Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
226 postów 101 komentarzy

Sposób przestrzegania prawa przez sędziów jeleniogórskich

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Bierność sędziów, matactwo i chaos prawniczy, jest przyczyną przewlekłości postępowania egzekucyjnego

 

Jelenia Góra, dnia 3 sierpnia 2018 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Wydział II Cywilny Odwoławczy

 

Odpowiedź na odpowiedź uczestnika postępowania na skargę

 

Dotyczy skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego I Co 441/16

Gubicie się ponowie i panie. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wydał w trybie ekspresowym w dniu 19 lipca 2018 r. postanowienie II S 16/18 oddalające skargę na przewlekłość wątku postępowania sądowego I Co 441/16 nie czekając na stanowisko pozwanego, a Prezes Sądu Rejonowego Paweł Siwek udzielił dopiero w dniu 25 lipca 2018 r. odpowiedź uczestnika postępowania na skargę w sprawie II S 16/18, całkowicie resetując skrótowe uzasadnienie państwa Beaty Kostaś, Wojciecha Damaszko i Piotra Gregier. Nastąpiły tu m.in.: falstart, niedopełnienie obowiązków, nierzetelne, niewszechstronne rozważenie zebranego materiału i naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów przez sąd oraz strona wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania i obrony swych praw (art. 233 k.p.c. i 379 pkt. 5) k.p.c.). Jedyny z tego pozytyw, że nie ustalacie przynajmniej wspólnego stanowiska przy piwie.

Uczestnik postępowania, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, porusza się niewłaściwą drogą. Wezwanie mnie do wykonania czynności zawartej w tytule wykonawczym I C 1062/08, jako czynności niezastępowalnej, jest niedopuszczalne, niezgodne z przepisami prawa. Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy i uchwała SN III CZP 23/06, a nie dyspozycja wierzyciela. Świadczenie niepieniężne wyroku I C 1062/08 jest czynnością zastępowalną i podlega egzekucji wyłącznie w trybie art. 1049 k.p.c.

Sąd Rejonowy nie może powoływać się na brak uprawnień do przedstawienia zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia i na stanowisko, bierność Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w tej sprawie. Wydane postanowienia II Cz 233/17 oraz II Cz 675/17 są nieważne z mocy prawa (m.in. art. 390 k.p.c., 58 k.c., 5 k.c. i wspomniane wyżej), ponieważ wykluczają się, są nielogiczne (jestem za, ale jednocześnie przeciw) i sprzeczne z wykładnią prawa SN III CZP 23/06.

Uchwały Sądu Najwyższego są orzeczeniami wyższego rzędu od postanowień Sądu Okręgowego, wydanych z rozdwojeniem jaźni. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze poszedł na skróty, poszedł na rękę pierwszej instancji, która uwzględniła wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie I Co 3259/08 w trybie art. 1050 k.p.c., niezasługujący na uwzględnienie. I tu jest Panie Siwek to, czego nie zrobił Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, tak jak uczynił to Sąd Rejonowy w Ostródzie, oddalając błędnie skonstruowany wniosek wierzyciela.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, gdyby był obiektywny, bezstronny i rzetelny, to zwróciłby się do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości, tak jak uczynił to Sąd Okręgowy w Tarnowie (I Cz 44/06). Otrzymałby oczywiście odpowiedź, że dwa razy nie rozstrzyga się wyjaśnionych już kwestii i że zgodnie z brzmieniem uchwały SN III CZP 23/06 zawsze właściwy jest tylko jeden sposób prowadzenia przedmiotowej egzekucji. W trybie art. 1049 k.p.c., bo jest to czynność zastępowalna.

 

Zgodnie z Art. 61 § 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.0.23) -

Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto: jest nieskazitelnego charakteru.

Jeżeli ktoś nie przestrzega, nie rozumie prawa, orzeka sprzecznie z ustawą albo obchodzi ustawę lub ignoruje zasady współżycia społecznego i czynnościami swymi krzywdzi ludzi, to nie powinien piastować tej zaszczytnej funkcji.

