Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
228 postów 97 komentarzy

SKARGA na przewlekłość przewlekłości

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Sprawa ta z racji terroryzmu jest publiczna i każdy bieżący dialog, każde pismo procesowe oceni opinia publiczna (za pomocą środków masowego komunikowania). Jest to niebywały precedens.

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 3 punkt 7 Ustawy z dn. 17 czerwca 2004 o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, uprzejmie wnoszę o:

1.      Stwierdzenie, że w postępowaniu na przewlekłość postępowania w sprawie I Co 441/16, sygn. akt II S 22/17 przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze, doszło do przewlekłości postępowania,

2.      Przyznanie od Skarbu Państwa na rzecz skarżącego kwoty 20.000,- PLN /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/ na podstawie art. 12 ust. 4 w/w ustawy,

3.      Zasądzenie od Skarbu Państwa - Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze kosztów tego postępowania.

 

Jednocześnie wnoszę o zwolnienie z wszelkich kosztów sądowych wiążących się z niniejszą skargą i zastępstwa procesowego z uwagi na tragiczną sytuację finansową skarżącego. Jestem osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku, niemogącą poczynić oszczędności ze środków potrzebnych do utrzymania siebie i rodziny.

 

Jest to skarga na czynności procesowe, na bierność w sprawie, na przewlekłość postępowania w sprawie rozpoznania przewlekłości postępowania egzekucyjnego tytułu wykonawczego I C 1062/08, które toczy się w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze pod sygn. II S 22/17.

 

 

Uzasadnienie

Nie ma żadnych podstaw prawnych i merytorycznych do nie rozpoznania bez nieuzasadnionej zwłoki skargi na przewlekłość postępowania w sprawie I Co 441/16, zażalenia na bezpodstawną grzywnę w wysokości 2.000 zł i do definitywnego zakończenia egzekucji, zasądzonej tytułem wykonawczym I C 1062/08, w trybie art. 1049 k.p.c.

Sąd posiada niezbędne środki do orzeczenia:

       I.           Tytuł wykonawczy I C 1062/08 Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3 września 2008 r., który w pkt. I. brzmi:

zobowiązuje pozwanego Grzegorza Niedźwieckiego do zamieszczenia na stronie internetowej//www.jelonka.com w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku oraz w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” i tygodniku „Jelonka.com” w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się wyroku przeprosin o następującej treści „Przepraszam FM „Ligęza” Spółka z.o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze za to, że w umieszczonej na stronach serwisu internetowego//www.jelonka.com oraz na prowadzonym przez pozwanego blogu internetowym//grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/ z dnia 23 lutego 2007r w notatce zatytułowanej „Nie kupujcie auta u Ligęzy” zawarłem całkowicie nieprawdziwe informacje, które w rzeczywistości nie miały pokrycia ze stanem faktycznym w sprawie i nie były potwierdzone jakimikolwiek dokumentami”

     II.           Wniosek wierzyciela z dnia 8 grudnia 2015 r. (datowany 26 listopada 2015 r.)o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności, wskazujący jednoznacznie:

Wnoszęo wezwanie dłużnika Grzegorza Niedźwieckiego do wykonania zobowiązania (…sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania w wyznaczonym terminie – art. 1049 k.p.c.).

W razie ponownego niewykonania przez dłużnika czynności – wnoszę o zastosowanie środków w celu wyegzekwowania obowiązku nałożonego na dłużnika prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, sygn. akt I C 1062/08 (…po bezskutecznym upływie terminu udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika – art. 1049 k.p.c.).

   III.            Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06:

1. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.

2. Sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji.

   IV.           Postanowienie z uzasadnieniem Sądu Okręgowego w Elblągu z 2013-02-28, sygn. akt I Cz 94/13 – oddalające zażalenie wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji świadczenia niepieniężnego w trybie art. 1050 k.p.c.

