Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
228 postów 97 komentarzy

Ko się nadaje do psychiatry?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Kto się nadaje do psychiatry: SSR Lucyna Mikołajczak (Domagała), SSR/O Sylwia Bańka-Mrozewska, SSR Paweł Siwek, SSR Paweł Woźniak, SSO Beata Kostaś, SSO Beata Glazar, SSO Alicja Izydorczyk, Prokurator PR Anna Surowiak, czy...

Kto się nadaje do psychiatry?

 

Do

·Prezes Sądu Rejonowego w Bochni

·Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie

·Prezes Sądu Rejonowego w Ostródzie

·Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu

·Prezes Sądu Najwyższego

·Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

·Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

·Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Anna Surowiak

 

Wnoszę o zajęcie stanowiska

 

1. Co jest podstawą egzekucji?

2. Na czym polega zasada dyspozycyjności?

3. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na jakiej podstawie?

 

Uzasadnienie

Poddaję pod rozwagę dwa przykłady rozstrzygania egzekucji facere – czynienia czegoś. Sądy małopolskie i warmińsko-mazurskie kierując się rzetelnością rozstrzygnęły sprawy zgodnie z literą prawa i obowiązującym porządkiem prawnym w kilkanaście i kilka miesięcy, a sądy dolnośląskie tego samego zagadnienie prawnego nie potrafią, czy nie chcą rozstrzygnąć w jedenaście lat. Kto tu nie szanuje, nie uznaje, nie przestrzega, łamie fundamentalne prawa?

Generalnie chodzi o to, że zagadnienie prawne jest czynnością zastępowalną i sądy ze wschodniej Polski rozstrzygnęły egzekucje zgodnie z uchwałąSN III CZP 23/06w myśl art. 1049 k.p.c., a sądy jeleniogórskie (najprościej ujmując) nie uznają prawa, wypaczają uchwałę Sądu Najwyższego, stosują obstrukcję, prowadząc postępowanie egzekucyjne w trybie czynności niezastępowalnej w myśl art. 1050 k.p.c.

 

W związku z dziwną niesprawnością umysłową, z idiotycznie sformułowanymi postanowieniami, orzeczonymi z rozdwojeniem jaźni (jestem za, a jednocześnie przeciw), z nieumiejętnością czytania ze zrozumieniemuchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06, z nieumiejętnością jasnego i ścisłego formułowania myśli, problemami komunikacyjnymi i legitymizacyjnymi, niemerytorycznym podejściem do istoty rzeczy, nieuzasadnianiem decyzji, naruszaniem zasad współżycia społecznego, biernością, ignorowaniem prawa do obrony, nierozumieniem związku przyczynowo-skutkowego i zasady winy

Powzięto wątpliwości co do stanu poczytalności niektórych funkcjonariuszy.

Postawa niektórych funkcjonariuszy stanowi poważne zagrożenie dla porządku prawnego.

Należy odpowiedzieć na pytania:

1. Czy obecny stan zdrowia psychicznego pozwala wszystkim funkcjonariuszom na prowadzenie postępowań w sposób samodzielny, rozsądny i zrozumiały?

2. Czy ewentualne umieszczenie niepoczytalnych funkcjonariuszy w zakładzie psychiatrycznym jest niezbędne aby zapobiec ponownemu popełnieniu przez nich czynów zabronionych związanych z ich chorobą psychiczną czy wystarczające jest leczenie ambulatoryjne?

 

Wskazówki (materiał dowodowy)

 

Orzeczenia:

Wyrok SO Jelenia Góra I C 1062 08

 

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego niezasługujący na uwzględnienie

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego niezasługujący na uwzględnienie2

Postanowienie SSR Lucyny Domagała I Co 3259 08 wszczynające egzekucję w trybie art. 1050 kpc

Postanowienie o umorzeniu postępowania I Co 3259 08

Postanowienie o umorzeniu postępowania I Co 3259 08 2

 

Wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności

Wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności2

Postanowienie SSR Pawła Woźniak I Co 441 16 wzywające dłużnika do wykonania czynności w niewłaściwym trybie

Postanowienie SSR Pawła Woźniak I Co 441 16 wzywające dłużnika do wykonania czynności w niewłaściwym trybie2

Postanowienie SSR Pawła Woźniak I Co 441 16 wzywające dłużnika do wykonania czynności w niewłaściwym trybie3

 

