Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
225 postów 98 komentarzy

Wnioski do Sejmu i Senatu o udostępnienie informacji

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Senat uznaje ciągłość prawną II i III Rzeczypospolitej Polskiej... Tym samym stwierdza, że narzucona w dniu 22 lipca 1952 r. konstytucja niesuwerennego państwa nie podważyła legalnie mocy prawnej Ustawy Konstytucyjnej RPz dnia 23 kwietnia 1935 r...

 

 

TRYBUNAŁ NARODOWY

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Nr KRS 0000686478 REGON 367795191

NIP 6112782086;      Tel. +48 791830093

sekretariat@trybunal-narodowy.pl

 

                                                                                 

                                              Kancelaria Sejmu
                               Biuro Komunikacji Społecznej
                                                   00-902 Warszawa
                                                   ul. Wiejska 4/6/8

 

                                                                                             listy@sejm.gov.pl.

 

 

 

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) wnoszę o udostępnienie następujących informacji:

 

Sposób przekazania informacji:

1. Pocztą elektroniczną na adres e-mail ………………..

2. Pocztą tradycyjną na adres:

TRYBUNAŁ NARODOWY

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

 

W związku z:

 

 UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 kwietnia 1998 r. o ciągłości prawnej między II a III Rzeczpospolitą Polską.

 

Stanowiącą, iż: 

1. Senat uznaje państwo utworzone w wyniku II wojny światowej na ziemiach polskich

i funkcjonujące w latach 1944 -1989 za niedemokratyczne państwo o totalitarnym systemie władzy, będące elementem światowego systemu komunistycznego, pozbawione suwerenności

i nierealizujące zasady zwierzchnictwa Narodu.

 

2. Senat uznaje ciągłość prawną II i III Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażającą się w ich suwerennym i niepodległym bycie. Tym samym stwierdza, że narzucona w dniu 22 lipca 1952 r. konstytucja niesuwerennego państwa nie podważyła legalnie mocy prawnej Ustawy

Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r. oraz opartego na niej porządku prawnego.

 

3. Senat wyraża wdzięczność organom państwa polskiego na uchodźstwie, które działając na podstawie Konstytucji Kwietniowej z 1935 r. umożliwiły zachowanie ciągłości prawnej między II i III Rzeczpospolitą Polską, a także tym wszystkim, którzy swą walką w kraju i na obczyźnie przyczynili się do przywrócenia niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

 

4. Senat stwierdza, że akty normatywne stanowione przez niesuwerennego prawodawcę w latach

1944-1989 pozbawione są mocy prawnej, jeśli godziły w suwerenny byt państwa polskiego lub są sprzeczne z zasadami prawa uznawanymi przez narody cywilizowane, znajdującymi swój wyraz w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dotyczy to w szczególności aktów normatywnych naruszających podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Zaliczyć do nich należy akty pozbawiające obywatelstwa polskiego, czyniące z prawa karnego narzędzie prześladowania ludzi walczących o niepodległość lub różniących się przekonaniami światopoglądowymi, a także akty, na których podstawie dokonano niesprawiedliwego pozbawienia własności. Nieważność wspomnianych aktów normatywnych rangi ustawowej wymaga stwierdzenia ustawowego, a innych aktów normatywnych – decyzji właściwych organów władzy państwowej. Zapewnić równocześnie należy przywrócenie praw niesłusznie odebranych oraz ochronę praw nabytych, na podstawie uznanych za nieważne aktów normatywnych, chyba że nabycie było niegodziwe.

