Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
307 postów 218 komentarzy

Prawo i Sprawiedliwość akceptuje zbrodnia w majestacie prawa

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jesteście mordercami i to udowodnicie

 

 

 

Jesteście zorganizowaną grupą przestępczą

 

Funkcjonariusze dolnośląscy to zorganizowana grupa przestępcza. To zbrodniarze pokroju NKWD. Władza Prawa i Sprawiedliwości o tym wie i to akceptuje.

Dwanaście lat uporczywie nękają mnie bez przyczyny, znęcają się, upokarzają, stosują terror państwowy. Prowadzą egzekucję czynności zastępowalnej określonej w tytule wykonawczymI C 1062/08 sprzecznie z prawem, w sposób niedopuszczalny (videSN III CZP 23/06). Tylko zbrodniarz tak postępuje, sprawa powinna być załatwiona w pięć minut w trybie art. 1049 k.p.c. Nie dość, że zorganizowana grupa przestępcza nie uznaje zasad działania organów państwa i obowiązku przestrzegania prawa oraz równości wobec prawa, to dyskryminują człowieka i naruszają Polską Kartę Praw Ofiary, sfingują procesy karne przeciwko ofierze własnych nadużyć. Działając w zmowie prokuratorsko-sędziowskiej wydają nielegalne, stalinowskie wyroki, pokroju Jana Hryckowiana. Nielegalne, ponieważ z rażącą obrazą przepisów prawa materialnego i przepisów prawa procesowego oraz z naruszeniem warunków odpowiedzialności karnej i zasady nemo iudex in causa sua.

Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu; tak więc tylko czyn może być podstawą odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi warunkami ponoszenia odpowiedzialności karnej. Za co nałożono na mnie dwanaście lat sankcji? Tylko zbrodniarz kradnie człowiekowi dwanaście lat życia, ogrom zdrowia psychicznego, setki tysięcy złotych i za to jeszcze wydaje gangsterskie wyroki sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Tak postępował Stefan Michnik.

Nie było i nie ma żadnych, ale to absolutnie żadnych podstaw obiektywnych i prawnych do stosowania terroru. Zważywszy na rolę i zadania sędziego do rozpoznania spraw oraz na szereg szkód jakich dokonano, są to stalinowskie represje. Sędziowie nie udostępniają wykazu postępowań z udziałem Grzegorza Niedźwieckiego, ponieważ nie chcą zdjąć maski braku obiektywizmu i dalej mielić to żniwo w swoim młynie. Jak doręczą mi wnioskowane karty z akt sprawy, to wskażę dlaczego postępują po gangstersku.

Władza Prawa i Sprawiedliwości o tym wie i to akceptuje. Jakby nie akceptowała, to by wzięła nadzór nad sprawą, skierowała skargi do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i skorzystała zart. 304 k.p.k. Nie czyni tak, ponieważ ma w tych represjach współudział. System jest tak skonstruowany i skorumpowany, że nawet mija się z celem formalne zawiadamianie organów ścigania o popełnieniu przestępstw. Śledztwa odmówi według właściwości miejscowej sitwa miejscowa, a zażalenia trafią do źródła zaniedbań. Tak funkcjonuje układ zamknięty. Pan poseł Arkadiusz Mularczyk chciałby ściągnąć zbrodniarza stalinowskiego Stefana Michnika ze Szwecji, a współczesnych zbrodniarzy w kraju nie widzi. Najciemniej jest pod latarnią.

Spuentować można to krótko. Gdyby sędziowie egzekucję czynności zastępowalnej zakończyli w 2008 roku zgodnie z prawem we właściwym trybie, tak jak uczynił to w oparciu o powszechnie obowiązującąwykładnię prawa Sąd Rejonowy w Ostródzie (I Co 2801/12), to nie byłoby żadnych problemów. Zażaleń, skarg na przewlekłość postępowania i pozwów cywilnych. Nie byłoby skutków negatywnych i odwracania kota ogonem. Nie byłoby sfingowanych śledztw, wyroków karnych, ponieważ nie byłoby nawet fałszywych przesłanek. Teraz wiecie, dlaczego nie chcą zakończyć postępowania egzekucyjnego zgodnie z literą prawa. Teraz wiecie, dlaczego nie chcą oddalić wniosku wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. Ponieważ musieliby przeprosić za szkody i naprawić je. Nie chcą uszanować praworządności. Tak postępują zbrodniarze. Tak postępują najgorsi zwyrodnialcy, którzy godność człowieka i zasady współżycia społecznego, mają w czterech literach.

