Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
287 postów 188 komentarzy

Nakazuję wszcząć śledztwo z urzędu, art. 303. 304 kpk

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Żądam wszczęcia postępowania z urzędu i nie kłamania, że Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny nic nie może, że oszustwa sądowe nie podlegają żadnej kontroli i możliwości realnego nadzoru. Chyba, że faktycznie mamy bolszewizm.

 

 

Polska nie jest państwem prawa, organy władzy publicznej nie działają na podstawie i w granicach prawa. Państwo nie funkcjonuje.

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

 

Dyspozycyjna Sylwia Zierkiewicz, II Kp 51/18, uprawia poplecznictwo. Żądam wyłączenia zbrodniarzy.

Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie uporczywego nękania i wymuszeń rozbójniczych przez pełnomocników FM „Ligęza” Sp. z o.o. wspólnie i w porozumieniu z istotami parodiującymi sędziów jeleniogórskich dotyczy bieżących spraw, dotyczy trwających represji. Nie dotyczy spraw zaszłych czy innych. Uporczywe nękanie i wymuszenia rozbójnicze są w toku. Bolszewiccy nękacze stosujący wymuszenia rozbójnicze nie mogą być sędzią we własnej sprawie, nie mogą oceniać, czy mnie nękają. A że nękają, świadczą fakty i brak uzasadnienia, podstaw prawnych. To tak, jakby złodziej osądzał zażalenie okradzionego przez niego lub gwałciciel wyrokował w sprawie swojego gwałtu.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze – Sylwia Bańka-Mrozewska, Beata Glazar, Alicja Izydorczyk, podważyły autorytet Sądu Najwyższego i ośmieszyły Sędziów Sądu Najwyższego – Jacka Gudowskiego, Teresę Bielską-Sobkowicz, Zbigniewa Strus.

W postanowieniu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie II Cz 675/17, wymienione sędziny wypaczyły uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06 i podważyły rozstrzygnięte przez Sąd Najwyższy zagadnienie prawne zasadami dyspozycyjności. Wyżej postawiły autonomię praw prywatnych wierzyciela, od wykładni Sędziów Sądu Najwyższego.

Jedenaście lat prowadzenia prostych, logicznych postępowań egzekucyjnych, to nie jest wina zawiłości sprawy, czy pomyłki. To jest złośliwość, wola upokorzenia „dłużnika”, obstrukcja, uporczywe nękanie i wymuszenia rozbójnicze. To są umyślne nadużycia władzy i niedopełnienie obowiązków służbowych, powolna eksterminacja polskiej rodziny.

Skoro sądy małopolskie (Sąd Rejonowy w Bochni - I Co 563/05, I Co 508/06 i Sąd Okręgowy w Tarnowie), rozwiewając wątpliwości zagadnieniem prawnym SN III CZP 23/06, rozstrzygnęły bliźniaczą egzekucję w czternaście miesięcy, a sądy warmińsko-mazurskie (Sąd Rejonowy w Ostródzie – I Co 2801/12 i Sąd Okręgowy w Elblągu – I Cz 94/13), mając już wykładnię prawa, rozstrzygnęły sprawę jednoznacznie w dwa miesiące, to czym jest jedenaście lat przewlekłości, uporczywego nękania i wymuszeń rozbójniczych prowadzonych przez sędziów jeleniogórskich nadużywających niezawisłości? Jest najgorszego kalibru zbrodnią.

 

Tytuł wykonawczy w przedmiotowej sprawie, zapadł dnia 3 września 2008 r., sygn. akt I C 1062/08. Wyrokowi temu nadano klauzulę natychmiastowej wykonalności. Postępowanie egzekucyjne prowadzono w dwóch etapach. Najpierw sygn. akt I Co 3259/08 przez osiem lat nakładano grzywny o łącznej wysokości 27.100 zł, które zamieniono na 180 dni aresztu. Grzywien nie zapłacono, a aresztu nie wykonano, bo wierzyciel zaniechał ukarania dłużnika. W 2015 roku wierzyciel złożył ponowny wniosek o… wezwanie dłużnika do wykonania czynności, który z nadużyciem autonomii praw prywatnych, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze przeksięgował na sygn. akt I Co 441/16 i zakwalifikował vide w trybie art. 1050 k.p.c. Sprawa, która toczy się z rozdwojeniem jaźni, trwa jedenaście lat i nie jest wbrew prawu(uchwały Sądu Najwyższego III CZP 23/06)rozstrzygnięta i zakończona.Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego.

