Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
307 postów 218 komentarzy

Niezależność sądów i niezawisłość sędziowska

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"Człowiek musi być wystarczająco dojrzały aby przyznać się do swoich błędów, wystarczająco inteligentny aby coś z nich wynieść i wystarczająco silny aby je naprawić."

 

Oszustw sądowych ciąg dalszy

 

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, zgromadził XIII tomów akt i prowadzi egzekucję czynności zastępowalnejI Co 441/16 1514 dnico stanowi 4 lata, 1 miesiąc i 22 dni (łącznie4286 dni), zamiast zakończyć sprawę jednym pismem procesowym w pięć minut, tak jak orzekł Sąd Rejonowy w Ostródzie postanowieniem z dnia 14 stycznia 2013 r., sygn. aktI Co 2801/12, oddalając wniosek wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c.

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/%C5%9Aci%C4%85ga-dla-nieskazitelnych-s%C4%99dzi%C3%B3w.pdf

Art. 3. Konst. - Jednolitość państwa - Konstytucja ...

Art. 32 - Równość i zakaz dyskryminacji | Rzecznik Praw ...

 

Uchwała SN > III CZP 23/06 > Izba Cywilna > Orzecznictwo ...

 1. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawieart. 1049 k.p.c.

2. Sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji.

 

Zasada niezawisłości sędziowskiej nie może oznaczać dowolności w stosowaniu wykładni prawa, pozostawałoby to bowiem w sprzeczności z konstytucyjną zasadą praworządności. Sędzia powinien znać i uwzględniać w wykonywaniu swej funkcji jurysdykcyjnej aktualną problematykę społeczną, gospodarczą i polityczną państwa, powinien kierować się ogólnymi, ustalonymi przez judykaturę i naukę zasadami wykładni prawa oraz regułami logicznego myślenia,przy czym związany jest wykładnią autentyczną, zawartą w samej ustawie.

 

Art. 18. Przekazanie sprawy przez sąd rejonowy sądowi okręgowemu

§ 1. Jeżeli przy rozpoznawaniu sprawy w sądzie rejonowym powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd ten może przekazać sprawę do rozpoznania sądowi okręgowemu. Postanowienie o przekazaniu sprawy wymaga uzasadnienia.

§ 2. Przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę sąd okręgowy może odmówić przyjęcia sprawy do rozpoznania i zwrócić ją sądowi rejonowemu, jeżeli uzna, że poważne wątpliwości nie zachodzą. Postanowienie zapada w składzie trzech sędziów i wymaga uzasadnienia. Ponowne przekazanie tej samej sprawy przez sąd rejonowy nie jest dopuszczalne.

Art. 390. Przedstawienie zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu

§ 1. Jeżeli przy rozpoznawaniu apelacji powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd może przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu, odraczając rozpoznanie sprawy. Sąd Najwyższy władny jest przejąć sprawę do rozpoznania albo przekazać zagadnienie do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi tego Sądu.

§ 2. Uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygająca zagadnienie prawne wiąże w danej sprawie.

 

Sędziowie jeleniogórscy od dwunastu lat nie uznają zasad działania organów państwa (art. 7 Konstytucji) i obowiązku przestrzegania prawa (art. 83 Konstytucji) w postępowaniach I Co 3259/08, I Co 441/16 oraz postępowaniach odwoławczych II Cz 233/17, II Cz 675/17 i skargowych II S 22/16, II S 16/18, II S 14/19. Orzeczenia te zostały uzyskane za pomocą przestępstwa. Sędziowie stosowali prywatne, gangsterskie prawo, prowadząc egzekucję czynności zastępowalnej określonej w tytule wykonawczymI C 1062/08 w sposób niedopuszczalny, upokarzający, sprzeczny z prawemSN III CZP 23/06. Orzeczenia SN obowiązują wszystkie sądy w Polsce, bo to właśnie Sąd Najwyższy ma moc dawania wykładni stosowania prawa. Sąd Rejonowy i Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie uznając uchwały Sądu NajwyższegoIII CZP 23/06postawił się ponad prawem. Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciech Damaszko orzekając w sprawie II S 14/19 będąc wyłączony z mocy ustawy postawił się ponad prawem.