Sfingowane postępowania karne II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19, to wynik i skutek zbrodni funkcjonariuszy, dwunastoletniego upokarzania pokrzywdzonego w postępowaniach egzekucyjnych I Co 3259/08, I Co 441/16, I Co 154/19.

Ukradli 4680 dnico stanowi 12 lat, 9 miesięcy i 23 dni. Prokurator pokroju Fajgi Mindla postanowi odmówić wszczęcia śledztwa - wobec braku znamion czynu zabronionego. Tylko ślepiec nie zauważy szkód (strat również państwa), albo powie, że jestem masochistą i sam sobie tych szkód dokonałem.

Co stoi na przeszkodzie, żeby zakończyć postępowanie egzekucyjne? Nic. Trzeba tylko chcieć. Trzeba tylko być sędzią i człowiekiem. Sędziowie dolnośląscy nimi nie są.

Władza Prawa i Sprawiedliwości o tym wie i to akceptuje, ponieważ ma w tym współudział. Ponieważ jestem żołnierzem wyklętym.

https://socjolog61.neon24.pl/post/153495,jestescie-oprawcami-a-nie-sedziami

 

2020-03-23

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

 

 

Żądam naprawienia szkody

 

Naprawienie szkody – jedna z podstawowych sankcji prawa cywilnego, polegająca na naprawieniu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym albo niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania. Celem naprawienia szkody jest wyrównanie uszczerbku poniesionego przez poszkodowanego.

Sposób naprawienia szkody jest narzucony przez art. 363 § 1Kodeksu cywilnego i może nastąpić:

 • przez przywrócenie stanu poprzedniego (restitutio in integrum),
 • przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, zwanejodszkodowaniem.

Naprawienie szkody przez przywrócenie stanu poprzedniego, tj. stanu, który istniał zanim szkoda została wyrządzona, wydaje się rozwiązaniem najprostszym. Skutki zdarzenia wyrządzającego szkodę zostają wówczas niejako automatycznie zlikwidowane. Taka restytucja nie zawsze jest jednak możliwa z uwagi na charakter uszczerbku albo też z uwagi na rozmiary szkody. Nie zawsze też będzie odpowiadać interesom samego uprawnionego.

Naprawienie szkody drogą zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej oznacza zapłatę do rąk uprawnionego sumy pieniężnej, która odpowiada wysokości szkody obliczonej podług miernika wartości, którym jestpieniądz. Ten typ rekompensaty jest zawsze możliwy do przeprowadzenia, ponadto łatwy do zrealizowania w drodzeegzekucji na majątku dłużnika.

 

Sąd orzeka w oparciu o trzy rzeczy: dowody, przepisy i sumienie.

 

Zasady działania organów państwa określaart. 7 Konstytucji:

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

 

Obowiązek przestrzegania prawa nakładaart. 83 Konstytucji:

Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Równość wobec prawa i zakaz dyskryminacji gwarantujeart. 32 Konstytucji:

1.      Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2.      Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

 

Praworządność – w szerokim, opisowym sensie jest to przestrzeganie prawa. Praworządne jest państwo czy społeczeństwo, w którym normy prawne są powszechnie przestrzegane.

Zasadę praworządności (demokratycznego państwa prawnego), narzucaart. 2 Konstytucji:

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

 

Godność osobistą (zasadę ochrony godności człowieka) zapewniaart. 30 Konstytucji:

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

 

Zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania nakłada zasadaart. 40 Konstytucji:

Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

 

Prawo do wynagrodzenia szkody oraz prawo do drogi sądowej zapewniaart. 77 Konstytucji:

1.      Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.

2.      Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.

