Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
307 postów 218 komentarzy

Państwo w państwie

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Sądy nie miały prawa prowadzić i nie mogą prowadzić żadnych procesów karnych (będących skutkiem wadliwie prowadzonej egzekucji), przed rozstrzygnięciem przyczyny tych skutków, tj. postępowania I Co 441/16.

 

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Sąd Rejonowy w Legnicy

Sąd Rejonowy w Złotoryi

I inni

 

Wniosek

 

Żądam zaprzestania terroru

Żądam wyjaśnienia przyczyn skutków i zakończenia sporów

 

Co jest przyczyną casusu Grzegorz Niedźwiecki?

Co jest przyczyną dwunastu lat nękania Grzegorza Niedźwieckiego?

Przyczyną procesów karnych II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19 przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu jest prowadzenie egzekucji czynności zastępowalnej, określonej w tytule wykonawczymI C 1062/08, w sposób niedopuszczalny, w sposób sprzeczny z prawem, w sposób upokarzający. Procesy karne są sfingowane, są zmową prokuratorsko sędziowską, prowadzone z naruszeniemPolskiej Karty Praw Ofiary.

Sądy nie miały prawa prowadzić i nie mogą prowadzić żadnych procesów karnych (będących skutkiem wadliwie prowadzonej egzekucji), przed rozstrzygnięciem przyczyny tych skutków, tj. postępowania I Co 441/16.

Żądam wstrzymania się od rozstrzygania spraw przed wyjaśnieniem okoliczności faktycznych, mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Żądam wstrzymania się z rozpatrywaniem wszelkich spraw będących skutkiem postępowania egzekucyjnego I Co 441/16.

 

Związek przyczynowo-skutkowy

Gdyby sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze prowadzący postępowanieI Co 3259/08 rozpatrzyłwniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r.,III CZP 23/06, to postępowanie egzekucyjne zakończyłoby się w 2009 r., nie byłoby postępowania I Co 441/16, ani procesu karnego II K 851/18 – II K 1423/18 – 3 Ds. 359/17.

Gdyby sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze prowadzący postępowanieI Co 441/16 rozpatrzyłwniosek wierzyciela o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r.,III CZP 23/06, to postępowanie egzekucyjne zakończyłoby się w 2015 r., nie byłoby skarg na przewlekłość postępowania I Co 441/16, ani procesu karnego II K 38/19 – II K 1456/18 – 3 Ds. 183/18.

 

Gdyby sądy jeleniogórskie, rozstrzygnęły postępowanie egzekucyjne zgodnie zzasadami działania organów państwa iobowiązkiem przestrzegania prawa, tak jak postąpił Sąd Rejonowy w Ostródzie postanowieniemI Co 2801/12, to nie byłoby żadnych gangsterskich procesów i skarg na przewlekłość postępowania (patrz koniunkcja).

Gdyby sądy odwoławcze postąpiły zgodnie zpraworządnością, faktami, przepisami i sumieniem, tak jak postąpił Sąd Okręgowy w Elblągu postanowieniemI Cz 94/.13, to nie byłoby dylematu i obstrukcji.

 

Co był pierwsze, jako czy kura.

Najpierw było postępowanie I Co 441/16, potem II Cz 233/17, II Cz 675/17, II S 16/18…, II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19. Warto w tym momencie zwrócić uwagę, że sędziowie i prokuratorzy, przekraczają uprawnienia, orzekają z rozdwojeniem jaźni, stosują dowolną kwalifikację prawną i wykładnię prawa. Wysłanie słuszniej krytyki pocztą elektroniczną, uznają za zniewagę na służbie, bądź zniewagę osoby fizycznej, bądź formalne fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub zniesławienie. Ktoś się myli. Nie można tego samego czynu, określić czterema różnymi sposobami. Mylą się wszyscy, albowiem żaden z przytoczonych przepisów prawa materialnego, nie mieści się w kwalifikacji prawnej czynu. We wszystkich przypadkach, mamy do czynienia z pogwałceniemwarunków odpowiedzialności karnej.

