Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
226 postów 101 komentarzy

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Prędzej czy później będzie musiał Sąd Najwyższy rozpatrzyć taką skargę i nie podważy własnej uchwały. Niech sobie sędziowie odpowiedzą kim są, nawet nie ukrywają, że nie opierają się o fakty i ustanowione prawo. Stosują prawo pięści i korupcję.

 

 

Jelenia Góra, dnia 9 października 2017 r.

Skarżący:

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

Sąd Najwyższy

Plac Karasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa

za pośrednictwem

Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Al. Wojska Polskiego 56

58-500 Jelenia Góra

 

Skarga

o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

 

Skarga na postanowienie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2017 r., sygn. akt II Cz 675/17, doręczone mi dnia 3 października 2017 r., oddalające zażalenie skarżącego z dnia 19 czerwca 2017 r. na postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 5 czerwca 2017 r., sygn. akt I Co 441/16, nakładające na Grzegorza Niedźwieckiego grzywnę w wysokości 2.000 zł i wzywające do wykonania czynności zastępowalnej w niewłaściwym trybie egzekucyjnym, tj. art. 1050 k.p.c.

Na podstawie art. 424¹. § 1 k.p.c. w zw. z art. 1049 k.p.c. (vide Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06) zaskarżam powyższe postanowienie w całości zarzucając błędne zakwalifikowanie czynności zawartej w tytule wykonawczym I C 1062/08 jako czynność niezastępowalna, bądź mylne odczytanie wniosku wierzyciela z dnia 26 listopada 2015 r., naruszenie przepisów materialnych art. 5 k.c. oraz nie wzięcie pod uwagę orzeczenia I Cz 94/13 – postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Elblągu z 2013-02-28 – oddalające zażalenie wierzyciela od postanowienia Sądu Rejonowego w Ostródzie z dnia 14 stycznia 2013 r., sygn. akt I Co 2801/12, oddalającego wniosek wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji świadczenia niepieniężnego w trybie art. 1050 k.p.c.

Szkoda jest oczywista (czas, grzywna, groźba aresztu).

Wzruszenie zaskarżonego orzeczenia II Cz 675/17 w drodze innych środków prawnych nie było i nie jest możliwe – nie zachodzą przesłanki określone w art. 4248. § 2 k.p.c.

Wnoszę o:

 1. stwierdzenie niezgodności orzeczenia z prawem – naruszenie przepisów prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c.,
 2. uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia oraz decyzji organu pierwszej instancji z powodu wskazanych naruszeń, które miały istotny wpływ na wynik postępowania, oraz zasądzenie na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania według norm przypisanych,
 3. zwolnienie z kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego z powodu braku dochodów i możliwości zaoszczędzenia środków potrzebnych do utrzymania siebie i rodziny,
 4. przyznanie zastępstwa procesowego z urzędu, bądź przekazanie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą niniejszą o wniesienie skargi na podstawie art. 424² k.p.c. w zw. z Rozdziałem II Konstytucji oraz art. 1 Powszechnej deklaracji praw człowieka.

 

Uzasadnienie

Porządek prawny państwa polskiego określany jest regułami prawa. W tym przypadku mamy do czynienia ze stosowaniem błędnego prawa, upokarzaniem i uporczywym nękaniem – nie biorąc pod uwagę zbioru zasad etyki zawodowej i obowiązujących norm prawnych (art. 2, 7 i 32 Konstytucji). Zaszło tu ewidentne wypaczanie rozstrzygnięć uchwały Sądu Najwyższego.

 

Sąd Najwyższy w dniu 28 czerwca 2006 r. podjął uchwałę:

1. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.

2. Sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji.

Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 23/06 nie podał w pkt. 1. dwóch jednoczesnych sposobów egzekucji, ani żadnej alternatywy dla wskazanej podstawy art. 1049 k.p.c. do wykonania przytoczonej czynności facare.