 

Art. 8. Konstytucja jako ustawa najwyższa

1.      Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

 

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, przy aprobacie (art. 239 k.k.) Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz działając w zmowie z organami ścigania, dopuścił się rażącej obrazy przepisów prawa materialnego i przepisów prawa procesowego oraz naruszeniaart. 5 Polskiej Karty Praw Ofiary. Prowadził i prowadzi egzekucję czynności zastępowalnej, określonej w tytule wykonawczymI C 1062/08, w sposób niedopuszczalny, sprzeczny z prawem (videSN III CZP 23/06).

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze zamiast uszanować wyżej wskazane normy prawne i naprawić szkody, to przerzucił odpowiedzialność organu egzekucyjnego na dłużnika, co jest niedopuszczalne.Wierzyciel oraz dłużnik są tylko uczestnikiem postępowania egzekucyjnego, rolę organu egzekucyjnego pełni sąd rejonowy.

Funkcjonariusze sądów w Jeleniej Górze, zaniechali prowadzenia postępowania egzekucyjnego, dopuścili się obrazy powszechnie obowiązującejwykładni prawa i działając w zmowie prokuratorsko-sędziowskiej dopuścili się sfingowania procesów karnych przeciwko pokrzywdzonemu, uporczywie nękanemu Grzegorzowi Niedźwieckiemu, o wyimaginowane przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom mającym współudział w naruszaniu kwalifikacji prawnej egzekucji. Nie ma skutku bez przyczyny. Postępowania karne wynikają z wadliwie prowadzonej egzekucji. Nie były to pomyłki, tylko działania umyślne, skutkowe. Przyczyna procesów karnych jest nie wyjaśniona, nie rozstrzygnięta, nie brana pod uwagę, a nielegalne wyroki wydane, bądź sfingowane procesy karne są w toku (II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19).

 

Związek przyczynowo-skutkowy. Jest to zależność pomiędzy jednym zdarzeniem (przyczyną) a drugim zdarzeniem (skutkiem), przy czym skutek jest bezpośrednim następstwem przyczyny.

W dniu 28 czerwca 2006 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałęIII CZP 23/06, w której określił, że:

Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawieart. 1049 k.p.c.

Zasada niezawisłości sędziowskiej nie może oznaczać dowolności w stosowaniu wykładni prawa, pozostawałoby to bowiem w sprzeczności z konstytucyjną zasadą praworządności. Sędzia powinien znać i uwzględniać w wykonywaniu swej funkcji jurysdykcyjnej aktualną problematykę społeczną, gospodarczą i polityczną państwa, powinien kierować się ogólnymi, ustalonymi przez judykaturę i naukę zasadami wykładni prawa oraz regułami logicznego myślenia,przy czym związany jest wykładnią autentyczną, zawartą w samej ustawie.

http://lpg-centrum.pl/zasada-niezawislosci/

 

Zgodnie zart. 363 k.c., sposób naprawienia szkody może nastąpićprzez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

        I.           Przywrócenie stanu poprzedniego

Żądam zgodnie z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 23 stycznia 2020 r. wznowienia postępowania I Co 3259/08 i oddalenia wniosku wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c.

Żądam zgodnie z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 15 kwietnia 2019 r. oddalenia wniosku wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. w postępowaniu I Co 441/16, tak jak uczynił to Sąd Rejonowy w Ostródzie postanowieniemI Co 2801/12 i unieważnienia sfingowanych procesów karnych przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu, ofierze nadużyć sądowych i dyskryminacji.

 

       II.           Zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej

Żądam zapłaty sumy pieniężnej w kwocie 1 mln zł (słownie jeden milion złotych), za dwanaście lat terroru państwowego i doznane krzywdy. Wysokość odszkodowania ustalona jest na dzień złożenia wniosku o stan rzeczywisty strat materialnych z uwzględnieniem strat moralnych.

Dowód:

Orzeczenia zgodne z uchwałą SN III CZP 23 06

 

Wybór sposobu naprawienia szkody, pozostawiam winowajcy, tj. Sądowi Rejonowemu w Jeleniej Górze oraz sądom popleczniczym.

