Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
228 postów 97 komentarzy

Do Departamentu Postępowania Sądowego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Który tryb egzekucyjny należy stosować? Kwestia dowolnego stosowania prawa może prowadzić do bezsensu składania odwołań, bo bez względu na obowiązujące normy prawne, sędziowie będą mogli oddalać każdy sprzeciw, nawet najbardziej zasadny.

Jelenia Góra, dnia 10 października 2017 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Departament Postępowania Sądowego

Prokuratura Krajowa

 

Wniosek o zajęcie stanowiska i wydanie interpretacji

 

W związku ze stronniczym stanowiskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze akceptującym niedopuszczalny tryb egzekucyjny w sprawie I Co 441/16 wnoszę o wyjaśnienie, dlaczego sądy jeleniogórskie nie stosują ustanowionego prawa? Wnoszę o zobowiązanie funkcjonariuszy do przestrzegania uchwał Sądu Najwyższego, bo Jelenia Góra nie jest autonomią.

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze nie musi polemizować ze stroną postępowania, stosować wykładni prawa (tego dokonał Sąd Najwyższy), tylko jasno, obiektywnie oznajmić pokrzywdzonemu, czy treść punktu pierwszego tytułu wykonawczego I C 1062/08 w świetle obowiązującego prawa jest czynnością zastępowalną, czy niezastępowalną.

Nieprawdą i dyktatem jest twierdzenie, że „…realizacja przez dłużnika obowiązku nałożonego wyrokiem z dnia 3 września 2008 roku w sprawie I C 1062/08, zakończy postępowanie w przedmiocie egzekucji tego orzeczenia.” Zakończyć postępowanie w przedmiocie egzekucji tego orzeczenia może zaniechanie przez wierzyciela oczekiwań wykonania egzekucji, nieskładanie ponownego wniosku o wezwanie dłużnika do wykonania czynności. Zakończyć postępowanie w przedmiocie egzekucji tego orzeczenia może też wezwanie dłużnika do wykonania czynności we właściwym trybie egzekucyjnym lub oddalenie wniosku wierzyciela opartego na niewłaściwym trybie egzekucyjnym. 

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze ma obowiązek wyjaśnić stronie nieposiadającej adwokata (art. 3 KPC), czy część niematerialna wyroku Sądu Okręgowego z dnia 3 września 2008 r. podlega egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c., czy art. 1050 k.p.c. Sąd związany jest przepisami prawa, a nie zasadą pokaż mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Ta wiedza należy się wszystkim stronom postępowania. Sędziowie SO nie odnieśli się do odmiennych orzeczeń.

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze nie może zbywać strony postępowania zdaniem „W kwestii tej zajął stanowisko Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze rozpoznając zażalenie w sprawie II Cz 233/17.” Sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze wydając dnia 28 września 2017 r. postanowienie oddalające zażalenie, wypaczyliuchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06 i przerzucili ciężar oceny tytułu wykonawczego na wierzyciela. Przyznali, że „…zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych polegających na złożeniu przez dłużnika odpowiedniego oświadczenia w formie ogłoszenia podlega egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c.”, a rozpatrzyli sprawę na podstawie art. 1050 k.p.c., jako czynność niezastępowalna. Prawo polskie i uchwała SN III CZP 23/06 nie przewiduje dwuznaczności egzekucji, stosowania jednocześnie dwóch odmiennych trybów. Sędziowie Sądu Okręgowego nie zrozumieli sentencji uchwały SN dotyczącej zakresu związania sądu wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji i odniesienia się do prawidłowo wskazanego przepisu, ocenianego przez Sąd Najwyższy art. 1049 k.p.c.

Jest tylko jeden sposóbegzekucji. Wskazany przez wierzyciela sposób egzekucji musi być właściwy dla danego rodzaju egzekucji. Wniosek, jak każde pismo procesowe podlega kontroli formalnej i merytorycznej, wierzyciel nie jest sędzią, nie wydaje orzeczeń, nakazów.

W świetle obowiązujących przepisów podstawą prowadzenia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności (art. 776 kodeksu postępowania cywilnego).

Sąd ma orzekać zgodnie z literą prawa.

 

     I.       Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 23/06 rozstrzygnął jednoznacznie:

1. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.

   II.            Sąd Rejonowy w Ostródzie oddalił w dniu 14 stycznia 2013 r. sygn. akt I Co 2801/12 wniosek wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji świadczenia niepieniężnego w trybieart. 1050 kpc poprzez zobowiązanie dłużnika do publikacji w prasie oświadczenia w ciągu dwóch tygodni pod rygorem ukarania grzywną a w razie niewykonania przez dłużnika tej czynności, zastosowania wobec niego grzywny z równoczesnym zakreśleniem terminu do wykonania czynności. Na powyższe orzeczenie wierzyciel złożył zażalenie.