Zobrazuję to językiem potocznym. Co należy zrobić, żeby zbudować dom? Trzeba najpierw stworzyć projekt, postawić fundament, potem zbudować ściany i na końcu zwieńczyć dachem. Czy można zbudować dach bez fundamentu i ścian? Nie można. Tak samo jest z etapami stosowania prawa. Najpierw jest czyn, potem kara, na końcu postępowanie wykonawcze. Czy można prowadzić egzekucję bez tytułu wykonawczego i właściwej kwalifikacji prawnej? Nie. Czemu postępowanie egzekucyjne trwa w sumie dwanaście lat, a nie kilka miesięcy jak w Małopolsce i Warmii Mazurach? Ponieważ jedni szanują literę prawa, a drudzy szanują autonomię praw prywatnych.

Zasada niezawisłości sędziowskiej nie może oznaczać dowolności w stosowaniu wykładni prawa.

 

Na koniec zapytam, czy byłyby procesy karne, gdyby sądy jeleniogórskie (dolnośląskie), zakończyły choćby postępowanie I Co 441/16, tak jak prawo przewiduje (patrz ściąga). Nie. Kto jest zatem winien? Organ egzekucyjny.

A teraz spytam, czy gdyby postępowanie I Co 441/16, rozstrzygnięto oddaleniem wadliwego wniosku wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c., to czy upadłyby zarzutu sfingowanych procesów? Oczywiście, że tak. To uszanujcie praworządność i poprowadźcie postępowania zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej.

Nie macie prawa prowadzić żadnych procesów karnych w ogóle, a już na pewno przed rozstrzygnięciem przyczyn tych skutków.

Albo nabierzecie pokory i szacunku dla prawa oraz do człowieka, naprawicie szkodę, albo będziecie zorganizowaną grupą przestępczą. Pomyłki się naprawia. Jeśli się nie naprawia, to jest się zbrodniarzem najgorszego kalibru.

Co stoi na przeszkodzie, żeby rozstrzygnąć wniosek „dłużnika” z dnia 15 kwietnia 2019 r. o oddalenie wniosku wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c.? Zróbcie ten krok na przód, a potem znikną wszelkie problemy. Bądźcie ludźmi, sędziami, a nie oprawcami.

Orzeczenia zgodne z uchwałą SN III CZP 23 06

4295 dzień terroru – co zrobiły wam moje dzieci

 

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

KOMENTARZE

 • Skarga do Izby Dyscyplinarnej
  Jelenia Góra, dnia 6 lutego 2020 r.
  Grzegorz Niedźwiecki
  ul. Działkowicza 19
  58-506 Jelenia Góra

  Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego
  Prezes Sądu Rejonowego w Legnicy
  I inni

  Skarga / wniosek

  Wnoszę o:
  1. wyłączenie Sędzi Anety Andel od orzekania w sprawie II K 38/19,z naruszeniem prawa procesowego i zasad przyzwoitości,
  2. skierowanie sprawy II K 38/19 na posiedzenie w przedmiocie umorzenia postępowania ze względu na negatywne przesłanki procesowe,
  3. wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec koteryjnej sędzi Anety Andel.

  Uzasadnienie
  Sędzia Aneta Andel poświadczyła nieprawdę w fikcyjnym postanowieniu z dnia 22 stycznia 2020 r. i przekroczyła uprawnienia, orzekając we własnej sprawie.