 

     V.           Przepis art. 1049 k.p.c. – czynności, które mogą wykonać inne osoby:

§ 1. Jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym terminie czynności, którą może wykonać także inna osoba, wierzyciel będzie umocowany do wykonania tej czynności na koszt dłużnika - sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika. Na żądanie wierzyciela sąd przyzna mu sumę potrzebną do wykonania czynności. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

 

Dla egzekucji facare tytułu wykonawczego I C 1062/08 nie ma alternatywy

Jak długo sędziowie jeleniogórscy nie rozpatrzą (niezasadnej) egzekucji określonej w pkt. I. tytułu wykonawczego I C 1062/08 zgodnie z wnioskiem wierzyciela z dnia 26 listopada 2015 r., w myśl uchwały Sądu Najwyższego III CZP 23/06 w trybie art. 1049 k.p.c., tak długo będzie trwała przewlekłość postępowania.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze ma obowiązek niezwłocznie uchylić decyzję organu I instancji i przekazać do ponownego rozpatrzenia w jedynie słusznym i jedynie właściwym trybie egzekucyjnym art. 1049 k.p.c., ustanowionego dla wykonania czynności zastępowalnej. Stosowanie reliktowego przepisu art. 1050 k.p.c., przewidzianego wyłącznie w ekstremalnych wypadkach dla wykonania czynności niezastępowalnej, jest niedopuszczalne, o czym świadczy orzecznictwo (I Cz 94/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Elblągu z 2013-02-28 w zw. zuchwałą SN z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06).

Dopóki sędziowie jeleniogórscy nie podważą uchwały Sądu Najwyższego III CZP 23/06, dopóty nie mogą szafować przepisem art. 1050 k.p.c. w przedmiotowej sprawie. Niezawisłość nie jest przyzwoleniem do nadużywania władzy, swobody i do dowolnego, prywatnego stosowania prawa. Utrzymanie w mocy wadliwego orzeczenia i uprawomocnienie bubla będzie zawsze „prawomocnym” bublem. Sądzia dyspozycyjny, który odważy się wykonać rozkaz politycznych dyrektyw, będzie miał nie tylko zarzut wymuszenia rozbójniczego (art. 282 k.k.). Będzie miał również m.in. zarzut poświadczenia nieprawdy (fałszywego odczytania adekwatnego wniosku wierzyciela,art. 271 § 3 k.k.). Znajdzie się na ewentualne przestępstwa stalinowskie prokurator, zapewniam. Resztę kroków jakie podejmę, przemilczę.

Można uznać jeszcze postanowienie nakładające grzywnę z dnia 5 czerwca 2017 r. za pomyłkę, póki nie jest prawomocne. Sędzia ma prawo się mylić, nie ma prawa jednak popełniać przestępstw. Manipulowanie z urzędu faktami i prawdą materialną na rzecz oskarżyciela prywatnego, wykracza daleko poza zasady współżycia społecznego i nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. Kłamstwa, że prezes sądu nie jest w pełni odpowiedzialny za swoich podwładnych jak każdy dyrektor zarządzanej firmy i milczenie korporacji prawniczej w tej materii jest oznaką zgody potwierdzającej twierdzenia Grzegorza Niedźwieckiego.

Dalsze nieetyczne postępowania, uporczywe nękanie, dręczenie, upokarzania pokrzywdzonego, pozbawianie działalności gospodarczej, prześladowanie rodziny Niedźwieckiego, zaszkodzi oprawcom.

Stanowisko to przekazuję do wiadomości Prokuratury Krajowej, gdyż miejscowe, koleżeńskie „organy ścigania”, nie będą miały (w razie czego) prawa procedowania w tej sprawie.

Rozważam również rozpoczęcie pikiety przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze z banerami Trybunału Narodowego i wręczaniem przechodniom ulotek z informacją o tej kuriozalnej sprawie, aż do umoralnienia funkcjonariuszy publicznych, do wymuszenie służebnej roli.

Sprawa ta z racji terroryzmu jest publiczna i każdy bieżący dialog, każde pismo procesowe oceni opinia publiczna (za pomocą środków masowego komunikowania), gdyż jest to niebywały precedens.

Całe dziesięcioletnie pokłosie niczego zawarte jest tutaj

//grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

 

Mając na uwadze powyższe i stanowisko Ministra Sprawiedliwości, iż sędzia ma być pokornym sługą ustawy, wnoszę jak w petitum.

KOMENTARZE

 • Bolek bis
  http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2017/09/25/bolek-bis/
 • Żądamy wprowadzenia narzędzi dyscyplinujących sędziów do moralności i służebności:
  • Zniesienia immunitetów
  • Wprowadzenia ław przysięgłych
  • Wprowadzenia zmian systemu kontroli orzeczeń
  • Powoływania sędziów z udziałem czynnika społecznego
  • Odwoływalności sędziów
  • Odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy
  • Realnej równości wszystkich wobec prawa
  • Wprowadzenia lekcji prawa w szkole
 • @socjolog 22:05:22
  I co by nie napadł "nas" "piątkowy samobójca" może jakaś zrzutka na serwer internetowy w.... Rosji? :)

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031