Sądy mają obowiązek badać, czy dany wyrok został wydany przez sąd właściwie obsadzony. I jeśli uznają, że sąd był obsadzony niewłaściwie, to znaczy to, że wyrok obarczony był wadą.

 

Akta sprawy I Co 441/16 są w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze. Organem egzekucyjnym jest sąd, a nie Grzegorz Niedźwiecki. Przewlekłość trwa piąty rok. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wydać postanowienie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku „dłużnika” z dnia 15 kwietnia 2019 r. o oddalenie wadliwej dyspozycji wierzyciela. Jak złożę skargę na przewlekłość postępowania, to nie będziecie mogli powiedzieć, że przewlekłość jest wyłącznie z mojej winy, ponieważ akta sprawy za moją sprawą wyemigrowały do sądu odwoławczego. Sąd dysponuje wykładnią prawa i orzeczeniami sądów powszechnych, które szanując literę prawa, orzekły w oparciu o uchwałęSN III CZP 23/06. Postąpcie tak szybko, jak postąpiła trójca sędziów SO (Beata Glazar, Alicja Izydorczyk, Wojciech Damaszko), którzy wylosowali się w dwa dni po złożeniu skargi na przewlekłość postępowania i wbrew faktom i zasadzieiudex inhabilis, oddalili skargę na przewlekłość postępowania i Co 441/16, koteryjnym postanowieniem II S 14/19. Obstrukcja wynika z wyłącznej winy sędziów jeleniogórskich, którzy traktują Grzegorza Niedźwieckiego jak niewolnika, a Jelenią Górę jak enklawę. Należało zakończyć sprawę dwanaście lat temu (ściąga) i należy zakończyć natychmiast.

W XIII tomach akt sprawy I Co 441/16, są zaklejone koperty z kartami nieponumerowanymi. Jest wiele błędów, ingerencji w niezawisłość i wskazówek, jak należy zagadnienie prawne rozstrzygnąć. Nie ma tylko chętnych do uszanowania praworządności i zasad współżycia społecznego. Nie ma zwykłej, ludzkiej życzliwości, dobrej woli.

 

"Człowiek musi być wystarczająco dojrzały aby przyznać się do swoich błędów, wystarczająco inteligentny aby coś z nich wynieść i wystarczająco silny aby je naprawić."

~ John C.Maxwell

 

2020-01-30

Gangster bierze haracz i idzie do następnej ofiary, wy dożywotnio się znęcacie. Tym się powinno zająć CBA, ponieważwyrządzacie szkody w obrocie gospodarczymw wysokich rozmiarach. Sami sobie odpowiedzcie, kim jesteście.

 

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

 

KOMENTARZE

 • Materiał dowodowy w sprawie II K 38/19 Sąd Rejonowego w Legnicy
  SSO Wojciech Damaszko podejmując czynności w sprawie II S 14/19 przekroczył uprawnienia, poświadczył nieprawdę, nadużył prawa podmiotowego, dokonał oszustw sądowych, znieważył, i naraził na szkodę pokrzywdzonego (1532 dni przewlekłości) oraz naruszył godność sędziego (art. 66 p.u.s.p.).
  Art. 58. Bezwzględna nieważność czynności prawnej
  ________________________________________
  Dz.U.2019.0.1145 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.
  § 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
  Art. 379. Przesłanki nieważności postępowania
  ________________________________________
  Dz.U.2019.0.1460 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
  Nieważność postępowania zachodzi:
  1) jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna;
  2) jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany;
  3) jeżeli o to samo roszczenie między tymi samymi stronami toczy się sprawa wcześniej wszczęta albo jeżeli sprawa taka została już prawomocnie osądzona;
  4) jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy;
  Art. 48. Wyłączenie sędziego z mocy ustawy (iudex inhabilis)
  ________________________________________
  Dz.U.2019.0.1460 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
  § 1. Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy:
  1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki;
  Art. 363. Sposoby naprawienia szkody
  ________________________________________
  Dz.U.2019.0.1145 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  § 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.
  § 2. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.
  4304 dzień terroru państwowego – gdzie w tym wszystkim jest przyzwoitość, zasady działania organów państwa i obowiązek przestrzegania prawa
  Panie Wojciechu Damaszko, gdzie są akta sprawy I Co 441/16, czemu kolega Paweł Woźniak zaniechał czynności procesowych? Przewlekłość postępowania egzekucyjnego trwa piąty rok, czy to moja wina?
  Czym się różni zbrodniarz od sędziego? Sędzia rozstrzyga merytorycznie o kwestii będącej przedmiotem postępowania sądowego, a zbrodniarz znęca się dożywotnio nad ofiarą.

