Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
307 postów 218 komentarzy

Żądam rozpatrzenia apelacji złożonej zgodnie z ustawą

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jest szczytem bandytyzmu, wsadzić mnie na pół roku do więzienia za to, że się mnie trzynaście lat terroryzuje. Jest szczytem bandytyzmu wsadzić na pół roku do więzienia obrońcę praw człowieka.

 

Złotoryja, dnia 28 stycznia 2020 r.

 

Pokrzywdzony Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

 

Sąd Rejonowy w Złotoryi

II Ko 2313/19

 

Żądam rozpatrzenia apelacji w sprawie II K 851/18

 

Sąd Orzeka w oparciu o trzy rzeczy: dowody, przepisy i sumienie.

Szanowni Państwo. Mam dwa wyjścia. Milczeć i pozwolić na bezprawne pozbawienie mnie wolności zagrożone odpowiedzialnością karną do lat 10 zart. 189 § 2 k.k., albo przeciwstawić się stanowczo od sfingowanego wyroku.

Na dzisiejszym posiedzeniu, sędzia Agnieszka Krótka zamierza procedować w przedmiocie rozpoznania wniosku Kuratora o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności w sprawie nielegalnego wyroku II K 851/18.

Nielegalnego, ogłoszonego dnia 28 lutego 2019 r. i uprawomocnionego z rażącym naruszeniem przepisów prawa materialnego i przepisów prawa procesowego. Dyspozycyjny sędzia Jacek Kielar, zachował się tak jak Jan Hryckowian, który z naruszeniem składu sędziowskiego skazał Rotmistrza Witolda Pileckiego.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że ten sąd nie ma legitymacji procesowej do orzekania we własnej sprawie, ponieważ jest to sprzeczne z zasadą obiektywizmu oraz nemo iudex in causa sua.

W drugiej kolejności należy wskazać, co potwierdza akapit wcześniejszy, że ten sąd po raz kolejny narusza prawo procesowe i prawo do obrony. Pokrzywdzony Grzegorz Niedźwiecki złożył za pośrednictwem tego sądu w dniu 27 grudnia 2019 r. w odpowiedzi na wniosek Kuratora, prośbę o zastosowanie aktu łaski przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Sąd przemilczał ten fakt, zaniechał czynności, nie wydał zawiadomienia o przyjęciu pisma procesowego i przekazaniu niezwłocznie według właściwości Prezydentowi Rzeczypospolitej lub zarządzenia o odmowie przyjęcia środka odwoławczego.

W trzeciej kolejności, należy wskazać rażące naruszenie prawa w postępowaniu II K 851/18 i podstawy nielegalności wyroku.

Obraza przepisów prawa materialnego:

-       Zgodniez art. 1 § 1 k.k. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Naruszono tu zasady odpowiedzialności karnej.

-       Czynu zart. 226 § 1 k.k. nie popełniono, ponieważ nie było ani formy zniewagi, ani zbieżności czasowej i miejscowej czynu, działania podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych funkcjonariusza publicznego. Grzegorz Niedźwiecki nie miał werbalnego kontaktu z sędzią Pawłem Siwkiem, w związku z czym zgodnie z orzecznictwemTK iSN, kwalifikacja prawna czynu jest niedopuszczalna.

-       Czynu zart. 238 k.k. również nie popełniono, ponieważ Grzegorz Niedźwiecki nie złożył zgodnie z elementami pisma procesowego (art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k.), fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Po każdym wniosku, czy zawiadomieniu o przestępstwie przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej, Grzegorz Niedźwiecki otrzymuje z Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze wezwanie w trybieart. 120 § 1 k.p.k. do uzupełnienia braku formalnego, pod rygorem uznania pisma za bezskuteczne.

Obraza przepisów prawa procesowego:

-       W wezwaniu z dnia 10 stycznia 2019 r. na rozprawę główną (nie na ogłoszenie wyroku), nie podano zgodnie zart. 129 § 1 k.p.k., tak jak uczyniono to w wezwaniu na to posiedzenie, czy stawiennictwo jest obowiązkowe i nie uprzedzono o skutkach niestawiennictwa. Zgodnie zart. 117 § 3 k.p.k., w razie niestawiennictwa strony, obrońcy lub pełnomocnika, których obecność jest obowiązkowa, czynności procesowych nie przeprowadza się.