 

Żadne procesy karne przeciwko pokrzywdzonemu Grzegorzowi Niedźwieckiemu nie miały i nie mają racji bytu, do czasu naprawienia fundamentu, tj. rozstrzygnięcia postępowania egzekucyjnego zgodnie z literą prawa (vide SR Ostróda I Co 2801/12, SO Elbląg I Cz 94/13 w zw. z uchwałą SN III CZP 23/06).

 

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/

 

 

 

Ps.

Jeden sędzia znalazł się uczciwy, który nie chciał brać więcej współudziału w oszustwach sądowych i próbował umorzyć postępowanie I Co 441/16. Nie pozwolono mu i nakazano kontynuować terror, więc poszedł na zwolnienie. To Paweł Woźniak.

 

2020-03-23

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

 

 

 

Jesteście oprawcami a nie sędziami

 

Sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, nie mają prawa orzekać w sprawach dotyczących Grzegorza Niedźwieckiego, ponieważ są zorganizowaną grupą przestępczą.

 

Nie było i nie ma żadnych podstaw obiektywnych i prawnych do prowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej określonej w tytule wykonawczymI C 1062/08 w trybie art. 1050 k.p.c. Postępowania I Co 3259/08, I Co 441/16I Co 154/20 są przyczyną postępowań odwoławczych i represji w sfingowanych postępowaniach karnych, prowadzonych w zmowie prokuratorsko-sędziowskiej z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary, Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Sprawę można było rozstrzygnąć w pięć minut w 2008 r. i należy urzeczywistnić w myśl uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r.,III CZP 23/06, tak jak uczynił to Sąd Rejonowy w Ostródzie, sygn. aktI Co 2801/12. Nie byłoby żadnego pokłosia, obstrukcji, negatywnych skutków tej parodii prawa. Nie ma skutku bez przyczyny.

Jesteście zorganizowaną grupą przestępczą. Jesteście zbrodniarzami stalinowskimi pokroju Stefana Michnika, ponieważ nie uznajecie ustanowionego prawa, nie szanujecie zasad działania organów państwa i obowiązku przestrzegania prawa. Dopuszczacie się terroru państwowego, dyskryminacji oraz nierównego traktowania.

Sędzia, zgodnie z rolą i zadaniami sędziego oraz ślubowaniem sędziowskim, rozstrzyga merytorycznie o kwestii będącej przedmiotem postępowania sądowego, a wy dwanaście lat znęcacie się nad niewinnym człowiekiem, upokarzacie ofiarę, uporczywie nękacie, mnożycie sfingowane procesy (II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19). Tak postępują tylko zwyrodnialcy.

Nie ma tu niewinnych, ponieważ stworzyliście państwo w państwie, działacie w układzie zamkniętym. Zmuszacie podwładnych do rozkazu, a jak się sprzeciwią, to wykluczacie ich zklanu. Podejrzewam, że sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Pawła Woźniaka ruszyło sumienie w postępowaniuI Co 441/18 i nie chcąc brać dłużej współudziału w tych oszustwach sądowych, próbował umorzyć postępowanie. Nie pozwoliliście mu na to, więc poszedł na długotrwałe zwolnienie lekarskie. Wyznaczyliście inną sędzię i zmieniliście sygnaturę akt sprawy.

Nie jesteście sędziami, nie jesteście ludźmi, ponieważ człowiek tak nie postępuje. Człowiek ma sumienie i granice przyzwoitości. Jakie sankcje w demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej można nałożyć za rzekome zniesławienie? Prace społeczne, pół roku więzienia – OK. Was to nie rajcuje. Wy postanowiliście upokarzać,znęcać się i nękać politycznie 4322 dni co stanowi 11 lat, 10 miesięcy.

Zgodnie zWyrokiem TSUEz 19 listopada 2019 r., wasze orzeczenia są nielegalne, ponieważ nie jesteście organem niezależnym, bezstronnym i niezawisłym. Nie jesteście sądem w rozumieniu prawa UE i krajowego. Wydajecie wyroki prywatne, na zlecenie, za pieniądze. Na dodatek, gwałciciePolską Kartę Praw Ofiary, czyniąc z ofiary sprawcę waszych własnych nadużyć.

