Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
307 postów 218 komentarzy

Wniosek do Izby Dyscyplinarnej

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

To pokazuje, jak bardzo w Polsce wymiar sprawiedliwości jest skorumpowany. To pokazuje, że patologia bezprawia sięgnęła zenitu i wymaga gruntownego remontu. Przestępcy osądzają i przestępcy dokonują kontroli tych przestępstw.

 

Jelenia Góra, dnia 10 lutego 2020 r.

Grzegorz Niedźwiecki

PESEL 61072301251

58-506 Jelenia Góra

ul. Działkowicza 19

 

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego

I inni

 

Skarga na terror państwowy

 

Wnoszę o:

1.      wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec wskazanych w rozwinięciu funkcjonariuszy, godzących w autorytet władzy i sabotujących reformę sądownictwa,

2.      wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze od prowadzenia procesów karnych i cywilnych dotyczących Grzegorza Niedźwieckiego,

3.      wyłączenia sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze od prowadzenia postępowań odwoławczych dotyczących Grzegorza Niedźwieckiego,

4.      wyłączenia sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu od prowadzenia postępowań podległych apelacji dotyczących Grzegorza Niedźwieckiego,

5.      stwierdzenie nieważności postępowania II S 14/19 i wznowienie skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Co 441/16,

6.      zobowiązanie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze do rozpatrzenia wniosku pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego o oddalenie wniosku wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c.

 

Uzasadnienie

Pomoc prawna – korupcja prokuratorsko-sędziowska

 

Układ zamknięty – my wam to, wy nam to.

Ograniczę się tu do pokłosia wadliwie prowadzonej egzekucji, nie będę się rozwodził co do faktu, że egzekucję wszczęto na podstawie fałszu intelektualnego SSR Jarosława Staszkiewicza (który awansował później za dobrą robotę na Przewodniczącego II Wydziału Karnego), w oparciu o fałsz materialny (II K 767/07) i sfingowany proces cywilny SSR Junony Gajewskiej (I C 1062/08), prowadzony z naruszeniemart. 11 k.p.c.

 

Wstęp

W dniu 28 czerwca 2006 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałęIII CZP 23/06, w której określił, że:

Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawieart. 1049 k.p.c.

 

W dniu 14 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Ostródzie wydał postanowienieI Co 2801/12, oddalające wniosek wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c.

W dniu 28 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Elblągu wydał postanowienieI Cz 94/13, oddalające z mocyart. 385 k.p.c. w zw. zart. 397 § 2 k.p.c. zażalenie wierzyciela na postanowienie Sądu Rejonowego w Ostródzie z dnia 14 stycznia 2013 r. sygn. akt I Co 2801/12, powołując się w uzasadnieniu na wykładnięSN III CZP 23/06.

 

Rozwinięcie

W dniu 13 stycznia 2009 r. SSR w Jeleniej Górze Lucyna Domagała wydała postanowienieI Co 3259/08, wzywające dłużnika Grzegorza Niedźwieckiego do wykonania czynności zastępowalnej, określonej wtytule wykonawczym I C 1062/08, w trybie art. 1050 k.p.c.

W toku postępowaniaI Co 3259/08 nałożono na dłużnika Grzegorza Niedźwieckiego grzywny w łącznej wysokości 27.100 zł (2.000, 2.000, 2.000, 4.000, 4.000, 4.500, 8.600 zł), które zamieniono na 180 dni aresztu.

Sprawa winna być rozstrzygnięta w trybieart. 1049 k.p.c. i zakończona w dwa miesiące, a trwa 4107 dnico stanowi 11 lat, 2 miesiące i 28 dni.

W dniu 4 sierpnia 2015 r. SSR Paweł Siwek wydał postanowienieI Co 3259/08, umarzające postępowanie w sprawie, z racji wyczerpania środków przymusu. Winien był umorzyć z urzędu postępowanie egzekucyjne dużo wcześniej, w trybieart. 824 § 1 pkt 4 k.p.c.

To byłozmuszanie do określonego zachowania,nadużycie uprawnień i ewidentnadyskryminacja oraznierówne traktowanie.

Orzeczenia zgodne z uchwałą SN III CZP 23 06:

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Orzeczenia-zgodne-z-uchwa%C5%82%C4%85-SN-III-CZP-23-06.pdf

 

W dniu 26 listopada 2015 r.(data wpływu 8 grudnia 2015 r.), pełnomocnik wierzyciela złożył do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górzewniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności.

W dniu 9 listopada 2016 r. SSR Paweł Woźniak, po naruszeniu zasady dyspozycyjności (zmiana sygnatur i błędne czytanie treści wniosku), wydał postanowienieI Co 441/16, wzywające dłużnika Grzegorza Niedźwieckiego do wykonania czynności zastępowalnej (czytaj treść pkt I. wyroku z dnia 3 września 2008 r.I C 1062/08) w trybie art. 1050 k.p.c.

W dniu 5 czerwca 2017 r. SSR Paweł Woźniak wydał postanowienieI Co 441/16, nakładające na dłużnika Grzegorza Niedźwieckiego grzywnę w kwocie 2.000 zł i orzekając na wypadek niezapłacenia – zamianę grzywny na areszt, licząc jeden dzień aresztu za równoważny 500,00 zł grzywny.

W tym miejscu wskazać należy, że SSR Paweł Woźniak nie zamienił grzywny na areszt, uruchomił po różnych manewrach i próbie umorzenia postępowania I Co 441/16 z naruszeniem prawa procesowego w dniu 9 kwietnia 2019 r. kolejnywniosek wierzyciela zdnia 10 lipca 2018 r.

