Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
226 postów 101 komentarzy

Zbrodniarze w togach stróżow prawa

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Do czasu banicji wykluczam te osoby z zawodu sędziego i kieruję na badania psychiatryczne w zakładzie zamkniętym ROPS w Gostyninie, ponieważ sprawcy, będąc w stanie niepoczytalności popełnili czyn zabroniony o znacznej szkodliwości społecznej...

 

 

Prokurator Generalny

za pośrednictwem

Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

 

Zawiadomienie

o przestępstwie Sylwii Bańki-Mrozewskiej, Beaty Glazar, Alicji Izydorczyk, parodiujących rolę sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

 

Zarzucam wskazanym paniom przestępstwa nadużycia władzy, poświadczenia nieprawdy, uporczywego nękania, wymuszenia rozbójniczego i nie stosowania litery prawa.

Potok słów wymieniony w „postanowieniu” z dnia 28 września 2017 r., sygn. akt II Cz 675/17 nie odnoszący się do sensu stricte zażalenia i przedmiotu sprawy nie ma znaczenia prawnego i merytorycznego, poza kreowaniem jednostronnej, dowolnej woli tzw. sędziów, którzy z racji wcześniejszych nadużyć w tej sprawie, nie powinni w ogóle tu orzekać.

 

Po pierwsze, kłamstwem jest, że zapewniono pokrzywdzonemu możliwości wysłuchania.

 

Po drugie, cynicznym kłamstwem jest, że to wierzyciel decyduje o zastosowaniu środków przymusu uregulowanych w art. 1050 k.p.c. (notabene wniosek wierzyciela z dnia 26 listopada 2015 r. wszczynający postępowanie I Co 441/16 wnosił jednoznacznie o wezwanie dłużnika do wykonania zobowiązania i wyegzekwowanie czynności, w myśl art. 1049 k.p.c.). Sąd związany jest tytułem wykonawczym (sfingowanym) z dnia 3 września 2008 r., literą prawa, a nie prywatnymi życzeniami. Sąd dla sugerowanego związania nie wskazał żadnej podstawy prawnej.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06:

1. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.

2. Sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji.

Punkt drugi uchwały Sądu Najwyższego stanowi, że sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego (art. 1049 k.p.c.) sposobu egzekucji, co oznacza właśnie, że sąd nie może mylnie interpretować wniosku lub stosować własnej podstawy prawnej. W dalszym rozwinięciu uchwały III CZP 23/06 wskazano, że jest tylko jeden tryb egzekucyjny przedmiotowej czynność facare, art. 1049 k.p.c. W przypadku podania niewłaściwego przepisu prawnego przez wierzyciela (co miało miejsce wyłącznie w pierwszym, umorzonym wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji z dnia 10 listopada 2008 r.), należało oddalić wniosek, tak jak uczynił to Sąd Rejonowy w Ostródzie i utrzymał w mocy Sąd Okręgowy w Elblągu (I Cz 94/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Elblągu z 2013-02-28 w zw. zuchwałą SN z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06). I tu się sąd nie odniósł w ogóle do argumentów pokrzywdzonego, zignorował fakt, a kłamie, że wysłuchał. Czy sądy warmińsko-mazurskie zobligowane są do stosowania innych przepisów prawa? Sąd jeleniogórski nie podał przyczyny dlaczego ma inny punkt widzenia, choć w Polsce obowiązuje jeden porządek prawny.

I tu jest to pogwałcenie równości wszystkich wobec prawa i litery prawa, organów nadrzędnych, nie mówiąc o etyce, skuteczności i ekonomice postępowania. To są bolszewickie metody, perfidne kłamstwa, dręczenie i zamordyzm. Tylko zwyrodnialcy mogą stosować egzekucje metodami państwa ISIS. Obraza przepisów prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c.

 

Sędzia musi być pokornym sługą litery prawa

Art. 66. ślubowanie sędziego

 

Dz.U.2016.0.2062 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Przy powołaniu sędzia składa ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej według następującej roty: "Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: "Tak mi dopomóż Bóg".

Art. 365. Związanie orzeczeniem innych osób i organów

 

Dz.U.2016.0.1822 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

§ 1. Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.