  I. Sędzia Aneta Andel przekroczyła uprawnienia, co najmniej trzykrotnie.

  1) Naruszyła zasadę iudex inhabilis (patrz: Procedura wyłączenia sędziego).
  O wyłączeniu sędziego na podstawie art. 41 Kodeksu postępowania karnego (wyłączenie na wniosek), orzeka sąd, przed którym toczy się postępowanie. Niemniej jednak, w składzie orzekającym w kwestii wyłączenia nie może brać udziału sędzia, którego dotyczy wyłączenie. W sytuacji, kiedy nie można utworzyć takiego składu sądu, w kwestii wyłączenia orzeka sąd wyższego rzędu.
  2) Na rozprawie głównej w dnia 12 grudnia 2019 r. referendarz/sędzia Aneta Andel postanowiła przesłuchać świadka Wojciecha Damaszko w drodze pomocy prawnej przed Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze, co jest sprzeczne z interesem społecznym, zasadą nemo iudex in causa sua, zasadą równości wobec prawa oraz z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2018 r., sygn. akt V KO 85/18, przekazującym sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Legnicy. Jest to sprzeczne z prawem. Najpierw Sąd Rejonowy w Legnicy musi wystąpić do Sądu Najwyższego w trybie art. 37 k.p.k., aby uchylił swoją dyspozycję i rozważył możliwość przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu (z wyłączeniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, któremu przewodniczył Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciech Damaszko i który tuszował prowadzenie egzekucji czynności zastępowalnej I C 1062/08 w niedopuszczalnym trybie (vide SN III CZP 23/06) i który poświadczył nieprawdę w postanowieniu II S 14/19, że czteroletnia przewlekłość postępowania I Co 441/16 wynika z wyłącznej winy „dłużnika”, a nie organu egzekucyjnego. Notabene postanowienie to jest nieważne z art. 379 pkt 4 k.p.k. w zw. z art. 48 § 1 pkt 1 k.p.k.). Jest to bezwzględna okoliczność niemożności przesłuchiwania „pokrzywdzonego” przez jego kolegów, których broni (poplecznictwo). Dodatkowo wskazać należy, że świadkowi, który nie jest najbiedniejszy, sąd jest obowiązany zwrócić pieniądze za podróż, w odróżnieniu od pokrzywdzonego, bezrobotnego Grzegorza Niedźwieckiego (art. 32 konstytucji).
  Świadek, którego obecność jest obowiązkowa, może zostać ukarany grzywną lub być doprowadzony na rozprawę. Świadek, którego obecność jest nieobowiązkowa, traci szansę dowodzenia swoich racji. Posiedzenie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (jak i cały proces) w dniu 13-02-2020 r. w sprawie wniosku Sądu Rejonowego w Legnicy – w przedmiocie wykonania odezwy o przesłuchanie świadka Wojciecha Damaszko jest nielegalne. Pomijam fakt, że 36 sędziów SR Jelenia Góra jest stroną w obstrukcji.
  3) Trzecią kwestią, świadczącą o przekroczeniu uprawnień przez dyspozycyjną Anetę Andel (pierwszy wniosek o wyłączenie jej i SSR Kazimierza Chłopeckiego rozpatrywał... Kazimierz Chłopecki), jest prowadzenie nielegalnego procesu, wbrew art. 17 § 1 pkt 1 i 9 k.p.k. Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze (dyspozycyjna Anna Surowiak) nie jest stroną pokrzywdzoną i nie miała legitymacji procesowej do składania aktu oskarżenia ściganego z art. 212, bądź art. 216 k.p.k. Fakt, że do czynu nie doszło podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych funkcjonariusza publicznego już sobie wyjaśniliśmy z przewodniczącą na rozprawie w dniu 3 października 2019 r. i kwalifikacja prawna materialna również nie spełnia warunków odpowiedzialności karnej (wysłano słuszną krytykę drogą elektroniczną dnia 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38).
  III KK 209/18, Umorzenie postępowania karnego na podstawie art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. z powodu nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżyciela prywatnego. - Wyrok Sądu Najwyższego
  Postępowanie II K 38/19, zgodnie z wnioskiem pokrzywdzonego z dnia 9 stycznia 2020 r., należało skierować na posiedzenie w przedmiocie bezwzględnego umorzenia postępowania. Widząc jak nieskazitelnie postępuje sympatyczna Aneta Andel, nie zdziwię się jak otrzymam postanowienie jej autorstwa o oddaleniu wniosku.

