Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
228 postów 97 komentarzy

Tomasz Komenda bis

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ustawa o skardze powinna przyznawać sumę miliona złotych i obowiązek płacenia przez sędziów. Takich socjopatów, zwyrodnialców powinno się zamykać tam gdzie Miloševicia, albo izolować na 3644 dni w Gostyninie, to byście się nauczyli człowieczeństwa.

 

Jelenia Góra, dnia 27 kwietnia 2018 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

PESEL 61072301251

 

Sygn. akt I Co 441/16

Sąd właściwy

za pośrednictwem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

 

SKARGA

na przewlekłość postępowania przed Sądem

 

           Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 3 pkt. 7 ustawy z dn. 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki wnoszę o:

1.      stwierdzenie, że w postępowaniu przed SądemRejonowym wJeleniej Górzew sprawie pod sygnaturąI Co 441/16 przeciwkoGrzegorzowi Niedźwieckiemu doszło do przewlekłości postępowania.

2.      zasądzenie od Skarbu Państwakwoty 20.000,- PLN /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/na podstawie art. 12 ust. 4 w/w ustawy.

3.      Zasądzenie od Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze kosztów tego postępowania.

 

Uzasadnienie

 

Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego.

Sąd ma obowiązek rozpatrzyć sprawę co do istoty, wyjaśnić przyczyny zastoju i ustalić faktycznie winnego.

 

Postanowienie z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt II S 6/18 zostało wydane z naruszeniem art.2.2 o skardze orazkryteriów art. 9 ustawy o skardze… Skarga spełniała i spełnia wymogi określoneustawą (art. 2 ust. 1 i 2, art. 3 pkt. 5, art. 6 ust. 1 i 2 pkt. 2) ustawy).

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie musi być trzecią instancją, nie musi wyręczać strony pozwanej, od ich obowiązku. Musi jednak otrzymać odpowiedź na skargę, jaką wykładnią prawa oskarżony się kierował rozstrzygając zagadnienie prawne i przedstawić ją powodowi. Tego nie mamy.

Tylko gestapo zmuszało ludzi do poświadczenia nieprawdy i czynów niezgodnych z przepisami prawa karabinem, czy wyrywaniem paznokci.

Sędziowie Piotr Gregier, Alicja Izydorczyk, Urszula Wiewióra z oczywistych względów (są stroną) niedopełnili obowiązku i poświadczyli nieprawdę. Składanie zawiadomienia o przestępstwie mija się oczywiście z celem w tym skorumpowanym państwie. Może kiedyś staniecie przed prawdziwym sądem.

Ja nie uchylam się od obowiązku wykonania zobowiązania sądowego ujętego w tytule wykonawczym I C 1062/08, ale jeśli zostanę wezwany zgodnie z literą prawa. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wszczął egzekucję niezgodnie z przepisami prawa i nie ja mam obowiązek to udowodnić (choć udowodniłem –podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy), tylko dochodzący roszczenia. Ciężar dowodu się kłania.

Pomijając nawet zasady etyki, które są obce „sprawiedliwym”, nie ma winy z mojej strony w przewlekłości postępowania I Co 441/16 (wszczętego jako drugi etap 26 listopada 2015 r.). Proszę mnie zamknąć do więzienia, jeśli macie taki kaprys, ja zadeklarowałem się, że za areszt zapłacę. Zamknąć na 4, 4, 4, 4, 27, 27, 30, 86 dni jak Maksymiliana Marie Kolbe i posprzątać. Czemu dwa lata nie zamieniacie grzywny 2.000 zł na cztery dni aresztu? Ja chcę odpękać za „zło”, tak jak prawo to przewiduje.

Nie ja przewlekam postępowania. Kłania się zagadnienie, co było pierwsze, jako czy kura. Dylemat przyczynowo-skutkowy. Sąd Rejonowy zaniechał wyjaśnienia istoty rzeczy, rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego, a Sąd Okręgowy uprawia poplecznictwo. Kura była pierwsza. Najpierw trzeba wyleczyć przyczynę, będzie zdrowy skutek. Skutkiem przewlekłości jest niekierowanie się literą prawa. Żądam informacji od obstrukcyjnego sądu, jaką wykładnią prawa, w zgodzie z art. 32 konstytucji, kierował się nie oddalając wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji w postępowaniu I Co 3259/08, uznając w przeciwieństwie do moralnych sądów świadczenie niepieniężne jako czynność niezastępowalną? O dalszych naruszeniach zasady dyspozycyjności już nie wspomnę.

