Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
228 postów 97 komentarzy

Do rąk własnych Zbigniewa Ziobro

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Bezczynność w tej sprawie będzie powielaniem działań stalinowskiej bezpieki, która tak właśnie mafijnie skazywała Generała Augusta Emila Fieldorfa i Rotmistrza Witolda Pileckiego na śmierć.

 

 


Jelenia Góra, dnia 6 marca 2018 r.


Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Do rąk własnych

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny

 

Dotyczy: DPA – V – 054 – 190/18,

Numer UNP: 180223 - 01841

Skarga

Na bezczynność

 

Kłamstwem jest, że Ministerstwo Sprawiedliwości nic nie może, że nie ma kompetencji. Że sądy są niezawisłe i zarzuty orzekania niezgodnie z literą prawa należy wnosić w toku postępowania, że od tego jest kontrola instancyjna. Niezawisłość i właściwość miejscowa się nie sprawdziła. To jest przywilej argument do korupcji i kradzieży. Glejt na bezkarność w sytuacji bandyckich orzeczeń, bo koneksje zawodowe i koleżeńskie uprawomocnią wspólnie i w porozumieniu bolszewickie zbrodnie, żeby zamknąć drogę procesową prawa do obrony, a prokurator odmówi wszczęcia śledztwa i jeszcze będzie szukał wbrew logice, prawu i okolicznościom haków na poszkodowanego. To jest poplecznictwo i tuszowanie przestępstw. Powinni zapłacić za lizingowanie cudzego narzędzia pracy, komputera TN.

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Witold Cieśla dużo może i powinien zastopować tą patologię, a nie brać współudział w ewidentnych oszustwach sądowych. Ma obowiązek w myśl art. 304 k.p.k. zawiadomić CBA i najwyższe organy ścigania o przestępstwie nadużyć przestępców w togach. Każdy przyzwoity człowiek musi protestować.

Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny to jedna i ta sama osoba.

Bezczynność w tej sprawie będzie powielaniem działań stalinowskiej bezpieki, która tak właśnie mafijnie skazywała Generała Augusta Emila Fieldorfa i Rotmistrza Witolda Pileckiego na śmierć.

//grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Niezawis%C5%82e-niedopatrzenie.pdf

To jest sabotowanie nowych ustaw i reformy wymiaru sprawiedliwości.

 

 


 

 

 


KOMENTARZE

 • Dotyczy : Ukrywania bezprawia pod pozorem niezawisłości
  Co to jest ? Dotyczy: SOHAW2/30030?3495

  Dotarło ? Dotyczy i słowny opis FAKTU czy FAKTÓW

  Sygnatury
  po to wymyślone są żeby ukrywać meritum sedno i sens sprawy
 • Do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze za posrednictwem IPN
  Jelenia Góra, dnia 6 marca 2018
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
  ul. Działkowicza 19
  58-506 Jelenia Góra
  PESEL 61072301251

  Międzynarodowy Trybunał Karny
  w Hadze
  za pośrednictwem
  INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
  Główna Komisja Ścigania Zbrodni
  przeciwko Narodowi Polskiemu

  Dotyczy: Ko 96.2018

  Stanowisko

  To jest ciągłość zbrodni komunistycznych, zbrodni nazistowskich oraz zbrodni przeciwko ludzkości. Ustrój bolszewicki się nie skończył w Polsce po 89’. Nie regułki i normy o tym stanowią i świadczą, tylko fakty.
  To są gorsze zbrodnie niż faszystowskie, bo świadomie wypaczające ustrój Polski i godzące w autorytet państwa, władzy sądowniczej i prokuratorskiej. To są nadużycia władzy, umyślnie eksterminujące naród polski i wyrządzające znaczne szkody w obrocie gospodarczym. To jest nie działanie w oparciu o obowiązujące prawo i fakty, tylko o zasadę „władza, władza über alles”.
  To są umyślne represje, wymuszenia rozbójnicze, ze świadomością bezkarności w obliczu koneksji i skorumpowanego do gruntu państwa w państwie, gorszego jak w Turcji. To są molestowania psychiczne i materialne pokroju Josefa Fritzla. Mogą sobie na to pozwolić, bo układ socjopatów piramidalnie się wspiera.
  To są zbrodnie jak w Auschwitz, a nawet gorsze, bo w majestacie prawa.
  Kim trzeba być, żeby sprawę, którą etyczni funkcjonariusze rozstrzygają w dwa miesiące, prowadzi się obstrukcyjnie przez jedenaście lat? Najgorszego kalibru zbrodniarzem.
  Wątek postępowania egzekucyjnego I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16) należy przekazać do Sądu Okręgowego w Elblągu lub Tarnowie, a za pokłosie wyroku bez przyczyny II K 467/07 zbrodniczy funkcjonariusze powinni odpowiedzieć przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze.
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