 

I

Wobec powyższej treści wnoszę o udzielenie informacji publicznej czy ustawa o referendum konstytucyjnym Dz. U 99 z poz. 487 z dnia 25 czerwca 1995 roku bazująca na „narzuconej w dniu 22 lipca 1952 r. konstytucji niesuwerennego państwa” jest zgodna z prawem suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II

Wnoszę o wydanie pełnej treści kopii złożonej przysięgi przy objęciu stanowisk każdego z poniższej listy:

Asesora SR, Sędziego SR, Sędziego Sądu Najwyższego sędziów Sądu Najwyższego orzekających w sprawie o sygn. Akt III SW 435/97

1. Jana Wasilewski, 2. Teresy Flemming-Kulesza, 3. Józefa Iwólski, 4. Kazimierza Jaśkowski,

5. Adama Józefowicz, 6. Andrzeja Kijowski, 7. Romana Kuczyński, 8. Jerzego Kuźniar,

9. Jerzego Kwaśniewski, 10. Janusza Łętowski, 11. Marii Mańkowska, 12. Zbigniewa Myszka,

13. Teresy Romer, 14. Waleriana Sanera, 15. Jadwigi Skibińska Adamowicz, 16. Stefanii Szymańska, 17. Marii Tyszel, 18. Barbary Wagner, 19. Andrzeja Wasilewski, 20. Andrzeja Wróbel,

 

III

W związku z punktem 2-gim uchwały UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 kwietnia 1998 r. stwierdzającej legalność mocy prawnej Ustawy Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r. oraz opartego na niej porządku prawnego pytam.

 

Czy w oparciu o legalny porządek prawny oparty o w/w Ustawę Konstytucyjną z dnia 23 kwietnia 1935 r. wydano akt. uchylający ją oraz panujący suwerenny dla Narodu Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny zastępując go obecnym.

 

IV

Wnoszę o wydanie w formie odpisu / kopii aktu normatywnego lub ustawy uchylającej:

1.Ustawę Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r.

2.Porządek prawny - Prawo Karne / Cywilne obowiązujące na bazie Ustawy Konstytucyjnej

z 23 kwietnia 1935r.

 

 

PREZES

Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze


Grzegorz Niedźwiecki

 

Jelenia Góra, dnia 12 stycznia 2018 r.                                                     

Miejscowość / data                                                                                      podpis wnioskodawcy

 

 

 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Kancelaria Sejmu informuje, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa;

2)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia informacji publicznej lub realizacji postępowania w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej i mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

3)      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i aktualizacji;

4)      Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia wniosku o udzielenie informacji publicznej, do wydania decyzji administracyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, ze zm.) oraz Kodeksem Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.).

 

 

_ _ _

 

 

 

                       

TRYBUNAŁ NARODOWY

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Nr KRS 0000686478 REGON 367795191

NIP 6112782086;      Tel. +48 791830093

sekretariat@trybunal-narodowy.pl

 

 

 

                                                                                 

                                                 Kancelaria Senatu
                                 Dział Petycji i Korespondencji
                                                    ul. Wiejska 6,
                                                    00-902 Warszawa

                                                                                             senat@senat.gov.pl

 

                                                                                             Szef Kancelarii Senatu

                                                                                             Minister Jakub Kowalski
                                                                                             tel. 22 694 94 10, 22 694 90 55
                                                                                             fax. 22 694 92 24
                                                                                             secretary.general@senat.gov.pl

 

 

 

 

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) wnoszę o udostępnienie następujących informacji:

 

Sposób przekazania informacji:

1. Pocztą elektroniczną na adres e-mail ………………..

2. Pocztą tradycyjną na adres:

TRYBUNAŁ NARODOWY

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

 

W związku z:

 

 UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 kwietnia 1998 r. o ciągłości prawnej między II a III Rzeczpospolitą Polską.

 

Stanowiącą, iż: 

1. Senat uznaje państwo utworzone w wyniku II wojny światowej na ziemiach polskich

i funkcjonujące w latach 1944 -1989 za niedemokratyczne państwo o totalitarnym systemie władzy, będące elementem światowego systemu komunistycznego, pozbawione suwerenności

i nierealizujące zasady zwierzchnictwa Narodu.

 

2. Senat uznaje ciągłość prawną II i III Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażającą się w ich suwerennym i niepodległym bycie. Tym samym stwierdza, że narzucona w dniu 22 lipca 1952 r. konstytucja niesuwerennego państwa nie podważyła legalnie mocy prawnej Ustawy

Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r. oraz opartego na niej porządku prawnego.

