Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
225 postów 101 komentarzy

Do Waldemara Żurka

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Szanowny Panie Rzeczniku KRS. Proszę wykazać swoją narodowość, swoje człowieczeństwo, swoją etykę. Proszę wyłączyć Sąd Rejonowy i Okręgowy w Jeleniej Górze z dziesięcioletniej parodii prawa. Proszę oczyścić skorumpowane środowisko.

 

 

Jelenia Góra, dnia 31 października 2017 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

II Wydział Cywilny Odwoławczy

Dotyczy: sygn. akt II S 22/17 

 

Braków formalnych wniosku o wyłączenie wszystkich urzędujących sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze od rozpoznania skargi na przewlekłość postępowania I Co 441/16 nie ma

 

Szanowni Państwo,

Dziesięć lat prowadzicie sfingowane postępowania (Junona Gajewska), wydajecie wyroki bez podstawy prawnejI C 1062/08, który jest tytułem wykonawczym przedmiotowego sporu, wbrew art. 11 k.p.c. z odmiennymi „ustaleniami” niż Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.

Poza rozprawą odmawiacie wznowienia postępowania karnegoII K 467/07 (VI Ko 66/15 - Klara Łukaszewska i sp.),wyroku bez przyczyny (fałszu intelektualnego dokonanego w oparciu ofałsz materialny – k. 8 akt sprawy karnej), który jest fundamentem stalinowskiego pokłosia bez przyczyny.

Oddalacieekspertyzę biegłego sądowego w zakresie informatyki i technologii internetowych BDW CONSULTING Mariusza Czarneckiego ze Szczecina z dnia 13 kwietnia 2015 r., nie przedstawiając odmiennej ekspertyzy i wyżej stawiając tylko nieznane domniemania pozornego sędziego Jarosława Staszkiewicza.

Prowadzicie egzekucję mimo przeszło półrocznego przestoju wierzyciela i to w oparciu o niedopuszczalny tryb egzekucyjnyart. 1050 k.p.c., który nie ma zastosowania do egzekucjiczynności zastępowalnych (uchwała SN III CZP 23/06), uprawomocniacie przestępstwa (Sylwia Bańka-Mrozewska i sp.) metodą podzielenia stanowiska jestem za i jednocześnie przeciw (prawem niepiśmiennym), mylącwniosek wierzyciela ztytułem wykonawczym. Nie oddalacieniezasadnego wniosku wierzyciela (lub nie rozpatrujecie w prawidłowo wskazanym trybie), tak jak uczynił to Sąd Rejonowy w Ostródzie iOkręgowy w Elblągu – I Cz 94/13.

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciech Damaszko odmawia mi udzielenia informacji procesowej mającej istotne znaczenie w sprawie o przewlekłość, ograniczając mi samowolnie prawo do obrony.

Od dziesięciu lat mataczycie, stosujecie obstrukcję, eksterminujecie moją rodzinę, hańbicie urząd sędziego i godzicie w państwo polskie. Nie orzeczenia skorumpowanych funkcjonariuszy mają o tym świadczyć (wszczęte są procedury skargowe i karne – może znajdą się normalni), tylko fakty.

To jest skrót parodii prawa, jaką uprawiacie od dziesięciu lat na jednejkartce papieru. W PRL miano więcej szacunku do człowieka i do służebnej roli funkcjonariusza.

Art. 49. Wyłączenie sędziego na żądanie lub wniosek - iudex suspectus

Niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 48 wyłączenie sędziego z mocy ustawy - iudex inhabilis, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie.

 

Proszę mi powiedzieć, który sędzia nie zna wskazanych funkcjonariuszy i czy nie zachodzi prawdopodobieństwo podejrzeń o stronnicze orzekanie? Proszę podejść do tego tak, jak podeszliście do sprawy sygn. akt VI Ko 81/17, wyłączając wszystkich sędziów Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z powodu koleżeństwa.