  Główne przestępstwa, jakich dopuścili się cyniczni funkcjonariusze:
  Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza
  Art. 270. Fałszerstwo dokumentu
  Art. 271. Poświadczenie nieprawdy
  Art. 273. Użycie poświadczenia nieprawdy
  Art. 236. Zatajanie dowodów niewinności
  Art. 239. Poplecznictwo
  Art. 286. Oszustwo
  Art. 190. Groźba karalna
  Art. 190a. Uporczywe nękanie – stalking
  Art. 246. Znęcanie się funkcjonariusza w celu uzyskania oświadczenia
  Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia
  Art. 282. Wymuszenie rozbójnicze
  Art. 207. Znęcanie się
  Art. 118. Eksterminacja
  Art. 119. Dyskryminacja
  Art. 151. Namowa i pomoc do samobójstwa
  Art. 156. Ciężki uszczerbek na zdrowiu
  Art. 157. Inne uszkodzenie ciała – średni i lekki uszczerbek na zdrowiu
  Art. 160. Narażenie na niebezpieczeństwo
  Art. 162. Nieudzielenie pomocy
  Art. 189. Pozbawienie człowieka wolności
  Art. 296. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym

  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
 • Do Rzecznika Dyscyplinarnego
  Jelenia Góra, dnia 7 marca 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
  ul. Działkowicza 19
  58-506 Jelenia Góra

  Rzecznik Dyscyplinarny
  za pośrednictwem
  SSO Andrzej Żuk
  Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego
  Były Prezes Sądu Rejonowego

  Stanowisko

  W odpowiedzi na pismo z dnia 28 lutego 2018 r., L. dz. K 1164-4/18, uprzejmie informuję, co następuje i proszę o szacunek. Stanowisko doręczam przez ePUAP i pocztą elektroniczną.

  Zgodnie ze wskazówkami Sądu Najwyższego odnośnie art. 114 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. nr 2018, poz. 23) składam skargę na Sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze – Sylwię Bańkę-Mrozewską, Beatę Glazar, Alicję Izydorczyk, które pogwałciły autorytet Sędziów Sądu Najwyższego – Jacka Gudowskiego, Teresę Bielską-Sobkowicz, Zbigniewa Strus fałszując uchwałę SN z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06 i wnoszę o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów wydających orzeczenia niezgodne z prawem.

  Należy wznowić postępowania:
  • II S 22/17 odrzucające skargę na przewlekłość postępowania egzekucyjnego I Co 441/16 oraz
  • II Cz 675/17 niezasadnie oddalające zażalenie na bezpodstawną grzywnę 2.000 zł
  i skierować sędziów SO Sylwię Bańkę-Mrozewską, Beatę Glazar oraz Alicję Izydorczyk na badania psychologiczne, bo wydały przez roztargnienie niezgodne z prawem orzeczenie.

  Nie było i nie ma żadnych przeciwwskazań, żadnych podstaw prawnych, żadnej zawiłości sprawy, żeby nie rozstrzygnąć postępowania egzekucyjnego, zmaterializować roszczenie facere I C 1062/08 lub umorzyć postępowanie.

  1. W dwa miesiące należało i należy oddalić wniosek wierzyciela (jeśli wskazał niewłaściwy sposób egzekucji – vide Orzeczenie Sądu Okręgowego w Elblągu I Cz 94/13), a nie stosować jedenaście lat obstrukcję lub
  2. Uznać wniosek wierzyciela za właściwy (jeśli wskazał w trybie art. 1049 k.p.c. jako czynność zastępowalna – vide uchwała SN III CZP 23/06), a nie stosować jedenaście lat obstrukcję lub
  3. Skierować zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia przez pełen skład Sądu Najwyższego (jeśli się ma wątpliwości jak rozumieć zasady dyspozycyjności i podstawę egzekucji, czyli pkt. I. tytułu wykonawczego I C 1062/08 – vide Orzeczenie Sądu Okręgowego w Tarnowie). Sprawa potrwa czternaście miesięcy (albo krócej, bo SN odrzuci wniosek, każąc nauczyć się czytać ze zrozumieniem jednoznaczną, istniejącą w istocie wykładnię) i się definitywnie zakończy.

  To trzeba zakończyć zgodnie z prawem i zgodnie zasadami współżycia społecznego.

  W załączeniu:
  1. Niezawisłe niedopatrzenie
  2. Wniosek o wznowienie postępowania II Cz 675/17
  3. Wniosek o wznowienie postępowania II S 22/17

  Z poważaniem
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
 • Obstrukcja i przewlekłość
  Pokazujecie przez swoją przekorę, że dowody, przepisy , sumienie i życie człowieka nic dla was nie znaczą.
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Stalking-obstrukcja-pok%C5%82osie-niczego.pdf

  Art. 2. Przesłanki wniesienia skargi, pojęcie przewlekłości postępowania
  ________________________________________
  Dz.U.2018.0.75 t.j. - Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowany
  1. Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych i prawnych albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania).

  Kłania się art. 2, 7, 8, 30, 32, 40, 42 ust. 2, 45, 61 Konstytucji.

  Jelenia Góra, dnia 7 marca 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031