§ 2. Kodeks postępowania karnego określa, w jakim zakresie orzeczenia sądu cywilnego nie wiążą sądu w postępowaniu karnym.

Art. 5. Nadużycie prawa podmiotowego

 

Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Art. 7. Działanie organów państwa

 

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 32. Zasada równości obywatela wobec prawa

 

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 178. Niezawisłość sędziowska

 

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

2. Sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.

3. Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

 

Po trzecie, czynność zawarta w tytule wykonawczym I C 1062/08 nie jest czynnością niezastępowalną, tylko zastępowalną, jak stanowi uchwała SN III CZP 23/06.

 

Po czwarte, umorzyć postępowanie należało z urzędu, ponieważ wierzyciel przerwał na przestrzeni 1.02.2010 – 18.01.2013. dokonanie czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Sąd raz mówi, że jest związany wnioskiem wierzyciela (czy oskarżyciela prywatnego), a wielokrotnie wchodzi z urzędu w buty wierzyciela i orzeka bez jego woli. Dla moich wniosków o zastosowanie surowszej kary nie jest związany (podając podstawę prawną), a dla wierzyciela jest związany (nie podając podstawy prawnej). Czemu sąd faworyzuje wierzyciela z jednej strony i krzywdzi, nie czyniąc jemu zadość w myśl przepisów prawa (art. 1049 k.p.c.) z drugiej strony?

Złożyłem wniosek o dostarczenie mi czterech wniosków wierzyciela z postępowania I Co 3259/08 i jeszcze ich nie otrzymałem. Podobnie jest z nieczekaniem na udzielenie odpowiedzi procesowej pokrzywdzonemu przez Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, mającej istotne znaczenie w sprawie. Wydaliście „postanowienie” Josefa Fritzla, a nie w oparciu cały materiał dowodowy w sprawie, choć tu wystarczy zwykła przyzwoitość. Wydaliście postanowienie polityczne, gestapowskie, bandyckie.

 

 

Te zbrodnie trwają:

Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza

Art. 270. Fałszerstwo dokumentu

Art. 271. Poświadczenie nieprawdy

Art. 273. Użycie poświadczenia nieprawdy

Art. 236. Zatajanie dowodów niewinności

Art. 239. Poplecznictwo

Art. 286. Oszustwo

Art. 190. Groźba karalna

Art. 190a. Uporczywe nękanie – stalking

Art. 246. Znęcanie się funkcjonariusza w celu uzyskania oświadczenia

Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia

Art. 282. Wymuszenie rozbójnicze

Art. 207. Znęcanie się

Art. 118. Eksterminacja

Art. 119. Dyskryminacja

Art. 151. Namowa i pomoc do samobójstwa

Art. 156. Ciężki uszczerbek na zdrowiu

Art. 157. Inne uszkodzenie ciała – średni i lekki uszczerbek na zdrowiu

Art. 160. Narażenie na niebezpieczeństwo

Art. 162. Nieudzielenie pomocy

Art. 189. Pozbawienie człowieka wolności

Art. 296. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym

 

Te trzy panie są cynicznymi zbrodniarzami i socjopatami, a nie bezstronnymi sędziami. Zbrodniarzami, bo hitlerowskie decyzje stosują świadomie i umyślnie, w normach aspołecznych. Moje dzieci będą was ścigać do końca życia. O ile ich nie zamordujecie.

//grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

 

Jako Prezes Trybunału Narodowego orzekam infamię wobec Sylwii Bańki-Mrozewskiej, Beaty Glazar, Alicji Izydorczyk, sprzeniewierzających się niezawisłości i nie dbających nawet o treść bolszewickich kłamstw.

Jednocześnie do czasu banicji wykluczam te osoby z zawodu sędziego i kieruję na badania psychiatryczne w zakładzie zamkniętym ROPS w Gostyninie, ponieważ sprawcy, będąc w stanie niepoczytalności popełnili czyn zabroniony o znacznej szkodliwości społecznej i nadal zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że popełnią taki czyn ponownie. Czyny niosące za sobą zagrożenie dla społeczeństwa o ogromnych rozmiarach, jak akty terrorystyczne, winny być skutecznie wyeliminowane.

