Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
228 postów 97 komentarzy

Skarga nadzwyczajna do MS Zbigniewa Ziobro

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W normalnym kraju ci ludzie siedzieliby w więzieniu i potracili majątki do trzeciego pokolenia. Przyjdzie taki czas.

 

Jelenia Góra, 10 sierpnia 2018 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Do rąk własnych

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości

Rzeczypospolitej Polskiej

 

za pośrednictwem

 

Prezesa Sądu Okręgowego

w Jeleniej Górze

 

Skarga nadzwyczajna

Na niedopełnienie obowiązków, nadużycie prawa procesowego w postępowaniach… II S 16/18, II S 21/18 i naruszenie prawa do obrony, prawa do sądu oraz nadużycie władzy, obrazę przepisów prawa art. 12 ust. 1 ustawy o skardze na przewlekłość postępowania egzekucyjnego przez sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

 

Rzeczpospolita Polska nie jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Organy władzy publicznej nie działają na podstawie i w granicach prawa. Państwo nie funkcjonuje.

 

I.           W dniu 26 czerwca 2018 r. złożyłem w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze dwunastą skargę na przewlekłość postępowania I Co 441/16, wskazując:

 • niezasadne prowadzenie postępowania egzekucyjnego I Co 441/16, ponieważ świadczenie niepieniężne tytułu wykonawczego I C 1062/08, prowadzone pierwotnie pod sygn. akt I Co 3259/08 należało umorzyć z urzędu na podstawie art. 824 § 1 pkt. 4) k.p.c.,
 • bezczynność w kwestii obowiązku zamienienia zasądzonej dnia 5 czerwca 2017 r. grzywny na wyliczony areszt, w przypadku niewykonania w wyznaczonej dacie zobowiązania. Zobowiązania nie wykonano i ustanowionego prawa nie zastosowano,
 • oczekiwałem ustosunkowania się pozwanego do zarzutu przewlekłości postępowania w wyniku stosowania przez sąd błędnej kwalifikacji prawnej egzekucji,
 • nie wyjaśniono istotnych okoliczności faktycznych, mających w myśl art. 2 ust. 2 ustawy o skardze fundamentalne znaczenie w sprawie, w ustaleniu faktów, przyczyn i winnych jedenastoletniej przewlekłości postępowania, biorąc pod uwagę związek przyczynowo skutkowy. Chodzi o zagadnienie prawne, którego nie rozstrzygnięto w toku postępowania, w postępowaniach odwoławczych i w skardze na przewlekłość postępowania. Tłumaczenia braku uprawnień, w sytuacji wypaczenie uchwały SN III CZP 23/06, wydania orzeczeń II Cz 233/17, II Cz 675/17 z rozdwojeniem jaźni, są irracjonalne. Sąd orzeka w oparciu o trzy rzeczy: dowody, przepisy i sumienie. Istnieje fundamentalny obowiązek przestrzegania prawa (art. 83 konstytucji) i zasady działania organów państwa (art. 7 konstytucji). Nieobronienie zarzutu wadliwej subsumcji (obrazy prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c.), jest przyznaniem racji skarżącemu i uznaniem bezwzględnej nieważności czynności prawnych podjętych przez Sąd, w myśl art. 58 k.c. Odpowiedź na pytanie, który przepis obowiązuje do wykonania egzekucji czynności zastępowalnej rozstrzygnie jednoznacznie i niezbicie problem przewlekłości. Zakończy ten spór. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, uprawiając poplecznictwo i idąc na skróty, bezpodstawnie oddalił skargę na przewlekłość postępowania nie mając ku temu podstaw obiektywnych i prawnych.