Związanie sądu wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji, oznacza jedynie związanie sądu zakresem, granicami wniosku, niemożnością wychodzenia z urzędu poza ramy złożonego wniosku i zastosowania innego środka (vide art. 42410. K.p.c.). Nie oznacza to jednak uznania generalnie każdego wniosku za słuszny. Każde pismo procesowe podlega kontroli sądowej, nie tylko formalnej. Sąd związany jest przepisami prawa, treścią tytułu wykonawczego oraz prawidłowo wybranym przez wierzyciela sposobem egzekucji (vide uchwała SN). W ten sposób materializuje się roszczenie egzekucyjne, wiążące sąd. Zgodnie z twierdzeniem niżej podpisanego i przytoczonymi orzeczeniami, wniosek wierzyciela - jeśli został błędnie sformułowany - należało oddalić (vide postanowienie SO w Elblągu I Cz 94/13). Jeśli został prawidłowo sformułowany – rozpoznać w trybie art. 1049 k.p.c.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w petitum.

 

Grzegorz Niedźwiecki

 

 

Załączniki:

KOMENTARZE

 • Ta Gangrena daniel strzelecki w srodku mnie okradla.
  Ta Gangrena w srodku mnie okradla. Gangrenę usuwa się tak, by nie psuła całego organizmu.

  Powolne wyniszczanie jej powoduje wyniszczanie organizmu, a nie usunięcia choroby.

  To musi być zmienione natychmiast!

  Kasta z powiatu Jelegórskiego zrobiła sobie prawdziwe eldorado na kradzieży nieruchomości .

  http://3obieg.pl/wolne-sady-jelenia-gora

  Polska Rzeczpospolita Korupcyjna sedziego daniela strzeleckiego z Boleslawca.

  https://www.youtube.com/watch?v=DZMoDI2Pe_k&t=894s

  Skorumpowany biegly sadowy jerzy karpinski z Jeleniej Gory .

  https://www.youtube.com/watch?v=3rRZ8MPuUjg&t=11s

  http://demotywatory.pl/4801762/Gangrene-usuwa-sie-tak-by-nie-psula-calego-organizmu
 • Koniec żydowskiej okupacji Polski.... DZIEJE SIĘ
  1 https://www.youtube.com/watch?v=eyez7jOD5nk

  2 https://www.youtube.com/watch?v=c1kylipSYUk
 • Art. 1049 KPC
  Sędzia, który nie rozumie znaczenia i odniesienia się słów zawartych w punkcie drugim uchwały SN III CZP 23/06 powinien puszki zbierać, a nie decydować o losach ludzkich.

  W świetle obowiązujących przepisów podstawą prowadzenia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności (art. 776 kodeksu postępowania cywilnego).

  Wskazany przez wierzyciela sposób egzekucji musi być właściwy dla danego rodzaju egzekucji.

  Jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym terminie czynności, którą może wykonać także inna osoba, wierzyciel będzie umocowany do wykonania tej czynności na koszt dłużnika - sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika. Na żądanie wierzyciela sąd przyzna mu sumę potrzebną do wykonania czynności. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Powyższej reguły nie stosuje się do czynności polegających na świadczeniu rzeczy oznaczonych co do tożsamości.

  http://www.komornikbialystok.com.pl/przepisy_prawne

  https://www.komornik.eu/pytania_o_egzekucji/4,wszczecie_postepowania_egzekucyjnego,wymogi_formalne/12,wniosek_o_wszczecie_egzekucji_wymogi_formalne

  http://adwokat-radca-prawny.pl/egzekucja-czynnosci-zastepowalnych-niezastepowalnych-komornik-poznan-lodz
 • analfabeci
  tacy analfabeci, którzy nie umieją czytać za zrozumieniem uchwały Sądu Najwyższego, wypaczają ją i stosują dualizm, absurdalne prawo, powinni być odsunięci od czynności służbowych i poddani komisji weryfikacyjnej.
 • Szukam adwokata, który złoży skargę na niezgodność z prawem orzeczenia
  Jestem osobą pokrzywdzoną.

  http://prawodlakazdego.pl/content/zasada-demokratycznego-pa%C5%84stwa-prawnego
  http://prawo.vagla.pl/node/8970


  Nie można w Polsce wydawać orzeczeń na zasadzie pokaż mi człowieka, a paragraf się znajdzie.

  Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jeleniej Góra, ul. Działkowicza 19


  W dniu 2017-10-14 o 12:40, Grzegorz Niedźwiecki pisze:
  Nie tylko
  Art. 4242. Skarga Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich
  ________________________________________
  Dz.U.2016.0.1822 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
  W wypadkach określonych w art. 4241 pojęcie i zakres skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skargę może wnieść także Prokurator Generalny, jeżeli niezgodność wyroku z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego, Rzecznik Praw Obywatelskich – jeżeli niezgodność wyroku z prawem wynika z naruszenia konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela, albo Rzecznik Praw Dziecka – jeżeli niezgodność wyroku z prawem wynika z naruszenia praw dziecka.

  Można wnieść o przyznanie pełnomocnika procesowego z urzędu.

  Można też złożyć do Departamentu Postępowania Sądowego – Prokuratura Krajowa Wniosek o zajęcie stanowiska i wydanie interpretacji.

  Można również złożyć do Prokuratora Generalnego zawiadomienie o przestępstwach nadużycia władzy, poświadczenia nieprawdy, uporczywego nękania, wymuszenia rozbójniczego i nie stosowania litery prawa.

  Można wnosić o wyłączenie sędziów z powodu mataczenia.

  Można w przypadku kolejnego wniosku wierzyciela żądać ustosunkowania się do orzecznictw diametralnie odmiennych (SN III CZP 23/06 oraz SO Elbląg oddalający bliźniaczy wniosek wierzyciela oparty na podstawie art. 1050 k.p.c.). Sąd będzie musiał się do tego ustosunkować i legitymizować merytorycznie soje decyzje.

  Można składać pozew cywilny o zaniechanie.

  Można składać skargi do trybunałów międzynarodowych..

  Można bardzo wiele, a przewlekłość działa na ich niekorzyść, a moją korzyść…

  Twoja sugestia oznacza, że nic nie można, bo sędziowie są niezawiśli i mogą stosować dowolne prawo. Błąd.

  Nil


  W dniu 2017-10-14 o 11:22, Danuta Radwańska Vollus pisze:
  Grzegorz ! Jak można do Ciebie mówić że nie jesteś osobą legitymowaną do złożenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia . Taką skargę może złożyć tylko i wyłącznie ADWOKAT A NIE TY!

  http://e-prawnik.pl/artykuly/postepowanie-przed-sadem/skarga-o-stwierdzenie-niezgodnosci-z-prawem-prawomocnego-orzeczenia-1.html

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Notatka służbowa

  Nie mogę się doczekać tych wczasów, będę miał dużo czasu na wyjaśnienie egzekucji I Co 441/16, czyli przyczyn tego skutku i pociągnięcie do odpowiedzialności funkcjonariuszy za niesłuszne pozbawienie człowieka wolności, z art. 189 k.k. czytaj więcej

 • PRAWO

  11 lat zniewolenia

  Wniosek do Premiera o odwołanie Zbigniewa Ziobro z funkcji MS i Prokuratora Generalnego, w związku z brakiem nadzoru nad skorumpowanymi na masową skalę funkcjonariuszami publicznymi i stosującymi, wbrew konstytucji, doktrynę terroru państwowego. czytaj więcej

 • PRAWO

  Skarga do Izby Kontroli Nadzwyczajnej

  Każdy, kto powieli działania, a raczej bierność Krystyny Zarzeckiej, będzie miał współudział w przestępstwach przeciwko wymiarowi sprawiedliwości oraz nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31