-       Sąd Rejonowy w Złotoryi nie ustosunkował się przed podjęciem przewodu sądowego do wniosku oskarżonego o umorzenie postępowania ze względu na negatywne przesłanki procesowe (patrz wyżej). Argumentacja w protokole rozprawy głównej z dnia 28 lutego 2019 r., jest mało poważna, że wniosek jest przedwczesny i rozpoznanie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, naruszając jednocześnie cele postępowania karnego, zasadę obiektywizmu, domniemania niewinności, prawa do obrony i swobodnej oceny dowodów (art. 7 k.p.k.). Wyrok wydano w dniu rozprawy, bez procesu. Nie było głosów końcowych (art. 406 § 1 k.p.k.) i narady sądu (art. 408 k.p.k.).

-       Sąd Rejonowy w Złotoryi nie wyjaśnił związku przyczynowo skutkowego sprawy, istoty, czyli faktu, że egzekucjaI C 1062/08 (I Co 3259/08) prowadzona była w niedopuszczalnym trybie (videSN III CZP 23/06). Sąd nie wziął pod uwagę krzywdy, przesłanek jakimi kierował się pokrzywdzony Grzegorz Niedźwiecki (4094 dni terroru państwowego).

-       Sąd Rejonowy w Złotoryi naruszyłart. 16 k.p.k., nie pouczył stron postępowania o toku postępowania i nie poinformował o przysługujących uprawnieniach. Nie przypadkiem i nie dobroczynnie zwolnił skazanego od ponoszenia kosztów sądowych i nie wymierzył mu opłaty, co jest kuriozum. Przeleżakował ogłoszony skrycie wyrok I instancji i uznał, że jest on prawomocny. Nie padło w ogóle fundamentalne pytanie do oskarżonego, czy zrozumiał zarzut.

-       Sąd Rejonowy w Złotoryi naruszyłart. 100 § 3 i 8 k.p.k., nie doręczył wyroku podmiotom uprawnionym do wniesienia środka zaskarżenia i nie pouczył oskarżonego o przysługującym prawie.

-       Wyrok doręczono oskarżonemu dnia 3 kwietnia 2019 r., sprzeczny z definicją i nie merytoryczny.

-       Apelację od wyroku oskarżony złożył dnia 9 kwietnia 2019 r., zgodnie zart. 445 § 1 k.p.k.

-       Sąd Rejonowy w Złotoryi naruszyłart. 448 § 1 k.p.k., nie zawiadomił oprzyjęciu apelacji prokuratora oraz obrońców i pełnomocników, a także strony i nie przekazał niezwłocznie akt sądowi odwoławczemu.

-       Sąd Rejonowy w Złotoryi naruszyłart. 93 § 2 k.p.k. w zw. zart. 429 § 1 k.p.k., nie wydał zarządzenia o odmowie przyjęcia środka odwoławczego, od którego przysługuje zażalenie.

-       Sąd Rejonowy w Złotoryi naruszył fundamentalne prawo do obrony (art. 6 k.p.k. w zw. zart. 42 ust. 2 konstytucji), prawo do zaskarżenia orzeczeń (art. 425 § 1 k.p.k. w zw. zart. 78 konstytucji), niezbywalne prawo do dwóch instancji (art. 444 k.p.k. w zw. zart. 176 konstytucji),Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

-       Sąd Rejonowy w Złotoryi dopuścił się manipulacji i procedowania w niewnioskowanych kwestiach, aby uprawdopodobnić wyczerpanie drogi prawnej przez oskarżonego.

-       Sąd Rejonowy w Złotoryi naruszył zasady działania organów państwa i obowiązek przestrzegania prawa oraz prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 EKPCz).

-       Postępowanie jest w toku, czekam na uruchomienie apelacji, bądź doręczenie mi zarządzenia o odmowie przyjęcia środka odwoławczego. Wniosek złożono dnia 6 sierpnia 2019 r. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi.

Wyrok wydano z naruszeniemart. 5 Polskiej Karty Praw Ofiary i prowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej sprzecznie z prawem (SN III CZP 23/06) oraz wynikłych skutków tej obstrukcji, choćby sfingowanych procesów, jest niedopuszczalne.

