Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
221 postów 98 komentarzy

Pozew przeciwko Prezesowi Sądu Okręgowego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jeżeli macie Państwo problem z komunikacją i legitymizacją decyzji, to wnoszę o mediację przy udziale psychologa.

 

 

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych zażalenia, uprzejmie informuję, co następuje.

Zażalenie w sprawie I C 257/17 proszę sobie darować. Wniosłem w dniu 16 maja 2017 r. 30 zł podstawowej opłaty sądowej od pozwu cywilnego przeciwko Prezesowi Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

Wnoszę o:

·        Stwierdzenie zaniechania przez Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze udzielenia informacji publicznej i prawnej, mającej istotne znaczenie w sprawie egzekucyjnej I Co 441/16, czy czynność wymieniona w pkt. I wyroku z dnia 3 września 2008 r. w sprawie I C 1062/08 jest w myśl przepisów prawa i uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06 czynnością zastępowalną, czy niezastępowalną?

·        Zobowiązanie Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze do udzielenia przedmiotowej odpowiedzi i zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów postępowania oraz symbolicznych kosztów zadośćuczynienia w wysokości 100 zł.

 

Uzasadnienie

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06

1.      Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.

W końcu nie można zapominać, że art. 1050 k.p.c., dopuszczający stosowanie przymusu osobistego (bezpośredniego), jest we współczesnym systemie prawa egzekucyjnego reliktem. W związku z tym w każdej sytuacji, w której jest to możliwe, a szczególnie wtedy, gdy żąda tego wierzyciel, należy z tego sposobu egzekucji rezygnować. Wykładnia przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych powinna zatem zmierzać w kierunku art. 1047 i 1049 k.p.c., zawierających bardziej nowoczesne rozwiązania; korzystanie z art. 1050 k.p.c. należy zastrzec szczególnym wypadkom i traktować jako ostateczność.

Wierzyciel nie ma możliwości wyboru sposobu egzekucji, w odniesieniu bowiem do konkretnego świadczenia w zasadziezawsze właściwy jest tylko jeden sposób egzekucji i on powinien zostać wskazany we wniosku(por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN 429/88, OSNCP 1991, nr 1, poz. 11).

//prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/uchwala;sn;izba;cywilna,ic,iii,czp,23,06,7353,orzeczenie.html

 

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN 429/88

Jeżeli sąd jako organ egzekucyjny, po rozpoznaniu sprawy na skutek wniosku wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji w celu wykonania czynności objętej tytułem wykonawczym, dojdzie do przekonania, że zasadna jest egzekucja z innej podstawy prawnej, niż tego żądał wierzyciel, to tenże sąd stosuje środki przymuszające przewidziane we właściwym przepisie, bez względu na treść wniosku wierzyciela.

//prawo.legeo.pl/prawo/iii-crn-429-88/

 

Czynności zastępowalne to:

a) prace w gospodarstwie rolnym,

b) wybudowanie domu,

c) wykonanie prac tynkarskich,

d) usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych, polegające na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia (uchwała SN z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06, OSNC 2007, z. 1, poz. 11).

Art. 1049 k.p.c. znajdzie zastosowanie wtedy, gdy w tytule egzekucyjnym nie postanowiono, iż w razie niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym terminie określonej czynności, wierzyciel będzie umocowany do wykonania tej czynności na koszt dłużnika (W. Kowalski, glosa do uchwały SN z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06, PPE 2007, nr 4, s. 93)

//www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wykonanie-czynnosci-na-koszt-dluznika

 

Art. 1050. Czynności, które mogą być wykonane tylko przez dłużnika

 

Dz.U.2016.0.1822 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

§ 1. Jeżeli dłużnik ma wykonać czynność, której inna osoba wykonać za niego nie może, a której wykonanie zależy wyłącznie od jego woli, sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela po wysłuchaniu stron wyznaczy dłużnikowi termin do wykonania i zagrozi mu grzywną na wypadek, gdyby w wyznaczonym terminie czynności nie wykonał.

§ 2. Jeżeli wykonanie czynności wymaga wydatków pieniężnych lub dostarczenia materiałów, a obowiązek dostarczenia ich ciąży na wierzycielu, sąd przystąpi do egzekucji w myśl paragrafu poprzedzającego dopiero po wykazaniu przez wierzyciela, że dokonał czynności, od których zależy obowiązek dłużnika, chyba że tytuł egzekucyjny zawiera w tym względzie inne zarządzenie.

§ 3. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi do wykonania czynności, sąd na wniosek wierzyciela nałoży na dłużnika grzywnę i jednocześnie wyznaczy nowy termin do wykonania czynności, z zagrożeniem surowszą grzywną.

 

Jeżeli sąd uzna, że przedmiotowa czynność podlega egzekucji według zasad określonych w art. 1050 k.p.c., to musi wykazać logicznie i prawnie, dlaczego tej prostej czynności inna osoba wykonać za niego nie może.

