaru dowodu i obowiązku rzetelnego zbadania sprawy na oskarżonego. Sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze nie realizują roli kontroli, nadzoru instancyjnego, tylko legalizują wady legitymizacyjne. I tu jest odpowiedź, dlaczego sami siebie nie wyłączają.
  Po trzecie, istotą problemu jest uporczywe nękanie Grzegorza Niedźwieckiego i jego rodziny, jedenastoletnie wymuszenia rozbójnicze, nierealizowanie egzekucji świadczeń niepieniężnych z tytułu wykonawczego I C 1062/08 w jedynie słusznym trybie, a jednocześnie nieuznawanie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
  W dniu 1 lutego br. złożyłem wniosek o wznowienie postępowania II S 22/17, w którym odrzucono skargę na przewlekłość postępowania z naruszeniem art. 9 ustawy o skardze i nie biorąc pod uwagę art. 2.2 tejże ustawy. Zawiłości żadnej nie ma, zresztą to nie mój problem, bezprecedensowa, nieuzasadniona przewlekłość trwa. Sąd nie może nie uznawać wniosku o wznowienie chybionego postępowania i kierować mnie stale do składania nowego wniosku, bo mógłby (nadużywając niezawisłości i dowolności orzekania) wiecznie odrzucać skargę lub jak się dogadają z wierzycielem umorzyć postępowanie i oddalić skargę, którą można składać tylko w toku postępowania. Żądam uruchomienia skargi i naprawienia szkody.
  Takiego barbarzyństwa, bezprawia i tortur nie było w historii Polski.
  W związku z powyższym wnoszę, jak w petitum.

  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
  Oceńcie sami
 • Skarga na pracę sądu
  Żądam wyjaśnienia skandalicznej obstrukcji i uruchomienia skargi na przewlekłość oraz naprawienia szkody

  W szczególności należy wyjaśnić i uporządkować

  Dlaczego Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w postępowaniu II Cz 675/17 z naruszeniem art. 2 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, nie chce uznać skargi na ewidentną przewlekłość postępowania I Co 441/16 i nie wszczyna postępowania na wniosek z dnia 1 lutego 2018 r. o wznowienie chybionego postępowania?

  Dlaczego Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie uznaje ustanowionego, obligatoryjnego prawa?

  To jest nadużycie władzy, niedopełnienie obowiązków i dowolne stosowanie prawa. Należy wyłączyć Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze od rozpatrywania tej sprawy i wyznaczyć Sąd Okręgowy w Tarnowie lub Elblągu do rozpatrzenia tej skargi, której rozpatrzenie jest obowiązkowe.

  Należy odwołać Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Dariusza Kliś z zajmowanego stanowiska, bo uprawia sabotaż reformy sądownictwa i usprawnienia sądu, do czego został powołany przez Minister Sprawiedliwości. Należy złożyć wniosek do Sądu Dyscyplinarnego o ukaranie funkcjonariuszy, godzących w ustrój państwa, władzę sądowniczą i słuszny interes obywatela.

  To jest powtórka jak niesłusznie skazanego Tomasza Komendy, a nawet gorsza, bo umyślna i trwa jedenaście lat.

  Grzegorz Niedźwiecki, ul. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra
  .
  3598 dzień represjonowany
 • Monit / Skarga na pracę sądu
  na naruszanie prawa procesowego w związku z zaniechaniem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze wszczęcia postępowań cywilnych na żądania skarżącego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wznowienia chybionych i nieważnych z mocy prawa postępowań II Cz 675/17 oraz II S 22/17.

  Jest to rażąca obraza przepisów prawa procesowego art. 412 § 1 k.p.c., art. 7, 45 i 178 ust. 1 konstytucji, art. 6. EKPCz oraz naruszenie art. 231 k.k. w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

  Niestosowanie, lekceważenie prawa:
  • Ignorowanie przepisu art. 2 ust. 2 ustawy o skardze
  • Ignorowanie prawa do skargi na przewlekłość
  • Ignorowanie obowiązku rzetelnego procesu
  • Ignorowanie ustanowionego prawa
  • Ignorowanie pisma procesowego

  Żądanie wznowienia postępowania II Cz 675 17
  Żądanie wznowienia postępowania II S 22 17

  Na podstawie art. 363 § 1 k.c. żądam naprawienia szkody poprzez zapłatę odszkodowania w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