Wy nie powinniście w ogóle w tej materii orzekać. Ta obstrukcyjna egzekucja, choć są narzędzia do wykonania zadośćuczynienia, uporczywe nękanie, prawo pięści, chęć upokorzenia niewinnego człowieka, a nie realizowania ustanowionego prawa, jest właśnie bezpodstawną, skandaliczną przewlekłością postępowania egzekucyjnego.

 

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

 

W załączeniu:

1.      Sfingowany proces cywilny

2.      Udaremnienie wznowienia postępowania karnego

3.      Współczesne Marie Gurowskie Sand i Fajgi Mindla

4.      Straty moralne i materialne w wyniku postępowań funkcjonariuszy prowadzonych przez dziesięć lat

5.      Obraza przepisów prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c.

6.      Aktualna lista sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Jeśli zrobicie roszadę, to „nowy” sędzia powinien się sam wyłączyć, nikt nie może być sędzią w swojej sprawie (I C 1062/08, II Cz 675/17 itd.).

 

 

 

*

*

 

Jak myślicie?

Jarek Staszkiewicz nie mógł wydać orzeczenia na pierwszym posiedzeniu II K 467/07 (nie dlatego, że był asesorem), wiedział, że w akcie oskarżenia Mieczysława Ligęzy z dnia 31 maja 2007 r. jest fałsz materialny. Szukał więc rok czasu dowodu cyfrowego (w sprawie prywatnej z urzędu – bez wniosku oskarżyciela), nie znalazł nawet zrzutu ekranu z bloga Grzegorza Niedźwieckiego, ale symbolicznie skazał w dniu 6 maja 2008 r. z art. 212 § 2 k.k. Zmielił przy okazji ostatni protokół z rozprawy głównej, w którym były oświadczenia stron o zrzeczeniu się nawiązki i o uniewinnienie na podstawie In dubio pro reo (art. 5 § 2 k.k.). Symbolicznie, usypiająco, bo udupienie „frajera” miało przyjść później. Za to awansował na Przewodniczącego II Wydziału Karnego. Kto ma go teraz oskarżyć. Żona, która jest sędziną w tym samym biznesie?

Jak myślicie?

Junona Gajewska zapomniała podać podstawę prawną w wyroku zaocznym I C 1062/08 z dnia 3 września 2008 r. o naruszenie dóbr osobistych Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, który miał być tym solidnym batem na „frajera”? Przez przypadek wyszła poza ramy wyroku karnego II K 467/07 i dołożyła „tożsame zniesławienie” na portalu Jelonka.com? Wiedziała, że Jarek Staszkiewicz dał ciała i poświadczył nieprawdę, więc dołożyła jakiś skan z Jelonki.com (który nie był dowodem cyfrowym i którego nie poddano oględzinom oraz nie pozwano administratora Jelonki – dogadano się z nimi). „Frajerem” miał być Grzegorz Niedźwiecki. W tym kraju, szlachetni sędziowie przyjęli takie zasady, że skazuje się „pieniaczy” nagminnie o zniesławienie, recydywistów za cokolwiek - opinia publiczna to łyknie. A sianem się podzielimy. To, że to nie była nawet fikcja doręczeń, tylko sfingowany proces i że Niedźwiecki nie mógł złożyć wniosku o nieważność postępowania, a co dopiero o apelację (nomen omen w Sądzie Pracy JG jest dowód pobytu za granicą Grzegorza Niedźwieckiego w tamtym czasie), to nie nasz problem. W papierach wszystko gra, reketierka musi się udać.

Jak myślicie?

Klara Łukaszewska zgodnie z prawem rozpatrzyła poza rozprawą wniosek o wznowienie postępowania karnego II K 467/07 oparty o Propter nova (ekspertyzę biegłego sądowego w zakresie informatyki i technologii internetowych BDW CONSULTING Mariusza Czarneckiego z dnia 13 kwietnia 2015 r., podważającą jedyny dowód oskarżyciela prywatnego k. 8 akt sprawy II K 467/07 i zasadność skazania Grzegorza Niedźwieckiego o zniesławienie) w sprawie VI Ko 66/15? Mogła procesowo oddalić wniosek o wznowienie wdniu 23 czerwca 2015 roku nie robiąc alternatywnej ekspertyzy i podważając ją nieznanymi domniemaniami łysego sędziego? Czy to swoboda orzeczeń, czy dowolność i negatywne doświadczenia życiowe? Gdzie w tym wszystkim jest prawda materialna?