W dniu 15 kwietnia 2019 r. dłużnik Grzegorz Niedźwiecki złożył do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górzewniosek (który ponowił7 lipca 2019 r.), o oddalenie wniosku wierzyciela (doręczonego dnia 9 kwietnia 2019 r.) od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c., załączającściągę (przełożenie postanowienia SR w Ostródzie wydanego w oparciu o uchwałęSN III CZP 23/06).

Postępowanie I Co 441/16 zawisło gdzieś z niewiadomych przyczyn, SSR Paweł Woźniak się rozchorował (to ostatnio modna absencja wśród sędziów), wnioski obu stron do dziś nierozpatrzone, podjęto w trybie pilnym inne kroki. NaruszonoPolską Kartę Praw Ofiary orazKartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Postanowiono zrobić z Grzegorza Niedźwieckiego przestępcę lub wariata, o czym później, po przeanalizowaniu postępowań odwoławczych.

- - -

Postępowania odwoławcze

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, w odróżnieniu od Sądu Okręgowego w Tarnowie (I Cz 44/06) i Sądu Okręgowego w Elblągu (I Cz 94/13), oddalał zażalenia pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego na tryb egzekucji (II Cz 233/17) i nakładanie grzywien (II Cz 675/17), inaczej zinterpretował wykładnię prawaSN III CZP 23/06.

II Cz 233/17, II Cz 675/17 – orzeczenia niezgodne z prawem

W dniu 25 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (SSO Beata Kostaś, SSO Beata Glazar, SSO Alicja Izydorczyk) wydał na posiedzeniu niejawnym postanowienie II Cz 233/17 oddalające zażalenie skarżącego na wezwanie „dłużnika” do wykonania czynności… niezastępowalnej w sprawie I Co 441/16 – fałszywie interpretująctytuł wykonawczy I C 1062/08 orazuchwałę Sądu Najwyższego III CZP 23/06.

W dniu 28 września 2017 roku zapadło postanowienie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze II Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt II Cz 675/17, oddalające zażalenie Grzegorza Niedźwieckiego na nałożenie bezpodstawnej grzywny, bo w trybie niedopuszczalnym (art. 1050 k.p.c.). Tylko osoby nieumiejące czytać ze zrozumieniemuchwały SN III CZP 23/06 mogły wydać takie z rozdwojeniem jaźni (jestem za, a jednocześnie przeciw) orzeczenie. Sylwia Bańka-Mrozewska, Beata Glazar, Alicja Izydorczyk pogwałciły autorytet Sędziów Sądu Najwyższego – Jacka Gudowskiego, Teresy Bielskiej-Sobkowicz, Zbigniewa Strus przekłamującuchwałę SN z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06. To nie była pomyłka, czy swobodna ocena, tylko umyślne zamknięcie drogi sądowej (procesowej), instancyjnej, do orzeczenia prawidłowego, uczciwego. To jest właśnie niedopełnienie obowiązku sędziów drugiej instancji, podjęcia realnej kontroli instancyjnej, przeprowadzenia właściwej analizy, jak uczynił to Sąd Okręgowy w Tarnowie w postępowaniuI Cz 44/06, przeprowadzonym w oparciu o wyjaśnione na wniosek zagadnienie prawneSN III CZP 23/06.To jest dodatkowa okoliczność wskazująca zasadność skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/11-lat-zniewolenia.pdf

Sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze dopuścili sięprzekroczenia uprawnień,poświadczenia nieprawdy,poplecznictwa,dyskryminacji Grzegorza Niedźwieckiego inierównego traktowania.

 

W dniu 9 kwietnia 2019 r. Grzegorz Niedźwiecki złożył skargę na przewlekłość postępowania I Co 441/16., wskazując w uzasadnieniu współudział w obstrukcji SSO: Wojciecha Damaszki, Alicji Izydorczyk, Beaty Glazar.

W dniu 11 kwietnia 2019 r., tj. dwa dni po złożeniu skargi na przewlekłość postępowania, w drodze rzekomego losowania do skargi na przewlekłość postępowania wylosowali się SSO: Wojciech Damaszko, Alicja Izydorczyk, Beata Glazar.

W dniu 26 września 2019 r. SSO: Wojciech Damaszko, Alicja Izydorczyk, Beata Glazar, wydali postanowienie II S 14/19, oddalające skargę na ewidentną przewlekłość postępowania I Co 441/16, uzasadniając to tym, że w wyniku złożenia skargi akta postępowania egzekucyjnego były w sądzie odwoławczym i sędzia prowadzący postępowanie egzekucyjne Paweł Woźniak nie miał w oparciu o co orzekać.

Zważyć należy, że postępowanie egzekucyjne I Co 441/16 trwa1525 dnico stanowi 4 lata, 2 miesiące i 2 dni, a nie pięć miesięcy.

W dniu 20 września 2019 r., tj. sześć dni przed uzgodnioną decyzją, SSO w Jeleniej Górze Bożena Roman wydała postanowienie II S 14/19, odrzucające wniosek pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego o wyłączenie wszystkich sędziów miejscowych od rozpatrywania skargi na przewlekłość postępowania I Co 441/16.

Oczekuję wznowienia postępowania II S 14/19 z powodu nieważności na podstawieart. 401 pkt 1 k.p.c. w zw. zart. 379 pkt 4 k.p.c. iart. 48 § 1 pkt 1 k.p.c. (iudex inhabilis). Sędzia Sądu Okręgowego Wojciech Damaszko wytoczył mi (rękoma prokuratorów) proces karny w Legnicy II K 38/19, który jest skutkiem poplecznictwa w pokłosiu wyroku bez przyczyny i sfingowanego procesu cywilnegoI C 1062/08, tj. prowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej I Co 441/16 w niedopuszczalnym trybie art. 1050 k.p.c. (videSN III CZP 23/06). W związku z powyższym postępowanie II S 14/19 jest nieważne z urzędu, ponieważ SSO Wojciech Damaszko był wyłączony z mocy ustawy z rozstrzygania skargi na przewlekłość postępowania I Co 441/16. Sędzia Wojciech Damaszko jest wyłączony z mocy ustawy w sprawach, w których pozostaje ze stroną w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki (instytucja iudex inhabilis).

