Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
307 postów 218 komentarzy

Moje komentarze

 • Skarga do Izby Kontroli Nadzwyczajnej
  Sąd Najwyższy
  Izba Kontroli Nadzwyczajnej

  Skarga

  Sędziowie Sądu Najwyższego: Michał Laskowski i Piotr Mirek, wydali niedopuszczalne i sprzeczne z prawem oraz własną wykładnią prawa postanowienia V KO 85/18, V KO 86/18 nie dla dobra wymiaru sprawiedliwości, tylko dla uporczywego nękania i finansowego zrujnowania Grzegorza Niedźwieckiego, dla zmęczenia upokarzanego dwanaście lat prowadzeniem egzekucji czynności zastępowalnej w niedopuszczalnym trybie (vide SN III CZP 23/06), w celu wydania kapturowych, nielegalnych wyroków II K 851/18, II K 38/20.
  To są postępowania niegodne sędziów sądów i trybunałów, sprzeczne z Polską Kartą Praw Ofiary, Art. 30, 2, 7, 83, 40 i 32 Konstytucji RP w związku z art. 49 k.p.k., Artykułem 1. Powszechnej deklaracji praw człowieka, prawem do rzetelnego procesu sądowego (Art. 6 EKPCz) i ze ślubowaniem sędziego SN.

  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Czy-mozna-zniewazyc-oprawce.pdf
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/
  http://trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/

  Grzegorz Niedźwiecki - 4980 dni co stanowi 13 lat, 7 miesięcy i 17 dni represjonowany.
  Bawią was te bolszewickie zbrodnie?
 • państwo w państwie
  Tylko bydle nie wyjaśni okoliczności i przyczyn oraz zasadności prowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej przez 4394 dni co stanowi 12 lat, i 11 dni. Tylko bydle manipuluje prawem procesowym i dokonuje represji, naruszenia Polskiej Karty Praw Ofiary oraz oszustw sądowych.
  Bawią was te bolszewickie zbrodnie?
 • 28 skarga na przewlekłość
  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
  I Wydział Cywilny

  Ponowna skarga
  na przewlekłość postępowania egzekucyjnego w tej samej sprawie I Co 154/20 – I Co 441/16

  Na podstawie art. 14 ustawy z 17 czerwca 2004 r. występuję z nową skarg ą w tej samej sprawie.
  Elementy skargi i uzasadnienie stanowi treść skargi z dnia 21 października 2020 r.
  Zważyć należy, że skarga dotyczy 27 postępowań Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w związku z postępowaniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze i wnoszę o uszanowanie zasady nemo iudex in causa sua.
  Niezależnie od powyższego, zważyć należy również uwagę na fakt, że postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r., sygn. akt II S 21/20, wydane przez SSO Ewę Byik, która nie wystąpiła w trzech osobach i nie jest sędzią II Wydziału Cywilnego Odwoławczego, jest sprzeczne z prawem, nieważne z mocy prawa z oczywistych względów.
  Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego z dnia 21 października 2020 r. nie była apelacją od wyroku, czy rozpoznaniem zażalenia na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów (art. 373 k.p.c. i art. 397 k.p.c.). Domniemam, że koledzy pani Ewy Byik nie chcieli wziąć współudziału w wydaniu orzeczenia uzyskanego za pomocą przestępstwa (art. 231 k.k., art. 271 k.k.).
  Naruszono art. 9 oraz art. 2 ust. 2 ustawy o skardze na przewlekłość postępowania w sprawie egzekucyjnej.
  W postępowaniu I Co 154/20 (I Co 441/16) zapadło prawomocne postanowienie w dniu 30 marca 2020 r., ale nie wydano rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie i nie zakończono sprawy egzekucyjnej.
  Postanowień w jednej sprawie, o czym wiemy doskonale na przykładzie przedmiotowego tytułu wykonawczego I C 1062/08, można wydać wiele.
  Sprawa kończy bieg dopiero umorzeniem postępowania (vide I Co 3259/08).
  Postępowanie I Co 154/20 (I Co 441/16) było i jest w toku.

  Załączniki:
  1. Treść skargi na przewlekłość postępowania datowana 21 października 2020 r.,
  2. Wniosek wraz z uzasadnieniem o wyłączenie popleczniczych sędziów,
  3. Niepełny wykaz sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze mających współudział w dwunastoletnich represjach,
  4. Niepełny wykaz sędziów Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze mających współudział w dwunastoletnich represjach,
  5. Przebieg zdarzeń uzasadniających wyłączenie stronniczych sędziów,
  6. Przebieg zdarzeń w przedmiocie egzekucji,
  7. Wykaz sprzeczności oraz naruszeń przepisów prawa procesowego i przepisów prawa materialnego skutkujących nieważnością postępowania II S 21/20,
  8. Wniosek do Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze o umorzenie postępowania I Co 154/20 oraz wyjaśnienie w trybie art. 2 ust. 2 ustawy o skardze faktycznej i prawnej zawiłości postępowania,
  9. Analiza przyczyn obstrukcji i wskazanie winowajcy negatywnych skutków, czyli organu prowadzącego sprzecznie z prawem postępowanie egzekucyjne,
  10. Polska Karta Praw Ofiary,


  Z wyrazami szacunku
  Grzegorz Niedźwiecki
  Bawią was te bolszewickie zbrodnie?
 • Wniosek o wyjaśnienie okoliczności
  Wojciech Damaszko – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
  Anna Surowiak – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze

  Wniosek
  o wyjaśnienie okoliczności mających istotne znaczenie w sprawie

  Żądam udzielenia wyjaśnień:
  1. Jaki jest cel postępowań karnych II K 38/19 – V KO 85/18 – II K 1423/18 – 3 Ds. 359/17?
  2. Czy wie Pan/i jakie są zadania prokuratury zgodnie z art. 2 ustawy o prokuraturze?
  3. Czy wie Pan/i jaka jest rola i zadania sędziego w rozpoznawaniu spraw cywilnych II S 14/19?
  4. Czy wie Pan/i co to jest nadużycie prawa podmiotowego zgodnie z art. 5 k.c.?
  5. Czy wie Pan/i co to jest bezwzględna nieważność czynności prawnej w myśl art. 58 k.c.?
  6. Czy wie Pan/i jakie są cele postępowania karnego w myśl art. 2 k.p.k.?
  7. Czy wie Pan/i co to są negatywne przesłanki procesowe w myśl art. 17 k.p.k.?
  8. Czy wie Pan/i jakie są zasady demokratycznego państwa prawnego?
  9. Czy wie Pan/i jakie są zasady działania organów państwa?
  10. Czy wie Pan/i co to są zasady ochrony godności człowieka?
  11. Czy wie Pan/i co to są zasady równości obywatela wobec prawa?
  12. Czy wie Pan/i co to jest zasada zakazu tortur?
  13. Czy wie Pan/i co to jest prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania?
  14. Czy wie Pan/i co to jest prawo do sprawiedliwego procesu?
  15. Czy wie Pan/i co to jest prawo do wynagrodzenia szkody?
  16. Czy wie Pan/i co to jest obowiązek przestrzegania prawa?
  17. Czy wie Pan/i co to jest i do czego służy Polska Karta Praw Ofiary opublikowana wraz z komentarzem na stronie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze?
  18. Czy wie Pan/i co to jest związek przyczynowo-skutkowy?
  19. Czy gdyby organ egzekucyjny, czyli Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, oddalił zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06 (patrz uzasadnienie postanowienia SSR Romańczyk-Symonowicz Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Co 154/20) wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r., sygn. akt I Co 3259/08, o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego w trybie art. 1050 k.p.c., to czy do postępowań odwoławczych, skargowych i sfingowanych procesów karnych, w tym II K 38/19, które były skutkiem obstrukcji, by doszło?
  20. Czy winę za rzeczywisty stan rzeczy, za trzynastoletni dramat, za niebudzące wątpliwości krzywdy, w tym gospodarcze, za skutki wadliwie prowadzonej egzekucji, nie ponosi wyłącznie organ egzekucyjny i organy odwoławcze, które mylnie pojmują zasadę niezawisłości sędziowskiej, nie orzekały w oparciu o dowody, przepisy i sumienie?
  21. Czy kradzież trzynastu lat życia to normalność? Czy nie czas najwyższy przerwać te tortury i prawo siły, zacząć kierować się człowieczeństwem, przyzwoitością, uczciwością, uszanować zasady praworządności? Jestem żywym człowiekiem z krwi i duszy, mam rodzinę na utrzymaniu. Żądam zakończenia tego terroru państwowego.

  Grzegorz Niedźwiecki „Nil” – 4392 dni co stanowi 12 lat, i 9 dni represjonowany

  Odpowiedzi należy udzielić:
  • Nadawcy,
  • Prokuratorowi Generalnemu,
  • Sądowi Najwyższemu V KO 85/18,
  • Sądowi Rejonowemu w Legnicy II K 38/19,
  • Sądowi Okręgowemu w Legnicy,
  • Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

  Załącznik:
  • Analiza przyczyny procesów karnych.
  Czy można znieważyć oprawcę?
 • Wniosek o zajęcie się sprawą
  Programy:
  • Kasta
  • ALARM
  • Interwencje
  • Magazyn śledczy
  Minister Sprawiedliwości
  Krajowa Rada Prokuratorów
  Krajowa Rada Sądownictwa
  Izba Kontroli Nadzwyczajnej
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej


  Wniosek o zajęcie się sprawą

  Szanowni Państwo,
  Oglądam program „Kasta” i jestem zbulwersowany, czym kierują się funkcjonariusze i czyje zadania realizują wydając gangsterskie wyroki. Nasuwa się tylko jedno pytanie. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, ponieważ nie ponoszą ani odpowiedzialności karnej, ani dyscyplinarnej za swoje czyny. Państwo w państwie funkcjonuje w najlepsze, winę za to ponosi rząd i władza ustawodawcza, która nie zamierza uchylić immunitetów ustawowych.
  Przedstawię tutaj patologię, jaka panuje w tzw. „Czerwonej dolinie”.
  W dniu 6 maja 2007 r. Prokurator Dorota Kaczmarczyk, postanowieniem 1 Ds. 1317/07, na podstawie art. 305 § 1, 2, 3 k.p.k. postanowiła odmówić wszczęcia dochodzenia w sprawie zawiadomienia FM „Ligęza” z dnia 31 marca 2007 r. o przestępstwie pomówienia, tj. o czyn z art. 212 § 1 k.k., wobec stwierdzenia czynu ściganego z oskarżenia prywatnego i braku interesu społecznego objęcia ściganiem z urzędu tj. o czyn z art. 322 k.p.k.
  Firma Motoryzacyjna „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, w oparciu o fałsz materialny, złożyła prywatny akt oskarżenia i sprawa po roku kuriozalnych manewrów zakończyła się symbolicznym wyrokiem z dnia 6 maja 2008 r., sygn. akt II K 467/07.
  W dniu 3 września 2008 r., zapadł kapturowy wyrok cywilny I C 1062/08 o naruszenie dóbr osobistych, wydany z naruszeniem art. 11 k.p.c., który jest tak zwanym tytułem wykonawczym wykonania czynności zastępowalnej. Pominę w tym miejscu szczegóły procesu i fakt powzięcia wiedzy o wyroku dopiero po dwóch latach, bo nie jest to istotne.
  W dniu 10 listopada 2008 r. FM „Ligęza” sp. z o.o., jako wierzyciel, złożyła do organu egzekucyjnego, czyli Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego w trybie art. 1050 k.p.c.
  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze i organ odwoławczy, mając na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone między innymi w uchwale z 28 czerwca 2006 r. (III CZP 23/06, Legalis Numer 74973), winien był oddalić wadliwą dyspozycję wierzyciela, tak jak to uczyniono w:
  Postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnowie I Cz 44 06
  Postanowienie Sądu Rejonowego w Bochni wzywające w trybie art. 1049 kpc I Co 508 06
  Postanowienie Sądu Rejonowego w Bochni umarzające postępowanie I Co 508 06
  Postanowienie Sądu Rejonowego w Ostródzie I Co 2801 12
  Postanowienie Sądu Okręgowego w Elblągu I Cz 94 13
  Postanowienie I Co 154 20 o oddaleniu wniosku wierzyciela