Ponownie dzisiaj sąd omija prawo i niedopełnia obowiązków. Nikt nie ma praw pozbawić mnie dwóch instancji, wyrok doręczony mi dnia 3 kwietnia 2019 r. jest nieprawomocny, a rejestracja Grzegorza Niedźwieckiego jako skazanego w Krajowym Rejestrze Karnym nielegalna. Wyrok jest co najmniej przedwczesny, przyczyna bowiem procesu trwa. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. Niezależnie od bezprawności, więzienie pozbawi mnie możliwości kontynuowania nauki w technikum masażu.

Wyrok ogłoszony skrycie w dniu 28 lutego 2019 r. jest nielegalny, czynu określonego w akcie oskarżenia nie popełniono. W dniu 23 stycznia 2020 r. złożyłem wniosek o wznowienie postępowania I Co 3259/08, w którym egzekucję czynności zastępowalnej SSR Paweł Siwek prowadził w sposób upokarzający i niedopuszczalny (vide SR OstródaI Co 2801/12 w zw. zSN III CZP 23/06).

Żądam uruchomienia apelacji złożonej dnia 8 kwietnia 2019 r. zgodnie z ustawą i usunięcia wpisu z Krajowego Rejestru Karnego.

Jeżeli sędzia Agnieszka Krótka naruszyart. 189 § 2 k.k., pozbawi mnie prawa do obrony, zaniecha rzetelnego procesu, co najmniej nie wznowi postępowania prowadzonego i rozstrzygniętego z rażącym naruszeniem prawa, wyda gangsterskie zarządzenie pozbawienia mnie wolności, to popełni przestępstwo. Stanie przed Sądem Dyscyplinarnym.

Sędzia odpowie za umyślne doprowadzenie mnie do utraty zdrowia w związku ze znęcaniem się, niedopełnieniem obowiązków i uporczywym nękaniem, tj. za czyn zart. 156 § 3 k.k. w zw. zart. 207 § 2 k.k.,art. 231 § 2 k.k. iart. 190a § 3 k.k. orazart. 2 k.k.

Jestem osobą pokrzywdzoną, nie mogę być jednocześnie sprawcą. Jedyną szansą uniknięcia tragedii, jest uszanowanie prawa i naprawienie szkody, uruchomienie apelacji złożonej zgodnie z ustawą, a zignorowaną. Wszystko ma swoje granice.

Sąd Orzeka w oparciu o trzy rzeczy: dowody, przepisy i sumienie.

Podsumowanie

Pierwszą wiedzę o prywatnie ogłoszonym wyroku w dniu 28 lutego 2019 r., pokrzywdzony broniący się bez adwokata, powziął z wyłącznej winy Sądu Rejonowego w Złotoryi dopiero dnia 3 kwietnia 2019 r. Złamane tu zostały przez stronniczego sędziego wszelkie normy prawa procesowego i zasady współżycia społecznego.

Postępowanie II K 851/18 jest w toku. Sfingowany wyrok nie ma mocy prawnej. Od wyroku na zlecenie, pokrzywdzony złożył apelację w dniu 8 kwietnia 2019 r. i do dnia dzisiejszego nie została ona jeszcze rozpatrzona. Nie wydano zawiadomienia o przyjęciu apelacji i przekazaniu jej do Sądu Okręgowego w Legnicy i nie wydano zarządzenia o odmowie przyjęcia środka odwoławczego. Naruszono przepisart. 448§ 1 k.p.k. lubart. 429 k.p.k. na które przysługuje zażalenie. I żadne oszustwa, że oskarżony złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku są nieprawdziwe, nie mają pokrycia w aktach sprawy. W apelacji złożonej zgodnie z ustawą (art. 445k.p.k.), wskazano wyraźnie, że uzasadnienie stanowi sprzeciw z dnia 3 kwietnia 2019 r. We wstępnej apelacji z dnia 4 kwietnia 2019 r. również w nagłówku podkreślono, że sprzeciw z dnia 3 kwietnia 2019 r. należy traktować jak apelację. Sąd orzekał na własne wnioski, co podkreślał oskarżony, że procedowanie w kwestii przywrócenia terminów do złożenia apelacji, czy doręczenie uzasadnienia od wyroku jest bezprzedmiotowe. To była manipulacja szyta cienkimi nićmi. Wniosek o uzasadnienie jest prawem, ale nie obowiązkiem. Oskarżony znał wady, zarówno materialne jak i procesowe wyroku i uzasadnienie do niego było mu zbyteczne. Zaskarżył wyrok nie mający mocy prawnej w całości i czeka na rozpatrzenie apelacji. Nikt nie ma prawa pozbawić oskarżonego konstytucyjnej zasady, że postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.