 

  III.       Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny postanowieniem w dniu 28 lutego 2013r., sygn. akt I Cz 94/13 oddalił zażalenie. Sąd zważył, co następuje:

Zażalenie wierzyciela nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie zart. 1049 § 1 kpc jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym terminie czynności, którą może wykonać także inna osoba, wierzyciel będzie umocowany do wykonania tej czynności na koszt dłużnika - sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika. Na żądanie wierzyciela sąd przyzna mu sumę potrzebną do wykonania czynności.

Sąd Okręgowy w Elblągu, na poparcie swoich twierdzeń, przytoczył jednocześnie uchwałę Sądu Najwyższego III CZP 23/06.

 

 IV.       Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wbliźniaczej sprawie egzekucyjnej, postępowaniem I Co 3259/08 oraz I Co 441/16, nie odnosi się do sensu stricto odwołań „dłużnika”, nie bierze pod uwagę zasad współżycia społecznego (art. 5 k.c.), uchwały Sądu Najwyższego i wzorcowych orzeczeń sądowych, rozpatruje sprawę na podstawie reliktowego przepisu art. 1050 k.p.c., mającego zastosowanie w szczególnych wypadkach do egzekucji czynności niezastępowalnej. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze utrzymuje w mocy dowolne decyzje organu niższej instancji. Jest to ewidentne nadużycie niezawisłości i próba upokarzania niżej podpisanego oraz niszczenia rodziny Grzegorza Niedźwieckiego. Jest to akceptacja lub współudział w obstrukcji wierzyciela, ze szkodą dla zainteresowanego, skarżącego i organów państwa (władzy sądowniczej).

 

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro – sędzia ma być pokornym sługą ustawy

"Sędzia nie jest tym, który podważa ustawę"

Minister odpowiadając na pytania dziennikarzy zaznaczył, że "rola sędziego, to rola człowieka, który pełni urząd w majestacie państwa, wydaje wyrok z szacunkiem dla ustawy". - Sędzia, jak się mówi, jest pokornym sługą ustawy, a nie tym, kto tę ustawę podważa, wysadza w powietrze i kwestionuje jej funkcjonowanie.

- Sędzia - pokorny sługa ustawy. Tak byłem uczony na studiach. I tak byli chyba uczeni ci, którzy dzisiaj wydają pewne oświadczenia, ale widać, że nauka poszła w las - powiedział minister.

Zbigniew Ziobro

//www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/zbigniew-ziobro-apeluje-do-sedziow,768250.html

//www.media.senior.pl/wiadomosci/Ziobro-sedzia-jest-pokornym-sluga-ustawy,1685214.html

 

W związku z kryzysem komunikacyjnym i legitymizacyjnym funkcjonariuszy publicznych w Jeleniej Górze, wnoszę o zajęcie stanowiska przez Departament Postępowania Sądowego w Prokuraturze Krajowej i w świetle przedstawionych orzeczeń wyjaśnienie:

 

1.   Czy uchwała Sądu Najwyższego III CZP 23/06 oraz orzeczenia Sądu Rejonowego w Ostródzie (I Co 2801/12) i Sądu Okręgowego w Elblągu (I Cz 94/13) są słuszne, iż uznają art. 1049 k.p.c. za właściwy do wykonania obowiązku usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegającego na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, czy Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze oraz Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze mają rację uznając klasyfikację czynności zawartej w tytule wykonawczym I C 1062/08 jako czynność niezastępowalna i stosując art. 1050 k.p.c. za właściwy?

 

2.   Czy Sądy warmińsko-mazurskie miały prawo oddalić wniosek wierzyciela oparty na podstawie art. 1050 k.p.c., a sądy jeleniogórskie nie miały prawa oddalić niezasadnego wniosku, bo były związane wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji?

 

3.   Czy prawo w Polsce jest jedno, czy zależy od województwa?

 

Który tryb egzekucyjny należy stosować w przedmiotowej sprawie? Kwestia dowolnego stosowania prawa może prowadzić do bezsensu składania jakichkolwiek odwołań, bo bez względu na obowiązujące normy prawne, sędziowie będą mogli oddalać każdy sprzeciw, nawet najbardziej zasadny.

Wnoszę o:

 •     wyłączenie sędziów jeleniogórskich od rozpoznawania egzekucji tytułu wykonawczego I C 1062/08 Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze,
 •     przekazanie materiałów do Prokuratora Generalnego, celem złożenia do Sądu Najwyższego skargi na niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia sądowego.