  Proszę zwrócić uwagę, że gdyby organ egzekucyjny oraz Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze przestrzegał zasad działania organów państwa i obowiązku przestrzegania prawa, w tym wykładni prawa, to nie byłoby żadnych postępowań odwoławczych, skargowych i sfingowanych procesów karnych, prowadzonych z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary. Sprawa zakończyłaby się dwanaście lat temu.
  Niestety, lokalny układ, działając w zmowie prokuratorsko-sędziowskiej, postanowił wbrew literze prawa uporczywie nękać „dłużnika” grzywnami w łącznej wysokości 27.100 zł i zamianą ich na 180 dni aresztu. Postanowił upokarzać Grzegorza Niedźwieckiego przez dwanaście lat. Postanowił uprawiać terror państwowy. Postanowiono odwrócić kota ogonem i za własne winy obarczyć ofiarę.
  • Lucyna Mikołajczak (Domagała) – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (I Co 3259/08)
  • Paweł Siwek – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (I Co 3259/08)
  • Paweł Woźniak – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (I Co 441/16)
  • Grzegorz Chojnacki – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze (3 Ds. 359/17)
  • Anna Surowiak – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze (3 Ds. 359/17)
  • Maciej Bogucki – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze (3 Ds. 183/18)
  • Grażyna Tygielska-Białek – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie (1 Ds. 535/19)
  • Kazimierz Chłopecki – Sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy (II K 38/19)
  • Aneta Andel – Sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy (II K 38/19)
  • Jacek Kielar – Sędzia Sądu Rejonowego w Złotoryi (II K 851/18)
  • Joanna Dworzycka-Skrobowska – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (II K 900/19)[1]

  Czynów z art. 226 § 1 k.k., art. 238 k.k., art. 216 § 1 k.k., art. 212 § 2 k.k. nie popełniono. Prokuratorzy i sędziowie nie tylko przekroczyli uprawnienia, dopuścili się niewłaściwej kwalifikacji prawnej czynu, ale zaprzeczyli faktom, pomylili ofiarę ze sprawcą.
  Wszystkie te zarzuty dotyczą czynów znieważenia funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania obowiązków służbowych, znieważenia osoby fizycznej, fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i zniesławienia, w związku z jednym i takim samym zdarzeniem, tj. wysłaniem słusznej krytyki za pośrednictwem wiadomości e-mail. Funkcjonariusze nie dogadali się, nie ustalili jednej linii działania.
  Pokrzywdzeni sędziowie (SSR Paweł Siwek), dopuścili się prowadzenia egzekucji czynność zastępowalnej, określonej w tytule wykonawczym I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16) z obrazą przepisów prawa (vide SN III CZP 23/06), w sposób upokarzający w trybie art. 1050 k.p.c. oraz poplecznictwa i niezasadnego oddalania skarg na przewlekłość postępowania egzekucyjnego z wyłącznej winy organu egzekucyjnego, z naruszeniem zasady iudex inhabilis.
  II S 11/16, II S 14/16, II S 22/16, II S 8/17, II S 11/17, II S 16/17, II S 22/17, II S 35/17, II S 41/17, II S 5/18, II S 6/18, II S 12/18, II S 14/18, II S 16/18, II S 21/18, II S 22/18, II S 33/18, II S 4/19, II S 8/19, II S 12/19, II S 14/19, II S 31/19, II S 34/19, II S 8/20, II S 13/20, II S 18/20
  SSO Wojciech Damaszko: II Cz 222/18, II Cz 260/18, II S 5/18, II S 12/18, II S 16/18, II S 21/18, II S 8/19, II S 12/19, II S 14/19
  II Cz 233/17, II Cz 675/17

  Niezależnie od naruszenia art. 5 Polskiej Karty Praw Ofiary (art. 2, art. 31 pkt 1 i 2, art. 32 Konstytucji RP, art. 2 § 1 pkt 3 k.p.k., art. 49 § 1 k.p.k.).
  Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę. Nie można usprawiedliwiać przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami minimalizującymi winę sprawcy.
  Dopuszczono się naruszenia warunków odpowiedzialności karnej (art. 1 § 1 k.k.), w związku z brakiem czynu zabronionego (art. 115 § 1 k.k.).
  Zachodzi potrzeba uniewinnienia Grzegorza Niedźwieckiego oraz Tadeusza Gała i umorzenia postępowań z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia.

  Kto ponosi winę za skutki wadliwie prowadzonej egzekucji? Organ egzekucyjny i skorumpowany układ. Nie ma skutku bez przyczyny. Sfingowane postępowania karne są pokłosiem nieoddalenia egzekucji dwanaście lat temu.

  Przejdźmy teraz do dyspozycyjnego prokuratora Anny Surowiak, która na zlecenie sędziów jeleniogórskich narzuciła pokrzywdzonemu Grzegorzowi Niedźwieckiemu adwokata z urzędu, aby przegapił jakieś terminy lub wnosił o łagodny wymiar kary. Problem w tym, że nie miała ku temu uprawnień, ponieważ nie zdało egzaminu uczynienie Grzegorza Niedźwieckiego niepoczytalnym, Biegli psychiatrzy, do których bezprawnie pozbawiając Grzegorza Niedźwieckiego wolności zawieźli, nie podzielili stanowiska pani prokurator i orzekli, że Grzegorz Niedźwiecki jest w pełni poczytalny i należało uchylić postanowienie o przyznaniu dyspozycyjnego adwokata.
  Pani Anna Surowiak poszła dalej. Przywłaszczyła cudze mienie w postaci komputera typu laptop o wartości 3.338 zł, będącego środkiem trwałym związku stowarzyszeń Trybunał Narodowy. Nie był on dowodem w sprawie, był całkiem nieprzydatny, a koszt naprawy wyniósł 400 zł i prokuratura odsyła pokrzywdzonego do sądu. Oczywiście według właściwości miejscowej, Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.
  Pani Anna Surowiak prowadziła na zlecenie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze sfingowane śledztwa 3 Ds. 359/17 – II K 1423/.18 – V KO 85/18 – II K 38/19.
  W ramach podzięki, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze odwdzięczył się wyrokiem nakazowym na jej rzecz II K 900/19, sfingowanym przez prokurator z Dzierżoniowa Grażynę Tygielską-Białek, sygn. akt 1 Ds. 535/19.
  I tu dochodzimy do pewnego kuriozum. Sąd Rejonowy w Legnicy, wyrokiem bez udziału pokrzywdzonego II K 38/20, skazał Grzegorza Niedźwieckiego, który nie mógł się stawić na nielegalną rozprawę w dniu 24 września 2020 r. z racji kwarantanny covidovej, za czyn z art. 216 § 1 k.k. Szlachetna pani prokurator Anna Surowiak nie może się zgodzić z kwalifikacją prawną czynu i złożyła apelację w dniu 29 października 2020 r. od wyroku SSR Anety Andel.
  Problem w tym, że nie złożyła sprzeciwu od wyroku nakazowego z dnia 16 października 2019 r. na jej rzecz w sprawie II K 900/19, wydanego za takie samo zdarzenie w trybie art. 212 § 2 k.k. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia? Kupiła tamten wyrok, mimo że mamy tu do czynienia z brakiem skargi uprawnionego oskarżyciela. Nie złożyła pani Anna Surowiak prywatnego aktu oskarżenia i zawiadomienia o przestępstwie z art. 212 § 2 k.k. z wnioskiem o wszczęcie dochodzenia z urzędu (vide postanowienie 1 Ds. 1317/07).

  Wszelkie wyroki karne przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu są nielegalne. Grzegorz Niedźwiecki jest ofiarą terroru państwowego i wadliwie prowadzonej egzekucji, a nie sprawca przestępstw.

  Art. 2. Ustawa o prokuraturze – Zadania prokuratury
  Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.

  Art. 1. KK – Warunki odpowiedzialności karnej
  § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
  Art. 115. KK – Czyn zabroniony
  § 1. Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej.
  Czyn w prawie karnym
  Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu(1); tak więc tylko czyn może być podstawą odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi warunkami ponoszenia odpowiedzialności karnej.
  Art. 2. KPK – Cele postępowania karnego
  § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby:
  1) sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności;
  2) przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego;
  3) zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności;
  4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.
  § 2. Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne.

  Związek przyczynowy (zw. też związkiem przyczynowo-skutkowym) – jedna z przesłanek odpowiedzialności, obok bezprawności (działania lub zaniechania niezgodnego z prawem) i szkody (materialnej lub niematerialnej)[a]. Jest to związek pomiędzy dwoma stanami rzeczy w świecie zewnętrznym, w których jeden to przyczyna, a drugi to skutek. W uproszczeniu, można powiedzieć, że jest to związek pomiędzy zachowaniem się człowieka, bądź innym zdarzeniem będącym podstawą odpowiedzialności, a wynikłą z tego szkodą.
  Nie ma skutku bez przyczyny.
  Niezależnie od faktu, że czynów zarzucanych nie popełniono, to nawet gdyby istniały przesłanki procesów, to zgodnie z celami postępowania karnego, podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne, należy ujawnić okoliczności sprzyjające popełnieniu przestępstwa, w szczególności wyjaśnić przyczynę sporu.
  Przyczyną, czyli powodem procesów, jest upokarzanie Grzegorza Niedźwieckiego przez dwanaście lat prowadzeniem egzekucji czynności zastępowalnej sprzecznie z prawem, w trybie niedopuszczalnym (vide SN III CZP 23/06). Winę za procesy karne, ponosi wyłącznie organ egzekucyjny, czyli inicjator sfingowanych procesów karnych – Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.

  Na koniec warto zwrócić uwagę, kto kogo znieważył (zasada winy).
  Fałsz intelektualny, nadużycie prawa podmiotowego, bezwzględna nieważność czynności prawnych SSO Wojciecha Damaszko w związku z tytułem wykonawczym I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16)
  1) II Cz 222/18
  2) II Cz 260/18
  3) II S 5/18
  4) II S 12/18
  5) II S 16/18
  6) II S 21/18
  7) II S 8/19
  8) II S 12/19
  9) II S 14/19

  Dane dotyczą okresu za lata 2017 do 2019.
  II K 1423/18 (3 Ds. 359/17) Art. 48. Wyłączenie sędziego z mocy ustawy (iudex inhabilis)

  Wnoszę o zajęcie się tą sprawą, ponieważ jest to wierzchołek góry lodowej tej patologii.

  Grzegorz Niedźwiecki
  Oświadczenie w związku z mafijnymi wyrokami
 • Do Sądu Okręgowegoi w Jeleniej Górze
  Uzupełnienie wniosku o wyłączenie sędziów ze skargi na przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20

  I Wydział Cywilny
  Przewodniczący Wydziału - SSO Dorota Witek
  Pozostali sędziowie orzekający:
  SSO Ewa Byik - Z-ca Przewodniczącego Wydziału
  SSO Ewa Szymańska-Habzda
  SSO Agnieszka Wiercińska - Bałaga
  SSO Tomasz Sproch
  SSO Lidia Orzechowska-Korpikiewicz
  SSR w Jeleniej Górze Agnieszka Makowska - delegowana do Sądu Okręgowego na okres 01.03.2018r. - 31.08.2018r.

