Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
228 postów 97 komentarzy

Tak działa dobra zmiana

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Skarga na nadużycie prawa procesowego i bezpodstawne oskarżenia Grzegorza Niedźwieckiego przez prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze: Grzegorza Chojnackiego, Annę Surowiak i Sebastiana Ziembickiego...

 

Jelenia Góra, dnia 11 września 2018 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

PESEL 61072301251

 

 

Izba Dyscyplinarna przy Sądzie Najwyższym

Dyspozycja za pośrednictwem

Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze

 

Skarga

na nadużycie prawa procesowego i bezpodstawne oskarżenia Grzegorza Niedźwieckiego przez prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze: Grzegorza Chojnackiego, Annę Surowiak i Sebastiana Ziembickiego, w postępowaniuPR 3 Ds. 359.2017.D i innych

 

Wnoszę o:

·        Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec wskazanych prokuratorów, którzy naginają prawo i odwrotnie spełniają swoją rolę,

·        Skierowania sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej w celu obiektywnego rozpatrzenia sprawy i umorzenia politycznych postępowań, godzących w autorytet Prokuratury Krajowej i Sądu Najwyższego.

 

Uzasadnienie

Prokuratorzy jeleniogórscy, prowadzą sfingowane śledztwo w sprawie wypadku drogowego – tj. o czyn z art. 226 § 1 kk. Ten wypadek drogowy, miał być znamieniem uzupełniającym łącznik – podczas czynności służbowych. O absurdzie i przestępstwie z art. 238 kk, świadczy fakt, że kwestia dotyczy wysłania w dniu 1 grudnia 2017 roku o godz. 20:38 w Jeleniej Górze za pośrednictwem wiadomości tekstowej e-mail z poczty lew1@poczta.fm jakichś poglądów do wielu adresatów, w tym do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Pokrzywdzonym miał być ówczesny Prezes SO Wojciech Damaszko, który nie prowadził z oczywistych względów w tym czasie wokandy przez Internet.

O amatorszczyźnie organów ścigania świadczy również fakt, że przywłaszczyli sobie rękoma policjantów komputer typu laptop, o wartości 3.338 zł, będący środkiem trwałym organizacji Trybunał Narodowy. Nie jest to źródło nadawcze polemicznej wiadomości e-mail, więc w żadnej mierze nie może być dowodem rzeczowym w sprawie ewentualnego ZNIESŁAWIENIA. To jest zwykła kradzież, co wykażę w procesie, o ile do niego dojdzie. Ukradli ten komputer, bo ten akurat był na wierzchu. O tym, że prokuratorzy przekombinowali i że może nie dojść do tej konkretnej rozprawy, świadczy fakt imputowania nowego śledztwa, z rozbudową zarzutów. Wojciech Damaszko nie zaryzykuje bowiem konfrontacji.

Koteryjni prokuratorzy popełniają najokrutniejsze zbrodnie, bo niemieszczące się w żadnych kryteriach przyzwoitości. Najokrutniejsze, bo czynią to w majestacie prawa. Za jedenaście lat niezasadnych represji (o czym stanowi załącznik), w których poplecznictwem uczestniczyli, chcą zaklepać wyrok za jakiekolwiek przestępstwo, żeby przykleić skarżącemu łatkę pieniacza i wykluczyć z życia społeczno-politycznego oraz zawodowego. Metod jakich używają, nie dopuszczało się nawet gestapo. Tylko zwyrodnialcy mogą uważać, że za mało jeszcze cierpię i rodzina. Tak postępował Josef Fritzl.

 

Obraza prawa procesowego

 

Art. 1 § 1 k.k. – Warunki odpowiedzialności karnej

Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu; tak więc tylko czyn może być podstawą odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi warunkami ponoszenia odpowiedzialności karnej.

 

Art. 178 Konstytucji RPSędziowie w sprawowaniu swojego urzędu podlegają Konstytucji oraz ustawom.

 

Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 11 października 2006 r., Trybunał Konstytucyjny, P 3/06:

1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pełnienia czynności służbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Niedopuszczalne staje się ściganie z tytułu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wyłącznie w związku z jego czynnościami służbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynności (uzasadnienie wyroku).

Stwierdzenie „niedopuszczalne”, oznacza bezwzględny zakaz prowadzenia z urzędu postępowania w sprawie znieważenia funkcjonariusza nie podczas pełnienia obowiązków (czynności) służbowych. 

 

Art. 7 Konstytucji RP – Zasady działania organów państwa

Art. 83 Konstytucji RP – Obowiązek przestrzegania prawa

 

Art. 5 § 2 k.p.k.zasada in dubio pro reo

Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.

 

Art. 7 k.p.k. – Naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów

 

Art. 17 k.p.k. – Negatywne przesłanki procesowe

§ 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:

1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia;

 

Funkcjonariusze „publiczni” prowadzą sfingowane śledztwo (z naruszeniem dóbr osobistych i swobód obywatelskich, prawa do obrony manewrami sugerowania niepoczytalności i narzucania obrońcy z urzędu) chcąc zaklepać nękanemu wyrok z oskarżenia publicznego, żeby pozbawić go funkcji publicznych i prezesa stowarzyszenia Demokracji i Sprawiedliwość oraz federacji Trybunału Narodowego. Tak postępowała bezpieka w czasach PRL.