  II. Sędzia Aneta Andel poświadczyła nieprawdę w prywatnym postanowieniu z dnia 22 stycznia 2020 r.
  Okoliczności wyżej wskazane (przytoczone we wniosku o wyłączenie sędzi Anety Andel z dnia 9 stycznia 2020 r.) oraz fakt użycia niczym nieuzasadnionych gróźb karalnych w dniu 12 grudnia 2019 r., nie były przedmiotem wniosku o wyłączenie Anety Andel i jej poprzednika Kazimierza Chłopeckiego z dnia 30 września 2019. Są to nowe okoliczność i imitacja uzasadnienia postanowienia z dnia 22 stycznia 2020 r. jest kłamliwa.

  Mając na uwadze powyższe, skarga i wniosek są pełni zasadne i zasługują na uwzględnienie. To są tortury i sędziowie tacy powinni być pozbawieni zawodu, ponieważ odwrotnie spełniają swoją rolę.

  Załączniki:
  1. Postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r. Sędzi Anety Andel orzekające nieobiektywnie we własnej sprawie,
  2. Wniosek o wyłączenie sędziów Kazimierza Chłopeckiego i Anety Andel z dnia 30 września 2019 r.,
  3. Wniosek o wyłączenie sędzi Anety Andel z dnia 9 stycznia 2020 r.,
  4. Procedura wyłączenia sędziego,
  5. Protokół rozprawy głównej z dnia 3 października 2019 r.,
  6. Protokół rozprawy głównej z dnia 12 grudnia 201`9 r.,
  7. Zawiadomienie o posiedzeniu Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w dniu 13-02-2020 r. w przedmiocie przesłuchania kolego Wojciecha damaszko,
  8. Postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 19 listopada 2018 r. występujące do Sądu Najwyższego z wnioskiem o przekazanie przedmiotowej sprawy innemu sądowi równorzędnemu,
  9. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2018 r., sygn. akt V KO 85/18, wyznaczające Sąd Rejonowy w Legnicy do rozpoznania sprawy casus Wojciech Damaszko,
  10. Wyrok nakazowy SSO Kazimierza Chłopeckiego z dnia 12 marca 2019 r. uznający Grzegorza Niedźwieckiego winnego znieważenia SSO Wojciecha Damaszko,
  11. Postanowienie sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, w tym Wojciecha Damaszko, z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II S 14/19, oddalające skargę pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego na ewidentną przewlekłość postępowania I Co 441/16,
  12. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r. III CZP 23/06, przewidująca tryb art. 1049 k.p.c. jako sposób prowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej.

  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Orzeczenia-zgodne-z-uchwa%C5%82%C4%85-SN-III-CZP-23-06.pdf
  Grzegorz Niedźwiecki
 • Wniosek o uszanowanie praworządności
  Jelenia Góra, dnia 6 lutego 2020 r.
  Grzegorz Niedźwiecki
  ul. Działkowicza 19
  58-506 Jelenia Góra

  Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego
  Prezes Sądu Rejonowego w Legnicy
  I inni

  Skarga / wniosek

  Wnoszę o:
  1. wyłączenie Sędzi Anety Andel od orzekania w sprawie II K 38/19,z naruszeniem prawa procesowego i zasad przyzwoitości,
  2. skierowanie sprawy II K 38/19 na posiedzenie w przedmiocie umorzenia postępowania ze względu na negatywne przesłanki procesowe,
  3. wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec koteryjnej sędzi Anety Andel.

  Uzasadnienie
  Sędzia Aneta Andel poświadczyła nieprawdę w fikcyjnym postanowieniu z dnia 22 stycznia 2020 r. i przekroczyła uprawnienia, orzekając we własnej sprawie.