Jak myślicie?

Sylwia Bańka-Mrozewska ma kłopoty czytania ze zrozumieniem uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r. III CZP 23/06? Nie rozumie, że skoroObowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c. izawsze jest tylko jeden sposób egzekucji, to nie można stosować niedopuszczalnego przepisu art. 1050 k.p.c., przewidzianego tylko w wyjątkowych wypadkach do egzekucji czynności niezastępowalnych? Nie rozumie, że punkt drugi uchwały SN odnosił się do przedmiotowego art. 1049 k.p.c. i że wniosek wierzyciela, to nie tytuł wykonawczy, będący jedyną podstawą egzekucji? Nie rozumie, że związanie wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji jest tylko daniem wolnej reki oskarżycielom prywatnym, cywilnym, niemożnością narzucania własnej podstawy prawnej? Ryzyko wskazania wadliwego sposobu ponosi strona, a sąd ma obowiązek to ocenić formalnie i merytorycznie. Jeśli wskaże wadliwy (co nie jest takie pewne z mego punktu widzenia – treść literalna wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. brzmi jak art. 1049 k.p.c.), to winien wniosek oddalić, jak uczynił to Sąd Rejonowy w Ostródzie i Sąd Okręgowy w Elblągu – I Cz 94/13. Nie rozumie, że nie można wydać orzeczenia uwzględniającego i jednocześnie oddalającego, tak jak nie można wydać wyroku uniewinniającego i jednocześnie skazującego co do tożsamego przedmiotu. Sędzia, który ma kłopoty z przedszkolnym myśleniem, powinien znaczki na poczcie przyklejać, a nie decydować o losie całych rodzin. Jak myślicie. Ile i kiedy ta barbarzyńska egzekucja jeszcze potrwa? Uprzedzam, was, że mnie nie złamiecie, jak nie złamano generała Augusta Emila Fieldorfa. Bańka wydając we trójkę dyspozycyjnych sędziów umyślne, dowolne postanowienie II Cz 675/17 w dniu 28 września 2017 r., kryła tylko nadużycia kolegów i koleżanek z postępowania I Co 3259/08 oraz całej braci parodystów.

Jak myślicie?

Dlaczego Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze i Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciech Damaszko nie chcą mi odpowiedzieć jakiemu trybowi egzekucyjnemu podlega wykonanie części niematerialnej tytułu wykonawczego I C 1062/08? Jestem nikim i nikt nie musi mnie wtajemniczać w materię zasądzonych orzeczeń? Jestem nikim i nie mam prawa do obrony? Otóż nie. Jasna (widniejąca zresztą w katalogu norm prawnych) informacja procesowa, zwaliłaby tą całą machinę prześladowań. Zabrałaby narzędzia socjopatom do gnębienia i upokarzania mnie. Tak nie powinni postępować sędziowie w demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Mam prawo wiedzieć, czy orzeczone zobowiązanie jest czynnością zastępowalną i podlega egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c., czy niezastępowalną i podlega egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. To Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze orzekał w tej materii i jest najbardziej władny to oznajmić.

Zadam pytanie.