 

Żądam odpowiedzi od „demokratycznego” Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze:

Dlaczegosądy małopolskiedociekając istoty rzeczy rozstrzygnęły postępowanie egzekucyjne w czternaście miesięcy,sądy warmińsko-mazurskiemając już wykładnię prawa rozstrzygnęły bliźniacze postępowanie egzekucyjne w dwa miesiące, a sądy dolnośląskie tożsamą egzekucję nie chcą jedenasty rok rozstrzygnąć, nie uznającuchwały SN III CZP 23/06? Gdzie w tym wszystkim jest porządek prawny? Wnoszę o udzielenie odpowiedzi.

To są przytoczone okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie (art. 2.2 pkt. 2) ustawy). Wskazanie zasad ładu procesowego, jaki powinien obowiązywać wszystkich. Okoliczność, jakiej nie wykazała strona pozwana. Sąd Rejonowy nie usprawiedliwił prawnie swojej obstrukcji, swojego stanowiska (vide art. 2.2 ustawy - …rozstrzygniętych w niej zagadnień). Dopiero jak otrzyma legitymizacyjną odpowiedź Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, to będzie mógł powiedzieć, że wypełnił przesłanki art. 2.2 ustawy o skardze i merytorycznie orzec w kwestii zasadności, czy niezasadności przewlekłości postępowania egzekucyjnego. Sąd Okręgowy pomylił dawcę i biorcę. Na dzień dzisiejszy sprawa jest niedokończona, niejasna, sfuszerowana. Braki formalne ma Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, a Sąd Okręgowy… wiemy czym się kieruje.

Na długość tego postępowania ma wyłączny wpływ zachowanie, a raczej brak zachowania Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (por. art. 2 ust. 2 ustawy). Apatia, ignorancja i wchodzenie w rolę ustawodawcy. Obraza przepisów prawa procesowegoart. 1049 k.p.c. i zasad współżycia społecznego, działania organów państwa (art. 5 k.c., art. 2, 7, 83 konstytucji).

 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze naruszył przepisyustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w /…/ postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w szczególności:

 

·        Art. 1 ust. 2, który mówi: Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, gdy na skutekdziałania lub bezczynności sądu /…/ doszło do naruszenia prawa strony do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej, oraz

·        Art.. 2 ust. 2, który brzmi: Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie /…/ lub czynności podjętych przez sąd /…/ w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy egzekucyjnej albo innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego. Dokonując tej oceny, uwzględnia się łączny dotychczasowy czas postępowania od jego wszczęcia do chwili rozpoznania skargi, niezależnie od tego, na jakim etapie skarga została wniesiona, a także charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień

·        Art. 6. Elementy skargi

1. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.

2. Skarga powinna ponadto zawierać:

1) żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy;

2) przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie.

3. Skarga może zawierać żądanie wydania sądowi rozpoznającemu sprawę albo prokuratorowi prowadzącemu lub nadzorującemu postępowanie przygotowawcze zalecenia podjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynności oraz zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej, o której mowa w art. 12 rodzaje orzeczeń, przesłanki przyznania sumy pieniężnej ust. 4.

·        Art. 9. Odrzucenie skargi

1.      Skargę niespełniającą wymagań przewidzianych wart. 6elementy skargi ust. 2 sąd właściwy do jej rozpoznania odrzuca bez wzywania do uzupełnienia braków.

2.      Sąd odrzuca skargę wniesioną przez nieuprawnionego albo niedopuszczalną na podstawieart. 14przesłanki wystąpienia z ponowną skargą ust. 1.

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego spełniała i spełnia wymogi przewidziane w art. 6 elementy skargi ust. 2 pkt. 2) ustawy.

W związku z powyższym wnoszę jak w petitum, o uznanie skargi za zasadną i ukaranie winnych niewyjaśnienia istoty rzeczy, nierozstrzygnięcia zagadnienia prawnego, fundamentu egzekucji. To należy do obowiązków sądu.