W Sądzie Rejonowym w Legnicy toczy się obecnie pod sygnaturą akt II K 38/19 postępowanie karne o przestępstwo znieważenia przez Grzegorza Niedźwieckiego podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych Sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciecha Damaszko, tj. o czyn zart. 226 § 1 k.k. Jest to postępowanie, którego przyczyną jest kwestia obstrukcji w sprawie I Co 441/16, czyli istoty postępowania II S 14/19 (skarga na przewlekłość postępowania I Co 441/16).

- - -

Kwestia naruszenia przez sprawcówPolskiej Karty Praw Ofiary

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Grzegorz Chojnacki, zainicjował w zmowie z sędziami jeleniogórskimi śledztwo 3 Ds. 359/17, o znieważenie podczas pełnienia obowiązków służbowych SSO Wojciecha Damaszko, którego odwołał z funkcji Prezesa Minister Sprawiedliwości za niesprawne funkcjonowanie sądu.  Znieważenie na służbie sędziego miało polegać na wysłaniu słusznej krytyki pocztą e-mail w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38 (czas jest nieścisły, ponieważ komputer organizacji pozarządowej, który przywłaszczyli prokuratorzy nie dał im jasnej odpowiedzi). Dopuszczono się tu obrazy przepisów prawa materialnego i przepisów prawa procesowego. Kwalifikacja prawna czynu z art. 226§ 1 k.k.jest niedopuszczalna (videwyrok TK P 3/06 iuchwala SN I KZP 8/12), jeżeli nie istniały dwa czynniki łącznie (zbieżność czasowa i miejscowa czynu).

Sprawę po prokuratorze Grzegorzu Chojnackim, przejęła jego koleżanka Anna Surowiak, która dopuściła się imputacji niepoczytalności u Grzegorza Niedźwieckiego i naruszenia innych dóbr.

Grzegorz Niedźwiecki pozwał dyspozycyjną prokurator do sądu cywilnego. W ramach wdzięczności, z naruszeniem prawa procesowego i słusznego interesu społecznego, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze postanowił uruchomić proces karny II K 900/19przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu, o… zniesławienie PPR Anny Surowiak.

W dniu 16 października 2019 r. SSR Joanna Dworzycka-Skrobowska wydała wyrok nakazowy przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu z art. 212§ 2 k.k., o… zniesławienie PPR Anny Surowiak. Wyrok wydano w ramach wdzięczności, od którego pokrzywdzony złożył sprzeciw.

W dniu 19 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wydał postanowienie II K 1423/18, występujące do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozważenie możliwości przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu. Sąd doszedł do wniosku, że dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga, aby nie brać udziału w sprawie ówczesnego Prezesa Sądu Okręgowego Wojciecha Damaszko, którego wszyscy doskonale znają. Procedowanie w sprawie kolegi byłoby niestosowne i sprzeczne z zasadą iudex suspectus.

W dniu 20 grudnia 2018 r. Sąd Najwyższy postanowił wniosek uwzględnić i sprawę przekazać do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Legnicy. Sygn. akt V KO 85/18.

W dniu 12 grudnia 2019 r. SSR w Legnicy Aneta Andel na rozprawie II K 38/19 postanowiła podważyć wolę sędziów Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze wyrażoną w postanowieniu II K 1423/18 i postanowienie Sądu Najwyższego V KO 85/18 wyznaczające dla dobra wymiaru sprawiedliwości Sąd Rejonowy w Legnicy do rozpatrywania sprawy w przedmiocie sędziego Wojciecha Damaszko i „w drodze pomocy prawnej” pozwolić kolegom byłego Prezesa przesłuchać w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze.

W dniu 15 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wydał zawiadomienie II Ko 3581/19 o posiedzeniu sądu w dniu 13 lutego 2020 r. w przedmiocie przesłuchania kolegi Wojciecha Damaszko.

W dniu 22 stycznia 2020 r. SSR Aneta Andel wydała postanowienie we własnej sprawie, pozostawiając bez rozpoznania wniosek pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego o wyłączenie ze sprawy II K 38/19 SSR Anety Andel. Nie przypadkiem Aneta Andel, która w chwili przystąpienia do procesu była referentem, awansowała na sędziego.

Wcześniejszy wniosek o wyłączenie sędzi Anety Andel ze sfingowanej sprawy II K 38/19, rozpatrzył negatywnie SSR Kazimierz Chłopecki, który wydał z naruszeniem warunków odpowiedzialności karnej oraz prawa procesowego wyrok nakazowy w tej sprawie przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu w dniu 12 marca 2019 r.

 

Sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, naruszając zasady działania organów państwa i obowiązek przestrzegania prawa, pełnienia rolę do jakiej zostali powołani, postanowili uprzykrzać jeszcze bardziej życie nękanemu jedenaście lat Grzegorzowi Niedźwieckiemu. Zamiast rozstrzygnąć postępowanie egzekucyjne I Co 441/16 i naprawić szkodę, to postanowili zrobić z niego przestępcę umyślnego, aby zabrać mu legitymację prezesa OPP.