  Jelenia Góra, 2018-03-15
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19


  Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie albo czynności podjętych przez prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze w celu zakończenia postępowania przygotowawczego lub czynności podjętych przez sąd lub komornika sądowego w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy egzekucyjnej albo innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego. Dokonując tej oceny, uwzględnia się łączny dotychczasowy czas postępowania od jego wszczęcia do chwili rozpoznania skargi, niezależnie od tego, na jakim etapie skarga została wniesiona, a także charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.
  3598 dzień represjonowany
 • adwokat z urzędu
  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
  Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
  I inni

  Dotyczy: I Co 441/16, II WSC 17/17

  Uprzejmie informuję, że wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu nie dotyczył Skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia II Cz 675/17 (I Co 441/16), bo ta sprawa jest już oczywista.

  Adwokat z urzędu jest potrzebny do uruchomienia wznowienia chybionego i nieważnego z mocy prawa postępowania II Cz 675/17 oraz II S 22/17, do zmuszenia sędziów do służby, do stosowania prawa procesowego, do wszczęcia postępowania na wnioski skarżącego z dnia 1 lutego 2018 r., bo taki mają obowiązek zgodnie z art. 506 k.p.c., art. 7 i 178 ust. 1 konstytucji.

  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

  Jelenia Góra, 2018-03-14
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
  3598 dzień represjonowany
 • Niedopełnienie obowiązków
  Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze narusza art. 231 k.k. w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
  3598 dzień represjonowany
 • Wlaściwość miejscowa to korupcja
  Spowinowacony sąd drugiej instancji pomylił strony sporu, tego, kto rozdaje karty. To nie poszkodowany ma wyjaśnić zawiłość sprawy, tylko sąd pierwszej instancji musi usprawiedliwić czasookres. Nikt nie każe sądowi drugiej instancji rozstrzygać za sąd pierwszej instancji meritum egzekucji (które jest obecnie jasne), tylko domagać się od pozwanego uzasadnienia przewlekłości (czytaj obstrukcji). Tego sąd drugiej instancji zaniechał, sąd pierwszej instancji nie wykazał argumentów obronnych i kumoterski sąd nie miał prawa skargi na przewlekłość postępowania I Co 441/16 odrzucić. Przewlekłość uporczywego nękania, to jest stanowczo nieadekwatne określenie. Za barbarzyńską złośliwość trzeba bulić.
  3598 dzień represjonowany
 • Co jest przyczyną zastoju, pata?
  To jest problem sędziów, że nie potrafią przerwać i usprawiedliwić przewlekłości. Wyjaśnić okoliczności potrzebnych do załatwienia sprawy. Uzasadnić konieczność stania w miejscu. Obronić art. 2.1 ustawy o skardze…

  Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego.

  Sąd ma obowiązek rozpatrzyć sprawę co do istoty, wyjaśnić przyczyny zastoju i ustalić winnego.

  Skarżącego nie obchodzi, czy to jest wina prawa materialnego, czy procesowego, czy umyślnej obstrukcji sędziów. Postępowanie prowadzi sąd i to w jego gestii jest proces, winien sprawę rozstrzygnąć, tak jak uczynił to Sąd Rejonowy w Bochni (I Co 508/06), czy Sąd Rejonowy w Ostródzie (I Co 2801/12). Z powodu przewlekłości Niedźwiecki i jego rodzina ponosi horrendalne straty. Za krzywdy indolentnych funkcjonariuszy publicznych, państwo musi zapłacić.
  3598 dzień represjonowany
 • Po rozmowie z PPR 2018-03-12, stan zawieszenia (złodziej należy ująć w cudzysłowie).
  W dniu 12 marca 2018 r. odwiedziłem o godz. 10:00 prokuratora Grzegorza Chojnackiego w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze. Był bardzo grzeczny i merytoryczny. Stwierdził, że ma związane ręce, bo przesłał moje zażalenie do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (notabene winowajcy orzekającego w swojej sprawie – przy. Wł.) i nie może nic zrobić, dopóki zażalenie nie zostanie rozpoznane. Nie może nawet skopiować dysku, bo w przypadku chybionego sprzętu, może odpowiadać za naruszenie dóbr. Dam mu spokój na razie, jest tylko żołnierzem łobuzów w sądzie. Oczywiście nagrałem go oficjalnie…
  3598 dzień represjonowany

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930