 

Art. 231 k.k. – Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

W załączeniu:

·       Ściąga dla Sądu Rejonowego i Okręgowego w Jeleniej Górze

 

Sędzia Pokoju

Obrońca praw człowieka

Członek Amnesty International

Kandydat na Prezydenta Jeleniej Góry

Grzegorz Niedźwiecki

Ściąga dla Sądu Rejonowego i Okręgowego w Jeleniej Górze

 

Dotyczy: I Co 3259/08. I Co 441/16. II Cz 233/17, II Cz 675/17, II S 11/16…, II S 16/18…

- - -

Sygn. akt…

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia…

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny w składzie

Przewodniczący: SSR…

PO rozpoznaniu w dniu… na posiedzeniu niejawnym

Sprawy z wniosku wierzyciela

przeciwko dłużnikowi

o egzekucję świadczenia niepieniężnego

postanawia:

 

oddalić wniosek wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 kpc

 

 

UZASADNIENIE

 

Wierzyciel złożył wniosek o przeprowadzenie na podstawie art. 1050 kpc egzekucji świadczenia niepieniężnego wynikającego z wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3 września 2008 roku w sprawie I C 1062/08 poprzez zobowiązanie dłużnika do publikacji na stronie internetowej //www.jelonka,com /…/ oraz w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” i tygodniku „Jelonka.com” oświadczenia w ciągu dwóch tygodni pod rygorem ukarania grzywną a w razie niewykonania tej czynności do zastosowania wobec dłużnika grzywny z równoczesnym zakreśleniem terminu do wykonania czynności.

 

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

 

Prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3 września 2008 roku w sprawie I C 1062/08, dłużnik – Grzegorz Niedźwiecki został zobowiązany do opublikowania na stronie internetowej //www.jelonka,com w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku oraz w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” i tygodniku „Jelonka.com” w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się wyroku przeprosin o następującej treści „Przepraszam FM „Ligęza” Spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze za to, że w umieszczonej na stronach serwisu internetowego //www.jelonka.com oraz na prowadzonym przez pozwanego blogu internetowym //grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl z dnia 23 lutego 2007r w notatce zatytułowanej „Nie kupujcie auta u Ligęzy” zawarłem całkowicie nieprawdziwe informacje, które w rzeczywistości nie miały pokrycia ze stanem faktycznym w sprawie i nie były potwierdzone jakimikolwiek dokumentami”.

 Wniosek wierzyciela został oddalony, ponieważ w ocenie Sądu świadczenie, którego dotyczy wniosek nie podlega egzekucji w trybie przewidzianym w art. 1050 kpc, lecz powinno być wykonane w trybie przewidzianym w art. 1049 kpc jako czynność, którą może wykonać za dłużnika inna osoba. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze przy rozstrzygnięciu sprawy kierował się poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie III CZP 23/06 (OSNC 2007/1/11), zgodnie z którym obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c., ponadto sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji.

Sąd w tytule wykonawczym, na podstawie którego wierzyciel wniósł o wszczęcie egzekucji nie przewidział obowiązku osobistego działania dłużnika. Jakakolwiek zatem osoba (nie tylko dłużnik) może zamieścić we wskazanych mediach oświadczenie o treści wskazanej w sentencji wyroku aby świadczenie zostało wykonane. Podstawowym bowiem celem prawnym wiązanym z aktem publicznego przeproszenia (ubolewania), na co wskazał Sąd Najwyższy w zatytułowanym powyżej orzeczeniu, jest zniweczenie skutków dokonanego naruszenia dóbr osobistych, a nie uzyskanie satysfakcji, co w drodze przymusu sądowego lub egzekucyjnego i tak przeważnie nie jest możliwe. Sąd nakazał publikację przeprosin w prasie lokalnej i internetowej w celu skorygowania obrazu powoda dotkniętego naruszeniem dobra osobistego w oczach opinii publicznej lub innych osób. Do osiągnięcia takiego skutku nie jest konieczne osobiste działanie dłużnika. Jak wskazano już powyżej, ogłoszenie zgodne z sentencją wyroku w tygodnikach i prasie internetowej mogłaby zamieścić każda osoba, nawet bez wiedzy dłużnika aby wierzyciel uznał, że wyrok został wykonany. Wynika stąd, że wykonanie orzeczenia winno nastąpić w trybie przewidzianym w art. 1049 kpc. Wierzyciel może żądać wezwania dłużnika do wykonania czynności w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzielenia wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika. Może także żądać przyznania mu sumy potrzebnej do wykonania czynności. Nie ma natomiast podstaw do zagrożenia dłużnikowi grzywną. W tym stanie rzeczy wniosek nie mógł być uwzględniony.

W powołanej wyżej uchwale Sąd Najwyższy stwierdził również, że sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji, nie może z urzędu zastosować innego środka, ponieważ granice działania organu egzekucyjnego wyznaczone są treścią tytułu wykonawczego oraz wybranym przez wierzyciela sposobem egzekucji. Sąd nie mógł zatem wbrew woli wierzyciela na podstawie złożonego przez niego wniosku oraz tytułu wykonawczego upoważniającego do wszczęcia egzekucji na podstawie art. 1050 kpc, zastosować innego sposobu egzekucji, dlatego też wniosek oddalił.

 

KOMENTARZE

 • Autorze
  Dzisiejszy wyrok wydany przez chazaro bolszewicką kastę na złość PiSowi dla czyściciela kamienic to 1500 zł grzywny!. Jakby mi ktoś napluł w twarz!
 • Tworzenie fałszywego oskarżenia w celu doprowadzenia do uwięzienia....
  ...niewygodnej dla szulerów oosby
 • Chyba coś nie tak jest w arcie bo...
  cyt: sfingowane śledztwo w sprawie wypadku drogowego – tj. o czyn z art. 226 § 1 kk

  a potem poniżej jest:

  1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pełnienia czynności służbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

  Chyba trzeba poprawić artykuły ?
 • @andrzejw 10:11:34
  takie właśnie parodie stosują, potem udają roztargnionych...

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031