 

·        Lustrzana sprawa w sądach małopolskich (Sąd Rejonowy w Bochni - I Co 563/05, I Co 508/06 i Sąd Okręgowy w Tarnowie) trwała od 25 listopada 2005 r. do 15.01.2007 r., czyli czternaście miesięcy i została merytorycznie, rzetelnie, w oparciu o właściwe przepisy prawa (art. 1049 k.p.c.) zakończona.

Sąd Okręgowy w Tarnowie po podjęciu uchwały przez Sąd Najwyższy (III CZP 23/06) postanowieniem z dnia 29.09.2006 r. uchylił postępowanie Sadu Rejonowego w Bochni (I Co 563/05) i sprawę przekazał temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bochni z dnia 15 stycznia 2007 r. postępowanie w sprawie o sygn. akt I Co 508.06 (poprzednia sygnatura – I Co 563/05) zostało umorzone z uwagi na wykonanie przez dłużniczkę ciążącego na niej obowiązku i opublikowanie w trybie art. 1049 k.p.c. stosownego oświadczenia…

W ten sposób zmaterializowało się roszczenie wierzyciela we właściwym przepisie egzekucyjnym, jedynie słusznym trybie art. 1049 k.p.c. przewidzianym dla egzekucji czynności zastępowalnych. Zmaterializowało się dzięki powadze Sądu Okręgowego w Tarnowie, który wobec powstałych poważnych wątpliwości skierował zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy oraz dzięki pokorze Sądu Rejonowego w Bochni, który po otrzymaniu wykładni z Sądów wyższych instancji, iż błędnie zakwalifikował czynność zawartą w tytule wykonawczym do kategorii czynności niezastępowalnych, zaszeregowaną w przepisie art. 1050 k.p.c., rozstrzygnął sprawę zgodnie z zasadą dyspozycyjności w trybie art. 1049 k.p.c.

Sprawa trwała czternaście miesięcy, została definitywnie i jednoznacznie rozstrzygnięta, w oparciu o wszechstronnie, wyczerpująco zabrany materiał dowodowy.

 

·        Lustrzana sprawa w sądach warmińsko-mazurskich (Sąd Rejonowy w Ostródzie – I Co 2801/12 i Sąd Okręgowy w Elblągu – I Cz 94/13) trwała od 14 stycznia 2013 r. do 27.03.2013 r., czyli dwa miesiące i została merytorycznie, rzetelnie, w oparciu o właściwe przepisy prawa zakończona.

Sędziowie godnie sprawujący swój urząd, mając jednoznaczną wykładnię prawa, orzekli krótko i na temat, nie krzywdząc skarbu państwa i interesu społecznego. W dwa miesiące zakończyli egzekucję.

 

Prawo jeleniogórskie

W dniu 8 grudnia 2015 roku (data wystawienia 26 listopada 2015 r.), głodny radca prawny FM „Ligęza Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, złożył do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze ponowny wniosek o wezwanie „dłużnika” do wykonania czynności zastępowalnej w trybie art. 1049 k.p.c. Wniosek opatrzony został sygn. akt I Co 3259/08…

W pierwszej dekadzie 2016 roku, pozorni sędziowie SR, nadużywając zasady dyspozycyjności (autonomii praw prywatnych), przeksięgowali wniosek wierzyciela w dwóch etapach na sygn. akt I Co 3752/15, I Co 441/16 i zakwalifikowali go jako wniosek o wszczęcie egzekucji, o upokorzenie „dłużnika” w trybie art. 1050 k.p.c…

W dniu 9 listopada 2016 roku, analfabeta Paweł Woźniak, kreując się na sędziego SR, postanowił w sprawie I Co 441/16 wezwać prześladowanego „Nila” do wykonania czynności zawartej w tytule wykonawczym I C 1062/08, w trybie niedopuszczalnego przepisu art. 1050 k.p.c. Że analfabeta, świadczą bliźniacze orzeczenia i niemoc objaśnienia fundamentalnej kwestii prawnej…