II.           Dowód:

 • W dniu 19 lipca 2018 r. nieskazitelni sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, wydali postanowienie II S 16/18, oddalające skargę na przewlekłość, twierdząc, że wyłączną winą przewlekłości postępowania jest niewykonanie przez dłużnika czynności za pomocą przystawionego pistoletu do głowy, a nie w myśl obowiązującego prawa (tak jak uczyniły to wskazane w skardze sądy małopolskie i warmińsko-mazurskie). Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze uważa, że dłużnik jest organem procesowym, a wierzyciel orzecznikiem. Oddalili skargę z pominięciem faktów, przepisów, o sumieniu nie wspomnę. Nie dokonali oceny dowodu (uchwały SN III CZP 23/06), rozstrzygającego sprawę. Zbadali sprawę nierzetelnie, zamykając pokrzywdzonemu na pół roku drogę prawną do naprawienia szkody. Dokonali tego z naruszeniem zasady swobodnej oceny dowodów (art. 233. K.p.c.).
 • W dniu 25 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze udzielił odpowiedzi uczestnika postępowania na skargę, przesyłając ją do sądu drugiej instancji. Proszę zwrócić uwagę na daty. Sąd Okręgowy popełnił falstart, nie czekał na stanowisko stron, rozstrzygnął postępowanie z naruszeniem prawa procesowego i zasady dyspozycyjności. O etycy, bezstronności i obiektywizmie nie wspomnę.
 • W dniu 31 lipca 2018 r. złożyłem skargę na przewlekłość łącznego dotychczasowego czasu postępowania egzekucyjnego, zarzucając Sądowi Okręgowemu w Jeleniej Górze tylko wyrywkowe odniesienie się w postępowaniu II S 16/18. To tak na marginesie.
 • W dniu 3 sierpnia 20218 r. złożyłem do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze odpowiedź na odpowiedź uczestnika postępowania na skargę.Skorzystałem z przysługującego mi prawa do wypowiedzi, do zajęcia stanowiska, do obrony i do przedstawienia swoich racji. Zarzuciłem Sądowi Okręgowemu w Jeleniej Górze stronniczość, pochopne działania, nierzetelność, pominięcie stron i naruszenie przepisów art. 233 k.p.c. i 379 pkt. 5) k.p.c.
 • W dniu 9 sierpnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze przysłał mi dwie koperty. W jednej zwrócił mi pisma procesowe (odpowiedź na odpowiedź uczestnika postępowania na skargę z dnia 3 sierpnia 2018 r.) wraz z załącznikami, czyszcząc sobie akta sprawy i traktując mnie jak przedmiot, a w drugiej wydał postanowienie II S 21/18 o odrzuceniu skargi na przewlekłość postępowania z dnia 31 lipca 2018 r., bo przecież dał mi już kopa…

Kim są sędziowie jeleniogórscy i jakie obowiązki oraz jaką rolę mają pełnić?

W oparciu o co orzekają jeleniogórscy sędziowie? Mam prawo jako strona to wiedzieć.

 

Na podstawie art. 2, 5, 7, 8, 83, 32, 40, 42 ust. 2, 45, 61, 63 konstytucji, art. 3, 5, 6, 233 k.p.c., art. 5 k.c., art. 2 ust. 2 ustawy o skardze żądam udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania, bo to jest istota, sedno sprawy:

1.  Co jest podstawą egzekucji?

2.  Na czym polega zasada dyspozycyjności?

3.  Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na jakiej podstawie?

 

Żądam wskazania jaka wykładnia prawa uprawnia sędziów do stosowania art. 1050 k.p.c. w postępowaniu egzekucyjnym I Co 441/16?

Dlaczegosądy małopolskiedociekając istoty rzeczy rozstrzygnęły postępowanie egzekucyjne w trybie art. 1049 k.p.c. w czternaście miesięcy,sądy warmińsko-mazurskiemając już wykładnię prawa rozstrzygnęły bliźniacze postępowanie egzekucyjne w trybie art. 1049 k.p.c. w dwa miesiące, a sądy dolnośląskie tożsamą egzekucję nie chcą jedenasty rok rozstrzygnąć, używając z naruszeniemuchwały SN III CZP 23/06 niezasługującego na uwzględnienie art. 1050 k.p.c.? Jaką wykładnią prawa kieruje się Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze?