Zlecili Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze wszcząć śledztwo z art. 226§ 1 k.k. i art. 238 k.k. w zw. z art. 11§ 2 k.k. przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu za wysłanie w dniu 24 lipca 2018 r. krytycznej opinii drogą e-mail na temat prowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej w postępowaniu I Co 3259/08 w sposób upokarzający. Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Paweł Siwek zamieniał bezpodstawne grzywny na areszt i przez lata nękał Grzegorza Niedźwieckiego.

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze zleciła śledztwo 3 Ds. 183/18 asesorowi Maciejowi Boguckiemu. Ten wykonał dobrze zadanie i w nagrodę dostąpił zaszczytu przyjęcia go w skład prokuratorów. Akt oskarżenia trafił pierwotnie do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Tak wygląda koteria miejscowa w Jeleniej Górze:

http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/chora-wlasciwosc-miejscowa/

 

W dniu 22 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wydał postanowienie II K 1456/18, występujące do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozważenie możliwości przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu. Sąd doszedł do wniosku, że dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga, aby nie brać udziału w sprawie sędziego Pawła Siwka, którego wszyscy doskonale znają. Procedowanie w sprawie kolegi byłoby niestosowne i sprzeczne z zasadą iudex suspectus.

W dniu 20 grudnia 2018 r. Sąd Najwyższy postanowił wniosek uwzględnić i sprawę przekazać do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Złotoryi. Sygn. akt V KO 86/18.

Zważyć należy, że czynu określonego w akcie oskarżenia nie popełniono, naruszono warunki odpowiedzialności karnej.

Wysłanie wiadomości e-mail w dniu 24 lipca 2018 r. nie spełniało elementów pisma procesowego, określonych wart. 119 § 1 pkt 4 k.p.k. i skierowanie aktu oskarżenia z art. 238 k.k. było przekroczeniem uprawnień. Kwestię alternatywnego art. 226§ 1 k.k., błędnej kwalifikacji prawnej czynu, wyjaśniłem już wcześniej, przy analizowaniu sprawy II K 38/19 z Legnicy.

Sprawę przydzielono SSR Jackowi Kielarowi. Ten dopuścił się obrazy przepisów prawa materialnego i obrazy przepisów prawa procesowego.

SSR Jacek Kielar naruszyłart. 129 § 1 k.p.k., nie określając w wezwaniu na rozprawę czy stawiennictwo jest obowiązkowe i nie uprzedzając o skutkach niestawiennictwa. Zgodnie z art. 117 § 3 k.p.k., w razie niestawiennictwa strony, obrońcy lub pełnomocnika, których obecność jest obowiązkowa, czynności procesowych się nie przeprowadza

SSR Jacek Kielar nie ustosunkował się przed podjęciem przewodu sądowego do wniosku oskarżonego o umorzenie postępowania ze względu na negatywne przesłanki procesowe. Argumentacja w protokole rozprawy głównej z dnia 28 lutego 2019 (nie ogłoszenia wyroku), jest mało poważna, że wniosek jest przedwczesny i rozpoznanie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, naruszając jednocześnie zasadę swobodnej oceny dowodów. Wyrok wydano w dniu rozprawy, bez procesu. Nie było głosów końcowych (art. 406 § 1 k.p.k.) i narady sądu (art. 408 k.p.k.).

W dniu 28.lutego 2019 r. SSR w Złotoryi Jacka Kielar ogłosił ponoć wyrok II K 851/18przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu, skazując go za czyn z art. 238 k.k.

SSR Jacek Kielar nie wyjaśnił istoty sprawy, czyli przyczyny prowadzenie egzekucji I C 1062/08 (I Co 3259/08) w niedopuszczalnym trybie (videSN III CZP 23/06). Sąd nie wziął pod uwagę krzywdy, przesłanek jakimi kierował się pokrzywdzony Grzegorz Niedźwiecki (4250 dni terroru państwowego).

SSR Jacek Kielar naruszyłart. 16 k.p.k., nie pouczył uczestników postępowania o toku postępowania i nie poinformował o przysługujących uprawnieniach. Przeleżakował ogłoszony skrycie wyrok I instancji i uznał, że jest on prawomocny.

SSR Jacek Kielar naruszyłart. 100 § 3 k.p.k., nie doręczył wyroku podmiotom uprawnionym, do wniesienia środka zaskarżenia.

Wyrok doręczono oskarżonemu dnia 3 kwietnia 2019 r.

Apelację od wyroku oskarżony złożył dnia 9 kwietnia 2019 r., zgodnie zart. 445 § 1 k.p.k.

SSR Jacek Kielar naruszyłart. 448 § 1 k.p.k., nie zawiadomił oprzyjęciu apelacji prokuratora oraz obrońców i pełnomocników, a także strony i nie przekazał niezwłocznie akt sądowi odwoławczemu.

SSR Jacek Kielar naruszyłart. 93 § 2 k.p.k. w zw. zart. 429 § 1 k.p.k., nie wydał zarządzenia o odmowie przyjęcia środka zaskarżenia, od którego przysługuje zażalenie.

SSR Jacek Kielar naruszył fundamentalne prawo do obrony (art. 6 k.p.k. w zw. z art. 42 ust. 2 konstytucji), prawo do zaskarżenia orzeczeń (art. 425 § 1 k.p.k. w zw. zart. 78 konstytucji), niezbywalne prawo do dwóch instancji (art. 444 k.p.k. w zw. zart. 176 konstytucji).

SSR Jacek Kielar naruszył zasady działania organów państwa i obowiązek przestrzegania prawa oraz prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 EKPCz).

Skrytobójczym wyrokiem, oddano oskarżonego Grzegorza Niedźwieckiego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego. Skazany nielegalnym wyrokiem Grzegorz Niedźwiecki nie uznał za stosowne przyjmować kuratora. Co ciekawe, tajemniczo skazany zwolniony został z opłat i kosztów sądowych.