W dniu 25 kwietnia 2017 roku, damy lub wieśniaczki z SO: Beata Kostaś, Beata Glazar i Alicja Izydorczyk, postanowieniem II Cz 233/17 oddaliły zażalenie na wymuszenia rozbójnicze Pawła Woźniaka. Że to drugie, czyli wieśniaczki, świadczy nieumiejętność czytania ze zrozumieniem uchwały SN III CZP 23/06 i stosowanie reliktowego przepisu, przewidzianego awaryjnie dla czynności niezastępowalnych…

W dniu 5 czerwca 2017 roku, SSR Paweł Siwek, z naruszeniem prawa procesowego, postanowieniem I Co 441/16 nałożył na żołnierza wyklętego 2.000 zł grzywny, zamieniając ją na pięć dni aresztu w razie niezapłacenia. Haraczu nie zapłacono, a o areszcie zapomniano…

W dniu 28 września 2017 roku, skorumpowane sędziny SO: Sylwia Bańka-Mrozewska, Beata Glazar i Alicja Izydorczyk, mając w czterech literach uchwałę SN III CZP 23/06,.na zlecenie bezpieki lub cierpiąc zespołowo na chorobę downa, oddaliły postanowieniem II Cz 675/17 zażalenie na wydane niezgodne z prawem orzeczenie o grzywnie. Że niezgodne z prawem, świadczy niezastosowanie bezpodstawnego aresztu. Orzekły z rozdwojeniem jaźni…

Obstrukcja trwa, choć nie ma ku temu potrzeby. Są narzędzia prawne do zmaterializowania roszczenia procesowego i załatwienia sprawy, umorzenia postępowania. Są narzędzia, jest droga prawna, ale nie ma woli. Jest prawo Stalina. Przewlekłość, uporczywe nękanie i wymuszenia rozbójnicze trwają.

 

Zadaję pytania:

·        Kiedy ustosunkujecie się do zarzutu braku odpowiedzi na fundamentalne zagadnienie prawne? Zarzutu naruszenia obowiązującego porządku prawnego, nie szanowania konstytucyjnej zasady równości obywatela wobec prawa?

·        Jaką zawiłość w sprawie widzicie? Czemu nie zwrócicie się do lekarza?

·        Co stoi na przeszkodzie, żeby postąpić tak, jak postąpiły sądy małopolskie i sądy warmińsko-mazurskie?

·        Kiedy zakończycie ten cyrk?

Żądam kategorycznie udzielenia odpowiedzi na te pytania.

 

Wy nie jesteście sędziami, tylko cyborgami bez uczuć. To nie jest jednostkowy przypadek, wypadek przy pracy, to jest chora mentalność, państwo w państwie. Odpowiecie za te zbrodnie jeszcze za życia. Zbrodnie, bo popełniane w majestacie prawa, deprawując i gwałcąc najwyższe wartości, uosobienie sprawiedliwości. To, że działacie w zorganizowanej grupie przestępczej, nie znaczy, że układ was obroni, korupcja nigdy nie jest pasem bezpieczeństwa. Im dłużej będziecie mnie upokarzać i eksterminować moją rodzinę, tym srodze odpowiecie. Odpowiedział Hitler, odpowiedział Ceausescu, odpowiedział Miloszević, odpowiedział Husajn, odpowiedział Kaddafi, odpowiedział Osama bin Laden, odpowiecie i wy.