Żądam przeprowadzenia ekspertyzy kryminalistycznej postępowania II Cz 233/17, II Cz 675/17 Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w związku z I Co 3259/08, I Co 441/16 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz w oparciu o to rozpatrywanych skarg na przewlekłość postępowania… II S 16/18, II S 21/18.

Sąd ma obowiązek odpowiedzieć na powyższe pytania procesowe, bo to jest podstawa prawna przedmiotowego postępowania, a organy władzy publicznej mają obowiązek przestrzegać prawa i kierować się literą prawa. Mają obowiązek prowadzić merytoryczną komunikację i legitymizować swoje decyzje. Mają obowiązek szanować prawo do obrony na każdym etapie postępowania. Mają być autorytetem sprawiedliwości. Funkcjonariuszami krystalicznymi i wnikliwymi. Nieudzielenie odpowiedzi, zdyskredytuje ich legitymację i uzna moje zarzuty za zasadne oraz wykazaną prawdę za oczywistą, słuszną, udowodnioną. Milczenie jest zgodą. Gdyby było inaczej, lub nie miałoby to znaczenia, to sędziowie by odpowiedzieli. I żadne manewry o niezawisłości, o regulaminach, o obowiązującym porządku prawnym nie mają tu zastosowania, bo tu chodzi o sedno sprawy, o fundament, o konkret, a nie o retorykę. Odpowiedzi sędziowie nie udzielają (chociaż w obiegu i taki ona krąży), bo objawi ich jako ludzi niegodnych sprawowania funkcji arbitrów. Arbitrów, którzy powinni być przykładem, niepodważalnym przykładem sprawiedliwości i bezstronności. Powinni być wolni od zarzutów gangsterskiego postępowania, bo to największa skaza. Ludzie nieskazitelni, by się obronili, a nie jeszcze dobijali i kradli komputery organizacji pozarządowych, czy stosowali bolszewickie represje i przykładali hurtowo wadliwą kwalifikację prawną czynu. Będziecie winni, jeśli nie odpowiecie na powyższe pytania. Nie odpowiecie, bo was pogrążę. Będę walczył o swoją godność i prawo do godnej więzi rodzinnej tak długo, aż nabierzecie pokory, albo zrobicie to, co robili stalinowscy funkcjonariusze.

Sąd, sędziowie od jedenastu lat w tym cyrku uczestniczący, mają obowiązek udzielenia odpowiedzi tu i teraz na fundamentalne pytanie w oparciu o co orzeka, jaka wykładnia prawa uprawniała i uprawnia ich do stosowania przepisu art. 1050 k.p.c., do egzekucji czynności zastępowalnej ujętej w tytule wykonawczym I C 1062/08 (przypominam, że podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy) z jeszcze jednego powodu. W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze toczy się postępowanie I Co 851/18 ze skargi o wznowienie postępowania I Co 3259/08 złożonej przeciwko FM „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze dnia 4 kwietnia 2018 r. Sąd nie może twierdzić, że to inna sprawa, że nie może ingerować w niezawisłość sędziowską, bo to jest ta sama sprawa. To jest ciągła sprawa, tocząca się o wyrok bez przyczyny II K 467/07, sfingowany proces cywilny I C 1062/08, poplecznictwo SO w odrzucaniu i oddalaniu skarg na przewlekłość postępowań egzekucyjnych (właśnie I Co 3259/08 oraz I Co 441/16) prowadzonych z naruszeniem prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c. Jeżeli sędziowie (współwinni), nie udzielą teraz odpowiedzi dotyczącej fundamentalnej podstawy prawnej, to jestem pewien, że będzie powtórka z rozrywki. Nie udzielicie jej nigdy. Sędziowie SR oddalą skargę o wznowienie postępowania I Co 3259/08, a SO utrzyma w mocy postanowienie SR, ignorując zarzut naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów, art. 233 k.p.c. Potem powiecie, że należało problem poruszyć w toku instancyjnym, a tok instancyjny i sąd odwoławczy ma to w czterech literach. Tak właśnie przebiega obowiązek przestrzegania prawa, zasady działania organów państwa i równość obywatela wobec prawa w tej oto skardze na przewlekłość postępowania, która jest pokłosiem fuszerki etapów stosowania prawa, oczywistego błędu subsumcji rozpoczętego w postępowaniu egzekucyjnym.