Sąd orzeka w oparciu o trzy rzeczy,dowody, przepisy i sumienie

Etapy stosowania prawa

 1. Ustalenie stanu faktycznego, czyli zebranie materiału dowodowego o faktach, z którymi mają być wiązane skutki prawne;
 2. Odpowiedź na pytanie, czy i jakieprzepisy i ewentualnie zawarte w nich normy odnoszą się do ustalonego stanu faktycznego;
 3. Interpretacja obowiązujących przepisów prawnych w celu ustalenia znaczenia normy prawnej;
 4. Subsumpcja, czyli podciągnięcie ocenianego stanu faktycznego pod sformułowaną w wyniku wykładni normę prawną.
 5. Podjęciedecyzji lub wydanieorzeczenia sądowego.

 

Zważyć należy, iż postępowanie egzekucyjne prowadzi sąd (komornik), na wniosek wierzyciela, a nie dłużnik. Dłużnik nie ma wpływu na tok (stadia) postępowania i sposób prowadzenia egzekucji. Dłużnik nie hamuje postępowania. Sąd rozdaje karty.

Ja, jako Grzegorz Niedźwiecki, nie naruszam ustawy o skardze na przewlekłość postępowania (nie mnie ona dotyczy), nie blokuję możliwości pójścia do więzienia na pół roku. Oddam samochód, ale chcę w końcu godnie żyć, a nie dożywotnio być pozbawionym pracy za granicą i mieć zerwane więzi rodzinne. Sądy małopolskie i warmińsko-mazurskie rozstrzygnęły egzekucję rzeczowo, jednoznacznie w kilka, kilkanaście miesięcy, a sądy jeleniogórskie mają zatwardzenie jedenaście lat.

Sąd Rejonowy w Bochni, pouczony o błędach, dostosował się doorzeczeń sądów wyższych instancji i rozpatrzył postępowaniem I Co 508/06 wniosek wierzycielki we właściwym trybie, art. 1049 k.p.c., próbując wcześniej (I Co 563/05) tak jak sądy jeleniogórskie rozpatrzyć sprawę w niewłaściwym trybie art. 1050 k.p.c.

Wniosek natomiast wierzyciela z Ostródy wskazujący sposób egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c., nie zasługujący na uwzględnienie, Sąd Rejonowy w Ostródzie(I Co 2801/12)oddalił, a w dniu 28 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Elblągupostanowieniem I Cz 94/13 oddalił zażalenie wierzyciela z mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., przytaczając uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06. Można? Można, a nawet należy.

To są przytoczone okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie (art. 2.2 pkt. 2) ustawy). Wskazanie zasad ładu procesowego, jaki powinien obowiązywać wszystkich. Okoliczność, jakiej nie wykazała strona pozwana. Sąd Rejonowy nie usprawiedliwił prawnie swojej obstrukcji, swojego stanowiska (vide art. 2.2 ustawy - …rozstrzygniętych w niej zagadnień).

Wiecie czemu odrzucacie skargę na przewlekłość postępowania egzekucyjnego? Bo nadużywacie swobody, macie umaczane palce w tej obstrukcji. Nie powinniście w ogóle w tej sprawie orzekać, albo skarga powinna was dotyczyć. Nie uznajecie prawa, traktujecie Jelenią Górę jak enklawę.

 

Przytoczone okoliczności nie są ogólne, tylko szczególne. Mam prawo wiedzieć czym kieruje się Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, że nie potrafi tak jak sądy małopolskie i warmińsko-mazurskie rozstrzygnąć postępowania egzekucyjnego w dwa miesiące zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 roku, III CZP 23/06, w trybie art. 1049 k.p.c., tylko stosuje jedenaście lat reliktowy przepis art.1050 k.p.c., przewidziany w wyjątkowych wypadkach do egzekucji czynności niezastępowalnych? A może nie mam prawa do konkretów, może jestem przedmiotem? Sąd Rejonowy zaniechał rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego, wyjaśnienia istoty rzeczy, a Sąd Okręgowy zaniechał takich czynności jak Sąd Okręgowy w Tarnowie, czynności nadzorczych. Sąd Rejonowy podjął czynności wadliwie i trwa z uporem maniaka w błędzie, co skutkuje jedenastoletnią absencją w pracy skarżącego za granicą, bo musi być dyspozycyjny na wezwania sądu. Sąd Okręgowy ma w tym niestety niegodny współudział. To jest dyktatura, samowola i nadużycie władzy. Pytacie w którym miejscu doszło do uchybienia? Proszę zajrzeć do akt sprawy I Co 3259/08 (vide art. 2.2 ustawy o skardze - …Dokonując tej oceny, uwzględnia się łączny dotychczasowy czas postępowania od jego wszczęcia do chwili rozpoznania skargi, niezależnie od tego, na jakim etapie skarga została wniesiona) i stwierdzić w którym dniu Sąd Rejonowy popełnił błąd subsumcji uznając wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. o wszczęcie egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. za zasługujący na uwzględnienie. Potem proszę zajrzeć do postępowania kolegów w sprawie II Cz 675/17, którzy orzekli z rozdwojeniem jaźni. Potem proszę zajrzeć do postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 9 listopada 2016 r. wzywającego dłużnika do wykonania czynności „niezastępowalnej”, mylnie interpretując wniosek wierzyciela z dnia 26 listopada 2015 r., wypaczając zasady dyspozycyjności. Gdzie błędy? Od 6 maja 2008 r. na każdym kroku. Macie chorą zasadę. Jak się da ciała, to się powiela fałsz, bo kłamstwa to wasze credo i kłamstwa zmieniać nie wolno…