Grzegorz Niedźwiecki, ul/ Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra

KOMENTARZE

 • "POlska nie jest państwem prawa"...
  aleś Pan zrobił odkrycie.
 • @Jan Paweł 18:40:57
  sędziowie nie mają sumienia
 • Pozbawić majątku do czwartego pokolenia
  Za kradzież 50 zł usunęli sędziego z zawodu, to co powinni zrobić z sędziami za kradzież 11 lat życia i zbrodnie z Art. 296. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym
 • Hans Frank
  Ziobro (Generalna Gubernia) usprawni działania Sonderdienst
 • Mataczą, umaczani wszyscy i mafijnie łeb ukręcają w d... mając prawo. Stosują prawo siły.
  Tzw. sędziowie nie mają sumienia, nie kierują się etyką, oczywistymi faktami, prawdą materialną, ustaleniami faktycznymi zdarzeń i normami prawa. Wydają dowolne wyroki, na zlecenie, polityczne. Uprawomocniają zbrodnie i nie podlegają żadnej kontroli, żadnej odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej. Hańbią temidą, godność funkcjonariusza, bez skrupułów gwałcą prawa człowieka. Nawet opinii publicznej się nie boją. Nadużywają władzy, pieczątek i swobody decyzji. Mają uprawnienia nadludzi i w obstawie ZOMO. Są zwyrodnialcami gorszymi od bezpieki, od tych co bezpodstawnie internują. Sędziowie i prokuratorzy to zorganizowana grupa przestępcza i kto ma ich rozliczyć? Biorą (i to sowite) pieniądze za odwrotne spełnianie roli. Odwoływanie się nie ma sensu, mija się z celem, bo prawo procesowe ustalają oni. Sami siebie oceniają i kopa dają pokrzywdzonym. Skorumpowane szuje nadrzędne uprawiają poplecznictwo. W żywe oczy i wbrew ustalonemu porządkowi prawnemu, zaklepują oszustwa sądowe i zamykają drogę sądową do obrony, do naprawienia szkód. To nie są ludzie. To są socjopaci, zwyrodnialcy, mordercy. Należy namierzać ich dane, adresy, majątki, przyjdzie czas, że dokona się rewolucja. Że będzie taki Erdogan i pozamyka 99% patologicznych bestii do więzienia. Każdy złoczyńca źle skończy.
 • PARTIĘ POLSKĄ NALEŻY ZAKŁADAĆ...
  http://natemat.pl/159787,zaloz-sobie-swoja-wlasna-mala-partie-polityczna-krotki-poradnik-w-7-miu-krokach
 • Adam Gierk jest za krótki
  W związku ze sztampową odpowiedzią pana prok. ADAM GIERK i w imieniu PROKURATORA GENERALNEGO podnoszę i przypominam ponownie, jak w konkluzji poniższej
  KONKLUZJA :::
  WNOSZĘ i proszę kancelarię TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO o wydanie informacji publicznej , czy zawisł przed TK wniosek z art. 63 K. RP i w zakresie wzruszenia monopolu niektórych osób z korporacji prawniczych dopuszczanych przez obywateli do reprezentowania ich spraw w organach sądowych. A w szczególe o ograniczenie owej monopolistycznej-obligatoryjnej pomocy prawnej, jedynie do spraw w których KAŻDY obywatel ma obowiązek - OBLIG TZW. przymusu adwokackiego- np. w kasacjach, skargach konstytucyjnych.
  PIECZONKA TADEUSZ - 724866256

  i dalej,
  JEŚLI taki wniosek zawisł wobec łamania art. 63 Konstytucji RP.
  CZY Prokuratorowi Generalnemu znana jest zawisła sprawa z zakresu obowiązywania art. 63 Konstytucji RP i w kierunku ograniczenia art. 87 kpc JEDYNIE do wydawania pełnomocnictw -plenipotencji-mandatu wszystkim = KAŻDY obywatelom z art. 63 K. RP , bez względu na wykształcenie prawne i bez względu na uczestniczenie w korporacjach radcowskich i adwokackich-które zmonopolizowały ten obszar pomocy prawnej. WBREW treści ART 63 K.RP. problem POWYŻSZY wyostrza również zapis z art. 87 kpc, gdzie nie prawnik, ale z bliskiej rodziny ma prawo w takiej roli pełnomocnika występować.
  A co dalej, KAŻE ZWRÓCIĆ UWAGĘ, na zawężającą się ilość tak zwanej pomocy prawnej dla UBOGICH, kiedy SĄDY polskie odmawiają takiej pomocy prawnej, a równocześnie oddalają wnioski z art. 90-91kpk, czy art. 61-63 kpc, czy art. 8kpc.
  p.s.
  WYDAJE SIĘ też , że pan prok. ADAM GIERK " jest za krótki" do oceny tego zagadnienia , a już na pewno w formule , w jakiej to czyni obecnie .