  II Wydział Cywilny Odwoławczy
  Przewodniczący Wydziału - SSO Piotr Gregier
  Pozostali sędziowie orzekający
  SSO Wojciech Damaszko
  SSO Alicja Izydorczyk - Z-ca Przewodniczącego Wydziału
  SSO Beata Kostaś
  SSO Beata Glazar
  SSO Sywia Bańka- Mrozewska
  SSO Urszula Wiewióra

  III Wydział Karny
  Przewodniczący Wydziału SSO Robert Bednarczyk
  Pozostali sędziowie orzekający:
  SSO Karin Kot - Z-ca Przewodniczącego Wydziału
  SSO Daniel Strzelecki

  IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
  Przewodniczący Wydziału - SSO Dariusz Przemyk
  pozostali sędziowie orzekający:
  SSO Marek Klebanowicz - Wiceprezes Sądu Okręgowego
  SSR w Lubaniu Dariusz Kliś - Prezes Sądu Okręgowego / del. do Sądu Okręgowego na okres od
  01.05.2018r. - 31.07.2018r. /

  VI Wydział Karny Odwoławczy
  Przewodniczący Wydziału -SSO Klara Łukaszewska
  Pozostali sędziowie orzekający:
  SSO Waldemar Masłowski - Z-ca Przewodniczącego Wydziału
  SSO Andrzej Tekieli
  SSO Tomasz Skowron - Rzecznik Prasowy
  SSO Andrzej Żuk
  SSR del. do SO Jarosław Staszkiewicz (na okres od 01.06.2018r. do 30.11.2018r.)
  SSR del do SO Paweł Wyrzykowski ( na okres od 01.06.2018r. do 30.11.2018r.)

  VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  Przewodniczący Wydziału - SSO Anna Rej - Żuk
  Pozostali sędziowie orzekający:
  SSO Liliana Gambal - Zastępca Przewodniczącego
  SSO Izabela Głowacka-Damaszko del. do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu na czas nieokreślony

  SSO Ryszard Sułtanowski

  Uzasadnienie
  Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze jest nieuczciwy, nieobiektywny, stronniczy, nie orzeka w oparciu o fakty, dowody, przepisy i sumienie, jest stroną skargi na przewlekłość postępowania i nie może orzekać we własnej sprawie (patrz pkt 1 wniosków ze skargi na przewlekłość postępowania z dnia 21 października 2020 r.).
  Skarga na przewlekłość postępowania dotyczy:
  I Co 441/16 – I Co 154/20 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w związku z postępowaniami II S 11/16, II S 14/16, II S 22/16, II S 8/17, II S 11/17, II S 16/17, II S 22/17, II S 35/17, II S 41/17, II S 5/18, II S 6/18, II S 12/18, II S 14/18, II S 16/18, II S 21/18, II S 22/18, II S 33/18, II S 4/19, II S 8/19, II S 12/19, II S 14/19, II S 31/19, II S 34/19, II S 8/20, II S 13/20, II S 18/20 Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, w tym
  Alicji Izydorczyk, Beaty Kostaś, Wojciecha Damaszko, Piotra Gregier, Beaty Glazar, Sylwii Bańki-Mrozewska, Urszuli Wiewióra
  Postanowienie SO II S 22 16 oddalające skargę na przewlekłość postępowania I Co 441 16
  Postanowienie SO II S 16 18 oddalające skargę na przewlekłość postępowania I Co 441 16
  Postanowienie SO II S 14 19 oddalające skargę na przewlekłość postępowania I Co 441 16
  Odrzucenie skargi II S 12 18 Przewodniczącego W. Damaszko nieważne z mocy prawa
  Odrzucenie skargi II S 12 18 Przewodniczącego W. Damaszko nieważne z mocy prawa2
  Zarządzenie Alicji Izydorczyk z naruszeniem zasady nemo iudex in causa sua
  Postanowienie II S 13 20 Alicji Izydorczyk odrzucające skargę na przewlekłość sprzeczne z prawem

  Patrząc na powyższy obraz nie jest to sytuacja normalna, z pewności precedensowa.
  Rozstrzygnięcie przez złośliwych sędziów będzie tożsame jak powyższe, mimo, że wyłączną winę za w sumie dwunastoletnią obstrukcję ponosi organ egzekucyjny i organ popleczniczy, czyli Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, który za nic ma wykładnię prawa SN III CZP 23/06 i orzeka z rozdwojeniem jaźni:
  II Cz 233/17, II Cz 675/17

  Wnoszę o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, bądź Apelacyjnemu ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości Zwrócić należy uwagę, że personalne powiązania, zarówno o charakterze służbowym, jak i osobistym, między sędziami Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, a sędziami pełniącymi urząd w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze, mogłyby w społecznym odbiorze tworzyć wrażenie braku warunków do rzetelnego i bezstronnego rozpoznania sprawy. Z tych względów, dobro wymiaru sprawiedliwości i troska o to, by rozpoznaniu niniejszej sprawy towarzyszyło społeczne przekonanie, że są one niezależne od relacji zawodowych istniejących między pracownikami wymiaru sprawiedliwości, zasadne jest przekazanie sprawy do innego sądu równorzędnego.
  Sprawa ma przede wszystkim na celu wyeliminowanie sytuacji, w których w przeświadczeniu społecznym mogłoby dojść do przekonania, nawet mylnego, że w sądzie właściwym nie ma warunków do bezstronnego rozpoznania sprawy, lub w których istnieje niebezpieczeństwo ograniczenia swobody orzekania sędziowskiego. W ocenie skarżącego, rozpatrywanie tej sprawy przez sąd właściwy mogłoby wywołać u stron lub wśród lokalnej społeczności przeświadczenie, że do rozpoznania sprawy pokrzywdzonego doszło w warunkach nierespektowania zasady bezstronności.
  Nie ulega wątpliwości, że w takim wypadku sprawę powinien rozpoznać inny sąd okręgowy, bądź Apelacyjny. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tym sądem był Sąd Okręgowy w Elblągu, z pewnością nie w Legnicy.
  Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze orzekając 26 razy nieuczciwie, bezprawnie nie poniósł z tego tytułu odpowiedzialności, a postanowienia krzywdzące stają się prawomocne.
  Już sama manipulacja ukierunkowania sprawy tylko na zmienioną sygnaturę I Co 154/20 wskazuje na niecne zamiary sędziów, ponieważ skarga dotyczy sprawy od chwili wszczęcia postępowania sygn. I Co 441/16 w dniu 26 listopada 2015 r.
  Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze ma współudział w terrorze państwowym skutkującym gehenną Grzegorza Niedźwieckiego i właśnie skargami na przewlekłość postępowania. Gdyby organ odwoławczy postąpił zgodnie z literą prawa dwanaście lat temu, tak jak Sąd Okręgowy w Tarnowie I Cz 44/06 lub Sąd Okręgowy w Elblągu I Cz 94/13, to do żadnych postępowań odwoławczych, skargowych i sfingowanych procesów karnych by nie doszło. Nie ma skutku bez przyczyny.
  To takie proste zaniechać znęcania się i zrzucić z siebie odpowiedzialność za współudział w obstrukcji, z pewnością zwolni to Sąd z zarzutów braku obiektywności. To jest jedyne rozwiązanie. Przynajmniej zachowajcie pozory przyzwoitości.

  Grzegorz Niedźwiecki
  Oświadczenie w związku z mafijnymi wyrokami
 • kuźwa
  No i dostałem bana na FB 30 dni za treści naruszające standardy społecznści...
  a kobiety z logo ss mają frei
  Neon24.pl to portal wywrotowy
 • @Henryk Kreuz 21:21:00
  Jestem bardzo wdzięczny przewodniczącej Anecie Andel, że ustosunkowała się pozytywnie do mojego wniosku z dnia 11 września 2020 r. i odwołała rozprawę w sprawie II K 38/19. Nie zapadł bowiem wyrok w sprawie II K 38/19. Doręczono mi wyrok w sprawie II K 38/20, postępowanie to nie dotyczy mojej osoby. Jeżeli zapadł wyrok z moim udziałem, to będę wdzięczny za doręczenie mi go, żebym rozważył, czy zachodzą przesłanki złożenia w terminie 7 dni wniosku o wydanie uzasadnienia do wyroku.  Rzecznik Praw Dzieci
  wysłane
  5 min temu
  Dzień dobry. Jeżeli Pana nie było na ogłoszeniu wyroku to zgodnie z przepisami prawa karnego procesowego ma Pan 7 dni od momentu doręczenia wyroku na złożenie wniosku o uzasadnienie. Złożenie wniosku o uzasadnienie jest warunkiem koniecznym do złożenia apelacji.

  Przy okazji strzeliła Pani przewodnicząca gola sędziemu Sądu Rejonowego w Złotoryi Jackowi Kielarowi, który uprawomocnił wyrok II K 851/18 w dniu 26 marca 2019 r. zanim doręczył go oskarżonemu. I wsparła przy okazji mój wniosek o wznowienie postępowania złotoryjskiego, ponieważ Jacek Kielar tożsamy czyn rozstrzygnął w niedopuszczalnej kwalifikacji prawnej.

  Złożenie zażalenia na doręczenie odpisu zarządzenia o odmowie przyjęcia środka odwoławczego od wyroku w sprawie II K 38/19 jest bezprzedmiotowe lub przedwczesne. Nie wiem czy wyrok w ogóle zapadł, a jeśli tak, to jakiej treści. Może jest uniewinniający, jak go otrzymam to będę wiedział co zrobić.
  W zasadzie można zgłupieć, od rozbieżnych informacjach jakie dostaję.
  • Z jednej strony Sąd doręcza mi odpis zarządzenia o odmowie przyjęcia środka odwoławczego od wyroku w sprawie II K 38/19, nie dostarczywszy mi tego wyroku.
  • Z drugiej strony Sąd doręcza mi zawiadomienie, że w sprawie II K 38/19 zapadł nieprawomocny wyrok. Obecnie w sprawie toczy się postępowanie międzyinstancyjne.
  To się wyklucza.
  Skoro toczy się postępowanie międzyinstancyjne, to oznacza, że Sąd podjął kroki w myśl art. 448. - [Postępowanie międzyinstancyjne] - Kodeks postępowania karnego i uszanował apelację, a nie odmówił jej przyjęcia.
  § 1. O przyjęciu apelacji zawiadamia się prokuratora oraz obrońców i pełnomocników, a także strony, po czym akta przekazuje się niezwłocznie sądowi odwoławczemu.