Wnoszę o wznowienie postępowania II S 16/18 oraz odwołanie z zajmowanego stanowiska Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Dariusza Klisia, ponieważ działa niesprawnie. Sędziowie i Prezes sabotują reformę sądownictwa i odwrotnie spełniają swoją rolę. Domniemanie niewinności, fakty, dowody i prawda materialna, rzetelność, prawo do obrony, etyka, ekonomika procesowa, zakaz stosowania tortur, nieskazitelność sędziów, to fikcja w tym kraju. Na tym przykładzie widać, że uczestniczenie w procesach mija się w ogóle z celem, bo obowiązuje zasada pokaż mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Po co prawo ustanowione, skoro tzw. sędziowie stosują własne, dowolne prawo, bezprawie. Art. 1049 k.p.c. dla nich nie istnieje.

Nawet komuniści tak nie postępowali.

Rzeczpospolita Polska nie jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Organy władzy publicznej nie działają na podstawie i w granicach prawa. Państwo nie funkcjonuje.

 

W załączeniu:

 • Pisma procesowe, których chce się z oczywistych względów pozbyć SO w Jeleniej Górze, bo stawiają w niekorzystnym świetle sędziów, ponumerowane od 1 do 10 oraz wydane po fuszerce II S 16/18 z naruszeniem niezbywalnego prawa do skargi na przewlekłość postępowania, postanowienie II S 21/18. Te prywatne czynności są nieważne z mocy prawa (naruszenie art. 5 k.c., art. 58 k.c., art. 3 k.p.c., art. 6 k.p.c., art. 233 k.p.c., art. 379 pkt. 5) k.p.c., art. 1049 k.p.c., art. 2 ust. 2 ustawy o skardze oraz art. 12 ust. 1 o skardze).

Wierzyciel i dłużnik nie są organem procesowym, nie oni rozdają karty. Jeśli sądy jeleniogórskie nie kierują się literą prawa tak jak sądy małopolskie i warmińsko-mazurskie (SO Elbląg I Cz 94/13) i nie chcą uszanować wykładni prawa (SN III CZP 23/06), tylko jedenaście lat stosować obstrukcję, uporczywe nękanie i wymuszenia rozbójnicze, używając reliktowego przepisu do upokarzania człowieka i jego rodziny, art. 1050 k.p.c., niezasługującego na uwzględnienie, bo przewidzianego wyłącznie w wyjątkowych wypadkach do egzekucji czynności niezastępowalnych, to skutkiem tego jest nie tylko skandaliczna przewlekłość, ale bezprecedensowe barbarzyństwo. Barbarzyństwo, które trwa. Trwa, bo to nie robi jeden, roztargniony sędzia, tylko //demokracjaisprawiedliwosc.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/. Ma pan Panie Ministrze Sprawiedliwości możliwość obecnie z tego wybrnąć, jeśli zrobi Pan realną reformę i oczyści chociaż po części to brudne środowisko z ludzi niegodnych piastowania tak zaszczytnych funkcji. Proszę nie robić uników, ruchów personalnych na górze i trzymać jednocześnie dyspozycyjnych przechodnich w PK, MS, ale zainterweniować realnie w toczące się krzywdy, zastosować co najmniej kary dyscyplinarne. Bo to są krzywdy na ludziach, na żywych, czujących istotach i na państwie polskim. Na autorytecie władzy. Każdy stanie kiedyś przed sądem. Lepiej przejść metamorfozę za życia, bo kara boska może być gorsza. A i kara ludzka może się zdarzyć…

Nawet mafia tak nie postępuje. Bo mafia to zamknie i wypuści lub zastrzeli, a nie dręczy dożywotnio.