  pieczonka tadeusz - 724866256


  DYWAGACJE NAD KAŻDYM OBYWATELEM z art. 63 K.RP i ART. 87 kpc + TK, LEX-KAZUS Grzegorz Niedźwiecki..eml
  Temat:
  DYWAGACJE NAD KAŻDYM OBYWATELEM z art. 63 K.RP i ART. 87 kpc + TK, LEX-KAZUS Grzegorz Niedźwiecki.
  Nadawca:
  "TADEUSZ PIECZONKA"
  Data:
  2018-01-17 22:40
  Adresat:
  Grzegorz Niedźwiecki , dariusz.zawistowski@sn.pl, PO Wrocław Dział Nadzoru , SKARGI@MS.GOV.PL, biuro.podawcze@pk.gov.pl , RPO , hfhr@hfhrpol.waw.pl , amnesty@amnesty.org.pl, JANUSZTRZCIŃSKI+STANISlawDĄBROWSKI+LechGARDOCKIprzedBRYDŻEMwNIEdzielnyPO-ranekKRS+CZUMA-senior , ppsek , sekretariat.prezesa@wroclaw.sa.gov.pl, ZBIGNIEW.ZIOBRO@MS.gov.pl, jacek.przygucki@ms.gov.pl, k.kocuj@zlotoryja.sr.gov.pl, administracyjny@wroclaw-krzyki.sr.gov.pl, LUKASZ.PIEBIAK@MS.GOV.PL, Marek.Tejchman@infor.pl, Krzysztof.Jedlak@infor.pl, barbara.kasprzycka@infor.pl, mateusz.morawiecki@kprm.gov.pl, rzecznik@krs.gov.pl, kontakt24@tvn.pl, w.cywilny.odw@jelenia-gora.so.gov.pl, tomasz.skowron@jelenia-gora.so.gov.pl, wojcik@trybunal.gov.pl, zolotar@trybunal.gov.pl, orlinski@trybunal.gov.pl, a.wypych@prawo.univ.gda.pl, letowska@it.com.pl, Safjan Marek

  szanowny pan z TK = orlinski@trybunal.gov.pl
  http://trybunal.gov.pl/o-trybunale/kancelaria-i-biuro-sluzby-prawnej/
  W spRawach rozpoznawanych merytorycznie przez Trybunał Konstytucyjny informacji udzielają pracownicy Biura Służby Prawnej pod nr. tel. 22 657 45 34
  PROSZĘ poprawić literówkę w słowie = W spRawach

  szanowny pan
  PREZES SA we WROCŁAWIU
  SSAdel. KONRAD WYTRYKOWSKI,
  z satysfakcją odnotowuję pana odpowiedź ws. lex-kazus GRZEGORZ NIEDŹWIECKI .
  NIESTETY,
  w mojej ocenie, odpowiedź zminimalizowaną do zagadnienia formalnego i nawet trzeciorzędnego, nie warta Pana podpisu i w kontekście umocowania SĄDU APELACYJNEGO/ rola , zadania , cele i misja/ - BEZ URAZY.
  W której odpowiedzi w jedynym zdaniu umieścił Pan passus = "... informuję, że obydwie sprawy[ IIK 467/07 SR w JELENIEJ GÓRZE i IC 1062/08 SO tamże] nie dotyczą Pana osoby i są już prawomocnie zakończone".
  JEŻELI osobiście biedził się Pan nad taką odpowiedzią , to osobliwie-osobiście współczuję / sobie też /, a gdyby był inny autor takiego stanowiska , które Pan jedynie podpisał mechanicznie, to polecam inne widzenie tej kwestii. O czym zresztą wiem, bo ją podkreślałem w stosownych wystąpieniach, że nie jestem , jako nie prawnik MONOPOLISTA umocowany z art. 87 kpc.

  AD MERITUM :::
  ZAKŁADAJĄC,
  że możliwy jest stosowny namysł, dywagacje i intelektualny spór;;; nawet koryfeuszy.
  ART. 63 Konstytucji RP w zdaniu I-wszym stanowi o WNIOSKACH, skargach, petycjach [ chyba również pisemnych] do ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ, które może składać KAŻDY , bądź z poruczenia [ mandat] osoby zainteresowanej-jej dotyczącej.
  BEZ wątpienia można uważać wszystkie polskie sądy za takie organy, jak również KRS, MS, PG i RPO w zakresie omawianych TUTAJ spraw.
  BA
  nawet i PREMIER POLSKI jest konstytucyjnie umocowany , jak stanowi art. 191.1.1 K. RP .
  IDIOM " administracja publiczna" też dotyczy, zawiera w sobie znaczeniowo , potocznie, oficjalnie wymienione wyżej organy.