Kurator sądowy Paweł Kolanus wystąpił z wnioskiem o zarządzenie wykonania kary pozbawienia sześciu miesięcy wolności. Posiedzenie w dniu 28 stycznia 2020 r. nie doszło do skutku, ponieważ Sąd Rejonowy w Złotoryi nie dysponował aktami w sprawie II K 851/18. Sprawę bada Prokuratura Krajowa.

Postępowanie jest w toku, Grzegorz Niedźwiecki czeka na doręczenie mu zarządzenia o odmowie przyjęcia apelacji. Wniosek złożono dnia 6 sierpnia 2019 r.

Niezależnie od powyższego, pokrzywdzony Grzegorz Niedźwiecki złożył prośbę do Prezydenta Rzeczypospolitej o ułaskawienie.

https://socjolog61.neon24.pl/post/152321,prosba-o-ulaskawienie

 

Zakończenie

Funkcjonariusze Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze uczestniczący w terrorze państwowym w stosunku do Grzegorza Niedźwieckiego w latach 2007 - 2020:

1.      Staszkiewicz Jarosław

2.      Grzelak-Kula Aleksandra

3.      Migoń Karwowska Maria

4.      Kałużna-Rudowicz Agnieszka

5.      Polikowska Joanna

6.      Muszka Andrzej

7.      Grzebień Wojciech

8.      Chojnacka Kucharska Beata

9.      Dworzycka-Skrobowska Joanna

10.   Zierkiewicz Sylwia

11.   Stupnicki Grzegorz

12.   Skibińska Anna

13.   Kosowski Konrad

14.   Gajdecki Marek

15.   Kot Karin

16.   Rycyk Marcin

17.   Mikołajczak (Domagała) Lucyna

18.   Antoszewski Jaromir

19.   Kuśmierek Rafał

20.   Długosz Urszula

21.   Romańczyk-Symonowicz Anna

22.   Woźniak Paweł – I Co 441/16

23.   Serwach-Trzaska Aleksandra

24.   Siwek Paweł – I Co 3259/08

25.   Fiodor Leokadia

26.   Rygiel Marcin

27.   Sułtanowski Ryszard

28.   Bańka-Mrozewska Sylwia

29.   Jeżak-Juszko Elżbieta

30.   Kusio-Młodkowska Anna

31.   Flak Joanna

32.   Żuk Andrzej - Prezes

33.   Sempowicz Ewelina – referendarz

34.   Andrukanis Justyna – referendarz

35.   Konoplicka Alicja – referendarz

36.   Kolanus Paweł – Kurator sądowy

 

Funkcjonariusze Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze uczestniczący w terrorze państwowym w stosunku do Grzegorza Niedźwieckiego w latach 2007 - 2020:

1.      Gajewska Junona

2.      Łukaszewska Klara

3.      Głowacka-Damszko Izabela

4.      Żukowska Barbara

5.      Wiewióra Urszula

6.      Tekieli Andrzej

7.      Mikołajczak Beata

8.      Izydorczyk Alicja

9.      Gajgał Edyta

10.   Byik Ewa

11.   Gregier Piotr

12.   Masłowski Waldemar

13.   Sproch Tomasz

14.   Witek Dorota

15.   Szymańska-Habzda Ewa

16.   Bańka-Mrozewska Sylwia

17.   Skowron Tomasz

18.   Orzechowska-Kropikiewicz Lidia

19.   Wiercińska-Bałaga Agnieszka

20.   Damaszko Wojciech

21.   Żuk Andrzej

22.   Glazar Beata

23.   Roman Bożena

24.   Wyrzykowski Paweł

25.   Kostaś Beata

26.   Gambal Liliana

27.   Lechowska Maria

28.   Buczek Marek

29.   Kwapiszewska Jadwiga

30.   Klebanowicz Marek

31.   Kliś Dariusz

 

Funkcjonariusze Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu uczestniczący w terrorze państwowym w stosunku do Grzegorza Niedźwieckiego w latach 2007 - 2020:

1.      Solorz Jolanta

2.      Bohun Małgorzata

3.      Połata Andrzej

4.      Burdukiewicz-Krawczyk Jolanta

5.      Guzińska Anna

6.      Gibiec Jan

7.      Wójcik Wojciech

8.      Jewgraf Adam

9.      Jurkowicz Sławomir

10.   Kociubiński Wojciech

11.   Ciuraszkiewicz Barbara

12.   Kunecka Elżbieta

13.   Pędziwiatr Wiesław

14.   Rączkowski Stanisław

15.   Marszałek Aleksandra

16.   Matuszek Grażyna

17.   Terpiłowska Agnieszka

18.   Mazurkiewicz-Morgut Lidia

19.   Nowakowski Tadeusz

20.   Niedużak Andrzej

21.   Kłodnicki Dariusz

22.   Kremeris Barbara

23.   Gołaczyński Jacek

24.   Szyburska-Walczak Grażyna

25.   Wytrykowski Konrad

 

http://trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/

Dopuszczono się:

·        Art. 231 § 2. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego (przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków)

·        Art. 258 § 4. Udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym

·        Art. 246. Wymuszanie przez funkcjonariusza publicznego zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia

·        Art. 207 § 2. Znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem

·        Art. 282. Wymuszenia rozbójnicze

·        Art. 271 § 3. Poświadczenie nieprawdy

·        Art. 190a. Uporczywe nękanie – stalking

·        Art. 286 § 1. Oszustwo sądowe

·        Art.245.Używanie przemocy lub groźby w celu wywarcia wpływu na uczestnika postępowania