  I. Sędzia Aneta Andel przekroczyła uprawnienia, co najmniej trzykrotnie.

  1) Naruszyła zasadę iudex inhabilis (patrz: Procedura wyłączenia sędziego).
  O wyłączeniu sędziego na podstawie art. 41 Kodeksu postępowania karnego (wyłączenie na wniosek), orzeka sąd, przed którym toczy się postępowanie. Niemniej jednak, w składzie orzekającym w kwestii wyłączenia nie może brać udziału sędzia, którego dotyczy wyłączenie. W sytuacji, kiedy nie można utworzyć takiego składu sądu, w kwestii wyłączenia orzeka sąd wyższego rzędu.
  2) Na rozprawie głównej w dnia 12 grudnia 2019 r. referendarz/sędzia Aneta Andel postanowiła przesłuchać świadka Wojciecha Damaszko w drodze pomocy prawnej przed Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze, co jest sprzeczne z interesem społecznym, zasadą nemo iudex in causa sua, zasadą równości wobec prawa oraz z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2018 r., sygn. akt V KO 85/18, przekazującym sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Legnicy. Jest to sprzeczne z prawem. Najpierw Sąd Rejonowy w Legnicy musi wystąpić do Sądu Najwyższego w trybie art. 37 k.p.k., aby uchylił swoją dyspozycję i rozważył możliwość przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu (z wyłączeniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, któremu przewodniczył Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciech Damaszko i który tuszował prowadzenie egzekucji czynności zastępowalnej I C 1062/08 w niedopuszczalnym trybie (vide SN III CZP 23/06) i który poświadczył nieprawdę w postanowieniu II S 14/19, że czteroletnia przewlekłość postępowania I Co 441/16 wynika z wyłącznej winy „dłużnika”, a nie organu egzekucyjnego. Notabene postanowienie to jest nieważne z art. 379 pkt 4 k.p.k. w zw. z art. 48 § 1 pkt 1 k.p.k.). Jest to bezwzględna okoliczność niemożności przesłuchiwania „pokrzywdzonego” przez jego kolegów, których broni (poplecznictwo). Dodatkowo wskazać należy, że świadkowi, który nie jest najbiedniejszy, sąd jest obowiązany zwrócić pieniądze za podróż, w odróżnieniu od pokrzywdzonego, bezrobotnego Grzegorza Niedźwieckiego (art. 32 konstytucji).
  Świadek, którego obecność jest obowiązkowa, może zostać ukarany grzywną lub być doprowadzony na rozprawę. Świadek, którego obecność jest nieobowiązkowa, traci szansę dowodzenia swoich racji. Posiedzenie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (jak i cały proces) w dniu 13-02-2020 r. w sprawie wniosku Sądu Rejonowego w Legnicy – w przedmiocie wykonania odezwy o przesłuchanie świadka Wojciecha Damaszko jest nielegalne. Pomijam fakt, że 36 sędziów SR Jelenia Góra jest stroną w obstrukcji.
  3) Trzecią kwestią, świadczącą o przekroczeniu uprawnień przez dyspozycyjną Anetę Andel (pierwszy wniosek o wyłączenie jej i SSR Kazimierza Chłopeckiego rozpatrywał... Kazimierz Chłopecki), jest prowadzenie nielegalnego procesu, wbrew art. 17 § 1 pkt 1 i 9 k.p.k. Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze (dyspozycyjna Anna Surowiak) nie jest stroną pokrzywdzoną i nie miała legitymacji procesowej do składania aktu oskarżenia ściganego z art. 212, bądź art. 216 k.p.k. Fakt, że do czynu nie doszło podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych funkcjonariusza publicznego już sobie wyjaśniliśmy z przewodniczącą na rozprawie w dniu 3 października 2019 r. i kwalifikacja prawna materialna również nie spełnia warunków odpowiedzialności karnej (wysłano słuszną krytykę drogą elektroniczną dnia 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38).
  III KK 209/18, Umorzenie postępowania karnego na podstawie art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. z powodu nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżyciela prywatnego. - Wyrok Sądu Najwyższego
  Postępowanie II K 38/19, zgodnie z wnioskiem pokrzywdzonego z dnia 9 stycznia 2020 r., należało skierować na posiedzenie w przedmiocie bezwzględnego umorzenia postępowania. Widząc jak nieskazitelnie postępuje sympatyczna Aneta Andel, nie zdziwię się jak otrzymam postanowienie jej autorstwa o oddaleniu wniosku.

