Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
228 postów 97 komentarzy

Zawiadomienie o przestępstwie

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

poświadczenia nieprawdy, nadużycia władzy, niedopełnienia obowiązków, poplecznictwa, znęcania się i represjonowania przez odwrotnie spełniającego rolę prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Sebastiana Ziembickiego

 

Skargę z dnia 14 czerwca 2018 r. skierowałem do Prokuratora Generalnego, której nie przekazano adresatowi, tylko rozstrzygnięto w swojej sprawie. To jest ewidentne niedopełnienie obowiązków, nie tylko prawa administracyjnego.

Sebastian Ziembicki kłamie, iż zgromadzony w sprawie „materiał dowodowy” daje podstawy do uznania /.../ znieważenia pseudo sędziego podczas i w związku ze służbą. Nie dowolne uznanie skorumpowanych i przestępczych funkcjonariuszy świadczy o kwalifikacji prawnej czynu, tylko fakt i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (wyrok) i Sądu Najwyższego (uchwały). Wysłanie brutalnej prawdy do wielu adresatów dnia 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38 w żadnej mierze nie spełnia kryteriów „znieważenia” na służbie i w związku z interwencją...

Skierowanie aktu oskarżenia do „właściwego” sądu nie rozstrzygnie ustanowionego prawa, tylko będzie próbą kontynuacji bolszewickich działań. Ten właściwy sąd, ma być Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze, czyli winowajca jedenastoletniej obstrukcji, opartej na wyroku II K 467/07 bez przyczyny i sfingowanego procesu cywilnego I C 1062/08. W tym sądzie nie pracują nieskazitelni, bezstronni i obiektywni sędziowie, tylko spowinowaceni (Ziembicka) funkcjonariusze nadużywający niezawisłości i właściwości miejscowej. Po to szanowny panie Ziembicki próbujecie zmanipulować moją poczytalność, aby wcisnąć mi adwokata z urzędu, który wykona zlecone zadania przestępców w togach. Gdyby było to w sądzie zewnętrznym i uszanowano konstytucyjne prawo do obrony, to poleglibyście na starcie, bo żaden sędzia spoza układu, nie będzie maczał palców w waszych brudnych sprawach. Boicie się, że wrzucę wam gorącego kartofla na sprawie jeśli będą nieubezwłasnowolnioną stroną. Wrzucę, prędzej, czy później... Jesteście złodziejami i zbrodniarzami gorszymi od NKWD, bo czynicie to w majestacie prawa. Ukradliście komputer Trybunału Narodowego rękoma policjantów, nie dlatego, że taki dałem, tylko ten był na wierzchu i takie było zarządzenie. Czynicie to wbrew faktom, przepisom i sumieniu (choć tu mógłbym się mylić, bo sumienia nie macie). Czynicie to wbrew fundamentalnym prawom człowieka. Za nic macie przestrzeganie prawa i obowiązek legitymizacji decyzji. W załączeniu zdęcie dowodu rzeczowego w sprawie.

//grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

 

 

Tomasz Komenda, to dla was norma

 

Z poważaniem i życzeniami dobrego samopoczucia

Grzegorz Niedźwiecki

KOMENTARZE

 • Zwodzenie, a do tego....
  mataczenia w sposób ciągły i zorganizowany
 • Zawiadomienie o przestępstwach Marka Klebanowicza
  Jelenia Góra, dnia 29 sierpnia 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki 3767 dzień represjonowany
  ul. Działkowicza 19
  58-506 Jelenia Góra

  Zbigniew Ziobro
  Prokurator Generalny
  Minister Sprawiedliwości

  Dotyczy: A-051-36/18

  Zawiadomienie o przestępstwie
  nadużycia władzy, poświadczenia nieprawdy, niedopełnienia obowiązków, poplecznictwa, gangsterskiego postępowania przez Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Marka Klebanowicza

  Koteryjny sędzia w piśmie z dnia 10 sierpnia 2018 r. bezustannie powiela te same kłamstwa.