PREZES

Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze

 

Grzegorz Niedźwiecki

KOMENTARZE

 • Cyniczna korupcja
  Sędziwie to zbrodniarze, którzy nie uznają faktów i ustanowionego prawa, tylko stosują własne prawo. Udają analfabetów i jednoznacznie określone orzecznictwo skupiające się na trybie zastępowalnym rozszerzają o zakres, którego tam nie ma, a w zasadzie jest tylko wzmianka, że przepis art. 1050 k.p.c. jest niedopuszczalny dla egzekucji praw niemajątkowych. Jeżeli dla czynności sądowych przeprosin obowiązuje tylko jeden tryb art. 1049 k.p.c., to nie można fałszować uchwały i podważać przewodniego punktu czymś, czego tam nie ma, co nie jest tam zapisane, co jest niedopuszczalne, co nie było przedmiotem zagadnienia. Uchwała SN III CZP 23/06 analizowała konkretne zagadnienie, właściwy tryb egzekucyjny dla czynności facare, art. 1049 k.p.c. Wciskanie przez sędziów jeleniogórskich reliktowego przepisu, przewidzianego tylko w szczególnych przypadkach dla czynności niezastępowalnych, jest zaprzeczeniem sensu uchwały, że obowiązuje tylko i wyłącznie, niepodważalnie art. 1049 k.p.c. Argumentacja sędziów jest nielogiczna i złośliwa, chora. Jest przestępcza. Sędziny te powinny siedzieć w więzieniu lub faktycznie się leczyć. Sąd Rejonowy w Ostródzie właściwie odczytał uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., oddalając wniosek wierzyciela jasno i precyzyjnie skonstruowany na podstawie art. 1050 k.p.c. Sędziowie jeleniogórscy powinni iść na aplikację do Ostródy lub Elbląga, które utrzymał w mocy orzeczenie sądu niższej instancji, właściwie rozumując żelazność art. 1049 k.p.c. i niezasadność stosowania przepisu art. 1050 k.p.c. Żaden sąd nie jest związany niewłaściwym przepisem, tylko związani dotyczy wyłącznie zakresu wniosku. Jeżeli właściwy, do przodu, jeżeli niewłaściwy, wadliwy – oddalić.
 • Sądziowie to "nadzwyczajna kasta"
  Kasta nadzwyczajna i nie podlegająca żadnej poza własną kontroli.
  A to oznacza absolutną bezkarność.
  A to oznacza z automatu absolutną deprawację.
  Były robione takie badania naukowe na uczciwych studentach.
  Badania wykazały że absolutna władza i bezkarność (atrybuty specjalnej kasty) prowadzi do moralnej degeneracji nawet przyzwoitych kiedyś ludzi.
  Studenci w takich warunkach znęcali się brutalnie nad innymi uczestnikami badań.
  Podobne doświadczenia płyną z obozów koncentracyjnych gdzie podobnie
  "nadzwyczajna kasta" gestapowców i kapo znęcała się w najokrutniejszy możliwy sposób nad więźniami.

  Można powiedzieć że mechanizm "nadzwyczajnej kasty" czyli jej bezkarność i władza absolutna prowadzi zawsze do jej degeneracji moralnej a w konsekwencji do zbrodniczego działania.

  Takie zdegenerowane nadzwyczajne kast naród powinien z cała surowością likwidować we własnym interesie.

  PO II wojnie światowej takie "nadzwyczajne kasy" obozowe zostały natychmiast zlikwidowane przez samych więźniów lub przez wyzwolicieli.
  Szubienica dla takich obozowych "nadzwyczajnych kast" to był sprawiedliwy wyrok narodu.
  Mamy też świadomość że członkowie tych nadzwyczajnych kast sami się zdegenerowali w skutek nadzwyczajności tych kast (bezkarność i władza absolutna) wiemy to z badań nad studentami którzy w roli członków nadzwyczajnej kasty szybko się degenerowali do roli sadystów oprawców...

  System nie powinien pozwalać na pojawianie się nadzwyczajnych kast dla dobra narodu oraz samych przedstawicieli tych kast (bo ich ktoś kiedyś skutecznie rozliczy.