 

Sędzia Pokoju

Prezes Trybunału Narodowego

Członek Stowarzyszenia Amnesty International

Współpracownik Fundacji Court Watch Polska

Kandydat na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

KOMENTARZE

 • Lux ale co Ziobro zrobi ?
  NIC czyli
  Nie dostanie tego w swoje ręce i
  mataczenia trwać będą nadal pod pozorem sprawiedliwości
 • Prawo kargula
  Ciekawe, czy Sąd Okręgowy zwrócił też pisma procesowe Sądowi Rejonowemu w Jeleniej Górze, który udzielił 25 lipca odpowiedzi uczestnika postępowania na skargę? Skoro wydał postanowienie 19 lipca oddalające skargę na przewlekłość postępowania, to odpowiedź strony pozwanej nie miała znaczenia. Pytanie jest w pełni zasadne, czym kierują się sędziowie, skoro nie potrzebne im stanowiska stron?
 • W białych rękawiczkach - zapamiętajcie ich
  Sędzia, który nie uznaje prawa, to nie sędzia, tylko zbrodniarz
 • Pod sąd
  Istoty grający rolę sędziów, w tym wykluczony z funkcji prezesa SO przez Ministra Sprawiedliwości z powodu niesprawności Wojciech Damaszko, wydali postanowienie II S 16/18 oddalające skargę na przewlekłość postępowania z naruszeniem art. 207 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 2 i art. 397 § 1¹ k.p.c.

  Trójca umoczonych sędziów nie zwróciła „spóźnionej” odpowiedzi na pozew Sądowi Rejonowemu w Jeleniej Górze w trybie art. 207 § 7 k.p.c. w zw. z art. 391 § 2 i art. 397 § 2 k.p.c., tylko przesłała ją po czasie skarżącemu z naruszeniem art. 207 § 6 k.p.c.

  Zwrot pism procesowych Grzegorza Niedźwieckiego z dnia 3 sierpnia 2018 r. (odpowiedzi na odpowiedź uczestnika postępowania na skargę) nastąpił z naruszeniem art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c., ponieważ nie nastąpiło to w formie prawnej przez jednego sędziego, tylko z-ce Kierownika Sekretariatu.

  Nieskazitelni, rzetelni, obiektywni i etyczni sędziowie, mówią stronie pokrzywdzonej rękoma „ZOMO” spadaj na drzewo…
 • ręka rękę myje
  Sędziowie jeleniogórscy to zbrodniarze, bo nie uznają prawa (SN III CZP 23/06), tylko jedenaście lat postępują jak gestapowcy (art. 1050 k.p.c.), w sytuacji gdy jest to niedopuszczalne (art. 1049 k.p.c.). Świadczenie niepieniężne tytułu wykonawczego I C 1062/08, jest czynnością zastępowalną i wnioski wierzyciela w postępowaniach egzekucyjnych I Co 3259/08, I Co 441/16 należało oddalić, ponieważ nie zasługiwały na uwzględnienie. Prokuratorzy to jeszcze więksi zbrodniarze, bo poplecznicy. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję (art. 304 k.p.k.). Odpowiedzialności karnej pozbawienia wolności do lat 3, podlega ten, kto nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw (art. 240 k.k. w zw. z art. 156 i 189 k.k.).
 • Załącznik do skargi nadzwyczajnej z dnia 10 sierpnia 2018 r.
  Załącznik do skargi nadzwyczajnej z dnia 10 sierpnia 2018 r.

  Pan Dariusz Kliś
  Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

  Szanowny Panie Prezesie,
  Proszę nie brać współudziału w obstrukcji postępowania egzekucyjnego I Co 441/16, bo straci Pan stanowisko. Ujawniam na razie część argumentów.

   Rozwinięcie
  Nie było i nie ma czynników obiektywnych i prawnych do oddalania, czy odrzucania skarg na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Sąd nie ocenił terminowości i prawidłowości czynności podjętych przez sąd w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy egzekucyjnej, nie wyjaśnił istotnych okoliczności faktycznych i prawnych sprawy. Nie przedstawił rozstrzygniętych w niej zagadnień. Uczestnik postępowania nie podał wykładni prawa pozwalającej na prowadzenie egzekucji w trybie niezastępowalnym.