  Na marginesie należy dodać, że bezczelnością jest wydawanie wyroku skazującego na ofiarę dwunastoletniego upokarzania, na rzecz współodpowiedzialnego za obstrukcję SSO Wojciecha Damaszko, który m.in. sprzecznie z faktami i prawem (vide SN III CZP 23/06) i z naruszeniem art. 2 ust. 2 i art. 12 ust. 1 i 4 ustawy o skardze oraz art. 379 § 1 pkt 4 k.p.c. w zw. z zasadą iudex inhabilis bezprawnie i złośliwie oddalił postanowieniem II S 14/19 skargę na przewlekłość postępowania I Co 441/16 z wyłącznej winy organu egzekucyjnego.
  Pani Aneta Andel pomyliła sprawcę z ofiarą. Pan Damaszko ani razu nie stawił się do sądu i jak tu można mówić, że sprawa nie budzi wątpliwości. Należy doprowadzić do konfrontacji zwaśnionych stron, mam prawo zadać stronie istotne pytania procesowe. Tak wygląda rzetelność postępowania, bezstronność i obiektywizm.
  Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu(1); tak więc tylko czyn może być podstawą odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi warunkami ponoszenia odpowiedzialności karnej.
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil” – 4952 dni co stanowi 13 lat, 6 miesięcy i 20 dni represjonowany
  Apelacja
 • Zawiadomienie o przestępstwach przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia
  Ścigać i skazać, dwanaście lat upokarzanego Grzegorza Niedźwieckiego prowadzeniem egzekucji czynności zastępowalnej w niedopuszczalnym trybie (vide SN III CZP 23/06), z art. 226 § 1 k.k. i art. 238 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. , nie wskazując podczas wykonywania jakich czynności służbowych znieważyłem funkcjonariusza publicznego (vide TK P 3/06) i do jakiego organu ścigania złożyłem fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa spełniające w myśl art. 119 § 1 pkt. 4 k.p.k. elementy pisma procesowego, a także z oskarżenia publicznego z art. 212 § 2 k.k. z naruszeniem art. 17 § 1 pkt. 1 i 9 k.p.k. i honorować to, w istocie za jeden i taki sam czyn, tj. wysłanie słusznej krytyk za pomocą wiadomości email, mogą tylko zbrodniarze stalinowscy.
  Krzywda jest oczywista. Sprawcy:
  II K 38/19 – V KO 85/18 – II K 1423/18 – 3 Ds. 359/17
  II K 851/18 – V KO 86/18 – II K 1456/18 – 3 Ds. 183/18
  II K 900/19 – 1 Ds. 535/19
  Naruszono warunki odpowiedzialności karnej (art. 1 § 1 k.k.) w związku z brakiem czynu zabronionego (art. 115 § 1 k.k.). Pogwałcono etapy stosowania prawa – wskazania ustaleń stanu faktycznego.
  Zachodzi potrzeba uniewinnienia Grzegorza Niedźwieckiego oraz Tadeusza Gała i umorzenia postępowań z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia.
  Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu(1); tak więc tylko czyn może być podstawą odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi warunkami ponoszenia odpowiedzialności karnej.
  Każdy prokurator, który odmówi wszczęcia śledztwa, bądź umorzy dochodzenie, będzie miał współudział w przestępstwach, w barbarzyńskim terrorze państwowym.

  Obraza Polskiej Karty Praw Ofiary:
  5. Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę. Nie można usprawiedliwiać przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami minimalizującymi winę sprawcy.
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/
  http://trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/
  http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2020/10/12/pokonac-mafie/
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Zbrodniarze-osadzaja.pdf
  Proszę pokazać przepis prawny pozwalający osądzać dwanaście lat uporczywie nękanego Grzegorza Niedźwieckiego i upokarzanego prowadzeniem egzekucji czynności zastępowalnej I C 1062/08 sprzecznie z prawem (vide I Co 3259/08, I Co 441/16 w zw. z uchwałą SN III CZP 23/06) za to, że „znieważył” oprawców?
  II S 11/16, II S 14/16, II S 22/16, II S 8/17, II S 11/17, II S 16/17, II S 22/17, II S 35/17, II S 41/17, II S 5/18, II S 6/18, II S 12/18, II S 14/18, II S 16/18, II S 21/18, II S 22/18, II S 33/18, II S 4/19, II S 8/19, II S 12/19, II S 14/19, II S 31/19, II S 34/19, II S 8/20, II S 13/20, II S 18/20
  II Cz 222/18, II Cz 260/18, II S 5/18, II S 12/18, II S 16/18, II S 21/18, II S 12/19, II S 14/19
  II Cz 233/17, II Cz 675/17


  Orzeczenia wydane przez nienależnie obsadzony sąd są nieważne.
  Sędziowie wymienionych sądów nie mają legitymacji procesowej do orzekania w sprawach z udziałem Grzegorza Niedźwieckiego, ponieważ działają politycznie, a nie w oparciu o fakty, przepisy i sumienie.
  Zgodnie z Wyrokiem TSUE z 19 listopada 2019 r., orzeczenia upolitycznione są nielegalne. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Sąd Rejonowy w Złotoryi, Sąd Rejonowy w Legnicy, Sąd Okręgowy w Legnicy oraz Sąd Najwyższy nie jest organem niezależnym, bezstronnym i niezawisłym. Nie jest sądem w rozumieniu prawa UE i krajowego. Wydano wyroki polityczne, bezprawne, prywatne, na zlecenie, za pieniądze, działając w zmowie. Pogwałcono przy tym Polską Kartę Praw Ofiary, czyniąc z ofiary sprawcę własnych nadużyć.
  Doszło do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

  Na koniec należy udzielić odpowiedzi, jaki jest cel czternastoletniego uporczywego nękania i dyskryminowania Grzegorza Niedźwieckiego? Czy to są zasady praworządności? To jest jedna czwarta mojego życia. Czy taka jest rola i zadania sędziów? W jakiej kwestii chcecie mnie zresocjalizować, ponieważ kompletnie nie rozumiem? Czy moje życie naprawdę nie ma dla was żadnej wartości? Czyny są urojone, nie potraficie ich wyartykułować. To jest gangsterstwo. Tą sprawę można było i można nadal rozstrzygnąć w pięć minut. Usiądźmy do stołu z udziałem psychologów, jestem przekonany, że problem szybko zniknie.

  2020-10-20
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil” – 4947 dni represjonowany, co stanowi 13 lat, 6 miesięcy i 15 dni
  Apelacja
 • Tak się kręci lody
  Zawiadomienie o oszustwach sądowych i nielegalnym skazaniu

  Dnia 13 lipca 2020 r. wezwano mnie jako oskarżonego z art. 226 § 1 k.k. na rozprawę i zawiadomiono o terminie rozprawy w dniu 24 września 2020 r. przed Sądem Rejonowym w Legnicy w sprawie II K 38/19.
  Przewodniczącym rozprawy miała być SSR Aneta Andel,. mimo nie rozpatrzenia wniosku o wyłączenie jej na podstawie iudex inhabilis (została pozwana przez oskarżonego o dyskryminację w związku z przekroczeniem uprawnień – niedopuszczalna kwalifikacja prawna czynu – i nie mogła być w żaden sposób obiektywna).
  Na zawiadomieniu o terminie rozprawy i wezwaniu na rozprawę, zgodnie z treścią art. 353 k.p.k. oraz 129 k.p.k., oznajmiono tłustym drukiem „Stawiennictwo obowiązkowe wraz z dowodem tożsamości”.
  Oskarżony nie mógł się stawić z przyczyn obiektywnych (kwarantanna) i wnosił o odroczenie rozprawy do czasu rozpatrzenia wniosków o wyłączenie stronniczej sędzi oraz doręczenie ustaleń stanu faktycznego sprawy, świadczących o znieważeniu funkcjonariusza publicznego na służbie i skierowanie sprawy na posiedzenie w przedmiocie umorzenia postępowania ze względu na negatywne przesłanki procesowe oraz z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia,
  Nie doczekał się formalnych postanowień, rozpatrzono sprawę z pominięciem wniosków oskarżonego i orzeczono ponoć wyrok skazujący (z obrazą przepisów prawa procesowego i przepisów prawa materialnego). Pomijam fakt, że rzekomo pokrzywdzony SSO Wojciech Damaszko, również nie wyłączył się z rozpoznania skarg pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego na przewlekłość postępowania I Co 441/16 i oddalił złośliwie postanowieniem II S 14/19 wbrew faktom i logice (organem egzekucyjnym jest sąd, a nie dłużnik) skargę na obstrukcję.
  Wyjaśnię w tym miejscu, dlaczego tytuł tego stanowiska brzmi: Zawiadomienie o oszustwach sądowych i nielegalnym skazaniu.
  Pani Aneta Andel jest dyspozycyjnym sędzią i ma zlecenie skazać Grzegorza Niedźwieckiego z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary.
  Powód:
  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze (czytaj sędziowie), sfingował to śledztwo/postępowanie i wbrew zasadzie nemo iudex in causa sua, prowadzi również postępowanie karne przeciwko Tadeuszowi Gał i Grzegorzowi Niedźwieckiemu o zniesławienie prokurator Anny Surowiak (z naruszeniem art. 17 § 1 pkt 1 i 9 k.p.k.), która jest autorem aktu oskarżenia przedmiotowego postępowania II K 38/19 przed Sądem Rejonowym w Legnicy. I teraz interes jest w tym (pomijając fakt niedopuszczalności prowadzenia sprawy z art. 212 § 2 k.k. z urzędu – prokuratura i sąd nie są strona pokrzywdzoną), żeby uwiarygodnić słuszność aktu oskarżenia II K 900/19 słusznością aktu oskarżenia o znieważenie II K 38/19. Gdyby Sąd Rejonowy w Legnicy, postąpił zgodnie z faktami i literą prawa i oddalił akt oskarżenia Anny Surowiak lub umorzył postępowanie, to sfingowany proces karny II K 900/19 ległby w gruzach.
  Mało tego. Uczciwe podejście do sprawy przez Sąd Rejonowy w Legnicy, skutkowałoby słusznością dochodzenia roszczeń przez Grzegorza Niedźwieckiego za straty od prokuratury za zniszczenie przywłaszczonego komputera.
  Tak więc Sąd Rejonowy w Legnicy ma za zadanie nielegalnie skazać, choćby symbolicznie, dwanaście lat upokarzanego Grzegorza Niedźwieckiego.
  Zważyć należy, że praworządne podejście do sprawy, spowodowałoby nieważność postępowania II K 900/19 i uniewinnienie Tadeusza Gała z Bochni od zarzutu zniesławienia (wykonał tylko notabene obowiązek wynikający z art. 304 k.p.k.), choć wyrok nakazowy z dnia 16 października 2019 r. i tak utracił moc w całości w trybie art. 506 § 3 k.p.k. w wyniku sprzeciwu wniesionego przez współoskarżonego dnia 23 października 2019 r.
  Tak się kręci lody.

  Wyrok skrytobójczy pani Anety Andel z dnia 24 września 2020 r. w sprawie II K 38/19 jest nieważny.
  Art. 439. KPK - Bezwzględne przyczyny odwoławcze
  § 1. Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli:
  11) sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa.


  2020-10-15
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
  Tuszowanie przestępstw przez prokuratora
 • Skarga
  Prezes Sądu Rejonowego w Złotoryi

  Skarga
  na zaniechanie obligatoryjnego wznowienia postępowania II K 851/18 na podstawie art. 540 § 1 pkt 2a) k.p.k., wobec faktu, że skazany nie popełnił czynu.
  Nielegalnie skazany Grzegorz Niedźwiecki złożył dnia 12 lipca 2020 r. wniosek o wznowienie postępowania. Minęło trzy miesiące, a sprawa nie nabrała biegu.
  Jest to rażące naruszenie prawa do obrony i celów postępowania karnego.

  Grzegorz Niedźwiecki
  Pokonać mafię
 • Stanowisko
  w sprawie posiedzenia w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie w sprawie o sygn. akt II K 851/18

  Nie jestem skazany.
  Art. 176. Zasada dwuinstancyjnego postępowania
  1. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.
  2. Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy.