Naruszono tutaj prawo do rzetelnego procesu sądowego (Art. 6 EKPCz). Czynu zarzucanego nie popełniono i sędzia nie miał prawa mnie skazać Warunek ten spełni się tylko wówczas, gdy na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości.

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-kk-281-16-wyrok-sadu-najwyzszego-522201791

Orzeczono na zasadzie pokaż mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Równie dobrze, można mi było postawić zarzut gwałtu ze szczególnym okrucieństwem i zasądzić kapturowo dwadzieścia lat więzienia.

 

Jest szczytem bandytyzmu, wsadzić mnie na pół roku do więzienia za to, że się mnie trzynaście lat terroryzuje. Jest szczytem bandytyzmu wsadzić na pół roku do więzienia obrońcę praw człowieka.

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

 

W załączeniu:

1.      Prośba o ułaskawienie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 grudnia 2019 r.,

2.      Wniosek o wznowienie postępowania I Co 3259/08 z dnia 23 stycznia 2020 r.,

3.      Zażalenie do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 27 stycznia 2020 r. na zaniechanie czynności w postępowaniu I Co 441/16, w związku z nierozpatrzeniem wniosku pokrzywdzonego z dnia 15 kwietnia 2019 r. o oddalenie wadliwego wniosku wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c.,

4.      Wykaz postanowień wydanych zgodnie z literą prawa, w oparciu o uchwałęSN III CZP 23/06:

a)      Postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnowie I Cz 44/06, uchylające postanowienie Sądu Rejonowego w Bochni I Co 563/05, prowadzone w trybie art. 1050 k.p.c.,

b)      Postanowienie Sądu Rejonowego w Bochni I Co 508/06, wzywające dłużnika do wykonania czynności zastępowalnej,

c)      Postanowienie Sądu Rejonowego w Bochni I Co 508/06, umarzające postępowanie egzekucyjne prawidłowo zakończone,

d)      Postanowienie Sądu Rejonowego w Ostródzie I Co 2801/12, oddalające wniosek wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c.,

e)      Postanowienie Sądu Okręgowego w ElbląguI Cz 94/13, oddalające zażalenie wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c., bądź z ostrożności procesowej w trybie art. 1049 k.p.c.

5.      Wyrok zaoczny (tytuł wykonawczy) Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawieI C 1062/08, wydany w brzmieniu art. 1049 k.p.c.,

6.      Analiza postępowania II K 851/18 z dnia 28 stycznia 2020 r., świadcząca o tym, że postępowania jest w toku, ponieważ Sąd nie rozpatrzył apelacji złożonej zgodnie z ustawą w myśl art. 445§ 1 k.p.k.,

7.      Stanowisko oskarżonego z dnia 24 stycznia 2020 r., w sprawie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w związku z dwunastoletnim terrorem państwowym,

8.      Apelacja z dnia 8 kwietnia 2019 r. od wyroku I instancji doręczonego oskarżonemu dnia 3 kwietnia 2019 r., wraz z uzasadnieniem, które stanowi:

a)      Sprzeciw od orzeczonego wyroku w sprawie II K 851/18 bez udziału oskarżonego.

9.      Apelacja wtórna z dnia 4 kwietnia 2019 r., wskazująca, że sprzeciw z dnia 3 kwietnia 2-019 r. należy traktować jako uzasadnienie do apelacji,

10.   Wniosek do Sądu Rejonowego w Złotoryi z dnia 23 lipca 2019 r. o doręczenie kopii pism procesowych, w tym:

a)      Rzekomego zawiadomienia o przestępstwie jakie miał złożyć w organach ścigania oskarżony dnia 24 lipca 2018 r.,

b)      Postanowienia w formie orzeczeń o oddaleniu wniosków oskarżonego o umorzenie postępowania,

c)      Rzekomego wniosku oskarżonego o przywrócenie terminu do złożenia apelacji od wyroku z dnia 28 lutego 2019 6. W sprawie II K 851/18,

d)      Rzekomego wniosku o przywrócenie terminu do doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem wydanego w sprawie II K 851/18.