  Przerzucanie odpowiedzialności za przewlekłość postępowania I Co 441/16 na dłużnika (czemu nie na wierzyciela) jest absurdalne i niedopuszczalne z dwóch powodów.
  • Po pierwsze, to nie dłużnik prowadzi proces, on nie jest organem procesowym i nie ma wpływu na tok postępowania, na sposób prowadzenia egzekucji.
  • Po drugie, twierdzenie że wyłączną winą na przewlekłość postępowania jest niewykonanie czynności określonej w pkt. I tytułu wykonawczego I C 1062/08, zgodnie z dyspozycją postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 5 czerwca 2017 r., w trybie art. 1050 § 1 i 3 k.p.c. jest fałszywe i akceptacją przestępstwa z art. 191 k.k. Wykonanie przez dłużnika czynności zastępowalnej według tej kwalifikacji prawnej byłoby niezgodne z prawem, a tym samym bezwzględnie nieważne (art. 58 k.c.).

  Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt, wskazany w odpowiedzi uczestnika postępowania na skargę z dnia 25 lipca 2018 r. (ujawnionej niechcący dłużnikowi).
  Wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze mgr Paweł Siwek pisze w uzasadnieniu, iż w dniu 16 lipca 2018 r. wierzyciel złożył wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności.
  Jak to możliwe, skoro nie wyczerpano jeszcze drogi prawnej, nie rozstrzygnięto definitywnie wniosku wierzyciela złożonego do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze dnia 8 grudnia 2015 r. (26 listopada 2015 r. – data nadruku)?
  Sąd nie może uznać ponownego wniosku i nie może oddalić tego wniosku na podstawie art. 118 k.c. i umorzyć postępowania. Nie wykonano bowiem jeszcze rygorów postanowienia z dnia 5 czerwca 2017 r. Sprawa jest w toku. Sąd musi odrzucić przedwczesny wniosek.
  W postanowieniu I Co 441/16 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 5 czerwca 2017 r. postanowiono:
  I. nałożyć na dłużnika Grzegorza Niedźwieckiego grzywnę w kwocie 2.000 zł /…/ i orzec na wypadek niezapłacenia – zamianę grzywny na areszt, licząc jeden dzień aresztu za równoważny 500,00 zł grzywny,
  II. ponownie wezwać dłużnika /…/ do wykonania czynności określonej w pkt. I wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w jeleniej Górze z dnia 3 września 2008 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I C 1062/08 /…/ w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, pod rygorem nałożenia surowszej kary grzywny.