  II. Sędzia Aneta Andel poświadczyła nieprawdę w prywatnym postanowieniu z dnia 22 stycznia 2020 r.
  Okoliczności wyżej wskazane (przytoczone we wniosku o wyłączenie sędzi Anety Andel z dnia 9 stycznia 2020 r.) oraz fakt użycia niczym nieuzasadnionych gróźb karalnych w dniu 12 grudnia 2019 r., nie były przedmiotem wniosku o wyłączenie Anety Andel i jej poprzednika Kazimierza Chłopeckiego z dnia 30 września 2019. Są to nowe okoliczność i imitacja uzasadnienia postanowienia z dnia 22 stycznia 2020 r. jest kłamliwa.

  Mając na uwadze powyższe, skarga i wniosek są pełni zasadne i zasługują na uwzględnienie. To są tortury i sędziowie tacy powinni być pozbawieni zawodu, ponieważ odwrotnie spełniają swoją rolę.

  Załączniki:
  1. Postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r. Sędzi Anety Andel orzekające nieobiektywnie we własnej sprawie,
  2. Wniosek o wyłączenie sędziów Kazimierza Chłopeckiego i Anety Andel z dnia 30 września 2019 r.,
  3. Wniosek o wyłączenie sędzi Anety Andel z dnia 9 stycznia 2020 r.,
  4. Procedura wyłączenia sędziego,
  5. Protokół rozprawy głównej z dnia 3 października 2019 r.,
  6. Protokół rozprawy głównej z dnia 12 grudnia 201`9 r.,
  7. Zawiadomienie o posiedzeniu Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w dniu 13-02-2020 r. w przedmiocie przesłuchania kolego Wojciecha damaszko,
  8. Postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 19 listopada 2018 r. występujące do Sądu Najwyższego z wnioskiem o przekazanie przedmiotowej sprawy innemu sądowi równorzędnemu,
  9. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2018 r., sygn. akt V KO 85/18, wyznaczające Sąd Rejonowy w Legnicy do rozpoznania sprawy casus Wojciech Damaszko,
  10. Wyrok nakazowy SSO Kazimierza Chłopeckiego z dnia 12 marca 2019 r. uznający Grzegorza Niedźwieckiego winnego znieważenia SSO Wojciecha Damaszko,
  11. Postanowienie sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, w tym Wojciecha Damaszko, z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II S 14/19, oddalające skargę pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego na ewidentną przewlekłość postępowania I Co 441/16,
  12. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r. III CZP 23/06, przewidująca tryb art. 1049 k.p.c. jako sposób prowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej.

  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Orzeczenia-zgodne-z-uchwa%C5%82%C4%85-SN-III-CZP-23-06.pdf
  Grzegorz Niedźwiecki
 • Wniosek o uszanowanie praworządności
  Jelenia Góra, dnia 7 lutego 2020 r.
  Grzegorz Niedźwiecki
  ul. Działkowicza 19
  58-506 Jelenia Góra
  Sąd Rejonowy w Legnicy
  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
  Prokuratura Krajowa
  Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego
  I inni