  Po pierwsze, postępowanie egzekucyjne I Co 3259/08 jest nieważne z mocy prawa (nie tylko art. 5 i 58 k.c.), ponieważ czynność niepieniężna ujęta w tytule wykonawczym I C 1062/08 nie jest czynnością niezastępowalną. Siedem grzywien na łączną kwotę 27.100 zł i 180 dni aresztu były wymuszeniami rozbójniczymi. Postępowanie to winno być umorzone, ale nie w związku z wyczerpaniem możliwości prawnych, tylko wcześniej, w związku z zaniechaniem przez wierzyciela dokonania czynności prawnych, dłużej niż pół roku.

  Po drugie, druga sprawa I Co 441/16 nie jest drugą sprawą tylko tożsamą, ciągiem dalszym uporczywego nękania, wymuszeń rozbójniczych, w oparciu o niewłaściwą kwalifikację prawną. Kwestia podstawy prawnej tego postępowania nie została przesądzona prawomocnym oszustwem kolegów II Cz 675/17, wydanym z rozdwojeniem jaźni, tylko wykładnią prawa (SN III CZP 23/06). Nie jest to czynność niezastępowalna i nie podlega egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c., bo nie są to prawa autorskie, tylko czyność zastępowalna i podlega wyłącznie egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c. Wierzyciel nie jest orzecznikiem tylko życzeniodawcą. Jeśli popełni błąd, to należy bezwzględnie taki wniosek oddalić. Sąd jest związany wykładnią prawa i nie przedstawił jej w toku instancji, w trybie odwoławczym i w skardze na przwlekłość postępowania (art. 2.2). Tu palce maczał Wojciech Damaszko. Oddalił wbrew ustawie, traktując, niezależnie wypaczenia ustawy, skarżącego jak organ procesowy. Nie Grzegorz Niedźwiecki rozdaje karty, tylko funkcjonariusze nadużywający władzy i swobody orzeczeń, drążąc jednoznaczną sprawę jedenaścia lat, zamiast zamnąć ją zgodnie z ustanowionym prawem w dwa miesiące tak jak uczyniły to sądy szanujące prawo (małopolskie i warmińsko-mazurskie). Sąd jeleniogórski nie przsądził o faktach, unika udzielenia odpowiedzi jaka wykładnia prawa uprawnia ich do stosowania art. 1050 k.p.c. Naruszacie nie tylko art. 7, 83, 32, i 42.2 konstytucji. Uprawiacie samowolę i gangsterstwo. Jesteście za mali w stosunku do Sądu Najwyższego, a Jelenia Góra nie jest enklawą. Ma Pan obowiązek powiadomić o wskazanych przestępstwach organy ścigania, a nie w nich brać współudział.

  Nie na marginesie, tylko w istocie, przyczyną bezprecedensowej obstrukcji jest łamanie zasad działania organów państwa i nieszanowanie obowiązku przestrzegania prawa przez sędziów uważających, że prawo to oni, a nie prawo ustanowione.
  Jeżeli wierzyciel złożył ponowny wniosek w dniu 16 lipca 2018 r. o dręczenie dłużnika (niezakończywszy jeszcze kwestii poprzedniego, zamienienia grzywny na cztery dni aresztu, za który chcę zapłacić), to żądam zawieszenia postępowania do czasu udzielenia odpowiedzi dotyczącej subsumcji, jaka wykładnia prawa podważa uchwałę Sądu Najwyżśzego z dnia 28 czerwca 2006 r. III CZP 23/06. Żądam bezwzgędnie, bo nie udzielenie odpowiedzi i nie rozwianie wątpliwośći dotyczących wykładni prawa, istoty rzeczy, będzie ponownym tłumaczeniem, że należało to rozstrzygnąć w toku instancji, a w praktyce uciekając przez sędziów od sensu stricto w toku instancji i w toku drugiej instancji. Potem znowu powiecie, że sąd przesądził prawomocnie, w nosie w istocie mając dyspzycje pokrzywdzonego. Jesteście złymi ludźmi i nawet białych rękawiczek nie zakładacie. Nie pomoże wam ilość skorumpowanych kolegów. Zapłacicie za zło, bo każdy zbrodniarz zostaje rozliczony.

  Po trzecie, sprawa I Co 851/18 o wznowienie postępowania I Co 3259/08 nie zawiera żadnych braków skargi (SN III CZP 23/06). Jeśi tak Pan pisze, to oznacza, że dalej chcecie coś mataczyć. Strasznie się na mnie uparliście...