11.   Wniosek do Sądu Rejonowego w Złotoryi z dnia 6 sierpnia 20-19 r. o doręczenie zarządzenia o odmowie przyjęcia środka odwoławczego,

12.   Zażalenie na bezprawie z dnia 13 sierpnia 2019 r., w związku z rażącym naruszeniem warunków odpowiedzialności karnej i przepisów prawa procesowego,

13.   Uzupełnienie zażalenia z dnia 14 sierpnia 2019 r., z enumeratywnym wykazem naruszeń przepisów prawa procesowego, komunikacji z oskarżonym i prawa do obrony,

14.   Przesądowe wezwanie pokrzywdzonego do Prezesa Sądu Rejonowego w Złotoryi z dnia 7 sierpnia 2019 r., o zaniechanie bezczynności i uruchomienia apelacji złożonej w terminie nieprzekraczającym 14 dni od doręczenia wyroku,

15.   Stanowisko Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu z dnia 12 września 2018 r., stwierdzające, że Grzegorz Niedźwiecki występuje w charakterze pokrzywdzonego,

16.   Zawiadomienie Grzegorza Niedźwieckiego przez Prokuraturę Okręgową w Świdnicy z dnia 27 grudnia 2019 r., o wszczęciu postępowania przeciwko prokuratorowi z Dzierżoniowa w związku z przekroczeniem uprawnień i niedopełnieniem obowiązków, działając na szkodę Grzegorza Niedźwieckiego,

17.   Polska Karta Praw Ofiary,

18.   Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

 

Żądam rozpatrzenia apelacji w sprawie II K 851/18

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

KOMENTARZE

 • @Socjolog
  https://telewizjarepublika.pl/imgcache/750x400/c/uploads/news/hdhddh.png Wiem kto to rozsądzi , zakład ?. Salute :)
 • @Repsol 00:08:36
  Nie byłbym taki pewny, czy postać ze zdjęcia może być utożsamiana z niesprawiedliwymi wyrokami.
  Takie najczęściej wydają przykładni katolicy, czujący się w obowiązku na potrzbleby chwili, udać przed światem idiotów doskonałych.
  Trafiłem na takiego kretyna, choć o nobliwym wyglądzie, ćwoka* z pod lubelskiej wiochy, który udawał że świadek i oskarzyciel posiłkowy, choć podawał trzy różne diametralnie różniące się od siebie wersje, wzajemnie się wykluczające, był w pełni wiarygodny. Tj, gdy obalałem jedną, pojawiała się kolejna, i tak trzy razy. I ten półgłówek po wydanym surowym wyroku skazującym, w uzasadnieniu zrobił cos około 30 cieżkich bo rażących błędów ortograficznych i merytorycznych tyle samo. Jakby pisał uzasadnienie pijany lub naćpany, co w sumie nie jest wykluczone.

  Oparł się też na swoim wieśniaczym doświadczeniu życiowym. Mimo iż suchej nitki nie zostawiłem na tym uzasadnieniu wyroku (nieco ryzykowałem) to w znacznej części, w drugiej instancji sąd dokonał korekty na moją korzyść, co mnie częściowo usatysfakcjonowało.
 • @Oracz 07:42:37
  To może być przyczyną pańskich kłopotów (a nie pretekst pod którym niszczą pana)! Pański domek i działka mogła mafii wpaść w oko:

  https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/tarnowski-schemat/6gweg0s

  Polin to po prostu MAFIA! Republika przyjaciół! A mafia to przyjacioły właśnie, pozbawione wszelkich skrupułóww dążeniu do robieniu sobie dobrze, kosztem otoczenia. Gwiazda YT, Krzysztof Kononowicz jakiś czas temu też płakał że go maltretują w ten sposób, bo jakaś pancerna bladź chce łapy położyć na jego działce i domu! Okazuje się że facet mówił prawdę!
 • Skarga
  Jelenia Góra, dnia 28 stycznia 2020 r.