Grzegorz Niedźwiecki

KOMENTARZE

 • @autor
  A Pan bardziej uparty od mojej kozy. Nie rozpatrzy skargi SN, bo odrzuci ją już SO, jesli nie została sporządzona przez radcę lub adwokata (pomijam już inne kwestie np. terminów).
  Nie zajmie stanowiska organ rządowy w sprawach należących do władzy sądowniczej, czyli w kwestii orzekania.
  I tyle. Nie szkoda Panu czasu na pisanie pozbawione głębszego sensu?
  Niech Pan w końcu zrozumie, że poza blogerami i urzędnikiem w randze sekretarki tego nikt nie przeczyta.
  Niech Pana nie zmyli podpis sędziego, że rozpatrzył to na posiedzeniu niejawnym.
  Na prawdę szkoda czasu.
  Art. 7 Konstytucji RP mówi , ze organy państwa działają na podstawie i w granicach prawa , i tego Pan nie przeskoczy, tzn. nie ma mozliwości by ktoś naprawił bezprawie, jakie Pana spotkało innym bezprawiem.
 • Prawo kaduka
  Jeżeli przeczyta to Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, to będzie musiał posprzątać w Jeleniej Górze...
 • @Mariusz G. 09:10:38
  Mylisz się przyjacielu (albo nieprzyjacielu), po pierwsze nie jest to skarga bezpośrednia do SN, tylko do Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Zbigniewa Siejbika, który ma uprawnienia do zajęcia stanowiska w/s niezgodnych z prawem orzeczeń. Art. 7 Konstytucji RP mówi , ze organy państwa działają na podstawie i w granicach prawa, a "swobodni" sędziowie nadużyli niezawisłości i litery prawa. Gdyby nie było żadnej kontroli administracyjnej i służbowej (i choćby utraty pozycji), to sędziowie obligatoryjnie stosowali by prawo Brivika.
  Jest kontrola, nadzór i odpowiedzialność - inaczej nie panikowaliby. Jest Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Wydział Skarg i Wniosków, jest Prokurator Generalny (RPO śpi), są organy ścigania.
  Spokojnie, kropla drąży skałę.
  Czas pracuje na ich niekorzyść...
 • Brawo, brawo, brawo
  Jest jeszcze Strasburg, nie tylko na tortury i przewlekłość...
 • @socjolog 12:42:24
  Wrogów to raczej szukam sobie blisko, a nie na drugim końcu Polski. Zresztą mam ich aż nadto. Próbuję cały czas tylko Panu coś uświadomić. Część komentarza dotyczyła pańskiego poprzedniego wpisu.
  Ażeby kropla drążyła skałę musi na nią spadać. Pan mysli , że Jelenia Góra jest wyjątkiem, że taki Białystok, Suwałki są lepsze? Bez złudzeń!
 • Szukam adwokata, który złoży skargę na niezgodność z prawem orzeczenia
  Jestem osobą pokrzywdzoną.

  http://prawodlakazdego.pl/content/zasada-demokratycznego-pa%C5%84stwa-prawnego
  http://prawo.vagla.pl/node/8970


  Nie można w Polsce wydawać orzeczeń na zasadzie pokaż mi człowieka, a paragraf się znajdzie.

  Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jeleniej Góra, ul. Działkowicza 19


  W dniu 2017-10-14 o 12:40, Grzegorz Niedźwiecki pisze:
  Nie tylko
  Art. 4242. Skarga Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich
  ________________________________________
  Dz.U.2016.0.1822 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
  W wypadkach określonych w art. 4241 pojęcie i zakres skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skargę może wnieść także Prokurator Generalny, jeżeli niezgodność wyroku z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego, Rzecznik Praw Obywatelskich – jeżeli niezgodność wyroku z prawem wynika z naruszenia konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela, albo Rzecznik Praw Dziecka – jeżeli niezgodność wyroku z prawem wynika z naruszenia praw dziecka.

  Można wnieść o przyznanie pełnomocnika procesowego z urzędu.

  Można też złożyć do Departamentu Postępowania Sądowego – Prokuratura Krajowa Wniosek o zajęcie stanowiska i wydanie interpretacji.

  Można również złożyć do Prokuratora Generalnego zawiadomienie o przestępstwach nadużycia władzy, poświadczenia nieprawdy, uporczywego nękania, wymuszenia rozbójniczego i nie stosowania litery prawa.

  Można wnosić o wyłączenie sędziów z powodu mataczenia.

  Można w przypadku kolejnego wniosku wierzyciela żądać ustosunkowania się do orzecznictw diametralnie odmiennych (SN III CZP 23/06 oraz SO Elbląg oddalający bliźniaczy wniosek wierzyciela oparty na podstawie art. 1050 k.p.c.). Sąd będzie musiał się do tego ustosunkować i legitymizować merytorycznie soje decyzje.

  Można składać pozew cywilny o zaniechanie.

  Można składać skargi do trybunałów międzynarodowych..

  Można bardzo wiele, a przewlekłość działa na ich niekorzyść, a moją korzyść…

  Twoja sugestia oznacza, że nic nie można, bo sędziowie są niezawiśli i mogą stosować dowolne prawo. Błąd.

  Nil


  W dniu 2017-10-14 o 11:22, Danuta Radwańska Vollus pisze:
  Grzegorz ! Jak można do Ciebie mówić że nie jesteś osobą legitymowaną do złożenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia . Taką skargę może złożyć tylko i wyłącznie ADWOKAT A NIE TY!

  http://e-prawnik.pl/artykuly/postepowanie-przed-sadem/skarga-o-stwierdzenie-niezgodnosci-z-prawem-prawomocnego-orzeczenia-1.html

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031