 

Te przytoczone okoliczności uzasadniają żądanie uznania skargi na przewlekłość za zasadną. Chyba, że Jelenia Góra wykaże się odmienną wykładnią prawa. Tą kwestię trzeba wyjaśnić (por. art. 2.2 ustawy o skardze). Proszę korzystać z takich norm prawnych jakie pozwalają sądowi na realizację barbarzyństwa, ale nie przewlekać upokarzania i tortur w nieskończoność. Zgodnie z Art. 40.KonstytucjiNikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych. Równie dobrze mogliście napisać, że przewlekłość jest wyłącznie z mojej winy, bo nie kupiłem sędziom papieru i tuszu do drukarki, albo że nie rozstrzygnąłem istoty sprawy za nich w toku postępowania. Że jestem winny braku oględzin i nie wykonania etapów stosowania prawa. Jutro napiszecie, że mam umyć wszystkim sędziom auta, bo jak nie to zrobicie strajk.

 

Na koniec dodam, ze czym innym jest ustawa o skardze na przewlekłość postępowania, a czym innym postępowanie egzekucyjne w trybie kodeksu postępowania cywilnego. Przepisy szczególne o egzekucji jasno precyzują sankcje i nie można wychodzić poza te ramy, a tym bardziej podwójnie karać (ne bis in idem). I Odwrotnie. W ustawie o skardze na przewlekłość postępowania nie ma zapisu, że sankcje egzekucyjne wiążą sąd w postępowaniu o skardze na przewlekłość (tak jak w art. 11 k.p.c.). Retoryka i dowolność nie jest literą prawa. Gdyby prawo dopuszczało taką możliwość, to sąd korzystając z niezawisłości i koneksji mógłby orzekać i uprawomocniać wszelkie widzi mi się w trybie art. 1050 k.p.c. i mielibyśmy stale powtórkę Tomasza Komendy. Sąd ma obowiązek w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Każdej instancji i na każdym etapie postępowania.

Ustawa o skardze na przewlekłość postępowania powinna przyznawać sumę pieniężną w wysokości do miliona złotych i obowiązek płacenia jej przez pseudo sędziów. Takich socjopatów, zwyrodnialców powinno się zamykać tam gdzie Miloševicia, albo izolować na 3644 dni w Gostyninie, to byście się szybko nauczyli człowieczeństwa. Będziecie kiedyś jeść kamienie i żebrać żeby dzieci wyżywić, chociaż wam tego nie życzę, bo mam inny system wartości. Nie jestem hieną, nie syci mnie czyjeś cierpienie.

Przewlekłość jest skutkiem przyczyny.

//grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Stalking-obstrukcja-pok%C5%82osie-niczego.pdf

 

W załączeniu:

·        Kukułcze jajo.

·        Niesprawny sąd.

·        Wykazanie orzekania przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w tej materii niezgodnie z przepisami prawa.

 

Otrzymują:

1.      Adresat.

2.      Minister Sprawiedliwości z wnioskiem odwołania Dariusza Klisia z funkcji Prezesa Sadu Okręgowego, bo nie spełnia kryteriów usprawnienia sądu.

3.      I inni

KOMENTARZE

 • Każdy urzędnik Państwa odpowiedzialny całym majątkiem za....
  ...za swoje decyzje bo,
  Konstytucja mówi: wszyscy są równi wobec prawa bez żadnych wyjątków
  Jeśli jakiś przepis jest niezgodny z Konstytucją jest BEZPRAWNY a tym samym NIEWAZNY

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031