  A mamy sporo nadzwyczajnych kast: sędziowie, prokuratorzy, politycy, księża, mundurowi w sensie przywilejów, .... .
 • @Oscar 13:58:38
  zapomniałem o lekarzach .. to też nadzwyczajna kasta... decydująca o życiu lub śmierci pacjentów... i też praktycznie bezkarna.
 • @obiekt 11:56:13
  Kilkuset morderców rządzi Polską - Platforma Umoczona ! Tak twierdzi W.Sumlinski. Co by się nawet zgadzało.


  https://www.youtube.com/watch?v=4RjULhl25QY
 • bezprawie
  Czy związanie sądu wnioskiem wierzyciela oznacza, że ma obowiązek egzekwować tytuł wykonawczy w każdym, dowolnie wskazanym trybie? Zarówno niezastępowalnym jak i zastępowalnym?
  Skoro Sąd Rejonowy w Ostródzie (I C 240/11) oddalił wniosek wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji świadczenia niepieniężnego w trybie art. 1050 kpc poprzez zobowiązanie dłużnika do publikacji w prasie oświadczenia /…/, gdyż powołując się na stanowisko SN III CZP 23/06, w ocenie Sądu pierwszej instancji wniosek wierzyciela na uwzględnienie nie zasługiwał, ponieważ świadczenie, które objęte przedłożonym przez wierzyciela tytułem wykonawczym powinno być egzekwowane w trybie art. 1049 kpc jako czynność, którą za dłużnika może wykonać inna osoba, to dlaczego Sąd Rejonowy i Okręgowy w Jeleniej Górze nie oddalił bliźniaczego wniosku wierzyciela FM „Ligęza” lub mylnie odczytał jego treść? Sąd Rejonowy w Ostródzie i Sąd Okręgowy w Elblągu (I Cz 94/13) nie był jakoś związany wnioskiem wierzyciela. Owszem, był. Był związany sposobem wskazanej egzekucji. Gdyby wierzycielka wskazała właściwy tryb, art. 1049 k.p.c., to sąd pierwszej instancji przeprowadziłby egzekucję zastępowalną, a że wskazał niewłaściwy tryb, art. 1050 k.p.c., przewidziany sporadycznie dla czynności niezastępowalnej, to sądy nie miały innego wyjścia, jak oddalić wadliwy wniosek. I tak postępują sędziowie etyczni.
  Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r. właściwy jest tylko jeden tryb egzekucyjny czynności facare i jest to art. 1049 k.p.c. Sąd Odwoławczy w Jeleniej Górze ponownie wskazał (czyli potwierdził), że o ile zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych polegających na złożeniu przez dłużnika odpowiedniego oświadczenia w formie ogłoszenia podlega egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c., tak jednocześnie w zakresie świadczeń niepieniężnych, Sąd związany jest wnioskiem wierzyciela co do sposobu egzekucji.
  Sąd Najwyższy zajął się zagadnieniem prawnym przedstawionym przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Czy nałożony na dłużnika obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych wierzyciela, polegający na zamieszczeniu odpowiedniej treści oświadczenia w prasie lub też umieszczeniu go w innym miejscu (np. na tablicy ogłoszeń), stanowi tzw. czynność zastępowalną, egzekwowaną przy zastosowaniu art. 1049 k.p.c., czy też podlega on, jako tzw. czynność niezastępowalna, egzekucji w trybie określonym w art. 1050 k.p.c.? i podjął uchwałę:
  1. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.
  Nie podał dwóch przepisów, nie podał alternatywy.
  Wtórny wątek:
  2. Sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji.
  odnosi się do wskazanego we wniosku przez wierzycielkę właściwego przepisu, czyli art. 1049 k.p.c., pkt. 1. generalnie rozstrzygnął zagadnienie, więc nie było potrzeby wchodzić w polemikę. Gdyby spór szedł o niewłaściwie wskazany we wniosku art. 1050 k.p.c., to Sąd Najwyższy odniósłby się, że w związku z ustaleniem, iż obowiązującym trybem jest art. 1049 k.p.c., to wniosek wierzyciela oparty na niewłaściwej podstawie prawnej należy oddalić. Sądy warmińsko-mazurskie nie miały z tym dylematu, każdy przedszkolak to jednoznacznie zrozumie. Wskazanie jest niczym innym jak niemożnością wychodzenia z urzędu poza zakres wniosku wierzyciela w sprawach prywatnych, cywilnych. To taka kontradyktoryjność. Sędziowie jeleniogórscy obstrukcyjnie, znikąd, bezpodstawnie wskazując i honorując przepis art. 1050 k.p.c., niweczą ideę egzekucji i jednocześnie podważają uchwałę Sądu Najwyższego, traktują pkt. 1. uchwały jako nieistniejący, nieobowiązujący. Potwierdzili, że obowiązującym trybem jest art. 1049 k.p.c., a jednocześnie olali go, podzielili, rozdarli bezpodstawnie uchwałę SN na pół. Czy uchwała III CZP 23/06 może być martwa?
  Art. 776. Pojęcie tytułu wykonawczego
  ________________________________________
  Dz.U.2016.0.1822 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
  Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 • @socjolog 16:38:11
  Oto obraz "naszej" postżydobolszewickiej nadzwyczajnej i ponoć książęcej kasty! Tylko OPCJA ZERO!
  Sędzia brał łapówki. Miał trafić do więzienia, ale znikł - Janusza K. szuka policja! (Co ciekawe - pomimo prawomocnego wyroku, formalnie nadal jest sędzią i dostaje na konto pensję. Takie kuriozum możliwe tylko w Polsce!) http://niezalezna.pl/205052-sedzia-bral-lapowki-mial-trafic-do-wiezienia-ale-znikl-janusza-k-szuka-policja
 • @socjolog 16:38:11
  Tylko nowa konstytucja z normalną równowagą pomoże.