Postanowienie SO Jelenia Góra z rozdwojeniem jaźni II Cz 233 17

Postanowienie SO Jelenia Góra z rozdwojeniem jaźni II Cz 233 17 2

Postanowienie SO Jelenia Góra z rozdwojeniem jaźni II Cz 233 17 3

Dowolne orzeczenie II Cz 675 17

Dowolne orzeczenie II Cz 675 17 2

Dowolne orzeczenie II Cz 675 17 3

Dowolne orzeczenie II Cz 675 17 4

Dowolne orzeczenie II Cz 675 17 5

 

* * *

 

Uchwała z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06

I Cz 94/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Elblągu z 2013-02-28

 

Informacja publiczna z SR w Bochni

Informacja publiczna z SR w Bochni2

Informacja publiczna z SR w Bochni3

Informacja publiczna z SO w Tarnowie

Informacja publiczna z SO w Tarnowie2

Informacja publiczna z SR w Ostródzie

Informacja publiczna z SO w Elblągu

 

W związku z dwoma wykluczającymi się praktykamiobowiązku przestrzegania prawapytanie jest jak najbardziej poważne. Kto się nadaje do psychiatry: SSR Lucyna Mikołajczak (Domagała), SSR/O Sylwia Bańka-Mrozewska, SSR Paweł Siwek, SSR Paweł Woźniak, SSO Beata Kostaś, SSO Beata Glazar, SSO Alicja Izydorczyk, Prokurator PR Anna Surowiak, czy Prezes SR w Bochni, Prezes SO w Tarnowie, Prezes SR w Ostródzie, Prezes SO w Elblągu, Prezes Sądu Najwyższego? Nie może być dwóch odmiennych punktów widzenia, jednego zagadnienia prawnego. Ktoś ma odchylenia od normy, bądźuprawia anarchię, trzeba rozstrzygnąć kto.

Jeżeli niewłaściwie ulokowałem problem funkcjonariuszy nieumiejętności czytania ze zrozumieniemwykładni- powielając retoryką prokurator Anny Surowiak, to może trzeba zapytać, kogo należy skierować na powtórną edukację do szkół od szczebla najniższego, aż do aplikacji sędziowskiej? Jakaś terapia musi zaistnieć.

Jest jeszcze inny, prostszy sposób rozstrzygnięcia tej sprawy. Wznowić wadliwe postępowania, naprawić błędy i przeprosić.

Wnoszę o zajęcie stanowiska.

 

Jelenia Góra, dnia 11 lipca 2018 r.

Grzegorz Niedźwiecki, ul. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra

KOMENTARZE

 • To samo do ZBIGNIEWA ZIOBRY jako osoby bez ....
  ...wymieniania czy to Prok. Gen. czy Min. nie Sprawiedliwosci
  Aha i zastrzec, że mataczeniem jest kierowanie do Prokuratury Generalnej czy Ministerstwa nie Sprawiedliwości a nie do OSOBY
 • Art 1, art. 2, art. 3 konstytucji.
  Zgodnie z art. 83 Konstytucji, każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
  Zasady działania organów państwa, określa art. 7 Konstytucji.
  Art. 32 Konstytucji mówi jednoznacznie, o zasadzie równości obywatela wobec prawa.
  Sędziowie mają obowiązek naprawić postępowania egzekucyjne I Co 3259/08, I Co 441/16 czynności zastępowalnych i wykonać je (tak jak uczyniły to sądy małopolskie i warmińsko-mazurskie) w trybie art. 1049 k.p.c., albo wskazać wykładnię prawa, która uprawnia ich do zajęcia odmiennego stanowiska.
  Jeśli sędziowie jeleniogórscy nie naprawią błędów lub nie wskażą właściwych przepisów prawa, to oznaczać będzie, że działają po bandycku. Niedopuszczalne jest działanie bez podstawy prawnej, orzeczenia takie są nieważne z mocy prawa.
  Etapy stosowania prawa
  1. Ustalenie stanu faktycznego, czyli zebranie materiału dowodowego o faktach, z którymi mają być wiązane skutki prawne;
  2. Odpowiedź na pytanie, czy i jakie przepisy i ewentualnie zawarte w nich normy odnoszą się do ustalonego stanu faktycznego;
  3. Interpretacja obowiązujących przepisów prawnych w celu ustalenia znaczenia normy prawnej;
  4. Subsumpcja, czyli podciągnięcie ocenianego stanu faktycznego pod sformułowaną w wyniku wykładni normę prawną.
  5. Podjęcie decyzji lub wydanie orzeczenia sądowego.
 • Informacja
  Dotyczy: PR 3 Ds. 149.2018, PR 3 Ds. 159.2018

  Uprzejmie informuję, iż nie stawię się w dniu 20 lipca br. do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze na przesłuchanie jako świadek w sprawach o przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., ponieważ mija się to z celem. Decyzje są już z góry podjęte (vide umorzenie dochodzenia w/s fałszu materialnego – k. 8 akt sprawy II K 467/07, odmowa wszczęcia śledztwa w/s fałszu intelektualnego – wyrok II K 467/07, bez dowodu rzeczowego w sprawie).