  Wniosek o uszanowanie praworządności

  Uprzejmie informuję, że pismo Kierownika Sekretariatu II K 38/19 z dnia 31/01/2020 nie spełnia elementów pisma procesowego, zarówno pod względem formalnym jak i prawnym.
  Poza tym, jest sprzeczne z zasadą bezstronności, wolą Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze wyrażoną w postanowieniu z dnia 19 listopada 2018 r. wystąpieniem do Sądu Najwyższego z wnioskiem o przekazanie sprawy II K 1423/18 innemu sądowi równorzędnemu oraz z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2018 r., sygn. akt V KO 85/18, podzielającym wątpliwość co do bezstronności i wyznaczającym dla dobra wymiaru sprawiedliwości Sąd Rejonowy w Legnicy do rozpoznania sprawy casus Wojciech Damaszko, notabene byłego naczelnika Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.
  Jeżeli uważacie Państwo inaczej, to musicie szanując choćby zasadę równości i zakazu dyskryminacji, wystąpić do Sądu Najwyższego w trybie art. 37 k.p.k., aby uchylił swoją dyspozycję i wyznaczył Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze (co jest absurdem) do rozpoznania (nawet wątków) sfingowanej sprawy II K 38/19. Dlaczego ja mam się bujać do Legnicy, a ob. Wojciecha Damaszko, który wbrew prawu procesowemu i faktom rozpatruje skargi na przewlekłość przyczyny tego procesu i koteryjnie oddala skargi na ewidentną przewlekłość postępowania I Co 441/16. Przypominam, że czteroletnią przewlekłość postępowania z wyłącznej winy organu egzekucyjnego, który prowadzi, a raczej udaje że prowadzi, egzekucję czynności zastępowalnej w niedopuszczalnym trybie (vide SN III CZP 23/06).
  Żądam odwołania posiedzenia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 13-02-2020 r. z obiektywnych względów. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze jest przyczyną tego konfliktu, inicjatorem fałszywego oskarżenia, a proces jest nielegalny, prowadzony z naruszeniem art. 5 Polskiej Karty Praw Ofiary.
  Żądam skierowania sprawy na posiedzenie w przedmiocie umorzenia postępowania ze względu na negatywne przesłanki procesowe (art. 17 § 1 pkt 1 i 9 k.p.k.). Skorumpowana Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze nie jest strona pokrzywdzoną w sfingowanym śledztwie.
  Oczywiście możecie olać prawo procesowe i zasady współżycia społecznego i zrobić powtórkę z rozrywki, mieląc ten cyrk w prywatnym gronie i skazać mnie na zasadzie pokaż mi człowieka a paragraf się znajdzie. Ja uczestniczył w tym cyrku nie będę, a wzywanie mnie do Legnicy, będzie dyskryminacją.
  Żądnego wyroku nie wydacie tak jak Jacek Kielar ze Złotoryi, nie wyjaśniając istotnych okoliczności, tj. przyczyn prowadzenia postępowania egzekucyjnego I Co 441/16 metodą przymusu i upokarzania. Metodą stalinowską.
  Wnioski o wyłączenie Anety Andel i umorzenie postępowania są aktualne.
  W załączeniu lista sędziów biorących współudział w dwunastoletnim represjonowaniu Grzegorza Niedźwieckiego.
  Pokrzywdzony Grzegorz Niedźwiecki
 • @socjolog 22:39:59 ŻĄDAĆ wstrzymania KAŻDEGO działania jako ...
  ...nielegalnego aż do rozpatrzenia PIERWOTNEJ PRZYCZYNY bo niej wszystko wynika
  Bez przerwy wracać do nieleganlnej pierwotnej przyczyny

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Bawią was te bolszewickie zbrodnie?

  To ja prowadzę sprzecznie z prawem trzynaście lat egzekucję czynności zastępowalnej? Kiedyś za to odpowiecie, możecie być pewni. Życzę wam koronawirusa (COVID-19), może mniej ludzi uśmiercicie. czytaj więcej

 • PRAWO

  Czy można znieważyć oprawcę?

  Wyroki są nielegalne, ponieważ Grzegorz Niedźwiecki jest ofiarą, a nie sprawcą. Jesteście mi winni 20.000 zł za 27 przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 (II S 21/20 – art. 2 ust. 2 ustawy o skardze). Naprawcie fundament, a znikną skutki czytaj więcej

 • PRAWO

  Oświadczenie w związku z mafijnymi wyrokami

  Zostałem skazany, na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, za zbrodnie tych, co mnie skazali. Dysydenci Solidarności to pikuś przy mnie. Sądzą współczesne Marie Gurowskie Sand, Fajgi Mindla, Janowie Hryckowianie i Stefanowie Michniki czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30