  Żądam udzielenia odpowiedzi na dwa pytania:
  • Dlaczego to tyle trwa i kto jest za to odpowiedzialny?
  • Konstrukcja prawa, czy wadliwe stosowanie prawa?
  W obu wypadkach, winny jest organ egzekucyjny.
  A może jest to normalność i niedyskryminacja (SO Elbląg I Cz 94/13)?

  Ponoć Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
  W takim razie:
  • Czym się różnię od dłużnika S.J. z postępowania SR w Ostródzie I Co 2801/12, rozstrzygniętego w oparciu o uchwałę SN III CZP 23/06?
  • Czym się różni FM Ligęza od wierzyciela R.L. z postępowania SR w Ostródzie I Co 2801/12, rozstrzygniętego w oparciu o uchwałę SN III CZP 23/06?

  Proszę mi powiedzieć, czy ja jestem organem egzekucyjnym? Jaka jest moja wina, że skutkiem wadliwie prowadzonej egzekucji, są procesy karne przeciwko ofierze dyskryminacji i nierównego traktowania?
  Dlaczego nie chcecie zakończyć tej parodii prawa i zakłamujecie rzeczywistość?
  Przecież prędzej czy później, będziecie musieli zakończyć egzekucję I Co 441/16. Nie umorzycie jej z naruszeniem prawa procesowego. Musicie odpowiedzieć na mój wniosek o oddalenie egzekucji z dnia 15 kwietnia 2019 r. Chyba, że odejdę w zaświaty lub wspólnik (radcy prawni Ligęzy) zrzeknie się roszczenia i umorzycie postępowanie z urzędu…

  Prawo, które krzywdzi, to bezprawie.
  Procesy karne są nielegalne.

  Jesteście zbrodniarzami stalinowskimi i nawet tego nie ukrywacie.
  Pokażcie mi spełnienie przeze mnie warunku odpowiedzialności karnej i podstawę prawną oraz obiektywną do prowadzenia egzekucji czynności określonej w tytule wykonawczym I C 1062/08 przez dwanaście lat.

  Pozdrowienia od Elżbiety, Krzysztofa i Przemysława Łągiewków.
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
 • Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
  Nemo iudex in causa sua w związku z I Co 3259/08, I Co 441/16 – I Co 154/20

  Niedopuszczalne jest pisanie przez funkcjonariuszy w pismach procesowych twierdzeń „w przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1050 i 1501 kpc)”. Jest to nadużycie, przekroczenie uprawnień i poświadczenie nieprawdy. O kwalifikacji prawnej czynu nie świadczy widzi mi się wierzyciela i nadużycie niezawisłości, tylko brzmienie tytułu wykonawczego I C 1062/08 i wykładnia zagadnienia prawnego (vide SN III CZP 23/06). Nie życzę sobie zakłamywania faktów, sędziowie nie mają prawa wypaczać zasady niezawisłości. Zasada niezawisłości sędziowskiej nie może oznaczać dowolności w stosowaniu wykładni prawa, pozostawałoby to bowiem w sprzeczności z konstytucyjną zasadą praworządności.
  http://lpg-centrum.pl/zasada-niezawislosci/