·        Art. 239. Poplecznictwo

·        Art. 119. Dyskryminacja

·        Art. 238. Fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

·        Art. 234. Fałszywe oskarżenie

·        Art. 284. Przywłaszczenie

·        Art. 212. Zniesławienie

·        Art. 216. Znieważenie osoby

·        Art. 236. Zatajanie dowodów niewinności osoby podejrzanej

·        Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia

·        Art. 160. Narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

·        Art. 189. Pozbawienie człowieka wolności

·        Art. 240. Karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym

·        Art. 296 § 3. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym (wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, w ocenie skarżącego 12 mln zł)

 

To pokazuje, jak bardzo w Polsce wymiar sprawiedliwości jest skorumpowany. To pokazuje, że patologia bezprawia sięgnęła zenitu i wymaga gruntownego remontu. Przestępcy osądzają i przestępcy dokonują kontroli tych przestępstw. Czynią straty materialne i kradną ludziom życie. Nawet nie zachowują pozorów przyzwoitości.

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

 

Trzynaście lat bezpodstawnie nękany

Grzegorz Niedźwiecki

KOMENTARZE

 • Cały czas i we wszystkich sprawach WYSTARCZY podnosić ....
  ...pierwotny źródłowy błąd i nielegalność działań wobec kwalifikacji ustanowionej przez SN, bo
  TO JEST SEDNO SPRAW

  Wszystko inne tylko rozmydla
 • @andrzejw 06:52:27
  Sedno, to przyczyna, fundament. Skutek, to szereg przestępstw, które wskazano w rozwinięciu. Bez wskazani faktów i nazwisk, nie byłoby o co kopii kruszyć. Przyczyna, czyli sedna, to za mało, nie powoduje napięcia, nie podnosi adrenaliny. Ogólników się NIK nie boi. Oprawcy boją się tylko wskazanych naruszeń i nazwisk sprawców. To musi być widać, słychać i czuć oraz nasiąkać. Przyjdzie czas, że zaowocuje…
 • Wierchuszka patrzy i milczy...
  W normalnym kraju te istoty siedziałyby w więzieniu, a nie osądzały ludzi.
 • Pomoc prawna
  Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciech Damaszko w ramach pomocy prawnej (będąc wyłączonym z mocy ustawy), oddalił w postępowaniu II S 14/19 skargę na przewlekłość postępowania Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Co 441/16, a Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w ramach pomocy prawnej zamierzał w dniu 13 lutego 2020 r. przesłuchać go w sprawie przynależnej Sądowi Rejonowemu w Legnicy II K 38/19, związanej z postępowaniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Co 441/16.
 • Nie ma skutku bez przyczyny
  Sąd Rejonowy w Złotoryi
  II Wydział Karny
  Dotyczy: II K 851/18 – II Ko 2313/19

  Wniosek
  Zadam zaprzestania terroru państwowego. Żądam odwołania posiedzenia w dniu 10 marca 2020 r. w przedmiocie rozpoznania wniosku Kuratora o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności w sprawie II K 851/18, ponieważ jest to bezprawie. Żądam wskazania mi rozstrzygnięcia sądu drugiej instancji, utrzymującego w mocy niezrozumiały wyrok Sądu Rejonowego w Złotoryi. Żądam wskazania nadania przez sąd rygoru natychmiastowej wykonalności orzeczeniu. Żądam rozpatrzenia apelacji złożonej zgodnie z ustawą (art. 445 k.p.k.).

  Art. 176. Konstytucji - Zasada dwuinstancyjnego postępowania
  1. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.
  2. Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy.

  Art. 425. KPK - Odwołanie od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji
  § 1. Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przysługuje środek odwoławczy stronom oraz innym osobom wskazanym w przepisach ustawy.

  Nie zostałem prawomocnie skazany za czyn z art. 238 k.k., którego nie popełniono. W aktach sprawy nie ma fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, spełniającego elementy pisma procesowego (art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k.). Kwestia krytyki funkcjonariusza publicznego za pośrednictwem poczty e-mail w dniu 24 lipca 2018 r. za prowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej sprzecznie z prawem (vide SN III CZP 23/06), nie zawiera znamion czynu zabronionego określonego w akcie oskarżenia. Do obrazy przepisów prawa procesowego odniosłem się już szeroko we wcześniejszych pismach, w tym art. 6 k.p.k.

  Zasada niezawisłości sędziowskiej:
  http://lpg-centrum.pl/zasada-niezawislosci/

  Postępowanie II K 38/19 jest w toku, albowiem w dniu 8 kwietnia 2019 r. złożyłem zgodnie z ustawą apelację, w terminie pięciu dni od daty doręczenia wyroku (art. 445 k.p.k.).

  Wyrok ogłoszony skrycie (zwolnienie z opłat i kosztów sądowych „skazanego” to kuriozum), jest nieprawomocny. Nie wydano zawiadomienia o jej przyjęciu apelacji (art. 448 k.p.k.), ani zarządzenia o odmowie przyjęcia środka odwoławczego (art. 429 k.p.k.). Wyrok jest nieprawomocny, czekam na rozpatrzenia apelacji. Jeżeli ktoś uprawomocnił wyrok pierwszej instancji, to przekroczył uprawnienia.
  Wiedzę o wyroku, sprzecznym z definicją, powziąłem z wyłącznej winy Sądu dopiero dnia 3 kwietnia 2019 r. Żądam uszanowania praworządności, zasad działania organów państwa, obowiązku przestrzegania prawa i równości wobec prawa. Nikt nie ma prawa pozbawić mnie drugiej instancji.