 

3. Senat wyraża wdzięczność organom państwa polskiego na uchodźstwie, które działając na podstawie Konstytucji Kwietniowej z 1935 r. umożliwiły zachowanie ciągłości prawnej między II i III Rzeczpospolitą Polską, a także tym wszystkim, którzy swą walką w kraju i na obczyźnie przyczynili się do przywrócenia niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

 

4. Senat stwierdza, że akty normatywne stanowione przez niesuwerennego prawodawcę w latach

1944-1989 pozbawione są mocy prawnej, jeśli godziły w suwerenny byt państwa polskiego lub są sprzeczne z zasadami prawa uznawanymi przez narody cywilizowane, znajdującymi swój wyraz w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dotyczy to w szczególności aktów normatywnych naruszających podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Zaliczyć do nich należy akty pozbawiające obywatelstwa polskiego, czyniące z prawa karnego narzędzie prześladowania ludzi walczących o niepodległość lub różniących się przekonaniami światopoglądowymi, a także akty, na których podstawie dokonano niesprawiedliwego pozbawienia własności. Nieważność wspomnianych aktów normatywnych rangi ustawowej wymaga stwierdzenia ustawowego, a innych aktów normatywnych – decyzji właściwych organów władzy państwowej. Zapewnić równocześnie należy przywrócenie praw niesłusznie odebranych oraz ochronę praw nabytych, na podstawie uznanych za nieważne aktów normatywnych, chyba że nabycie było niegodziwe.

 

I

Wobec powyższej treści wnoszę o udzielenie informacji publicznej czy ustawa o referendum konstytucyjnym Dz. U 99 z poz. 487 z dnia 25 czerwca 1995 roku bazująca na „narzuconej w dniu 22 lipca 1952 r. konstytucji niesuwerennego państwa” jest zgodna z prawem suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II

Wnoszę o wydanie pełnej treści kopii złożonej przysięgi przy objęciu stanowisk każdego z poniższej listy:

Asesora SR, Sędziego SR, Sędziego Sądu Najwyższego sędziów Sądu Najwyższego orzekających w sprawie o sygn. Akt III SW 435/97

1. Jana Wasilewski, 2. Teresy Flemming-Kulesza, 3. Józefa Iwólski, 4. Kazimierza Jaśkowski,

5. Adama Józefowicz, 6. Andrzeja Kijowski, 7. Romana Kuczyński, 8. Jerzego Kuźniar,

9. Jerzego Kwaśniewski, 10. Janusza Łętowski, 11. Marii Mańkowska, 12. Zbigniewa Myszka,

13. Teresy Romer, 14. Waleriana Sanera, 15. Jadwigi Skibińska Adamowicz, 16. Stefanii Szymańska, 17. Marii Tyszel, 18. Barbary Wagner, 19. Andrzeja Wasilewski, 20. Andrzeja Wróbel,

 

III

W związku z punktem 2-gim uchwały UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 kwietnia 1998 r. stwierdzającej legalność mocy prawnej Ustawy Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r. oraz opartego na niej porządku prawnego pytam.

 

Czy w oparciu o legalny porządek prawny oparty o w/w Ustawę Konstytucyjną z dnia 23 kwietnia 1935 r. wydano akt. uchylający ją oraz panujący suwerenny dla Narodu Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny zastępując go obecnym.

 

IV

Wnoszę o wydanie w formie odpisu / kopii aktu normatywnego lub ustawy uchylającej:

1.Ustawę Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r.

2.Porządek prawny - Prawo Karne / Cywilne obowiązujące na bazie Ustawy Konstytucyjnej

z 23 kwietnia 1935r.

 

PREZES

Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze


Grzegorz Niedźwiecki

 

Jelenia Góra, dnia 12 stycznia 2018 r.                                                     

Miejscowość / data                                                                                      podpis wnioskodawcy

 

 

 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Kancelaria Sejmu informuje, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa;

2)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia informacji publicznej lub realizacji postępowania w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej i mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

3)      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i aktualizacji;

4)      Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia wniosku o udzielenie informacji publicznej, do wydania decyzji administracyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, ze zm.) oraz Kodeksem Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.).