  Sędziowie jeleniogórscy nie mają legitymacji procesowej do orzekania w mojej sprawie.
  Generalnie żaden sędzia jeleniogórski nie ma legitymacji procesowej do orzekania w kazusie Grzegorza Niedźwieckiego. Nie macie prawa orzekać w stosunku do pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego, ponieważ wy nie jesteście ludźmi tylko zwierzętami (4315 dni terroru państwowego). Jesteście zorganizowaną grupą przestępczą. Przedsiębiorstwo prywatne Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze i Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie jest sądem w rozumieniu prawa UE i krajowego. Zgodnie z Wyrokiem TSUE z 19 listopada 2019 r., orzeczenia upolitycznione są nielegalne. Sąd Rejonowy i Okręgowy w Jeleniej Górze nie jest organem niezależnym, bezstronnym i niezawisłym. Nawet się nie wyłączacie z tej parodii prawa, z tej obstrukcji, z tego rolkowania, bojąc się, że organy zamiejscowe nie będą chciały współdziałać, uprawiać poplecznictwa. Każdy mieli swoje żarna. Działacie w zmowie prokuratorsko-sędziowskiej.
  Żaden sędzia nie będzie obiektywny i bezstronny w sprawie I Co 154/20, ponieważ jest to klan, działający wspólnie i w porozumieniu.
  Niezależnie od powyższego, pozwolę zadać kłam temu co powiedziałem sędzi Annie Romańczyk-Symonowicz. Sędzia może zadać kłam powyższemu stanowisku, wyłamując się z nadzwyczajnej kasty, oddalając wniosek wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. Zada kłam moim twierdzeniom, jeżeli uszanuje zasady działania organów państwa i obowiązek przestrzegania prawa. Jeżeli zaniecha dyskryminacji i nierównego traktowania. (SR Ostróda I Co 2801/12 w zw. z SN III CZP 23/06).

  11 lat zniewolenia
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/11-lat-zniewolenia.pdf

  Postępowanie egzekucyjne I Co 441 16 – I Co 154 20
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Post%C4%99powanie-egzekucyjne-I-Co-441-16-I-Co-154-20.pdf

  Orzeczenia zgodne z uchwałą SN III CZP 23 06
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Orzeczenia-zgodne-z-uchwa%C5%82%C4%85-SN-III-CZP-23-06.pdf

  Stalking (obstrukcja) – pokłosie niczego
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

  Producenci przestępców
  http://trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/

  Ukradliście mi dwanaście lat życia i za to chcecie mnie jeszcze wsadzić do więzienia, z naruszeniem art. 5 Polskiej Karty Praw Ofiary. Tak postępowało NKWD.

  2020-02-28
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
 • Umyślne "pomyłki" sędziów
  Ostatnimi czasy można od sędziów usłyszeć ze "pomyłki" to efekt ich przepracowania co brzmi tym bardziej żałośnie gdy się porównać liczbę spraw statystycznego polskiego sędziego z liczbą spraw ich kolegów po fachu z Unii: http://www.sedzia.info.pl/artykuly-i-porady/przepracowanie-sedziow-jako-usprawiedliwienie-przekretow-sedziowskich/ Żenada.

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Bawią was te bolszewickie zbrodnie?

  To ja prowadzę sprzecznie z prawem trzynaście lat egzekucję czynności zastępowalnej? Kiedyś za to odpowiecie, możecie być pewni. Życzę wam koronawirusa (COVID-19), może mniej ludzi uśmiercicie. czytaj więcej

 • PRAWO

  Czy można znieważyć oprawcę?

  Wyroki są nielegalne, ponieważ Grzegorz Niedźwiecki jest ofiarą, a nie sprawcą. Jesteście mi winni 20.000 zł za 27 przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 (II S 21/20 – art. 2 ust. 2 ustawy o skardze). Naprawcie fundament, a znikną skutki czytaj więcej

 • PRAWO

  Oświadczenie w związku z mafijnymi wyrokami

  Zostałem skazany, na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, za zbrodnie tych, co mnie skazali. Dysydenci Solidarności to pikuś przy mnie. Sądzą współczesne Marie Gurowskie Sand, Fajgi Mindla, Janowie Hryckowianie i Stefanowie Michniki czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30