  Możecie mnie krzywdzić nadal, ale nigdy ze mną nie wygracie, bo z prawdą się nie wygra.
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

  Z poważaniem
  Grzegorz Niedźwiecki
 • Kwestię już rozstrzygniętą przez TK i SN nie może rozstrzygać podległy sąd
  1. W Y R O K w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej,Warszawa, dnia 11 października 2006 r.,Trybunał Konstytucyjny, P 3/06:
  1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pełnienia czynności służbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
  Niedopuszczalne staje się ściganie z tytułu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wyłącznie w związku z jego czynnościami służbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynności(uzasadnienie wyroku).
  Stwierdzenie „niedopuszczalne”, oznacza bezwzględny zakaz prowadzenia z urzędu postępowania w sprawie znieważenia funkcjonariusza nie podczas pełnienia obowiązków (czynności) służbowych.

  Rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że od momentu wejścia w życie wyroku niedopuszczalne staje się ściganie z tytułu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wyłącznie w związku z jego czynnościami służbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynności.

  https://prawo.money.pl/orzecznictwo/trybunal-konstytucyjny/wyrok;z;dnia;2006-10-11,p,3,06,3090,orzeczenie.html

  Czyn z art. 226 § 1 k.k. może być popełniony tylko wówczas, gdy łącznie zostaną spełnione dwie przesłanki: do znieważenia musi dojść podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Znamię modalne „podczas pełnienia obowiązków służbowych” oznacza „zbieżność czasową i miejscową zachowania sprawcy i wykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego” (videpostanowienie SN z dnia 7 maja 2008 r., sygn. akt III KK 234/07;Internet a prawnokarna ochrona godności osobistej funkcjonariusza publicznego).

  Uchwała SN (7) z 20.6.2012 r., I KZP 8/12:
  Uzasadnione jest natomiast pozostawienie poza zakresem ochrony art. 226 § 1 KK tych wszystkich wydarzeń, które mają miejsce poza czasem wykonywania obowiązków i bez związku z nimi. W takich sytuacjach funkcjonariusz - w razie znieważenia go - ma takie same możliwości prawne, jak każdy inny obywatel, może zatem wnieśćprywatny akt oskarżenia o przestępstwo z art. 216 KK (uzasadnienie uchwały).
 • ale jaja
  Komputer, z którego wysłano wiadomość poglądową jest w domu, a proroki siedem miesięcy przywłaszczyli sobie mienie organizacji społecznej, które nie ma żadnego związku ze sprawą. Żaden informatyk nie podważy faktu, że dowodem "rzeczowym" w sprawie jest komputer ze zdjęcia, na którym zapewne zapisany jest przynajmniej mail z dnia 1 grudnia 2017 r. Oj będą bulić koszty naprawienia szkody "nieskazitelni" funkcjonariusze...
 • Sąd powszechny nie jest władzą ustawodawczą
  Niedopuszczalne staje się ściganie z tytułu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wyłącznie w związku z jego czynnościami służbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynności. Sędzia nie może ustalać własnych norm prawnych, musi orzekać w oparciu o ustanowione prawo. Ma obowiązek podać podstawę prawną. Ci funkcjonariusze, którzy nie przestrzegają prawa i nadużywają władzy, w normalnym kraju siedzieliby w więzieniu, a nie krzywdzili niewinnych i decydowali o ich losie.
 • Będzie, będzie się działo...
  Właśnie otrzymałem ekspertyzę biegłego sądowego w zakresie informatyki, że źródłem nadawczym wiadomości e-mail wysłanej dnia 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38 m.in. do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, był załączony na zdjęciu komputer, w związku z czym laptop Trybunału Narodowego o wartości 3.338 zł, przejęty przez prokurator Annę Surowiak jako dowód rzeczowy w sprawie, przywłaszczony został bezprawnie. To się nazywa przestępstwo kradzieży zagrożone odpowiedzialnością karną pozbawienia wolności do lat 5 z art. 278 k.k.
  Niezależnie od powyższego, adwokat mój przygotował mi pozew przeciwko sędziemu Wojciechowi Damaszko o znieważenie i zaniechanie rozpatrzenia skargi na oczywistą przewlekłość postępowania I Co 441/16...

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031