 

 

KOMENTARZE

 • @Autor
  Szanowny Panie!
  1)A gdzież to Pan wyczytał, że uchwały Senatu tworzą prawo powszechnie obowiązujące?
  2)Znajdź Pan kogoś , kto będzie Panu w stanie wytłumaczyć , co to jest "INFORMACJA PUBLICZNA"
  3) jeśli już musi Pan z siebie robić idiotę, to niech Pan robi, ale proszę na listy nie naklejać znaczków - I Panu i państwu oszczędzi to zbędnych wydatków.
 • @Mariusz G. 21:05:59
  A i jeszcze: nie myślał Pan o napisaniu wniosku do Biedronki o sukcesywne udostępnianie informacji publicznej w postaci pieczywa, masła, wędlin i serów w ilości niezbędnej do zaspokojenia potrzeb życiowych Pana i Pańskiej rodziny?
 • USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r o referendum
  Art. 13.
  1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządza poddanie Konstytucji pod referendum
  w trybie określonym w art. 9 ustawy konstytucyjnej, o której
  mowa w art. 11.
  2. Przyjęcie w referendum Konstytucji następuje wówczas, gdy opowiedziała
  się za nią większość biorących udział w głosowaniu.
 • @Mariusz G. 21:05:59
  https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adza_ustawodawcza
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Parlament
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Senat_Rzeczypospolitej_Polskiej
 • @Mariusz G. 21:09:33
  https://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2013/04/Dost%C4%99p-do-infomacji-publicznej.pdf
 • @Mariusz G. 21:05:59
  Bolszewicy mówili zawsze, że naród nie ma głosu i prawo to my...
 • @socjolog 11:15:43
  Szanowny Panie!
  Nie ma wątpliwości, że został Pan skrzywdzony przez tak zwany Wymiar S., że stosowane wobec Pana metody egzekucji wyroku naruszają zasadę minimum represyjności dla osiągnięcia skutku. W związku z tym mozna przymykać oko na Pana bezsensowne i szkodliwe działania w źle rozumianej obronie własnych praw.
  Ale!!!! gdy wykracza Pan poza walkę o swoje prywatne sprawy i decyduje się Pan zabierać czas organom w związku z prowadzoną przez Pana działalnością społeczną (de facto antyspołeczną) i w ten sposób narażać nas wszystkich na koszta, to wypadałoby trochę najpierw poczytać, może nawet pomyśleć.
  Na początek proponuję Konstytucję RP (spokojnie przeczytać ze zrozumieniem) potem może być ustawa o informacji publicznej.
  Wiedząc , że nie zastosuje się Pan do tej rady , wyjaśniam:
  1) uchwała senatu jest elementem prawa wewnętrznego tej instytucji, nie ma ona żadnego wpływu na obowiązujący w Polsce porządek prawny, a w szczególności akty prawa stanowionego (ustawa , rozporządzenie , umowa międzynarodowa, czy nawet akty prawa miejscowego.) Uchwała Senatu, która Pan przytacza, to jedynie polityczno-populistyczne "sranie w banie"
  2) informacja publiczna , to dane , którymi organ dysponuje, a nie ich interpretacja , czy ocena jakichś danych, zdarzeń, czy sytuacji.
  Dla przykładu jeśli zapyta Pan ilu urzędników zatrudnia jakiś podmiot i czy nie jet to wyraz przerostu biurokracji, to odpowiedź na pierwsze pytanie będzie informacją publiczną, a na drugie już nie. Podobnie gdy pyta Pan np. ministra o ocenę zachowania sądu, czy wykładnię przepisów, to w żadnym razie nie jest to informacja publiczna.