Dlaczego nie chcecie wykonać egzekucji skoro są właściwe narzędzia? Dlaczego nie chcecie dogodzić wierzycielowi, postawić w złym świetle „dłużnika”, zadbać o dobro materialne i moralne organów państwa? Powiem wam dlaczego. Bo macie zadanie gnębić mnie, upokorzyć i zmusić do zatwierdzenia waszych oszustw. Bo macie polityczne i bezpieki wytyczne. Bo myślicie, że zorganizowana grupa przestępcza jest tak solidna, że nikt się z klanu nie wyłamie i nawet jak w marginalnym stopniu Niedźwiecki opublikuje prawdę, to władza wszystko może. Notabene notatki „Nie kupujcie auta u Ligęzy” nie było na blogu Grzegorza Niedźwieckiego, a szereg „zniesławień” funkcjonariuszy tam jest i nikt mi sprawy nie zakłada. Toż skoro za kartkę papieru Ligęzy dowaliliście 29.100 zł grzywien, 180 dni (póki co) aresztu, dziesięć lat tortur, to za takie maga „paszkwile”, to można mi dożywocie dać. Nie można, bo nie wiadomo co ten amator prawa wyciągnie z rękawa…

Szanowni Państwo,

Gdzie w tym wszystkim jest zwykła przyzwoitość?

Myślicie, że nie ruszy tej parodii Departament Postępowania Sądowego lub nie znajdzie się odważny adwokat? A może myślicie, że sędziowie Sądu Najwyższego zrobią wymyk i nie utożsamią się ze swoją uchwałą III CZP 23/06? Myślę, że nie wszyscy mają takie krzywe myślenie jak wy….

 

//grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

 

Tu nikt z sędziów okręgu jeleniogórskiego orzekać zarówno w kwestii przewlekłości jak i całym przedmiocie sprawy nie może. To, czy ten układ jest tak nieelegancki dalej, to się okaże.

 

Jelenia Góra, dnia 31 października 2017 r.

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

KOMENTARZE

 • Skarga na mafię do mafii ?
  Przecież to wszystko to "nadzwyczajna kasta" oni są poza kontrolą zewnętrzna, prawo sami sobie interpretują jak uważają.

  Pisz Pan raczej do Ziobry który tę mafię usiłuję rozwalić.

  Nie żebym był wyborcą PISu ale skarżyć się na Mafię do mafii to naiwność.
  Mafię może rozwalić tylko jakaś siła zewnętrzna.
 • @Oscar 12:45:09
  Przecież ten Żurek jest reprezentantem tej "nadzwyczajnej kasty" a nie reprezentantem ofiar tej "nadzwyczajnej kasty".

  To tak jak rzecznik praw obywatelskich z PO który całkiem nie dostrzegał praw dziesiątek tysięcy obywateli wywalanych na bruk przez "rerywatyzatorów" ale natychmiast dostrzegł zagrożenie dla praw obywatelskich gdy komisja dobrała się do d... reprywatyzatorów.

  To są przecież najzwyczajniej mafie i one nie bronią swoich ofiar ale siebie jako oprawców tych ofiar.
 • @Oscar 12:45:09
  z Ziobro to nie mafia? Dobra zmiana, czy nocna zmiana? Ziobro i Jaki taki wiedzą wiele, ale milczą, robią tylko ruchy polityczne. Wymiana bossów.
 • @obiekt 17:13:21
  Popieram walkę Ziobro i PISu z mafią "nadzwyczajnej kasty", z reprywatyzatorami...z wyłudzeniami VATu, 500+ itp..

  Zastanawiam się dlaczego nie walczą z "prywatyzatorami" Polskiej niegdyś gospodarki to analogiczny problem "reprywatyzacji mieszkaniowej" tylko skala wielokrotnie większa, A problemy powinno się rozwiązywać od tych największych...chyba że jeszcze za wcześnie że sił za mało... ale gatki o repolonizacji gospodarki cieszą.

  Potępiam PIS za politykę zagraniczną zwłaszcza wschodnią.
  Potępiam PIS za politykę historyczną (całkowite zakłamanie historii).

  PIS ma dwie twarze jedną popieram druga potępiam.
  Która jest prawdziwa a która udawana ?
  Tego nie wiem. Czas pokaże. Tymczasem popieram to co pozytywne a potępiam to co negatywne (w mojej ocenie).
 • @Oscar 12:45:09 Oznacza to, ze chodzi o pretekst
  KRS, odmawiając powołania asesorów, zrobiła demonstrację polityczną: postawiła się ministrowi Ziobrze.