  Bezprawie, utrzymuje przy życiu nieprawda o równowadze trójki, zapisana jawnym błędem we wszystkich konstytucjach.

  Opcja zero nic nie pomoże, gdy sędziowie muszą składać przysięgę na nieistniejącą równowagę trójki w matematyce.

  Trójka blokuje system równowagi Polskiej Demokracji, bez zmiany na normalny system równowagi zawsze zwycięży patologia.
 • @socjolog 16:38:11
  Co roku każdy Polak płaci na utrzymanie sędziów, prokuratorów, a także administracji związanej z systemem sprawiedliwości 289 złotych i 20 groszy. To dużo ponieważ w UE żaden inny kraj nie przeznacza tak znacznej części budżetu na Temidę. Pieniądze jakie przeznaczamy na system sprawiedliwości w Polsce przekładają się na wysokie zatrudnienie w tym sektorze. W UE tylko Niemcy mają większą od Polski liczbę sędziów (u nas jest ich 10 322). Oprócz sędziów polska Temida zatrudnia też 13 617 prokuratorów, 42 tysiące urzędników sądowych i 29,5 tysiąca pracowników więziennictwa. Łącznie niemal 100 tysięcy osób.
 • rozdwojenie jaźni
  Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.

  Postępowania w sprawie egzekucji świadczeń niepieniężnych, określonych w tytule wykonawczym I C 1062/08, nie można prowadzić jednocześnie jako czynność zastępowalna i niezastępowalna.

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06 orzekła, że jest to wyłącznie czynność zastępowalna, co potwierdza Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Elblągu (I Cz 94/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Elblągu z 2013-02-28).

  Adwokat

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Notatka służbowa

  Nie mogę się doczekać tych wczasów, będę miał dużo czasu na wyjaśnienie egzekucji I Co 441/16, czyli przyczyn tego skutku i pociągnięcie do odpowiedzialności funkcjonariuszy za niesłuszne pozbawienie człowieka wolności, z art. 189 k.k. czytaj więcej

 • PRAWO

  11 lat zniewolenia

  Wniosek do Premiera o odwołanie Zbigniewa Ziobro z funkcji MS i Prokuratora Generalnego, w związku z brakiem nadzoru nad skorumpowanymi na masową skalę funkcjonariuszami publicznymi i stosującymi, wbrew konstytucji, doktrynę terroru państwowego. czytaj więcej

 • PRAWO

  Skarga do Izby Kontroli Nadzwyczajnej

  Każdy, kto powieli działania, a raczej bierność Krystyny Zarzeckiej, będzie miał współudział w przestępstwach przeciwko wymiarowi sprawiedliwości oraz nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31