  Sąd Rejonowy w Złotoryi nie doręczył Grzegorzowi Niedźwieckiemu uprawnionemu do wniesienia środka zaskarżenia od ogłoszonego skrytobójczo dnia 28 lutego 2019 r. wyroku II K 851/18 i nie pouczył o przysługującym prawie, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia.
  Art. 100. Ogłaszanie i doręczanie orzeczeń i zarządzeń
  § 3. Wyrok doręcza się podmiotom uprawnionym do wniesienia środka zaskarżenia, jeżeli ustawa tak stanowi.
  § 8. Po ogłoszeniu lub przy doręczeniu orzeczenia i zarządzenia należy pouczyć uczestników postępowania o przysługującym im prawie, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia lub o tym, że orzeczenie lub zarządzenie nie podlega zaskarżeniu.

  Oskarżony Grzegorz Niedźwiecki złożył zgodnie z ustawą w dniu 8 kwietnia 2019 r. od doręczonego mu dnia 3 kwietnia 2019 r. wyroku apelację.
  Art. 445. Termin do wniesienia apelacji
  § 1. Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem.
  § 2. Apelacja wniesiona przed upływem terminu złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wywołuje skutki określone w art. 422 wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienie wyroku i podlega rozpoznaniu; apelację taką można uzupełnić w terminie określonym w § 1.

  Sąd Rejonowy w Złotoryi nie zawiadomił oskarżonego Grzegorza Niedźwieckiego o przyjęciu apelacji i przekazaniu jej niezwłocznie sądowi odwoławczemu.
  Art. 448. Zawiadomienie o przyjęciu apelacji
  § 1. O przyjęciu apelacji zawiadamia się prokuratora oraz obrońców i pełnomocników, a także strony, po czym akta przekazuje się niezwłocznie sądowi odwoławczemu.
  § 2. Do zawiadomienia dołącza się odpis apelacji strony przeciwnej, chyba że w sprawie była wyłączona jawność rozprawy ze względu na ochronę informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”.

  Prezes Sądu Rejonowego w Złotoryi nie wydał zarządzenia odmawiającego przyjęcia środka odwoławczego.
  Art. 429. Odmowa przyjęcia środka odwoławczego
  § 1. Prezes sądu pierwszej instancji odmawia przyjęcia środka odwoławczego, jeżeli wniesiony został po terminie lub przez osobę nieuprawnioną albo jest niedopuszczalny z mocy ustawy.
  § 2. Na zarządzenie odmawiające przyjęcia środka odwoławczego na podstawie § 1 lub art. 120 braki formalne pisma procesowego § 2 przysługuje zażalenie.

  Obraza przepisów prawa procesowego

  Wyrok został ogłoszony bez procesu i uprawomocniony nielegalnie. Założenie Grzegorzowi Niedźwieckiemu kartoteki karnej, umieszczenie informacji o nim w Krajowym Rejestrze Karnym jako skazanym jest bezprawne, jest nadużyciem.
  Niezależnie od powyższego, pokrzywdzony Grzegorz Niedźwiecki złożył w dniu 12 lipca 2020 r. wniosek o wznowienie sfingowanego postępowania karnego na podstawie art. 540 § 1 pkt 2a) k.p.k. i nie ma przesłanek do odmówienia przyjęcia wniosku o wznowienie postępowania, tym bardziej, że zachodzi potrzeba umorzenia postępowania z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia.

  Z wyżej wskazanych względów Grzegorz Niedźwiecki nie ma podstaw do przyjmowania kuratora sądowego w domu, dopóki ten nie wylegitymizuje się wyrokiem sądu drugiej instancji, bądź zawiadomieniem o przyjęciu apelacji lub zarządzeniem o odmowie przyjęcia środka odwoławczego (patrz zasady działania organów państwa i obowiązek przestrzegania prawa).

  Pan Jacek Kielar może jeszcze ten proces i jego skutki potraktować jako pomyłkę i uszanować wniosek o akt łaski i zawisłą apelację lub wznowić kuriozalne postępowanie. Może jednak trwać nadal w poplecznictwie, ale wówczas będzie musiał pozbawić skrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego wolności (warunek zawieszenia nie jest i nie będzie spełniony), za to jednak odpowie za czyn z art. 189 k.k. i zapłaci odszkodowanie.

  Z wyrazami szacunku
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

  Otrzymują:
  1. Adresat,
  2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej BOŁ.510.1085.2019/2020,
  3. Prokurator Generalny PK IV U.3.2020,
  4. Sąd Najwyższy V KO 86/18,
  5. Sąd Okręgowy we Wrocławiu XI Ga 72/20 AB-M,
  6. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 18863/19/540,
  7. I inni
  Zbrodniarze osądzają
 • Wniosek o usunięcie wątpliwości
  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
  Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze
  Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie
  Sąd Rejonowy w Legnicy
  Sąd Rejonowy w Złotoryi
  Sąd Najwyższy

  Wniosek o rozwianie wątpliwości
  Na podstawie art. 42 ust. 2 Konstytucji w zw. z art. 2 § 2 k.p.k.

  Niezależnie od faktu, że czyny określone w akcie oskarżenia nie zaistniały (oczywisty brak faktycznych podstaw oskarżenia), żądam udzielenia merytorycznej odpowiedzi:
  1. Czy gdyby organ egzekucyjny, czyli Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, postąpił zgodnie z prawem w 2008 roku prowadząc postępowanie egzekucyjne I Co 3259/08 czynności zastępowalnej I C 1062/08, tak jak uczynił to SR w Ostródzie I Co 2801/16 oraz SR w Jeleniej Górze I Co 154/20 i oddalił wniosek wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c., to czy do postępowań odwoławczych i procesów karnych przeciwko dwanaście lat upokarzanemu by doszło?
  2. Kto jest odpowiedzialny za skutki wadliwie prowadzonej egzekucji?

  Okoliczności te (dylemat przyczynowo-skutkowy), mają istotne znaczenie w sprawie sfingowanych procesów karnych, prowadzonych z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary:
  II K 38/19 – V KO 85/18 – II K 1423/18 – PR 3 Ds. 359/17
  II K 851/18 – V KO 86/18 – II K 1456/18 – PR 3 Ds. 183/18
  II K 900/19 – 1 Ds. 535/19

  Art. 2. Cele postępowania karnego
  § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby:
  1) sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności;
  2) przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego;
  3) zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności;
  4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.
  § 2. Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne.
  Zarzucane czyny:
  1. Art. 226 § 1 KK – Znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia obowiązków służbowych,
  2. Art. 238 KK – Fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,
  3. Art. 212 § 2 KK – Zniesławienie osoby fizycznej (prowadzone z oskarżenia publicznego).

  Niedopuszczalne było wszczęcie śledztwa i prowadzenie postępowań karnych z wyżej wymienionych przepisów, ponieważ czynów określonych w akcie oskarżenia nie popełniono.
  Ad 1.
  Wyrok TK P 3/06:
  Rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie oznacza, że od momentu wejścia w życie wyroku niedopuszczalne staje się ściganie zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej – publicznie lub niepublicznie – wyłącznie „w związku” z jego czynnościami służbowymi, a nie „podczas” wykonywania tych czynności. Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umożliwia więc ściganie zniewagi dokonanej jedynie „podczas” wykonywania czynności służbowych. Niezbędne będzie podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która umożliwi uzgodnienie brzmienia art. 226 § 1 k.k. z treścią sentencji niniejszego wyroku.
  Uchwała SN I KZP 8/12:
  Uzasadnione będzie natomiast pozostawienie poza zakresem ochrony art. 226 § 1 kk tych wszystkich wydarzeń, które mają miejsce poza czasem wykonywania obowiązków i bez związku z nimi (uchwała SN z 20 czerwca 2012 r.). Wówczas funkcjonariusz ma te same możliwości prawne w razie znieważenia go, jak każdy inny obywatel, może, zatem wnieść prywatny akt oskarżenia o przestępstwo z art. 216 kk (znieważenie człowieka).
  Ad 2.
  Przesłanie w formie elektronicznej drogą email do różnych podmiotów słusznej krytyki nie zawiera elementu pisma procesowego, w myśl art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k. zawierającego datę i podpis Grzegorza Niedźwieckiego. Elementy te są niezbędne do nadania pismu biegu. W razie nieuzupełnienia braków formalnych, pismo uznaje się za bezskuteczne (art. 120 § 2 k.p.k.).
  Ad 3.
  Art. 17. KPK – Negatywne przesłanki procesowe
  § 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:
  1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia;
  9) brak skargi uprawnionego oskarżyciela;
  Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Anna Surowiak nie złożyła wniosku o ściganie karne, a prokuratura i sąd nie są stroną pokrzywdzoną (vide V KK 85/17, II KK 301/14 - brak skargi uprawnionego oskarżyciela). Niezależnie od powyższego, nie można było również przystąpić do toczącego się postępowania karnego (które się nie toczyło), ponieważ zarówno nie zaistniał słuszny interes społeczny, jak i naruszono zasadę nemo iudex in causa sua. Prokurator Anna Surowiak złożyła na zlecenie sędziów jeleniogórskich akt oskarżenia 3 Ds. 359/17 przeciwko SSO Wojciechowi Damaszko, a Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wystąpił w trybie art. 37 k.p.k. do Sądu Najwyższego postanowieniem II K 1423/18 o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, który to wyznaczył postanowieniem V KO 85/18 (z naruszeniem własnych notabene uchwał) Sąd Rejonowy w Legnicy, sygn. akt II K 38/19. Postępowanie II K 900/19 jest bezprzedmiotowe.

  Żaden funkcjonariusz nie ma uprawnień do naruszania mojej godności, mojego miru, nie miał i nie ma prawa mnie nękać, niepokoić, dopóki nie udowodni naruszenia warunków odpowiedzialności karnej, wykaże ustaleń stanu faktycznego, świadczącego o czynie zabronionym, w rozumieniu art. 115 k.k.
  Grzegorz Niedźwiecki
  Zbrodnie stalinowskie
 • Głupa rżnięcie też zajęcie
  Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
  II Wydział Cywilny Odwoławczy

  W odpowiedzi na powiastkę sekretarza sądowego bez podstawy prawnej z dnia 9 września 2020 r. (sygnowaną II S 13/20) uprzejmie informuję, że nie składałem środka odwoławczego od postanowienia z dnia 31 sierpnia 2020 r., czy wniosku o wznowienie postępowania II S 13/20.
  W dniu 5 września 2020 roku złożyłem ponowną skargę na przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 (wraz z sześcioma załącznikami) w trybie art. 14 ust. 2 ustawy o skardze na przewlekłość, o treści jak skarga z dnia 15 maja 2020 r. i oczekuję objęcia jej nową sygnaturą i nadanie jej biegu.
  Za rozpatrzenie skargi z dnia 15 maja 2020 r. w postępowaniu II S 13/20 sprzecznie z prawem odpowiecie w swoim czasie .