  Zbigniew Ziobro. „KRS pokazała, że jest ciałem niereformowalnym, że cynicznie rozumiane interesy korporacyjne są ważniejsze niż interes wymiaru sprawiedliwości” - dodał.

  WSZYSCY WON
 • Tak to o nim też :)
  http://jeznach.neon24.pl/post/140823,kasta-do-likwidacji
 • @andrzejw 09:49:43
  KRS kryje sędziów orzekających ws. osób psychicznie chorych. „Chcą, żeby sprawa uległa przedawnieniu”...Sędziowie Krajowej Rady Sądownictwa nie przejmują się nie tylko asesorami, ale także zwykłymi ludźmi powiedział w telewizji wPolsce.pl senator Rafał Ambrozik, członek Krajowej Rady Sądownictwa. Chodzi o sprawę sędziów orzekających w sprawach ludzi psychicznie chorych. Jak wyjaśnił senator, 28 marca 2017 roku złożył wniosek do KRS, by zajęła się postawą niektórych sędziów, którzy orzekali w sprawach ludzi psychicznie chorych. Był raport RPO, który wskazywał na to, że w polskich zakładach karnych przebywają ludzie z chorobami psychicznymi, z upośledzeniami umysłowymi. Włos z głowy nie spadł żadnemu sędziemu za takie skandaliczne wyroki. Tam były podnoszone zarzuty, że pozbawiono tych ludzi prawa do obrony, że sędziowie nie zważali na dokumenty świadczące o tym, że te osoby są chore mówił senator Ambrozik. Wniosek złożyłem 28 marca, dziś mamy 3 listopada. Sprawa nadal tkwi, tym razem w komisji ds. dyscyplinarnych. Ale KRS dwukrotnie próbowała podjąć uchwałę i zamieść sprawę pod dywan zwrócił uwagę. Jak przyznał, sam mocno sprzeciwiał się takiemu lekceważącemu podejściu do sprawy przez sędziów i doprowadził do tego, że sprawa trafiła do komisji. Jakie będą losy tej sprawy? Nie wiem. Należy jednak jasno powiedzieć, że możliwość wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego ulega przedawnieniu i należy się zastanowić, czy KRS nie czeka na przedawnienie, żeby umorzyć sprawę podkreślił senator Rafał Ambrozik.


  Ps...Proponuję przesłać ten artykuł na adres kancelarii "prezydenta wszystkich Polaków", niech przeczyta, chociaż wątpię aby coś zrozumiał. Rzecz w tym, że orzekający sędziowie, sami są dotknięci bardzo złośliwymi chorobami psychicznymi. Mam nadzieję, że obecny KRS zostanie rozpędzony na cztery wiatry. Drogą Erdogana trzeba iść, inaczej się nie da. Wszcząć śledztwo. Przerwać bieg przedawnienia. Wyciągnąć prawne konsekwencje w stosunku do winnych. Uważam, że sprawy dyscyplinarne sędziów NIE MOGĄ ulegać przedawnieniom. Nie powinni czuć się bezkarni. Tu chodzi o ŻYCIE innych ludzi i ich rodzin.
 • Art. 390 k.p.c. jest uzasadnieniony dopóki nie będziecie trzymać w tajemnicy podsataw prawnych stanowiska w sprawie II Cz 675/17
  Prezes SO Wojciech Damaszko
  Przewodniczący Wydziału II Cywilnego Odwoławczego Piotr Gregier