  Pozbawienie mnie prawa do obrony (art. 42 ust. 2 konstytucji), będzie dyskryminacją i nierównym traktowaniem. Będzie gangsterstwem.
  Zarządzenie wykonania gangsterstwa, będzie pozbawieniem człowieka wolności, zagrożone odpowiedzialnością karną z art. 189 § 2 k.k. Sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
 • Skarga na Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego
  Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego

  Skarga
  na Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Legnicy Aleksandra Żurakowskiego

  Wnoszę o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec wskazanego sędziego, uprawiającego poplecznictwo i poświadczającego nieprawdę, w tym:

  1. Pozbawienie oskarżonego funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego,
  2. Podjęcia innych czynności dyscyplinarnych przewidzianych prawem.

  Skarga do Izby Dyscyplinarnej z dnia 10 lutego nie była kierowana do źródła zaniedbań, czyli funkcjonariuszy podlegających apelacji wrocławskiej, tylko do organów nadrzędnych. Pan Aleksander Żurakowski przekroczył uprawnienie i poświadczył nieprawdę. Uczestniczy w układzie zamkniętym i instytucja nemo iudex in causa sua nie daje mu legitymacji procesowej do orzekania w tej sprawie. Stanowiska zawarte przez oskarżonego z dnia 19 lutego 2020 r. (ZRD.KD-162-3/20) jest nadużyciem służbowym i zachodzi bezwzględna nieważność czynności prawnej.

  Jak można stalinowskie represje, terror państwowy, dwanaście lat tortur, sfingowane procesy, wydawanie wyroków bez przyczyny, bez faktu czynu przestępnego, na zlecenie, znęcanie się, uporczywe nękanie niewinnego człowieka, naruszanie godności ludzkiej, orzekanie we własnej sprawie, grabież majątku, postępowanie sprzeczne z zasadami działania organów państwa i obowiązkiem przestrzegania prawa, z zasadami współżycia społecznego i ze ślubowaniem sędziowskim, nazwać „brakiem dostatecznych podstaw do wszczęcia w sprawie z urzędu postępowania dyscyplinarnego”?

  To ja sobie sam te dwanaście lat życia ukradłem? A na tym jeszcze nie koniec, bo barbarzyńcy nadal naużywają władzy i niezawisłości?

  W załączeniu:
  • Skarga do Izby Dyscyplinarnej z dnia 10 lutego 2020 r.,
  • Straty moralne i materialne poniesione z wyłącznej winy funkcjonariuszy,
  • Wykaz sędziów apelacji wrocławskiej współuczestniczących w terrorze państwowym.

  Z wyrazami szacunku
  Pokrzywdzony
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
 • Skarga do Izby Dyscyplinarnej SN na Prezesa Sądu Rejonowego w Złotoryi
  Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego

  Skarga
  na Prezesa Sądu Rejonowego w Złotoryi Michała Misiaka w związku z poświadczeniem nieprawdy, poplecznictwem i niedopełnieniem obowiązków

  Wnoszę o:
  • wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego naruszającego zasady praworządności, działania organów państwa i obowiązku przestrzegania prawa, a przede wszystkim, naruszającego prawa człowieka.