  Grzegorz Niedźwiecki
  ul. Działkowicza 19
  58-506 Jelenia Góra

  Prezes Sądu Rejonowego w Złotoryi
  Prokuratura Krajowa
  I inni

  Dotyczy: II Ko 2313/19 (II K 851/18)

  Skarga
  na przekroczenie uprawnień przez Sędziego Sądu Rejonowego w Złotoryi Agnieszkę Krótką

  W dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 10:07 zostałem wezwany na posiedzenie w przedmiocie rozstrzygnięcia wniosku Kuratora o wydanie zarządzenia wykonania wyroku. Posiedzenie w sprawie nie odbyło się w związku z tym, że akta sprawie II Ko 2313/19 (II K 851/18) zostały wysłane do Prokuratury Krajowej.

  W pierwszej kolejności, mam zastrzeżenia, że Sąd nie poinformował wcześniej oskarżonego, choćby telefonicznie, że sprawa się nie odbędzie, ponieważ Grzegorz Niedźwiecki i osoby zaufania publicznego (wykaz osób uczestniczących i skarga wspólna w załączeniu), niepotrzebnie stracili czas i pieniądze na podróż.

  Przekroczeniem uprawień jest nazwanie przez przewodniczącą Grzegorza Niedźwieckiego „skazanym”. Oskarżony złożył dnia 8 kwietnia 2019 r. apelację w ustawowym terminie (koteryjny wyrok doręczono mu dnia 3 kwietnia 2019 r.), zgodnie z art. 445 § 1 k.p.k. i czeka na jej rozpatrzenie. Wyrok jest niesłuszny materialnie i nieprawomocny i nikt nie ma prawa nazywać mnie skazanym. To, że kolega przewodniczącej Jacek Kielar poszedł na skróty, przekroczył uprawnienia i niedopełnił obowiązku, to problem sędziego, który wydał wyrok na zlecenie. Sąd nie zawiadomił strony o przyjęciu apelacji i przekazaniu jej do Sądu Okręgowego w Legnicy (art. 448 § 1 k.p.k.), ani nie wydał zarządzenia o odmowie przyjęcia środka odwoławczego (art. 429 § 1 k.p.k.), od którego przysługuje zażalenie. Świadczy to o braku argumentów i niedopełnieniu obowiązków.

  Wszelkie manewry rzekomego wyczerpania drogi prawnej i próby przerzucania odpowiedzialności za zaistniały stan rzeczy na oskarżonego, nie zdały egzaminu (patrz analiza postępowania w załączeniu).
  Wyrok ogłoszony w tajemnicy dnia 28 lutego 2020 r. i uprawomocniony z naruszeniem wszelkich norm prawa procesowego, jest nieprawomocny i czekam na rozpatrzenie apelacji i wykreślenie mnie z Krajowego Rejestru Karnego. Skazanym może być tylko ten, kto narusza warunki odpowiedzialności karnej.

  Sąd może też wznowić kuriozalne postępowanie II K 851/18, nie kompromitując dyspozycyjnego sędziego. Wyrażam na to zgodę, ale nie na skazanie mnie za to, że się bronię przed dwunastoletnim terrorem, jakim jest prowadzenie egzekucji czynności zastępowalnej w niedopuszczalnym trybie, metodą przymusu i upokarzania.
  Ja nie popełniłem żadnego błędu procesowego i nie zaniechałem niezbędnych czynności. Naruszenia i winowajcy naruszeń prawa materialnego i prawa procesowego, wyartykułowane są w załączniku: „Żądam rozpatrzenia apelacji w sprawie II K 851/18”. Państwo polskie jest jednolite, wszyscy są równi wobec prawa i nikt nie ma prawa pozbawić mnie prawa do drugiej instancji. Wyrok natomiast, musi być rozstrzygnięciem merytorycznym, po rzetelnym wyjaśnieniu wszelkich okoliczności sprawy, w tym faktu czy czyn został popełniony i przyczyn konfliktu, czyli prowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej określonej w tytule wykonawczym I C 1062/08 sprzecznie z prawem (SN III CZP 23/06).

  Grzegorz Niedźwiecki
 • @socjolog 19:48:00 Czy złożył Pan apelację w akta sprawy której dotyczy ?
  A jak NIE to dlaczego jeszcze nie ?
 • Skarga do Izby Dyscyplinarnej SN na Prezesa Sądu Rejonowego w Złotoryi
  Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego

  Skarga
  na Prezesa Sądu Rejonowego w Złotoryi Michała Misiaka w związku z poświadczeniem nieprawdy, poplecznictwem i niedopełnieniem obowiązków

  Wnoszę o:
  • wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego naruszającego zasady praworządności, działania organów państwa i obowiązku przestrzegania prawa, a przede wszystkim, naruszającego prawa człowieka.