  Nowa skarga w tej samej sprawie z dnia 5 września 2020 r. dotyczy skargi na przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w związku z postępowaniami II S 11/16, II S 14/16, II S 22/16, II S 8/17, II S 11/17, II S 16/17, II S 22/17, II S 35/17, II S 41/17, II S 5/18, II S 6/18, II S 12/18, II S 14/18, II S 16/18, II S 21/18, II S 22/18, II S 33/18, II S 4/19, II S 8/19, II S 12/19, II S 14/19, II S 31/19, II S 34/19, II S 8/20, II S 13/20 Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

  Z wyrazami szacunku
  Grzegorz Niedźwiecki
  Zbrodnie stalinowskie
 • Oświadczenia
  Jelenia Góra, dnia 5 września 2020 r.
  Żywa istota Grzegorz
  z rodu Niedźwieckich

  Firma zarejestrowana w Waszyngtonie
  SAD REJONOWY W JELENIEJ GORZE
  D-U-N-S © Numer 422671240

  Oświadczenie

  Niniejszym oświadczam, że nie zawierałem żadnej umowy współpracy z organizacją o nazwie:

  Zarejestrowana nazwa firmy SAD REJONOWY W JELENIEJ GORZE
  D-U-N-S © Numer 422671240

  i nie wyrażam zgody na terror zorganizowanej grupy przestępczej, uporczywe nękanie, przesyłanie jakiejkolwiek korespondencji i narażanie mnie na straty gospodarcze.
  Oczekuję jedynie naprawienia szkody wynikłej z prowadzenia przez dwanaście lat egzekucji czynności zastępowalnej I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16 – I Co 154/20) w niedopuszczalnym trybie (vide SN III CZP 23/06).

  Grzegorz syn Antoniego  Jelenia Góra, dnia 5 września 2020 r.
  Żywa istota Grzegorz
  z rodu Niedźwieckich

  Firma zarejestrowana w Waszyngtonie
  SAD OKREGOWY W JELENIEJ GORZE
  D-U-N-S © Numer 422406453

  Oświadczenie

  Niniejszym oświadczam, że nie zawierałem żadnej umowy współpracy z organizacją o nazwie:

  Zarejestrowana nazwa firmy SAD OKREGOWY W JELENIEJ GORZE
  D-U-N-S © Numer 422406453

  i nie wyrażam zgody na terror zorganizowanej grupy przestępczej, uporczywe nękanie, przesyłanie jakiejkolwiek korespondencji i narażanie mnie na straty gospodarcze.
  Oczekuję jedynie naprawienia szkody wynikłej z prowadzenia przez dwanaście lat egzekucji czynności zastępowalnej I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16 – I Co 154/20) w niedopuszczalnym trybie (vide SN III CZP 23/06).

  Grzegorz syn Antoniego  Jelenia Góra, dnia 5 września 2020 r.
  Żywa istota Grzegorz
  z rodu Niedźwieckich

  Firma zarejestrowana w Waszyngtonie
  PROKURATURA OKREGOWA W JELENIEJ GORZE
  D-U-N-S © Numer 422670556

  Oświadczenie

  Niniejszym oświadczam, że nie zawierałem żadnej umowy współpracy z organizacją o nazwie:

  Zarejestrowana nazwa firmy PROKURATURA OKREGOWA
  D-U-N-S © Numer 422670556

  i nie wyrażam zgody na terror zorganizowanej grupy przestępczej, uporczywe nękanie, przesyłanie jakiejkolwiek korespondencji i narażanie mnie na straty gospodarcze.
  Oczekuję jedynie naprawienia szkody wynikłej z prowadzenia przez dwanaście lat egzekucji czynności zastępowalnej I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16 – I Co 154/20) w niedopuszczalnym trybie (vide SN III CZP 23/06).

  Grzegorz syn Antoniego  Jelenia Góra, dnia 5 września 2020 r.
  Żywa istota Grzegorz
  z rodu Niedźwieckich

  Firma zarejestrowana w Waszyngtonie
  SAD REJONOWY W ZLOTORYI
  D-U-N-S © Numer 422669638

  Oświadczenie

  Niniejszym oświadczam, że nie zawierałem żadnej umowy współpracy z organizacją o nazwie:

  Zarejestrowana nazwa firmy SAD REJONOWY W ZLOTORYI
  D-U-N-S © Numer 422669638

  i nie wyrażam zgody na terror zorganizowanej grupy przestępczej, uporczywe nękanie, przesyłanie jakiejkolwiek korespondencji i narażanie mnie na straty gospodarcze.
  Oczekuję jedynie naprawienia szkody wynikłej z prowadzenia przez dwanaście lat egzekucji czynności zastępowalnej I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16 – I Co 154/20) w niedopuszczalnym trybie (vide SN III CZP 23/06).

  Grzegorz syn Antoniego  Jelenia Góra, dnia 5 września 2020 r.
  Żywa istota Grzegorz
  z rodu Niedźwieckich

  Firma zarejestrowana w Waszyngtonie
  SAD REJONOWY W LEGNICY
  D-U-N-S © Numer 42-267-1374

  Oświadczenie

  Niniejszym oświadczam, że nie zawierałem żadnej umowy współpracy z organizacją o nazwie:

  Zarejestrowana nazwa firmy SAD REJONOWY W LEGNICY
  D-U-N-S © Numer 42-267-1374

  i nie wyrażam zgody na terror zorganizowanej grupy przestępczej, uporczywe nękanie, przesyłanie jakiejkolwiek korespondencji i narażanie mnie na straty gospodarcze.
  Oczekuję jedynie naprawienia szkody wynikłej z prowadzenia przez dwanaście lat egzekucji czynności zastępowalnej I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16 – I Co 154/20) w niedopuszczalnym trybie (vide SN III CZP 23/06).

  Grzegorz syn Antoniego  Jelenia Góra, dnia 5 września 2020 r.
  Żywa istota Grzegorz
  z rodu Niedźwieckich

  Firma zarejestrowana w Waszyngtonie
  SAD OKREGOWY W LEGNICY
  D-U-N-S © Numer 422229141

  Oświadczenie

  Niniejszym oświadczam, że nie zawierałem żadnej umowy współpracy z organizacją o nazwie:

  Zarejestrowana nazwa firmy SAD OKREGOWY W LEGNICY
  D-U-N-S © Numer 422229141

  i nie wyrażam zgody na terror zorganizowanej grupy przestępczej, uporczywe nękanie, przesyłanie jakiejkolwiek korespondencji i narażanie mnie na straty gospodarcze.
  Oczekuję jedynie naprawienia szkody wynikłej z prowadzenia przez dwanaście lat egzekucji czynności zastępowalnej I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16 – I Co 154/20) w niedopuszczalnym trybie (vide SN III CZP 23/06).

  Grzegorz syn Antoniego
  25 skarga na przewlekłość
 • Wezwanie do naprawienia szkody
  Sąd Najwyższy
  Izba Kontroli Nadzwyczajnej, bądź Pełny Skład Sądu


  Wezwanie do naprawienia szkody

  Sąd Najwyższy sam sobie zaprzecza i orzeka sprzecznie z faktami oraz prawem. Nie uznaje własnego prawa i zbioru zasad etyki zawodowej sędziów oraz Polskiej Karty Praw Ofiary, a także związku przyczynowo-skutkowego. Swoimi rzekomo sprawiedliwymi czynnościami, współuczestniczy w terrorze państwowym. Wspiera obstrukcję i uporczywe nękanie dwanaście lat represjonowanego Grzegorza Niedźwieckiego.
  W dniu 20 grudnia 2018 r. Sąd Najwyższy wydał dwa postanowienia (V KO 85/18, V KO 86/18), przekazując do rozpoznania sfingowane procesy karne sądom zamiejscowym (SR Legnica, SR Złotoryja), ze względu na „dobro wymiaru sprawiedliwości”.
  II K 38/19 – II K 1423/18 – 3 Ds. 359/17
  II K 851/18 – II K 1456/18 – 3 Ds. 183/18

  Bezsporne jest, że przepis art. 37 k.p.k. ma charakter wyjątkowy. Przewiduje bowiem odstępstwo od ustawowych reguł określenia właściwości miejscowej sądu. Stąd też jego zastosowanie może nastąpić tylko wtedy, gdy zaistniałe w sprawie okoliczności jednoznacznie świadczą o tym, że jej pozostawienie do rozpoznania sądowi miejscowo właściwemu byłoby sprzeczne z dobrem wymiaru sprawiedliwości. Treść wskazanej w ustawie klauzuli w orzecznictwie Sądu Najwyższego sprowadza się m.in. do takich sytuacji, które niosą za sobą realne zagrożenie dla rzetelności i sprawności procesu. Rozważając sprawność procesu trzeba mieć na uwadze także i takie okoliczności, w których skuteczne i sprawne przeprowadzenie procesu wydaje się być niewykonalne bez przełamania zasady wynikającej z art. 31 § 1 k.p.k., a więc zasady właściwości miejscowej sądu.
  Taka właśnie sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie. Zdaniem Sądu Najwyższego w niniejszej sprawie dobro wymiaru sprawiedliwości uzasadnia przekazanie sprawy do innego sądu rejonowego. Wynika to ze szczególnych okoliczności niniejszej sprawy, mianowicie tego, że zarzucany Grzegorzowi Niedźwieckiemu czyn popełniony był na szkodę SSO Wojciecha Damaszko, ówczesnego Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Nie budzi wątpliwości, że rozważając możliwość przekazania w trybie art. 37 k.p.k., Sąd Najwyższy powinien mieć na uwadze te konkretne okoliczności sprawy. W przedstawionych realiach sprawy w odbiorze społecznym mogłoby zaś powstać przekonanie (zapewne nieuzasadnione), że sprawa Grzegorza Niedźwieckiego może nie zostać rozstrzygnięta w sposób obiektywny. Tymczasem w orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się zasadnie, że dobrem wymiaru sprawiedliwości, stanowiącym przesłankę skorzystania z instytucji określonej w art. 37 k.p.k. jest również, a może nawet przede wszystkim, potrzeba uniknięcia jakichkolwiek sugestii, że proces w danej sprawie mógłby być prowadzony w sposób nieobiektywny (por. postanowienie SN z dnia 2 lipca 2003 r., sygn. akt III KO 20/03, LEX nr 78821). Przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu nie jest zatem wyrazem braku zaufania przez Sąd Najwyższy do bezstronności sędziów Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, ale ma na celu wykluczenie mogących powstać w opinii publicznej nieuzasadnionych wątpliwości w tej materii.

  Przedstawiona inicjatywa co do przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu – z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości, okazała się uzasadniona. Regulująca powyższe norma z art. 37 k.p.k. ma przede wszystkim na celu wyeliminowanie sytuacji, w których w przeświadczeniu społecznym mogłoby dojść do przekonania, nawet mylnego, że w sądzie właściwym nie ma warunków do bezstronnego rozpoznania sprawy, lub w których istnieje niebezpieczeństwo ograniczenia swobody orzekania sędziowskiego. W ocenie Sądu Najwyższego, rozpatrywanie tej sprawy przez sąd właściwy mogłoby wywołać u stron lub wśród lokalnej społeczności przeświadczenie, że do rozpoznania sprawy oskarżonego doszło w warunkach nierespektowania zasady bezstronności, o której mowa w art. 4 k.p.k.


  Sądziłem, że do Sądu Najwyższego powołuje się sędziów nieskazitelnych, z bogatym doświadczeniem zawodowym, wytrawnych prawników oraz autorytety moralne. Trudno mi w to uwierzyć i przełożyć to w praktykę, analizując powyższe, przedmiotowe orzeczenia.