  Prezes Sądu Rejonowego w piśmie z dnia 21 lutego 2020 r. (A-050-2/20) poświadczył nieprawdę, że wyroku w sprawie II K 851/18 jest prawomocny. Jeżeli jest prawomocny, to nielegalnie. W dniu 8 kwietnia 2019 r. złożyłem zgodnie z ustawą (art. 445 k.p.k.) apelację od wyroku doręczonego mi dnia 3 kwietnia 2019 r. Konstytucja gwarantuje mi dwuinstancyjność (art. 176 konstytucji) i nikt nie ma prawa mnie tego pozbawić. Nie zaniechałem żadnego obowiązku. To sędzia podległy Prezesowi ogłosił stalinowski wyrok pokroju Stefana Michnika, z naruszeniem elementarnych warunków odpowiedzialności karnej oraz rażącą obrazą przepisów prawa materialnego i przepisów prawa procesowego.
  Czynu z art. 238 k.k. nie popełniono. Wysłanie słusznej krytyki (prowadzenie egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c. było niedopuszczalne, było przekroczeniem uprawnień i sprzeczne z prawem – vide SN III CZP 23/06) za pośrednictwem poczty e-mail zawierało braki elementów pisma procesowego w postaci podpisu (art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k.) i prokuratura winna była wezwać podejrzanego do uzupełnienia braków formalnych pod rygorem nie nadania sprawie biegu (art. 120 § 1 k.p.k.), a nie wszczynać dochodzenia i składać akt oskarżenia.
  Prezes Sądu Rejonowego w Złotoryi niedopełnił obowiązku służbowego, naruszył przepis art. 339 k.p.k. w zw. z art. 337 § 1 k.p.k. (akt oskarżenia nie odpowiadał warunkom formalnym) i § 277 Wstępna kontrola aktu oskarżenia - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Winien był skierować sprawę na posiedzenie w przedmiocie umorzenia postępowania, bądź wezwać Prokuraturę do uzupełnienia braków formalnych.
  Prezes Sądu Rejonowego w Złotoryi niedopełnił przepisów wynikających z art. 304 k.p.k. Pan Michał Misiak, nadużywa znaczenia „niezawisłość”. Niezawisłość jest tylko niezależnością władzy sądowniczej od władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej, a nie od obowiązku przestrzegania i stosowania właściwego prawa.
  Zasada niezawisłości sędziowskiej nie może oznaczać dowolności w stosowaniu wykładni prawa, pozostawałoby to bowiem w sprzeczności z konstytucyjną zasadą praworządności. Sędzia powinien znać i uwzględniać w wykonywaniu swej funkcji jurysdykcyjnej aktualną problematykę społeczną, gospodarczą i polityczną państwa, powinien kierować się ogólnymi, ustalonymi przez judykaturę i naukę zasadami wykładni prawa oraz regułami logicznego myślenia, przy czym związany jest wykładnią autentyczną, zawartą w samej ustawie.
  Sfingowany proces karny, prowadzony był w zmowie prokuratorsko-sędziowskiej, z naruszeniem art. 5 Polskiej Karty Praw Ofiary. Zarzut „wymuszeń rozbójniczych”, wynikał z uporczywego nękania pokrzywdzonego przez organ egzekucyjny, który naruszając kwalifikację prawną egzekucji w postępowaniu I Co 3259/08, dopuścił się dyskryminacji, nierównego traktowania oraz terroru państwowego (vide SR Ostróda I Co 2801/12 w zw. z SN III CZP 23/06), czynionego umyślnie ze szczególnym okrucieństwem (grzywny 2.000, 2.000, 2,.000, 4.000, 4.000, 4.500, 8.600 zł i zamianą ich na 180 dni aresztu). Sąd prowadzący postępowanie karne winien zbadać wyczerpująco wszelkie okoliczności, przemawiające zarówno na korzyść jak i na niekorzyść oskarżonego. Naruszył zasadę swobodnej oceny dowodów (art. 7 k.p.k.).
  Sądzia Jacek Kielar pogwałcił wszelkie normy prawne i obyczajowe. Nie przypadkiem nie napisał na zawiadomieniu o rozprawie głównej (nie ogłoszeniu wyroku), czy stawiennictwo jest obowiązkowe. Skłamał, że wniosek pokrzywdzonego o umorzenie postępowania jest przedwczesny, nie badając materiału dowodowego i ogłaszając skrycie wyrok. Wyrok zapadł bez procesu, bez przesłuchania stron, głosów końcowych i narady sądu. Nie przypadkiem zwolnił oskarżonego z opłat i kosztów sądowych. Nie przypadkiem naruszył prawo do informacji oskarżonego broniącego się bez adwokata. Nie przypadkiem przeleżakował polityczny wyrok. Przekroczył uprawnienia i prowadził fikcyjne postępowania odwoławcze na własne wnioski, a nie wnioski oskarżonego. Oskarżony dopełnił niezbędnych obowiązków w celu rozpatrzenia apelacji. Jak tylko powziął wiedzę o kapturowym wyroku, złożył apelację. Sądzia dyspozycyjny, zaniechał wydania informacji o przyjęciu apelacji i przekazaniu jej według właściwości do organu odwoławczego.
  Prezes Sądu Rejonowego w Złotoryi niedopełnił obowiązku wydania zarządzenie o odmowie przyjęcia środka odwoławczego (art. 429 k.p.k.), na które przysługuje zażalenie. To jest naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego (Art. 6 EKPCz).
  Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych, przewiduje w art. 5 ust. 4. Sędzia powinien wymagać od innych sędziów nienagannego zachowania i kierowania się zasadami etyki zawodowej, a na naganne zachowania odpowiednio reagować.
  Postępowanie II K 851/18 jest w toku i czekam na rozpatrzenia apelacji złożonej zgodnie z ustawą, bądź wznowienie postępowania i umorzenie ze względu na negatywne przesłanki procesowe.

  Na marginesie dodam, że skarga na sędzię Agnieszkę Krótką dotyczyła nie tyle zbytecznego ciągania oskarżonego i publiczności na nieskonsumowane posiedzenie, co jest nazwanie przez przewodniczącą Grzegorza Niedźwieckiego „skazanym”. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej (zasada praworządności) i niedopuszczalne jest skazywanie ofiary nadużyć sądowych na zasadzie pokaż mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Tak skazywał Jan Hryckowian Rotmistrza Witolda Pileckiego.
  Zasada prawa do obrony (art. 6 k.p.k. w zw. z art. 42 ust. 2 Konstytucji) stanowi: Każdemu przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, przysługuje prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Prawo to jest fundamentalną zasadą procesu karnego w demokratycznym państwie prawnym. Prawo do obrony, podobnie jak zasady wynikające z art. 42 ust. 1, ma szeroki zakres i dotyczy wszelkich postępowań o charakterze represyjnym oraz wszelkich ich etapów: począwszy od wszczęcia (przedstawienia zarzutów), aż do jego prawomocnego zakończenia, a także postępowań po uprawomocnieniu się wyroku, w tym postępowania wykonawczego.

  Sąd Rejonowy w Złotoryi nie powinien w ogóle orzekać we własnej sprawie, ponieważ nie będzie to obiektywne i bezstronne.

  Pokrzywdzony
  Grzegorz Niedźwiecki

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Bawią was te bolszewickie zbrodnie?

  To ja prowadzę sprzecznie z prawem trzynaście lat egzekucję czynności zastępowalnej? Kiedyś za to odpowiecie, możecie być pewni. Życzę wam koronawirusa (COVID-19), może mniej ludzi uśmiercicie. czytaj więcej

 • PRAWO

  Czy można znieważyć oprawcę?

  Wyroki są nielegalne, ponieważ Grzegorz Niedźwiecki jest ofiarą, a nie sprawcą. Jesteście mi winni 20.000 zł za 27 przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 (II S 21/20 – art. 2 ust. 2 ustawy o skardze). Naprawcie fundament, a znikną skutki czytaj więcej

 • PRAWO

  Oświadczenie w związku z mafijnymi wyrokami

  Zostałem skazany, na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, za zbrodnie tych, co mnie skazali. Dysydenci Solidarności to pikuś przy mnie. Sądzą współczesne Marie Gurowskie Sand, Fajgi Mindla, Janowie Hryckowianie i Stefanowie Michniki czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30