  Prezes Sądu Rejonowego w piśmie z dnia 21 lutego 2020 r. (A-050-2/20) poświadczył nieprawdę, że wyroku w sprawie II K 851/18 jest prawomocny. Jeżeli jest prawomocny, to nielegalnie. W dniu 8 kwietnia 2019 r. złożyłem zgodnie z ustawą (art. 445 k.p.k.) apelację od wyroku doręczonego mi dnia 3 kwietnia 2019 r. Konstytucja gwarantuje mi dwuinstancyjność (art. 176 konstytucji) i nikt nie ma prawa mnie tego pozbawić. Nie zaniechałem żadnego obowiązku. To sędzia podległy Prezesowi ogłosił stalinowski wyrok pokroju Stefana Michnika, z naruszeniem elementarnych warunków odpowiedzialności karnej oraz rażącą obrazą przepisów prawa materialnego i przepisów prawa procesowego.
  Czynu z art. 238 k.k. nie popełniono. Wysłanie słusznej krytyki (prowadzenie egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c. było niedopuszczalne, było przekroczeniem uprawnień i sprzeczne z prawem – vide SN III CZP 23/06) za pośrednictwem poczty e-mail zawierało braki elementów pisma procesowego w postaci podpisu (art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k.) i prokuratura winna była wezwać podejrzanego do uzupełnienia braków formalnych pod rygorem nie nadania sprawie biegu (art. 120 § 1 k.p.k.), a nie wszczynać dochodzenia i składać akt oskarżenia.
  Prezes Sądu Rejonowego w Złotoryi niedopełnił obowiązku służbowego, naruszył przepis art. 339 k.p.k. w zw. z art. 337 § 1 k.p.k. (akt oskarżenia nie odpowiadał warunkom formalnym) i § 277 Wstępna kontrola aktu oskarżenia - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Winien był skierować sprawę na posiedzenie w przedmiocie umorzenia postępowania, bądź wezwać Prokuraturę do uzupełnienia braków formalnych.
  Prezes Sądu Rejonowego w Złotoryi niedopełnił przepisów wynikających z art. 304 k.p.k. Pan Michał Misiak, nadużywa znaczenia „niezawisłość”. Niezawisłość jest tylko niezależnością władzy sądowniczej od władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej, a nie od obowiązku przestrzegania i stosowania właściwego prawa.
  Zasada niezawisłości sędziowskiej nie może oznaczać dowolności w stosowaniu wykładni prawa, pozostawałoby to bowiem w sprzeczności z konstytucyjną zasadą praworządności. Sędzia powinien znać i uwzględniać w wykonywaniu swej funkcji jurysdykcyjnej aktualną problematykę społeczną, gospodarczą i polityczną państwa, powinien kierować się ogólnymi, ustalonymi przez judykaturę i naukę zasadami wykładni prawa oraz regułami logicznego myślenia, przy czym związany jest wykładnią autentyczną, zawartą w samej ustawie.
  Sfingowany proces karny, prowadzony był w zmowie prokuratorsko-sędziowskiej, z naruszeniem art. 5 Polskiej Karty Praw Ofiary. Zarzut „wymuszeń rozbójniczych”, wynikał z uporczywego nękania pokrzywdzonego przez organ egzekucyjny, który naruszając kwalifikację prawną egzekucji w postępowaniu I Co 3259/08, dopuścił się dyskryminacji, nierównego traktowania oraz terroru państwowego (vide SR Ostróda I Co 2801/12 w zw. z SN III CZP 23/06), czynionego umyślnie ze szczególnym okrucieństwem (grzywny 2.000, 2.000, 2,.000, 4.000, 4.000, 4.500, 8.600 zł i zamianą ich na 180 dni aresztu). Sąd prowadzący postępowanie karne winien zbadać wyczerpująco wszelkie okoliczności, przemawiające zarówno na korzyść jak i na niekorzyść oskarżonego. Naruszył zasadę swobodnej oceny dowodów (art. 7 k.p.k.).
  Sądzia Jacek Kielar pogwałcił wszelkie normy prawne i obyczajowe. Nie przypadkiem nie napisał na zawiadomieniu o rozprawie głównej (nie ogłoszeniu wyroku), czy stawiennictwo jest obowiązkowe. Skłamał, że wniosek pokrzywdzonego o umorzenie postępowania jest przedwczesny, nie badając materiału dowodowego i ogłaszając skrycie wyrok. Wyrok zapadł bez procesu, bez przesłuchania stron, głosów końcowych i narady sądu. Nie przypadkiem zwolnił oskarżonego z opłat i kosztów sądowych. Nie przypadkiem naruszył prawo do informacji oskarżonego broniącego się bez adwokata. Nie przypadkiem przeleżakował polityczny wyrok. Przekroczył uprawnienia i prowadził fikcyjne postępowania odwoławcze na własne wnioski, a nie wnioski oskarżonego. Oskarżony dopełnił niezbędnych obowiązków w celu rozpatrzenia apelacji. Jak tylko powziął wiedzę o kapturowym wyroku, złożył apelację. Sądzia dyspozycyjny, zaniechał wydania informacji o przyjęciu apelacji i przekazaniu jej według właściwości do organu odwoławczego.
  Prezes Sądu Rejonowego w Złotoryi niedopełnił obowiązku wydania zarządzenie o odmowie przyjęcia środka odwoławczego (art. 429 k.p.k.), na które przysługuje zażalenie. To jest naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego (Art. 6 EKPCz).
  Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych, przewiduje w art. 5 ust. 4. Sędzia powinien wymagać od innych sędziów nienagannego zachowania i kierowania się zasadami etyki zawodowej, a na naganne zachowania odpowiednio reagować.
  Postępowanie II K 851/18 jest w toku i czekam na rozpatrzenia apelacji złożonej zgodnie z ustawą, bądź wznowienie postępowania i umorzenie ze względu na negatywne przesłanki procesowe.