  Sąd orzeka w oparciu o trzy rzeczy: dowody, przepisy i sumienie. Zasady działania organów państwa określa art. 7 Konstytucji RP, a obowiązek przestrzegania prawa nakłada art. 83 Konstytucji RP. Dodać należy również zasadę praworządności (art. 2 Konstytucji RP), przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka (art. 30 Konstytucji RP) oraz zakaz nierównego traktowania i dyskryminacji (art. 32 Konstytucji RP), a przede wszystkim zakaz stosowania tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania (art. 40 Konstytucji RP).
  Sfingowane procesy karne, są odwrotnym, spełnianiem roli, przerzucaniem odpowiedzialności ze sprawcy na ofiarę. Organ egzekucyjny, czyli Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, prowadzi egzekucję czynności zastępowalnej I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16) sprzecznie z prawem (vide SN III CZP 23/06), w sposób upokarzający, dwanaście lat torturując Grzegorza Niedźwieckiego. W sfingowanych procesach karnych dopuszczono się obrazy przepisów prawa materialnego i przepisów prawa procesowego. Wysłanie słusznej krytyki za pośrednictwem wiadomości email nie podlega odpowiedzialności z art. 226 § 1 k.k., ponieważ nie zaistniały dwa czynniki łącznie (zbieżność czasowa i miejscowa czynu). Nie było w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38 i 24 lipca 2018 r. zniewagi funkcjonariusza publicznego na służbie i Sąd Najwyższy winien o tym wiedzieć, ponieważ potwierdził tą wykładnię prawa. § 5 ust. 4 Zbioru zasad etyki zawodowej sędziów mówi: Sędzia powinien wymagać od innych sędziów nienagannego zachowania i kierowania się zasadami etyki zawodowej, a na naganne zachowania odpowiednio reagować.
  Wysłanie słusznej krytyki dnia 24 lipca 2018 r. za pośrednictwem wiadomości email, nie spełnia elementów pisma procesowego, wynikającego z art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k. i prokuratura winna zgodnie z art. 120 § 2 k.p.k. wobec nieuzupełnienia braków formalnych pismo uznać za bezskuteczne. Nie było podstaw do oskarżenia z art. 238 k.k.
  Sądzia Sądu Rejonowego w Złotoryi Jacek Kielar, nie postąpił zgodnie z wywodem Sądu Najwyższego, wydał wyrok II K 851/18 bez procesu, w dniu pierwszej rozprawy głównej dnia 28 lutego 2019 r., nie pouczył oskarżonego o czynnościach, przeleżakował wyrok i bezprawnie uprawomocnił. Naruszył prawo do obrony, nie wydał zawiadomienia o przyjęciu apelacji, ani zarządzenia o odmowie przyjęcia środka odwoławczego. Nie uszanował apelacji, odmawia wznowienia postępowania i nie zajmuje również blisko rok czasu stanowiska w sprawie wniosku u ułaskawienie.
  Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze wniósł do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu oskarżając go o to, że 1 grudnia 2017 r. w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Internetu w wiadomości tekstowej e-mail, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych i wykonywaniem czynności służbowych, znieważył funkcjonariusza publicznego Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, sędziego Wojciecha Damaszko słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, tj. o czyn z art. 226 § 1 k.k.
  Do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze wpłynął akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu, w którym zarzucono mu, że w dniu 24 lipca 2018 r. w Jeleniej Górze woj. dolnośląskie, znieważył funkcjonariusza publicznego Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze SSR Pawła Siwka podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych w ten sposób, że przesłał w formie elektronicznej do różnych podmiotów zawiadomienia o przestępstwach niedopełnienia obowiązków i wymuszeń rozbójniczych wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, tj. o czyn z art. 226 § 1 k.k. i art. 238 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

  Z wyrazami szacunku
  Grzegorz Niedźwiecki
  Sąd Najwyższy orzeka sprzecznie z prawem
 • Wymyk nie przejdzie
  Informacja

  Gdyby złoczyńcom w nielegalnym postępowaniu II S 13/20 przyszło na myśl zastosować manewr Art. 41a. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.0.365)
  § 4. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia,
  to uprzedzam, że ten numer nie przejdzie. Nie mamy tu bowiem do czynienia z naruszeniem godności i czci człowieka, ze słowami nieprzyzwoitymi , a gdyby nawet, to jest za to odpowiedzialność karna z art. 216 k.k. lub art. 212 k.k. Wchodzą tu w rachubę tylko dwie alternatywne wartości logiczne. Prawda lub fałsz. Jeżeli użyłem zdań fałszywych, to powinienem odpowiedzieć z art. 234 k.k. Jeżeli stwierdziłem fakty prawdziwe, to na ławie oskarżonych winni stanąć sędziowie. Nie odważy się nikt postawić mi zarzutu z art. 234 k.k., ponieważ trzynaście lat znęcać się nad człowiekiem bez faktu czynu zabronionego to może tylko gangster, więc mamy tu do czynienia z prawdą. Z pewnością nie ze zniewagą.
  Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie może być sędzią we własnej sprawie, ponieważ ma pośredni współudział w obstrukcji, w przewlekłości postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20, a nawet bezpośredni (patrz orzeczenia z rozdwojeniem jaźni w postępowaniach odwoławczych).
  Jeżeli dokonacie fuszerki, kolejnych oszustw, to rachunek w wysokości 20 tys. zł za przewlekłość postępowania wystawię sędziom Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

  2020-07-23
  Grzegorz Niedźwiecki – 4857 dni co stanowi 13 lat, 3 miesiące i 17 dni represjonowany

  Wulgaryzmy, inwektywy, poniżanie, wyzwiska, przekleństwa, określenia obraźliwe typu „idiota”, „gnój”.
  Słowa nieprzyzwoite to słowa, które powszechnie są uznawane za obelżywe/obraźliwe. Nie ma ścisłego, prawnie uregulowanego katalogu wulgaryzmów. Każdorazowo słowa pod kątem ich “przyzwoitości” (czyli stosowności moralnej) oceniane są w kontekście panujących norm społecznych.

  Zgodnie z treścią art. 216 kk istota zniewagi sprowadza się do zachowania, które polega na okazaniu innej osobie pogardy, uwłaczaniu czci, ubliżaniu jej, poniżeniu lub innym zachowaniu obraźliwym.
  Zgwałciłem sędziego
 • Nemo iudex in causa sua
  Sąd Najwyższy
  Izba Kontroli Nadzwyczajnej
  Krajowa Rada Sądownictwa
  Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze II S 13/20
  I inni

  Sprzeciw od terroru państwowego, od bezprawia w prawie, od oszustw sądowych, od współudziału w obstrukcji

  Skarga na przewlekłość postępowania I Co 441/16 – 154/20 dotyczy naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy egzekucyjnej w rozsądnym terminie od chwili poczęcia, tj. od dnia 8 grudnia 2015 r., a nie od chwili zmiany sygnatury akt sprawy, notabene zmiany nie z winy dłużnika. Sąd dopuszcza się po raz kolejny manipulacji.
  Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie ma legitymacji procesowej do rozpoznania niniejszej skargi, ponieważ jest zorganizowaną grupą przestępczą mającą współudział w obstrukcji i oszustwach sądowych w przedmiotowej sprawie (II Cz 233/17, II Cz 675/17). Dowodem braku obiektywności jest zatajanie postępowań i sędziów orzekających z udziałem Grzegorza Niedźwieckiego, mimo wniosków pokrzywdzonego w tej materii.
  Nie ma w tym przybytku nieumaczanych sędziów, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze 24 razy oddalał, bądź odrzucał niezasadnie skargi na przewlekłość postępowania z wyłącznej winy organu egzekucyjnego, również w premierze niniejszej skargi (naruszenie art. 14 ust. 1 ustawy o skardze przez Sylwię Bańkę-Mrozewską w postępowaniu II S 8/20).
  Dziwnym trafem wyłączyliście autora zamieszania Wojciecha Damaszko od rozpoznania tej sprawy, ciekawe na jakich okolicznościach orzekał w postępowaniu II S 14/19, będąc z mocy ustawy wyłączonym?

  Sędziowie i postępowania, w których 24 razy (dwadzieścia cztery) oddalano, bądź odrzucano gangstersko skargi na przewlekłość postępowania:
  Współudziałowcy w represjach (SSO Piotr Gregier, SSO Beata Glazar, SSO Alicja Izydorczyk, SSO Beata Kostaś, SSO Urszula Wiewióra, SSO Wojciech Damaszko, SSO Sylwia Bańka-Mrozewska, SSO Beata Mikołajczyk), migają się od uznania skargi na jedenastoletnią przewlekłość postępowania (II S 11/16, II S 14/16, II S 22/16, II S 8/17, II S 11/17, II S 16/17, II S 22/17, II S 35/17, II S 41/17, II S 5/18, II S 6/18, II S 12/18, II S 14/18, II S 16/18, II S 21/18, II S 22/18, II S 33/18, II S 4/19, II S 8/19, II S 12/19, II S 14/19, II S 31/19, II S 34/19, II S 8/20), nie biorąc pod uwagą jawnej obstrukcji, przestojów, bezczynności, związku przyczynowo-skutkowego, zasady winy i obowiązku przestrzegania prawa.
  Postanowienie I Co 154/20, jakie wydano w dniu 30 marca 2020 r. winno zapaść już dnia 13 stycznia 2009 r.

  Żądam bezwzględnie wyznaczenia innego sądu spoza apelacji wrocławskiej do rozpatrzenia dwudziestej piątej skargi na przewlekłość banalnego postępowania egzekucyjnego, ponieważ Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze jest gruntownie skorumpowany i wydaje egzekucje, wyroki na zlecenie, a nie rozstrzyga merytorycznie, ekonomicznie, etycznie spory. Postępuje barbarzyńsko, znęca się.

  Grzegorz Niedźwiecki – 4857 dni co stanowi 13 lat, 3 miesiące i 17 dni represjonowany

  Załączniki:
  1. Wzywam do opamiętania
  2. Współczesne Marie Gurowskie Sand i Fajgi Mindla – sine qua non
  3. Wniosek o wyznaczenie innego sądu i bezzwłoczne rozstrzygnięcie sprawy II S 13/20
  4. Skarga na naruszenie przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze zasady nemo iudex in causa sua
  5. Postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze II K 1423/18 występujące do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy na rzecz sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu
  6. Postanowienie Sądu Najwyższego V KO 85/18 przekazujące sprawę na rzecz sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Legnicy dla dobra wymi9aru sprawiedliwości
  7. Przebieg zdarzeń – wykorzystane środki odwoławcze
  8. Przebieg zdarzeń w przedmiocie egzekucji I Co 441/16 – I Cop 154/20
  9. Wniosek o doręczenie wykazu wszystkich sygnatur posiedzeń sądu i rozpraw sadowych z moim udziałem na przestrzeni 2007 – 2020 rok oraz wszystkich funkcjonariuszy orzekających w tych sprawach
  10. Wykaz niektórych sędziów Sądu Okręgowego (ujawnionych przez sąd) uczestniczących w obstrukcji
  11. Funkcjonariusze Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze uczestniczący w terrorze państwowym w stosunku do Grzegorza Niedźwieckiego w latach 2007 - 2020
  12. Chora właściwość miejscowa
  13. Fikcyjny raport
  Zgwałciłem sędziego
 • Skarga na czynności komornicze
  Dawid Szewczyk – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni
  Krajowa Rada Sądownictwa
  Fundusz Sprawiedliwości
  Prokurator Generalny
  Izba Dyscyplinarna
  Sąd Najwyższy
  I inni