  Realizacja prawa do informacji publicznej to proste udostepnianie danych, bez ich przetwarzania, analizy, oceny.
  Jeżeli chce Pan używać narzędzi prawnych to nie wskazane jest by prawnym zegarkiem próbował Pan orać prawna rolę, bo do tego służy prawny pług.
 • @BoNi 11:46:16
  Bolszewicy też mówili, że nie ważna matura, lecz chęć szczera..
  Niewątpliwie chęci szczerych odmówić Wam nie można.
  POza tym człowiek inteligentny , to nie taki co pisze wszędzie i na każdy temat, ale taki , który pisze wyłącznie to , na czym się zna.
 • @Mariusz G. 13:35:17
  Nie naruszenie zasady minimum represyjności, tylko świadomy błąd subsumcji. Mylenie zasady dyspozycyjności z tytułem wykonawczym. Umyślna obraza przepisów prawa procesowego. Państwo w państwie, dowolne i bezkarne stosowanie prywatnego, niedopuszczalnego prawa. Liczą, że oszustwa bumerangiem nie podważę, bo skorumpowany układ pomoże.

  Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza
  Art. 190a. Uporczywe nękanie – stalking
  Art. 246. Znęcanie się funkcjonariusza w celu uzyskania oświadczenia
  Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia
  Art. 282. Wymuszenie rozbójnicze
  Art. 296. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym

  Jesteś takim samym prawnikiem jak ci sędziowie, którzy odwracają kota ogonem i przerzucają swój obowiązek na stronę pokrzywdzoną, zapominając, że ciężar dowodu spoczywa na oskarżycielu i to oni muszą najpierw oprzeć się na faktach, prawdzie materialnej, obowiązującej literze prawa, wykazać zdarzenie, ustalić stronę i udowodnić winę.

  Zastanawiające są twoje emocje, dlaczego tak kąsasz, jaką rolę tutaj pełnisz…
 • @socjolog 17:50:55
  Rolę wołającego na puszczy: człowieka , który uważa, że głupota jest zawsze szkodliwa: człowieka, który odczuwa pośrednio skutki takiej działalności , jak Twoja. Nie rozumiesz, że urzędy zalewa masa tego typu pism. W większości odpowiadają na nie głupie skurwysyny, ale gdyby nawet trafił sie tam jakis porządny i mądry gość, to po pewnym czasie i tak dzieki takim , jak Ty zacznie traktować wszystkich petentów jak stado natretnych idiotów , z którymi trzeba walczyć. Chcesz pisać , to pisz, ale na litość Boską, chociaż trochę zorientuj sie w temacie. Możesz mieć pretensje do ludzi, ale nie możesz mieć pretensji do przepisów, że znaczą to , co znaczą, zwłaszcza jeśli ich znaczenie wynika wprost, w sposób bezsprzeczny z ich treści.
 • @socjolog 17:50:55
  Kropla drąży skałę?

  Dostał Pan już jakieś (sensowne!) odpowiedzi od "organów"?
  Jeszcze widzę wierzy Pan w "państwo prawa" w którym decyduje "wola ludu" ale wyrażona w formie demokratycznej, a nie "kryterium ulicznego".
  Tylko życzyć powodzenia i wytrwałości. :)
 • @laurentp 21:48:47
  Oczywiście i to wiele, wbrew temu co odwracający kota ogonem znawca obowiązujących przepisów...
  http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/chora-wlasciwosc-miejscowa/
 • @socjolog 22:25:24
  "i to wiele..."

  To może warto je zebrać w jednym miejscu i uporządkować? Żeby była jasna kolejność zdarzeń / pism.
  Poza tym dokumenty umieszczone w Internecie pracowicie poindeksuje "wujek google".
 • @laurentp 23:29:45
  Zbrodnie w majestacie prawa
  Sylwii Bańki-Mrozewskiej, Beaty Glazar, Alicji Izydorczyk

