Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
226 postów 101 komentarzy

Pokaż mi człowieka a paragraf się znajdzie

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Art. 129. K.p.k. Elementy wezwania i zawiadomienia § 1. W wezwaniu należy oznaczyć organ wysyłający oraz podać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe, a także uprzedzić

 

 

Grzegorz Niedźwiecki = Tomasz Komenda

Prokurator Grzegorz Chojnacki się wycofał z dowodzącego śledztwem w sprawie „znieważenia” byłego Prezesa Sadu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciecha Damaszko, a sprawę przejęła prokurator Anna Surowiak, ta od epizodu zabicia przez Ukraińca dwóch dziewczynek. W załączeniu zdjęcie pani Surowiak, która mi odpowiedziała telefonicznie, że mi na piśmie odpowie, dlaczego cztery miesiące przetrzymują komputer bogu ducha winnej organizacji społecznej Trybunał Narodowy. A że organizacja nie ma na czym pracować, to nie ich problem...

Kręcą mi sprawę znieważenia „niezawisłego” sędziego, żeby odwrócić uwagę od jedenastu lat prześladowań na podłożu wyroku bez przyczyny II K 467/07 (tam nie badali komputera i nie szukali dowodu cyfrowego) i sfingowanego procesy cywilnego I C 1062/08 oraz niekierowania się obowiązkiem przestrzegania prawa w kwestii sposobu wykonania egzekucji czynności zastępowalnej I Co 3259/08, I Co 441/16. Myślę, że powinni założyć sprawę o znieważenie Zbigniewowi Ziobro, bo za co odwołał „sprawnego” prezesa?

Otóż jestem pewien, że przykleją mi łatkę obrażacza, i to tu, w Jeleniej Górze, bo „bezstronni” sędziowie nie uznają zasady przyzwoitości od wyłączania się w kwestii analizowania wątków kolegi lokalnego. Taki realizują stale scenariusz[1]. Istotne jest to, żeby w świat poszła informacja, że Grzegorz Niedźwiecki to zły człowiek, a nie wykluczony społecznie, rodzinnie i zawodowo.

Wyrok za „znieważenie” odwołanego prezesa będzie przeprosinami sądu za jedenastoletnią przewlekłość, uporczywe nękanie, wymuszenia rozbójnicze i znęcanie się. Czy tak nie postępowała Maria Gurowska Sand i Fajga Mindla? Czy to jest zniewaga, czy brutalny fakt?

 

A teraz przedstawię jak stale z rozdwojeniem jaźni, orzekają organy ścigania i wymiar sprawiedliwości. Wezwanie ruk cuk na Komendę Miejską Policji w Jeleniej Górze brzmi: „…podejrzanego /…/ w sprawie wypadku drogowego- tj. o czyn zart. 226 § 1 kk”. Otóż jak może być uczciwie i sprawiedliwie, skoro funkcjonariusze znieważenie mylą z wypadkiem drogowym??? (vide sprawa podległa PSO Wojciechowi Damaszko II Cz 675/17).

 

Mam satysfakcję, bo wygrałem prawnie i moralnie z oprawcami. Wygrałem nie z jednostkowym oprawcą, tylko z całym układem zamkniętym. Im wyższy wyrok dostanę, tym większa będzie wygrana.

 

- - -

 

Jak znam życie i mentalność "sprawiedliwych", to następnym etapem prześladowań, zamiast rozstrzygnięcia istoty sprawy we właściwym trybie i umorzenia egzekucji, będzie wzywanie mnie na badania psychiatryczne. Zasada stróżów prawa jest taka, że trzeba odwrócić uwagę od uporczywego znęcania się, przyklejeniem łatki pokrzywdzonemu i informowanie opinii publicznej, że zło jest gdzie indziej.

Będę wdzięcznyh za wszelkie informacje, dotyczace prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Anny Surowiak. Stan rozdinny, adres zamieszkania, skan konta, źródła dochodu, powiązania biznesowe, wyjazdy, kochanków, zdrowie, nieddociągnięcia...

 

Jelenia Góra, dnia 13 czerwca 2018 r.

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

 [1] Proszę to pismo potraktować jako wniosek o wycofanie sprawy Grzegorza Niedźwieckiego przeciwko Andrzejowi Żukowi o zapłatę, bo ten cyrk nie ma nic wspólnego z bezstronnością, obiektywnością sprawiedliwością.

KOMENTARZE

 • Podpis ma zawierać czytelne nazwisko aby istniał, podaje za ...
  W sprawie braku ważnego podpisu na załączonym zdjęciu postanowienia, co czyni to postanowienie - nieistniejącym (pozornym)!
  Policja nie miała ważnego dokumentu urzędowego w formie postanowienia, upoważniającego (policjantów) do przeszukania Pana mieszkania! W związku z czym, faktycznie doszło do ukradzenia sprzętu komputerowego i bezprawnego wglądu i skopiowania informacji zapisanych na nośnikach informacji.

  Co wynika z załączonego do posta zdjęcia postanowienia, na którym brak jest ważnego podpisu. Na podstawie tego bazgrołu nie można by ukarać prokuratora, gdyż nie złożył ważnego podpisu. Prokurator, sędzia odpowiada karnie i dyscyplinarnie tylko za złożenie ważnego podpisu! Ważny podpis służbowy, to przynajmniej wskazanie nazwiska. Pieczęć nazwiskowa, jest tylko uzupełnieniem ważnego podpisu! Bazgroł, mający robić za podpis, nie można nawet uznać za parafkę!