  Skarga

  Istoty biorące pieniądze za etat sędziego w przedsiębiorstwie Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, przekraczają nagminnie uprawnienia. Prowadzą prywatne procesy w oparciu o prywatne prawo. Zleciły dyspozycyjnej prokurator Annie Surowiak wszczęcie sfingowanego śledztwa przeciwko ofierze dwunastoletniego uporczywego nękania, upokarzania prowadzeniem egzekucji czynności zastępowalnej określonej w tytule wykonawczym I C 1062/08 (I Co 441/16) w niedopuszczalnym trybie (vide SR Jelenia Góra I Co 154/20 w zw. z uchwałą SN III CZP 23/06).
  Istoty niemające nic wspólnego z nieskazitelnymi sędziami, zainicjowały śledztwo PR 3 Ds. 359/17 przeciwko pokrzywdzonemu Grzegorzowi Niedźwieckiemu, o rzekome znieważenie na służbie SSO Wojciecha Damaszko (wysłaniem słusznej krytyki za pośrednictwem wiadomości email w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38). Kwalifikacja prawna z art. 226 § 1 k.k. jest niedopuszczalna (vide Wyrok TK P 3/06 i Uchwała SN I KZP 8/12) .
  Funkcjonariusze, żeby nie być posądzonym o stronniczość, postanowieniem z dnia 19 listopada 2-18 r., sygn. akt II K 1423/18, wystąpili do Sądu Najwyższego o wyznaczenie innego sądu równorzędnego dla dobra wymiaru sprawiedliwości. Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 20 grudnia 2018 r., sygn. akt V KO 85/18, uwzględnił wniosek i sprawę przekazał do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Legnicy, który wziął współudział w przekraczaniu uprawnień, stosując parodię prawa w postępowaniu II K 38/19.
  Grzegorz Niedźwiecki nie dał się złamać ciąganiem do psychiatrów, zaborem mienia i groźbą więzienia, fałszywym oskarżeniem. Nie będąc prawnikiem, zmusił sędziów po aplikacji i bogatym doświadczeniu zawodowym do przestrzegania zasad działania organów państwa i obowiązku przestrzegania prawa. Wyłożył im zasadę niezawisłości sędziowskiej. Ci nabrali częściowo pokory i oddalili błędną dyspozycję wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. (patrz wyżej).
  Wadliwie prowadzona egzekucja jest przyczyną wszelkich problemów, postępowań odwoławczych i sfingowanych procesów karnych. Wyłączną winę za procesy i postępowania karne ponosi organ egzekucyjny, czyli tzw. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze. Procesy karne są pokłosiem obstrukcji istot mieniących się sędziami. Nie ma skutku bez przyczyny (sine qua non).
  Proces karny II K 900/19, jest bezprawny. Jest zemstą za sprowadzenie niegodnych funkcjonariuszy na ziemię.
  Po pierwsze, Określone w art. 212 k.k. przestępstwo zniesławienia jest jednym z czterech czynów zabronionych ściganych z oskarżenia prywatnego. Wynika z tego, że – poza wyjątkową możliwością objęcia ścigania czynu oskarżeniem publicznym na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego – jego ściganie zastrzeżone jest jako wyłączna domena pokrzywdzonego, który nabywa prawo do wniesienia swojego aktu oskarżenia ex lege w chwili popełnienia czynu zabronionego.
  Po drugie, Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie i Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze nie są stroną pokrzywdzoną i nie mają legitymacji procesowej do wszczęcia śledztwa i prowadzenia postępowania z urzędu, za przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego (zasada dyspozycyjności, naruszenie art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k., brak skargi uprawnionego oskarżyciela – vide V KK 85-17). Notabene, rewanż jako podziękowanie za dostosowanie się prokurator Anny Surowiak do dyspozycji koteryjnych sędziów miejscowych, wrócił bumerangiem do sędziów, którzy ją umocowali w sprawie II K 38/19 – II K 1423/18 – 3 Ds. 359/17. Prokurator z Lwówka Śląskiego nie chciał przekraczać uprawnień, więc sprawa trafiła do Dzierżoniowa. Prokurator Grażyna Tygielska-Białek zrobiła przysługę i skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie nie chciał przekraczać uprawnień i sprawa wróciła do koleżeńskiego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Istota mieniąca się sędzią tzw. Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Joanna Dworzycka-Skrobowska, przekroczyła uprawnienia i wydała nielegalny wyrok nakazowy w dniu 16 października 2019 r. sygn. akt II K 900/19, który jest rzekomym tytułem wykonawczym.
  Po trzecie, skoro Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wystąpił do Sądu Najwyższego z postanowieniem II K 1423/18 o wyznaczenie innego sądu równorzędnego do rozpoznania sprawy, która toczy się z aktu oskarżenia prokurator Anny Surowiak w Sądzie Rejonowym w Legnicy (II K 38/19) i Sąd Najwyższy wniosek uwzględnił (V KO 85/18), to na jakich okolicznościach i przesłankach oraz na jakim słusznym interesie społecznych tzw. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze postanowił wyłamać się z zasady obiektywizmu, dobra wymiaru sprawiedliwości i przekraczając uprawnienia odstawia parodię prawa w postępowaniu II K 900/19. Sam się wykluczył, to niech nie obraża teraz przepisów prawa procesowego i przepisów prawa materialnego.
  Warto w tym miejscu zadać pytanie, dlaczego współoskarżony w sprawie II K 900/19 Grzegorz Niedźwiecki nie otrzymał zawiadomienia od komornika sądowego o zajęciu wierzytelności w związku z tytułem wykonawczym objętym nakazem natychmiastowej wykonalności, skoro taki obrót sprawy przybrał wobec współoskarżonego Tadeusz Gała? Wyrok jest łączny, niepodzielny. Otóż pseudo wyrok i pseudo tytuł wykonawczy II K 900/19 nie jest legalny i prawomocny.
  Grzegorz Niedźwiecki złożył w dniu 23 października 2019 r. sprzeciw ok. abstrakcyjnego wyroku i zgodnie z treścią art. 506 § 3 k.p.k. W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc; sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych.
  Zgodnie z treścią art. 506 § 6 k.p.k. Sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie jest związany treścią wyroku nakazowego, który utracił moc.
  Należy unieważnić tytuł wykonawczy II K 900/19 opatrzony klauzulą wykonalności, ponieważ jest projektem tytułu wykonawczego, a raczej falsyfikatem tytułu wykonawczego, utracił on moc, jest wycofany z obiegu. Sprawa II K 900/19 jest nielegalna, jest bezprzedmiotowa, prowadzona jest z naruszeniem wyżej wskazanych przepisów oraz Polskiej Karty Praw Ofiary.
  Pan Tadeusz Gał wykonał obywatelski obowiązek wynikający z art. 304 k.p.k.

  Grzegorz Niedźwiecki - 4268 dni co stanowi 11 lat, 8 miesięcy i 8 dni represjonowany.
  Zgwałciłem sędziego
 • Żądam naprawienia szkody
  Sąd Rejonowy w Złotoryi
  I inni

  Żądam naprawienia szkody
  Wyrok ogłoszony bez procesu dnia 28 lutego 2019 r. w sfingowanej sprawie II K 851/18 jest nieważny z mocy prawa. Po pierwsze, od nielegalnego wyroku złożono środek odwoławczy w myśl art. 445 k.p.k. i postępowanie jest w toku (sąd nie wydał zawiadomienia o przyjęcie apelacji i zarządzenia o odmowie przyjęcia środka odwoławczego), notabene niezasadnie prowadzone. Niezasadnie, ponieważ czynu zabronionego nie popełniono (obraza przepisu art. 238 k.k. w zw. z art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k.).
  Dwanaście lat upokarzanego i krzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego oskarżono o znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych i fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, tj. o czyn z art. 226 § 1 k.k. i art. 238 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
  Kwalifikacja prawna czynu z art. 226 § 1 k.k. jest niedopuszczalna, ponieważ wysłanie słusznej krytyki za pośrednictwem wiadomości email w dniu 24 lipca 2018 r. nie jest znieważeniem funkcjonariusza publicznego na służbie. Nie zaistniały dwa czynniki łącznie – zbieżność czasowa i miejscowa czynu (vide Wyrok TK P 3/06 i Uchwała SN I KZP 8/12) .
  Wyrok politycznego sędziego skupił się na art. 238 k.k.
  Na podstawie art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U.2020.0.30), pismo procesowe powinno zawierać:
  4) datę i podpis składającego pismo.

  Niespornie w niniejszej sprawie wysłany email w dniu 24 lipca 2018 r. nie zawiera podpisu osoby upoważnionej.
  Należy przyjąć, co wynika również z orzecznictwa sądowego, iż w świetle art. 1 § 1 i art. 115 § 1 kodeksu karnego, co należy odnieść również do treści art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k., zarówno podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska, jak i kwalifikowany podpis elektroniczny, jeżeli pismo procesowe zostało wydana w formie dokumentu elektronicznego - jest elementem konstytutywnym pisma procesowego, gdyż do momentu podpisania przez osobę upoważnioną pismo procesowe jest co najwyżej tylko projektem aktu woli. Istota podpisu wyraża się w utożsamieniu się osoby upoważnionej z treścią pisma procesowego. Brak podpisu lub niemożność zidentyfikowania osoby, która podpisała pismo procesowe stanowi istotną wadę pisma procesowego.
  W niniejszej sprawie treść emaila o zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa nie została podpisana. W ocenie prokuratury zatem (art. 120 § 2 k.p.k.) nie weszło ono do obrotu prawnego, gdyż brak jest podstawowej ceny pisma procesowego, jaką jest podpis. Sądowi zatem został doręczony projekt aktu oskarżenia, a nie akt oskarżenia, a zatem nie może być on podstawą skutecznego procesu. Doręczony projekt aktu oskarżenia nie wywołuje zatem żadnych skutków prawnych, nie może być też podstawą żadnych dalszych działań prawnych.
  W związku z tym, warunki odpowiedzialności karnej oraz zasada in dubio pro reo wyrażona w art. 5 § 2 Kodeksu postępowania karnego, orzekły o niedopuszczalności rozstrzygania na niekorzyść oskarżonego, z uwagi na brak przedmiotu oskarżenia. Brak jest przy tym możliwości uchylenia aktu oskarżenia, gdyż wobec braku wejścia do obrotu prawnego, nie ma tym samym co uchylić. Akt oskarżenia doręczony jest tylko projektem, nie wywołuje skutków prawnych.
  Akt oskarżenia zwiera braki formalne, a wyrok jest nielegalny, ponieważ czynu zabronionego nie popełniono (art. 42 ust. 2 konstytucji w zw. z art. 1 § 1 k.k., art. 540 § 1 pkt 2a k.p.k., art. 439 § 1 pkt 9, 10 i 11 k.p.k. oraz negatywnymi przesłankami procesowymi określonymi w art. 17 § 1 pkt 1 i 11 k.p.k.).
  Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu; tak więc tylko czyn może być podstawą odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi warunkami ponoszenia odpowiedzialności karnej.

  Niezależnie od powyższego, polityczny sędzia nie ustalił stanu faktycznego sprawy (etapy stosowania prawa) i dopuścił się obrazy Polskiej Karty Praw Ofiary. Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Paweł Siwek prowadził egzekucję czynności zastępowalnej, określonej w tytule wykonawczym I C 1062/08 (I Co 3259/08) sprzecznie z prawem, z naruszeniem godności człowieka, w trybie niedopuszczalnym (vide postanowienie SR Jelenia Góra I Co 154/20 w zw. z uchwałą SN III CZP 23/06). Nie zaistniało zdarzenie zniewagi funkcjonariusza publicznego na służbie, ani formalnoprawne fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Grzegorz Niedźwiecki jest ofiarą sześcioletniego upokarzania i znęcania się, a nie sprawcą czynu zabronionego.

  Otrzymują:
  • Adresat
  • Sąd Okręgowy we Wrocławiu XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, sygn. akt XI Ga 72/20 AB-M
  • Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, sygn. akt IX Ns-Rej. KRS 18863/19/540
  • Sąd Rejonowy w Legnicy, sygn. akt II K 38/19

  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
  Zgwałciłem sędziego

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30