  Postanowienie SO w Jeleniej Górze II Cz 675/17 zapadło w wyniku przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych, nadużycia uprawnień, oszustwa, poświadczenia nieprawdy, uporczywego nękania, znęcania się, zmuszania do określonego zachowania, dyskryminacji, zatajenia dowodów niewinności i wymuszeń rozbójniczych. To jest rażące naruszenie prawa.
  I nie decyduje o tym skorumpowany prokurator, tylko fakty.
  Te trzy panie dokonały umyślnie zbrodni, żeby pozbawić mnie możliwości podważenia oszustw sądowych i wymuszeń rozbójniczych funkcjonariuszy pierwszej instancji.
  Kobiety, gwałcące godność i rolę sędziów, zaniedbały obowiązków służbowych, wyjaśnienia sprawy I Co 441/16 (I Co 3259/08), zbadania fundamentalnego zagadnienia prawnego jakiemu trybowi egzekucyjnemu podlega świadczenie niepieniężne tytułu wykonawczego I C 1062/08, trybu podstawy egzekucji (art. 776 k.p.c.), jednoznacznego unormowania prawnego, właściwych norm prawnych, i uprawomocniły oszustwo sądowe, bubel prawny, za pomocą rozdwojenia jaźni.
  Chcą, żebym wyręczył je z obowiązku wyczerpującego wyjaśnienia sprawy i swoimi rękoma naprawił ich przekręty.
  Liczą na komitywę układu, spolegliwość organów wyższego rzędu i poplecznictwo prokuratury.
  To nie ta kolejność moje panie. Najpierw zagadnienie prawne z urzędu czy art. 1049 k.p.c. ma tu zastosowanie, czy art. 1050 k.p.c., a potem jednoznaczne, wiarygodne orzeczenia.
  Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego.

  Tak długo będzie ciążył na was zarzut zbrodni, jak długo tego bolszewickiego manewru nie wyprostujecie.
  To najbardziej obrzydliwe i zwyrodniałe zbrodnie, bo popełniane przez politycznych, dyspozycyjnych funkcjonariuszy, nadużywających władzy, autorytetu temidy, pieczątek sprawiedliwości. Jedenaście lat to nawet gestapo nie terroryzowało ludzi. To podłość nie mieszcząca się w granicach żadnej przyzwoitości.
  http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

  Jelenia Góra, dnia 14 stycznia 208 r.
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, u. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra
 • @socjolog 12:56:43
  Człowieku, jesteś beznadziejny(?)
  Po latach już chyba Twojej bezładnej pisaniny na tym portalu zlitował się nad Tobą Mariusz G. i coś Ci próbuje powiedzieć, i usłyszał - kim jesteś?
  Takie " Postanowienie...zapadło w wyniku przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych, nadużycia uprawnień, oszustwa, poświadczenia nieprawdy, uporczywego nękania, znęcania się, zmuszania do określonego zachowania, dyskryminacji, zatajenia dowodów niewinności i wymuszeń rozbójniczych...To najbardziej obrzydliwe i zwyrodniałe zbrodnie"..., to sobie wypłacz u swojej przysłowiowej cioci na imieninach, a pisząc tak w przestrzeni publicznej tylko się ośmieszasz.
  TRYBUNALE NARODOWY ogarnij się.
 • @rymark 10:43:39
  Chyba jesteś członkiem tego państwa w państwie. Ponoć sędziowie są wściekli na Prezesa Niedźwieckiego, że prawdę w sieci publikuje. Przyjazne mu osoby przebywające w kręgu legalnej mafii ostrzegają go, że może mu się stać krzywda. Nie zniszczą go prawem, nawet przez siebie sterowanym, bo faktów nie da się przerobić. Jak nie można uczciwie wygrać, to się robi "nieszczęśliwe wypadki"...

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  11 lat zniewolenia

  Wniosek do Premiera o odwołanie Zbigniewa Ziobro z funkcji MS i Prokuratora Generalnego, w związku z brakiem nadzoru nad skorumpowanymi na masową skalę funkcjonariuszami publicznymi i stosującymi, wbrew konstytucji, doktrynę terroru państwowego. czytaj więcej

 • PRAWO

  Skarga do Izby Kontroli Nadzwyczajnej

  Każdy, kto powieli działania, a raczej bierność Krystyny Zarzeckiej, będzie miał współudział w przestępstwach przeciwko wymiarowi sprawiedliwości oraz nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. czytaj więcej

 • PRAWO

  Kłamstwo ma krótkie nogi

  Mieszkańcy wspólnot nie chcą faryzeuszy i oszustów. Jedyną drogą niedopuszczenia ich do władzy, było postawienie na silnego konia... czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930