  Szanowni Państwo,
  Po pierwsze to nie sąd, tylko nieeleganccy funkcjonariusze znajdują to co chcą i nie znajdują tego co jest.
  Przestępca orzekł egzekucję i zastosował gangsterskie metody realizacji tej egzekucji, nie podważając uchwały SN III CZP 23/06 i nie wyjaśniając czym się kierował, jakim przepisem obowiązującego prawa oddalił zażalenie i dlaczego czynność zastępowalną traktuje jako czynność niezastępowalną.
  Będę wdzięczny za wskazanie mi uzasadnienia do błędnego zinterpretowania wniosku wierzyciela z dnia 26 listopada 2015 r. (który literalnie brzmi jak art. 1049 k.p.c.) i do podpierania się pierwotnym wnioskiem wierzyciela o wszczęcie egzekucji (I Co 3259/08), które to postępowanie jest prawomocnie umorzone i nie ma związku z toczącym się postępowaniem I Co 441/16. Skoro nie miało związku do przewlekłości postępowania egzekucyjnego, to nie może mieć też związku z toczącym się nowym postępowaniem. Niezależnie od tego, tamto postępowanie, tamten wniosek wierzyciela (podparty art. 1050 k.p.c.) należało oddalić (vide uchwała SN III CZP 23/06 i orzecznictwo Sądu Okręgowego w Elblągu – I Cz 94/13). Zamiast przeprosić, to brniecie w błędy.
  Będę wdzięczny za wskazanie mi uzasadnienia stosowania duopolu „jestem za, jednocześnie przeciw” i podania podstawy prawnej pozwalającej na dowolne, sprzeczne z art. 7 i 32 konstytucji, olewanie sobie faktów. Dopóki nie wskażecie mi prawnego uzasadnienia do podjęcia cyrkowego postanowienia II Cz 675/17, dopóty mój wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego jest uzasadniony. Jeśli nie macie wątpliwości, to proszę to zinterpretować, ale na poziomie wyższym nić pacjentów w Tworkach.
  http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/
  Art. 390. Przedstawienie zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu
  ________________________________________
  Dz.U.2016.0.1822 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
  § 1. Jeżeli przy rozpoznawaniu apelacji powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd może przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu, odraczając rozpoznanie sprawy. Sąd Najwyższy władny jest przejąć sprawę do rozpoznania albo przekazać zagadnienie do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi tego Sądu.
  § 2. Uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygająca zagadnienie prawne wiąże w danej sprawie.

  Wasze samowolne decyzje nie mają żadnej wartości i nie są dla cywilizowanego świata wiążące. Wy wiecie kim jesteście. Zrobiliście przekręt procesowy, licząc na en bloc i moją niemoc.
  Jelenia Góra, dnia 7 listopada 2017 r.
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
 • Zapamiętajcie ich twarze
  http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/zapamietajcie-ich-twarze/
 • Sędzia to zbyt często buc
  - Sędzia to zbyt często buc, który nie lubi ludzi i którego każdy ma się bać - stwierdza Zofia Romaszewska pytana, czy w sądownictwie dalej funkcjonuje "peerelowski stosunek do obywatela". W wywiadzie z Konradem Kołodziejskim dla tygodnika "Sieci" opisuje, jak według niej powinno zmienić się polskie sądownictwo.
  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/zofia-romaszewska-dla-sieci-sedzia-to-zbyt-czesto-buc-ktory-nie-lubi-ludzi/kp0ezw3

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Notatka służbowa

  Nie mogę się doczekać tych wczasów, będę miał dużo czasu na wyjaśnienie egzekucji I Co 441/16, czyli przyczyn tego skutku i pociągnięcie do odpowiedzialności funkcjonariuszy za niesłuszne pozbawienie człowieka wolności, z art. 189 k.k. czytaj więcej

 • PRAWO

  11 lat zniewolenia

  Wniosek do Premiera o odwołanie Zbigniewa Ziobro z funkcji MS i Prokuratora Generalnego, w związku z brakiem nadzoru nad skorumpowanymi na masową skalę funkcjonariuszami publicznymi i stosującymi, wbrew konstytucji, doktrynę terroru państwowego. czytaj więcej

 • PRAWO

  Skarga do Izby Kontroli Nadzwyczajnej

  Każdy, kto powieli działania, a raczej bierność Krystyny Zarzeckiej, będzie miał współudział w przestępstwach przeciwko wymiarowi sprawiedliwości oraz nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31