Przewlekłość postępowania sądowego, jakkolwiek by na to nie patrzeć I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16), jest wyłączną winą sędziów jeleniogórskich, którzy stosują obstrukcję, prawo siły, a nie prawo ustanowione i etykę oraz ekonomikę procesową.

Dowód:

 • Sądy małopolskie i warmińsko-mazurskie nie były sterowane przez dłużnika i wierzyciela i załatwiły sprawy w dwa i czternaście miesięcy we właściwym trybie jako czynność zastępowalna, mając na uwadze obowiązek przestrzegania prawa, zasady współżycia społecznego i interes państwa oraz słuszny interes obywateli.
 • Sądy jeleniogórskie (szczerze mówiąc dolnośląskie), są nierzetelne lub wydają orzeczenia pod dyktando prywatnych stron, a nie w oparciu o właściwą subsumcję. I dlatego, tylko dlatego, mamy jedenaście lat pata, bo sędziowie jeleniogórscy nie zajmują stanowiska co do istoty sprawy, co do fundamentu orzeczenia.

Należało pokazać Panie Prezesie Siwek miejsce w szeregu radcom prawnym „Ligęzy”, którzy nie znają prawa lub doją obstrukcyjnie z kasy sp. Ligęzów.

Na koniec zwrócę uwagą na jeszcze jedną rzecz. Wiceprezes Sądu Rejonowego Paweł Siwek pisze w piśmie z dnia 25 lipca 2018 r., że w dniu 16 lipca 2018 r. wierzyciel złożył wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności (przy okazji: jeszcze nie zamieniliście grzywny 2.000 zł na areszt). Rozumiem, że otrzymam wezwanie do ustosunkowania się do wniosku. Przytoczę stanowiska sądów, które szanują wykładnię prawa SN III CZP 23/06. W jakim trybie Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze przeprowadzi egzekucję? Tak jak nakazuje Sąd Najwyższy w trybie art. 1049 k.p.c., czy tak jak wskaże w ramach dyspozycyjności sposób egzekucji wierzyciel, czyli wbrew faktom i przepisom, jako czynność niezastępowalna? Nie ustosunkujecie się do fundamentalnego dowodu mającego istotne znaczenie w sprawie, czy przeinaczycie go, wypaczycie ponownie? Nieskazitelny sędzia oddaliłby wniosek wierzyciela niezasługujący na uwzględnienie (vide postanowienie SR w Ostródzie I Co 2801/12).

Przyczyną przewlekłości jest stosowanie wadliwej kwalifikacji prawnej, bierność sędziów jeleniogórskich i nieprzestrzeganie zasad działania organów państwa (art. 7 konstytucji).

Jak długo nie zajmiecie jednoznacznego, merytorycznego stanowiska – kto się myli w kwestii interpretowania wykładni prawa w tej materii, tak długo będzie trwała przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Z wyłącznej winy sędziów. Dłużnik i wierzyciel nie są organem procesowym.

Nabierzcie pokory i dopełnijcie tego, czego zaniechaliście, wyprostujcie swoje błędy, a nie róbcie z kogoś wariata. Sprawa będzie w pięć minut zakończona. Prędzej czy później będziecie musieli uszanować konstytucyjny obowiązek przestrzegania prawa, albo spotkamy się w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i ETPCz.

Mając powyższe na uwadze, skarga na przewlekłość postępowania I Co 441/16 (nowotwora I Co 3259/08) jest w pełni zasadna i wnoszę o jej uwzględnienie. Czy to w trybie wznowienia omyłkowo zakończonego postępowania II S 16/18 (Panie Wojciechu Damaszko), czy uznania wniosku z dnia 31 lipca 2018 r.

Sąd orzeka w oparciu o dowody, przepisy i sumienie

W załączeniu:

Bierność sędziów, matactwo i chaos prawniczy, jest przyczyną przewlekłości postępowania egzekucyjnego

 

1.   Oddalić skargę na przewlekłość postępowania można tylko w sytuacji zakończenia postępowania lub gdy tok postępowania jest obiektywnie i prawnie uzasadniony.