  POZOSTAJE zatem, przejść do zdania II-ego z art. 63 K. RP.
  KTÓRY zapis , jak w innych art. konstytucji odsyła do jakiejś-JAKIŚ [ być może] ustaw , równolegle z zapisem art. 8.2 K. RP o bezpośrednim stosowaniu zapisu z art. 63 K. RP- zdanie I-wsze;;; ale też odsyła do ustaw.
  W omawianych tutaj sprawach sądowych mniemać należy, że taką ustawą-mi są zapisy kodeksów , organizujące tryb, postępowanie i regulacje szczególne w tych - swoich zakresach.
  DOMNIEMAĆ zatem można ,
  że kodeks postępowania cywilnego w swoich zapisach szczegółowych, jak w art. 8 kpc, art. 61-63 kpc, oraz art. 87 kpc [ również, jak w art. 90 i 91 kpk + regulacje w sądach administracyjnych i ds. wykroczeń] zabezpieczają-określają delegację z art. 63 K. RP zdanie II-ie.
  SKORO ustawodawca w PRL-u / do 1989 r./ i dalej do 2015r. [ włącznie z nową konstytucją z 2 kwietnia1997r+vacatio legis] i również po 2015 r.- do dzisiaj/2018r. zachował takie " uprzywilejowanie" KAŻDEGO obywatela. Słowo KAŻDY obywatel z polskiej konstytucji i w niej upoważniony konstytucyjnie + odesłanie do USTAWY- liczba pojedyncza, może być "obywatelem zbiorowym" i w postaci owych NGO-ORGANIZACJI poprzez swojego umocowanego przedstawiciela.
  MOŻE to być również indywidualny obywatel, uMOCOWANY z imienia i z nazwiska przez osobę zainteresowaną, której sprawa zawisła dotyczy.
  POJAWIA SIĘ ZATEM , „za zakrętem", swoista dyskryminacja KAŻDEGO obywatela. OBYWATEL ZBIOROWY może bez przeszkód?!;;; o ile pan SSO KONRAD WYTRYKOWSKI pozwoli- choćby z art. 90_91 kpk [ temat sam w sobie + art. 61-63 kpc, o czym ewidentnie przekonała się pani JOLANTA BRZOZOWSKA - rodaczka ZBIGNIEWA ZIOBRY];;; pomagać obywatelowi GRZEGORZOWI NIEDŹWIECKIEMU- za jego zgodą, na wyraźne życzenie. Jednakże już art. 87 kpc OGRANICZA niekonstytucyjnie owo pojęcie KAŻDY, zawężając specyficznie, zwyczajowo, i w końcu kodeksowo konstytucyjną prerogatywę KAŻDEGO obywatela.
  Póki co, słowo KAŻDY nie znaczy NIEkażdy. SPRAWY rozwodowe małżonków [ sąd rodzinny] raczej nie są delegowane na OBYWATELA ZBIOROWEGO- z istoty rzecz, chociaż i bez adwokata mogą się obyć.
  ALE w art. 87 kpc, w celu korporacyjnych interesów i zapewnienia monopolu adwokatom, radcom prawnym, niekiedy profesorom prawa w postępowaniach kasacyjnych KAŻDY, nie jest KAŻDY.
  Czy TAKIE stanowisko jest sofistyką, a może falandyzacją prawa???
  Zapewne NIE, kiedy uznać genezę owego zapisu z art. 63 K. RP, no i wcześniejszych - jakby be, że to obywatel zainteresowany deleguje w swoim imieniu owego KAŻDEGO, o ile nie chce osobiście występować, albo we współdziałaniu zaufanej-zdolniejszej, sprawniejszej osoby albo będąc za granicą w pracy, albo kiedy sąd powszechny odmówi pomocy prawnej dla ubogich itp. - ludzkie, życiowe okoliczności.
  SKORO zatem WEDLE nienazwanej USTAWY z art. 63 KONSTYTUCJI RP KAŻDY może stawać bezpośrednio przed sądem, to również zasadnym jest-byłoby DELEGOWANIE przez KAŻDEGO takich praw na innych i po uważaniu.

  KONKLUZJA:::
  WNOSZĘ i proszę kancelarię TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO o wydanie informacji publicznej, czy zawisł przed TK wniosek z art. 63 K. RP i w zakresie wzruszenia monopolu niektórych osób z korporacji prawniczych dopuszczanych przez obywateli do reprezentowania ich spraw w organach sądowych. A w szczególe o ograniczenie owej monopolistycznej-obligatoryjnej pomocy prawnej, jedynie do spraw w których KAŻDY obywatel ma obowiązek - OBLIG Tzw. przymusu adwokackiego- np. w kasacjach, skargach konstytucyjnych.
  PIECZONKA TADEUSZ - 724866256

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031