  Brak podpisu w wymaganej formie, stanowi o braku ważnego podpisu. Postanowienie (orzeczenie), czyli oświadczenie woli organu bez ważnego podpisu nie istnieje! Nieistniejący dokument (brak ważnego podpisu), jest dokumentem pozornym, a wiec nie mającym mocy władczej! Dokument nie mający mocy władczej nie podlega wykonaniu, ani zaskarżeniu! Co znaczy, że Pan Dariusz miał bezwzględny obowiązek popędzić policjantów, czyli uznać postanowienie, jako projekt postanowienia o przeszukaniu i nakazać policjantom przyjść z ważnym dokumentem, czyli w tym konkretnym przypadku mającym ważny pod względem prawnym podpis.

  I CKN 1436/00 postanow - SN 2003.02.26 lex nr. 583712
  "W przypadku dokumentów urzędowych podpis stanowi dopełnienie wymogu oznaczenia organu wystawiającego, stanowi niejako ucieleśnienie organu w związku z czym jest elementem niezbędnym z punktu widzenia oceny, czy taki dokument istnieje."

  Ponadto, policjanci nielegalnie weszli w posiadanie oryginału postanowienia.
  Gdyż na zewnątrz (poza budynek organu wystawiającego dokument urzędowy) może wyjść tylko uwierzytelniony odpis "na oryginale właściwe podpisy", poświadczony: "za zgodność z oryginałem".
  nadużycie link skomentuj
  Krystyna Trzcińska 14.06.2018 20:16:49

  http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/144143,faszystowskie-dzialania-prokuratury-w-obronie-syjonizmu


  http://trzcinska.neon24.pl/post/143075,talmudyczna-lustracja-zyda-walesy-w-okupowanej-polsce
 • Aktualne badania zdrowotne czy ma ....
  ...można zwrócić się
 • Konstytucyjne wolności, prawa i obowiązki człowieka
  Art. 30.
  Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
  Art. 31.
  1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
  2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
  3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

  Art. 38.
  Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.
  Art. 39.
  Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.
  Art. 41.
  1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
  2. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia. O pozbawieniu wolności powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego wolności.
  3. Każdy zatrzymany powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały dla niego poinformowany o przyczynach zatrzymania. Powinien on być w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przekazany do dyspozycji sądu. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania do dyspozycji sądu nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami.
  4. Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób humanitarny.
  5. Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania.

  Art. 47.
  Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.
 • Nie wolno bezpodstawnie imputować niepoczytalności
  http://rebeliantka.neon24.pl/post/131518,sadom-nie-wolno-bezpodstawnie-imputowac-niepoczytalnosci
 • Obowiązek poszanowania prywatności, nikt nie może naruszać czyjejś godności
  http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2018/05/22/prawda-ma-zwykle-dwie-strony-medalu/
  http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2018/05/10/psychiatryk-pomoc-czy-eksterminacja/
 • Badanie stanu psychicznego osoby nieubezwłasnowolnionej wymaga wyrażenia zgody
  Art. 19. Badanie stanu psychicznego na żądanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu
  Przewidziane w innych ustawach badanie stanu psychicznego osoby, przeprowadzane na żądanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu, powinno się odbywać w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej. W razie potrzeby badanie to może być przeprowadzone w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, a wyjątkowo także w miejscu zamieszkania osoby badanej.
  Art. 20. Stosowanie wymogu zgody
  Przepisy ustawy przewidujące wymóg wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie stosuje się również do osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, jeżeli wynika to z postanowienia sądu opiekuńczego o ustanowieniu kuratora.
  Rozdział 3. Postępowanie lecznicze
  Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego
  Art. 21. Badanie psychiatrycznego bez zgody osoby
  1. Osoba, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, może być poddana badaniu psychiatrycznemu również bez jej zgody, a osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona całkowicie - także bez zgody jej przedstawiciela ustawowego. W tym przypadku art. 18 stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, ma zastosowanie.
  2. Konieczność przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 1, stwierdza lekarz psychiatra, a w razie niemożności uzyskania pomocy lekarza psychiatry - inny lekarz. Przed przystąpieniem do badania uprzedza się osobę badaną lub jej przedstawiciela ustawowego o przyczynach przeprowadzenia badania bez jej zgody.
  3. W razie potrzeby lekarz przeprowadzający badanie zarządza bezzwłocznie przewiezienie badanego do szpitala. Przewiezienie takiej osoby z zastosowaniem przymusu bezpośredniego następuje w obecności lekarza, pielęgniarki lub zespołu ratownictwa medycznego.
  4. Lekarz, który przeprowadził badanie psychiatryczne określone w ust. 1, odnotowuje tę czynność w dokumentacji medycznej, wskazując na okoliczności uzasadniające podjęcie postępowania przymusowego. Przy ocenie zasadności poddania osoby badaniu bez jej zgody stosuje się odpowiednio art. 18 stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, ust. 10.
 • Szczyt bezczelności prokuratorów
  „Znieważenie” jest skutkiem przyczyny, czyli niekończącej się obstrukcji

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Wesołych świąt współczesnym Stefanom Michnikom

  Art. 105. Wyłączenie instytucji przedawnienia Dz.U.2018.0.160 0 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny czytaj więcej

 • PRAWO

  Notatka służbowa

  Nie mogę się doczekać tych wczasów, będę miał dużo czasu na wyjaśnienie egzekucji I Co 441/16, czyli przyczyn tego skutku i pociągnięcie do odpowiedzialności funkcjonariuszy za niesłuszne pozbawienie człowieka wolności, z art. 189 k.k. czytaj więcej

 • PRAWO

  11 lat zniewolenia

  Wniosek do Premiera o odwołanie Zbigniewa Ziobro z funkcji MS i Prokuratora Generalnego, w związku z brakiem nadzoru nad skorumpowanymi na masową skalę funkcjonariuszami publicznymi i stosującymi, wbrew konstytucji, doktrynę terroru państwowego. czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31