  Na marginesie dodam, że skarga na sędzię Agnieszkę Krótką dotyczyła nie tyle zbytecznego ciągania oskarżonego i publiczności na nieskonsumowane posiedzenie, co jest nazwanie przez przewodniczącą Grzegorza Niedźwieckiego „skazanym”. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej (zasada praworządności) i niedopuszczalne jest skazywanie ofiary nadużyć sądowych na zasadzie pokaż mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Tak skazywał Jan Hryckowian Rotmistrza Witolda Pileckiego.
  Zasada prawa do obrony (art. 6 k.p.k. w zw. z art. 42 ust. 2 Konstytucji) stanowi: Każdemu przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, przysługuje prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Prawo to jest fundamentalną zasadą procesu karnego w demokratycznym państwie prawnym. Prawo do obrony, podobnie jak zasady wynikające z art. 42 ust. 1, ma szeroki zakres i dotyczy wszelkich postępowań o charakterze represyjnym oraz wszelkich ich etapów: począwszy od wszczęcia (przedstawienia zarzutów), aż do jego prawomocnego zakończenia, a także postępowań po uprawomocnieniu się wyroku, w tym postępowania wykonawczego.

  Sąd Rejonowy w Złotoryi nie powinien w ogóle orzekać we własnej sprawie, ponieważ nie będzie to obiektywne i bezstronne.

  Pokrzywdzony
  Grzegorz Niedźwiecki

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Bawią was te bolszewickie zbrodnie?

  To ja prowadzę sprzecznie z prawem trzynaście lat egzekucję czynności zastępowalnej? Kiedyś za to odpowiecie, możecie być pewni. Życzę wam koronawirusa (COVID-19), może mniej ludzi uśmiercicie. czytaj więcej

 • PRAWO

  Czy można znieważyć oprawcę?

  Wyroki są nielegalne, ponieważ Grzegorz Niedźwiecki jest ofiarą, a nie sprawcą. Jesteście mi winni 20.000 zł za 27 przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 (II S 21/20 – art. 2 ust. 2 ustawy o skardze). Naprawcie fundament, a znikną skutki czytaj więcej

 • PRAWO

  Oświadczenie w związku z mafijnymi wyrokami

  Zostałem skazany, na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, za zbrodnie tych, co mnie skazali. Dysydenci Solidarności to pikuś przy mnie. Sądzą współczesne Marie Gurowskie Sand, Fajgi Mindla, Janowie Hryckowianie i Stefanowie Michniki czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30