2.   Odrzucić natomiast skargę na przewlekłość postępowania można tylko na podstawie art. 9 ustawy o skardze.

Obie te przesłanki nie zachodzą.

Czy funkcjonariusze wezwali już wierzyciela na badania psychiatryczne za obstrukcję, zrzucając winę z siebie…?

 

Przewlekłość postępowania I Co 441/16 jest skutkiem przyczyny. Zastosowania niewłaściwej kwalifikacji prawnej. Uwzględnienia wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c., niezasługującego na uwzględnienie i pójście tym torem, niezależnie od rzeczywistego brzmienia ponownego wniosku.

//grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Co-by%C5%82o-pierwsze.pdf

 

Zwłoka jest nieuzasadniona dla wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych i prawnych koniecznych do załatwienia sprawy.

//grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Kto-si%C4%99-nadaje-do-psychiatry.pdf

 

Terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd jest skandalicznie naruszona (art. 5 k.c., 58 k.c., 3 k.p.c., 6 k.p.c., 233 k.p.c. 282 k.p.c., 227 k.p.c., 212 k.p.c., 217 k.p.c., 390 k.p.c., 148 k.p.c., 7 konstytucji, 83 konstytucji, 32 konstytucji, 40 konstytucji, 77 konstytucji, uchwała SN III CZP 23/06 w zw. z art. 1049 k.p.c.).

 

Wiem dlaczego sędziowie popełnili falstart naruszając etapy stosowania prawa. Wniosek wierzyciela z dnia 16 lipca 2018 r. oddalą, żeby zamknąć sprawę i uciec od przewlekłości. Niestety błąd falstartu, niedopełnienia obowiązków powoduje, że skarga jest w toku, bo wszczęta przed nowelizacją ustawy…

W normalnym kraju funkcjonariusze za czynności prawne podjęte w postanowieniach II Cz 233/17, II Cz 675/17 siedzieliby w więzieniach. Będziecie teraz po złości kręcić inne matactwo. Tacy jesteście nieskazitelni. Lubicie mieć krew na rękach…

 

Jelenia Góra, dnia 5 sierpnia 2018 r.

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, ul. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra

//grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

 

KOMENTARZE

 • Uuuu za mało powiedziane...
  ....Bierność sędziów, matactwo i chaos prawniczy, jest przyczyną przewlekłości postępowania egzekucyjnego

  To bezprawie a nie żadne tam...bierności
 • PILNY Narodowy Trybunał Prawa Naturalnego!!!
  kasta sędziowska OTWARCIE się zbuntowała przeciwko Polsce, Polakom i przeciwko POLSKIEMU prawu! http://www.prezydent.pl/aktual

  http://ewinia.nowyekran.pl.neon24.pl/post/144937,wojna-o-prawo-wojna-o-suwerenna-polske
 • Wzorem SN może Pan ustanowić ZAWIESZENIE....
  ...czego Pan tylko chce

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Wesołych świąt współczesnym Stefanom Michnikom

  Art. 105. Wyłączenie instytucji przedawnienia Dz.U.2018.0.160 0 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny czytaj więcej

 • PRAWO

  Notatka służbowa

  Nie mogę się doczekać tych wczasów, będę miał dużo czasu na wyjaśnienie egzekucji I Co 441/16, czyli przyczyn tego skutku i pociągnięcie do odpowiedzialności funkcjonariuszy za niesłuszne pozbawienie człowieka wolności, z art. 189 k.k. czytaj więcej

 • PRAWO

  11 lat zniewolenia

  Wniosek do Premiera o odwołanie Zbigniewa Ziobro z funkcji MS i Prokuratora Generalnego, w związku z brakiem nadzoru nad skorumpowanymi na masową skalę funkcjonariuszami publicznymi i stosującymi, wbrew konstytucji, doktrynę terroru państwowego. czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31