  Prokuratorzy jeleniogórscy są nie tylko powiązani koteryjnie, rodzinnie i koleżeńsko z miejscowymi sędziami. Uprawiają jawne poplecznictwo i tuszują przestępstwa funkcjonariuszy, biorą wręcz współudział w tych korupcyjnych działaniach. Są przestępcami, socjopatami i złodziejami (co wkrótce niezbicie wykażę, o ile nie zakończycie tego cyrku ugodowo, w drodze mediacji).

  http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/chora-wlasciwosc-miejscowa/

  Jelenia Góra, dnia 16 lipca 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
 • Bezwzględna nieważność czynności prawnej
  Sędziowie jeleniogórscy mieli i mają obowiązek prowadzić egzekucję tytułu wykonawczego I C 1062/08 zgodnie z zasadą legalizmu (praworządności). Muszą działać na podstawie prawa, a nie anarchistycznie i legitymizować swoje decyzje. Mam prawo (jako strona) znać normę prawną, w oparciu o którą orzekają sędziowie publiczni. Żądam na podstawie art. 42 konstytucji wskazania mi przedmiotowej wykładni prawa bądź przyznania się do naruszenia obowiązku wynikającego z art. 83 konstytucji. Na dzień dzisiejszy istnieje bezwzględna nieważność czynności prawnych (I Co 3259/08, I Co 441/16).

  Zasada legalizmu (praworządności)
  "Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. stanowiący, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, zawiera normę zakazującą domniemywania kompetencji takiego organu i tym samym nakazuje, by wszelkie działania organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej" - tak wyjaśnił zasadę legalizmu (praworządności) Sąd Najwyższy w postanowieniu 7 sędziów SN z 18 stycznia 2005 r. (sygn. WK 22/04). Jest też wiele innych orzeczeń, które wyjaśniają, jak należy rozumieć przepis Konstytucji, który brzmi: "organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa". O zasadzie praworządności wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny, orzeczenia są głosowane, teoretycznie wszystko powinno być jasne, mimo to sądy nadal mają co robić. Zasada legalizmu jest coraz bardziej istotna w tzw. "społeczeństwie informacyjnym".

  Zasada praworządności - definicja. Praworządność formalna i materialna
  Zasada praworządności zwana jest także zasadą legalności. Wskazuje ona, że organy, różnego typu podmioty i instytucje oraz obywatele w demokratycznym państwie muszą działać wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa i zgodnie z nim.
  Występują dwa projekty praworządności, które konkurują ze sobą – formalna koncepcja praworządności oraz materialna koncepcja praworządności. Różnią się one zasadniczo w podejściu do sprawy wartościowania prawa.
  Formalna koncepcja praworządności zakłada, że praworządność występuje wówczas, kiedy organy i instytucje postępują zgodnie z wyznaczonym prawem i jest to jedyny warunek uznania ich władzy, działań za legalne. W przypadku materialnej koncepcji praworządności jako kryterium do uznania państwa za praworządne nie wystarcza wyłącznie aspekt formalny działania zgodnie z prawem, bowiem należy również uwzględnić inny czynnik, jakim jest treść przepisów prawnych, która powinna być zgodna z ogólnie przyjętymi i uznanymi wartościami aksjologicznymi.
  Zwolennicy materialistycznego podejścia do zasady praworządności podkreślają, iż nie wystarczy tylko stosować się do prawa, ale jeszcze zwracać uwagę czy jest ono dobre z etycznego punktu widzenia. Powołują się przy tym na przypadki ścisłego wypełniania litery prawa w państwach totalitarnych, co nie oznaczało, iż organy państwowe etc. odznaczały się praworządnością, bowiem prawo to częstokroć naruszało podstawowe prawa człowieka, nie mieściło się w jakichkolwiek normach moralnych uznanych na świecie.
 • @socjolog 23:17:28 Konstytucja w Polsce nie....
  ....NIE JEST WYKONYWANA
  A wręcz przeciwnie prawie każde tzw. ,,prawo" jest niezgodne, wręcz sprzeczne z Konstytucją.

  Wszyscy są równi wobec ,,prawa" to wszyscy ale to wszyscy bez żadnych wyjątków czy pod jakimkolwiek pretekstem np. płacą zus
  a wszystkie i wszelkie tzw zwolnienia są bezprawne
  Itd. itp.....

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031