  Przy okazji zwracam uwagę, czego nie wyartykułowałem właściwie w skardze nadzwyczajnej, że w postępowaniu I Co 441/16 sąd zagroził dwoma sankcjami za niewykonanie wymuszeń rozbójniczych i zmuszania do określonego zachowania. Nie grozi wyłącznie zamienieniem grzywny na areszt na wypadek jej niezapłacenia lecz straszy także sankcjami ekonomicznymi.
  Do dnia dzisiejszego nie nastąpiło ani zamienienie grzywny na areszt i nie nastąpiło nałożenie surowszej kary grzywny. Nie nastąpiło, bo miałbym prawo do zaskarżenia postanowień organu pierwszej instancji i podważyłbym skutecznie kwalifikację prawną egzekucji. W przypadku trwania w błędzie w toku instancyjnym, zarzuciłbym w apelacji naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów przez sąd i domagałbym się rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego.
  Sąd Okręgowy nie miał prawa nie ocenić w postępowaniu skargowym II S 16/18 całokształtu materiału dowodowego. Nie chodzi bowiem tylko o istotę zagadnienia prawnego dla okoliczności wznowienia postępowania I Co 3259/08, ale o fakt niezakończenia właśnie tej sprawy I Co 441/16 wszczętej dnia 8 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy nie może zbywać znaczenia wykładni, powołując się na prawomocność wezwań sądu pierwszej instancji i na wydane z rozdwojeniem jaźni postępowania odwoławcze II Cz 233/17, II Cz 675/17. Fakt niezakończenia postępowania I Co 441/16, niewyczerpania etapów stosowania prawa, niezamienienia grzywny 2.000 zł na cztery dni aresztu i nienałożenia surowszej kary grzywny w związku z niewykonaniem czynności, powoduje że sprawa jest w toku. Tok instancyjny jest tylko zawieszony, groźby zamiany grzywny na areszt i nałożenia surowszej kary grzywny muszą być spełnione. Sprawa jak bumerang wróci do Sądu Rejonowego, który będzie mnie wzywał nieetycznie do upokorzenia i będę miał prawo do a contrario. Panie Wojciechu Damaszko, miał Pan prawo oddalić skargę na przewlekłość toczącego się z winy sądu postępowania, czy nie? Miał Pan prawo orzekać w swojej sprawie? Ciekawe, czy Pana wylosowali do tej sprawy, czy czuje Pan wielką chemię do mnie? Skoro pała Pan do mnie taką miłością, to może zawiesił Pan stosowanie niektórych przepisów ustawy, w tym art. 1049 k.p.c., na podstawie art. 755 k.p.c.?
  Mając na uwadze powyższe, ponowny wniosek wierzyciela jest przedwczesny, a skarga na przewlekłość postępowania w pełni uzasadniona. Szanowny Panie Wojciechu Damaszko. Imputuje mi Pan znieważenie na służbie, a w postanowieniu II S 16/18 oddalającym skargę na przewlekłość nie zwrócił mi Pan uwagi, że zbyt skrótowo odczytałem grożące mi sankcje w postanowieniu SSR Pawła Woźniaka sprzecznym z ustawą i obchodzącym ustawę oraz sprzecznym z zasadami współżycia społecznego. Że nie ma wyłącznie bezczynności w niezamienieniu grzywny na areszt lecz także bezczynność w nienałożeniu surowszej kary grzywny. Nie odniósł się Pan w ogóle do istotnych okoliczności faktycznych, do kwestii rozstrzygniętych w niej zagadnień. Fałszywie ukierunkował PAN postanowienie. Nie ustalił PAN przyczyny przewlekłości. Niewykonanie zobowiązania jest skutkiem przyczyny. Gdzie tu szczególna staranność? Gdzie tu ocena pozwanego i wierzyciela? Faworyzowanie wierzyciela twierdzeniem, że na długość postępowania ma WYŁĄCZNIE postępowanie skarżącego, który UCHYLA się od wykonania prawomocnego wyroku sądowego ZGODNIE Z WIOSKIEM WIERZYCIELA, a nie z art. 776 k.p.c., jest obrazą art. 12 ust. 1 ustawy o skardze. To świadczy o braku kwalifikacji prawnych u Pana.
  Fakt wskazania tych dwóch czynników nieuzasadnionej zwłoki podważa argumentację braku legitymacji do oceniania „zamkniętej” już sprawy. Kto tu kogo znieważa, czy niedopełnia obowiązku wynikającego choćby z art. 3 k.p.c.?

   Zakończenie
  Nie możecie rozpatrywać ponownego wniosku wierzyciela nie zakończywszy poprzedniego. TO JEST PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA. Nałóżcie surowszą karę grzywny, to minie pół roku i skarga na przewlekłość postępowania będzie drążona, aż do skutku, a zadośćuczynienie i naprawienie szkody będą wyższe.
  Nie idźcie tą drogą.
  Panie Prezesie, proszę nie iść tą drogą, bo przedstawię ciekawcze argumenty.

  Otrzymują:
  1. Adresat
  2. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
  3. I inni

  Jelenia Góra, dnia 12 sierpnia 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki, ul. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra
 • @socjolog 14:06:14 Do: Nie możecie rozpatrywać ponownego wniosku wierzyciela
  Mogą :( , bo co i kto im zrobi ?

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031