Sąd orzeka w oparciu o trzy rzeczy: dowody, przepisy i sumienie. Niezależnie od tego czy jest to zagadnienie publiczne, to mi jako człowiekowi, jako podmiotowi, sąd musi podać podstawę prawną mówiącą o oczywistości sytuacji, wykazując równość wszystkich wobec prawa. Nakazuje to sędziom prawo procesowe, etyka i zwykła przyzwoitość. Tylko gangster może orzekać na widzi mi się, bez ustalenia materii prawnej. Jeżeli nie uzyskam jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie, to sąd podważy swoją godność i autorytet, przyczyni się z pewnością do uznania przesłanek nieważności postępowania egzekucyjnego I Co 441/16 z art. 379 pkt. 5) k.p.c. oraz stwierdzenia przestępstwa uporczywego nękania z art. 190a k.k.

 

Tryb egzekucji środków niepieniężnych, polegający na złożeniu przez dłużnika „sądowych przeprosin” w mediach publicznych, jest tylko jeden. Nie jest to sprawa zależna, swobodna, a już na pewno nie alternatywna, polemiczna, czy uznaniowa. Nie chodzi tu o wykładnię prawa, czy pytanie retoryczne, tylkoożelazne zasady, którymi musi kierować się sędzia. Sędzia jest osobą publiczną. Ma służyć społeczeństwu i legitymizować swoje decyzje. Zwłaszcza, gdy mają znaczenie prawne i istotne życiowo. Sprawiedliwość jest dla ludzi, a nie ludzie dla sprawiedliwości. Jeżeli czynność wymieniona w pkt. I wyroku w/s I C 1062/08 jest czynnością niezastępowalną, to żądam podania podstawy prawnej tak to kwalifikującej. Podstawą prawną do wykonania czynności „sądowych przeprosin” jest powszechny, właściwy przepis prawny, jednakowo obowiązujący w całej Polsce i zgodnie z art. 32 Konstytucji – zasadą równości obywatela wobec prawa, należy go wskazać i stosować.Jeżeli ma się odmienne zdanie, to należy wskazać i udowodnić wypadek szczególny (art. 3, 5, 6 k.p.c.). Sprawa ta, upokarzanie, obstrukcja, bezczynność, irracjonalna przewlekłość, jest i będzie publiczną. Na tym ucierpi nie tylko wierzyciel, ale także autorytet państwa (władzy sądowniczej). Skrótowa, chronologiczna analiza uporczywego nękania w sprawie I Co 441/16, ma na dzień dzisiejszy 170 stron.

//grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Art. 66. ślubowanie sędziego

 

Dz.U.2016.0.2062 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Przy powołaniu sędzia składa ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej według następującej roty: "Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: "Tak mi dopomóż Bóg".

 

Art. 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego

 

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

 

Art. 7. Działanie organów państwa

 

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

 

Art. 8. Konstytucja jako ustawa najwyższa

 

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

 

Art. 30. Zasada ochrony godności człowieka

 

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

 

Art. 40. Zasada zakazu tortur

 

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Art. 61. Prawo uzyskiwania informacji o działalności organów

 

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.

 

//www.annarakowska.pl/post/komentarz-do-art-42-konstytucji-rp-24/

 

Zaniechanie przez Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze udzielenia informacji jakstanowi prawo o środku egzekucji świadczeń niepieniężnych, polegających na wykonaniu czynności „sądowych przeprosin z tytułu wykonawczego I C 1062/08” w mediach publicznych trwa. Gdyby nie miało to znaczenia (art. 227 k.p.c.), to odpowiedź by padła. Z powodu bierności, w tym naruszenia art. 3 k.p.c., dowolnego stosowania prawa, obstrukcji prawnej i przewlekłości postępowania egzekucyjnego I Co 441/16, ponoszę horrendalne krzywdy. Jestem żywym człowiekiem i to boli, cierpi też moja rodzina. Wymagam tylko człowieczeństwa. Jeżeli macie Państwo problem z komunikacją i legitymizacją decyzji, to wnoszę o mediację przy udziale psychologa.

 Prawo pokrzywdzonego do informacji procesowej

 

W załączeniu:

Kopia dokonanego przelewu.

KOMENTARZE

 • @autor
  bez sensu
 • @Mariusz G. 11:40:09
  może i bez sensu, bo kto prezesa ukarze? a może funkcjonariusz pisze bez sensu...
 • @BoNi 21:44:41
  Widzę, że jest Pan zwolennikiem koncepcji, że wystarczy być głupim, a szczęście samo przyjdzie. Ja jednak uważam, że odrobina pojęcia o tym, za co się zabieramy jeszcze nikomu nie zaszkodziła.
  To , co teraz zrobił Pan Socjolog jest, idioto, pozbawione jakiegokolwiek sensu.
 • @Mariusz G. 06:57:00 Wstecznie, idiotyczne a do przodu ? to...
  ...co zrobić powinien, albo może ?

  Proszę zajrzeć na pocztę wewnętrzną, dziekuję.
 • @andrzejw 11:02:16
  Zanim zajrzę na pocztę i odpiszę, dodam, że komentarz na początku napisałem znacznie dłuższy, ale siadł internet i go wcięło. Pomyslałem, że nie ma sensu drugi raz się rozpisywać, bo i tak Autor ma gdzieś moje uwagi, gdyby zaś miało być inaczej , to opiszę mu swoje doświadczenia i wnioski.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031