Dowody terroru:

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/

 

Funkcjonariusze Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze uczestniczący w terrorze państwowym w stosunku do Grzegorza Niedźwieckiego w latach 2007 - 2020:

Wykaz skrótowy sędziów SR uczestniczących w terrorze państwowym

1.   Staszkiewicz Jarosław

2.   Grzelak-Kula Aleksandra

3.   Migoń Karwowska Maria

4.   Kałużna-Rudowicz Agnieszka

5.   Polikowska Joanna

6.   Muszka Andrzej

7.   Grzebień Wojciech

8.   Chojnacka Kucharska Beata

9.   Dworzycka-Skrobowska Joanna

10. Zierkiewicz Sylwia

11. Stupnicki Grzegorz

12. Skibińska Anna

13. Kosowski Konrad

14. Gajdecki Marek

15. Kot Karin

16. Rycyk Marcin

17. Mikołajczak (Domagała) Lucyna

18. Antoszewski Jaromir

19. Kuśmierek Rafał

20. Długosz Urszula

21. Romańczyk-Symonowicz Anna

22. Woźniak Paweł – I Co 441/16

23. Serwach-Trzaska Aleksandra

24. Siwek Paweł – I Co 3259/08

25. Fiodor Leokadia

26. Rygiel Marcin

27. Sułtanowski Ryszard

28. Bańka-Mrozewska Sylwia

29. Jeżak-Juszko Elżbieta

30. Kusio-Młodkowska Anna

31. Flak Joanna

32. Żuk Andrzej - Prezes

33. Sempowicz Ewelina – referendarz

34. Andrukanis Justyna – referendarz

35. Konoplicka Alicja – referendarz

36. Kolanus Paweł – Kurator sądowy

 

Funkcjonariusze Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze uczestniczący w terrorze państwowym w stosunku do Grzegorza Niedźwieckiego w latach 2007 - 2020:

Wykaz skrótowy sędziów SO uczestniczących w terrorze państwowym

Wykaz skrótowy sędziów SO uczestniczących w terrorze państwowym2

Wykaz skrótowy sędziów SO uczestniczących w terrorze państwowym3

 

1.   Gajewska Junona

2.   Łukaszewska Klara

3.   Głowacka-Damszko Izabela

4.   Żukowska Barbara

5.   Wiewióra Urszula

6.   Tekieli Andrzej

7.   Mikołajczak Beata

8.   Izydorczyk Alicja

9.   Gajgał Edyta

10. Byik Ewa

11. Gregier Piotr

12. Masłowski Waldemar

13. Sproch Tomasz

14. Witek Dorota

15. Szymańska-Habzda Ewa

16. Bańka-Mrozewska Sylwia

17. Skowron Tomasz

18. Orzechowska-Kropikiewicz Lidia

19. Wiercińska-Bałaga Agnieszka

20. Damaszko Wojciech

21. Żuk Andrzej

22. Glazar Beata

23. Roman Bożena

24. Wyrzykowski Paweł

25. Kostaś Beata

26. Gambal Liliana

27. Lechowska Maria

28. Buczek Marek

29. Kwapiszewska Jadwiga

30. Klebanowicz Marek

31. Kliś Dariusz

 

Funkcjonariusze Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu uczestniczący w terrorze państwowym w stosunku do Grzegorza Niedźwieckiego w latach 2007 - 2020:

Wykaz skrótowy sędziów SA uczestniczących w terrorze państwowym

1.   Solorz Jolanta

2.   Bohun Małgorzata

3.   Połata Andrzej

4.   Burdukiewicz-Krawczyk Jolanta

5.   Guzińska Anna

6.   Gibiec Jan

7.   Lamparska Małgorzata

8.   Wójcik Wojciech

9.   Jewgraf Adam

10. Jurkowicz Sławomir

11. Kociubiński Wojciech

12. Pędziwiatr Wiesław

13. Rączkowski Stanisław

14. Ciuraszkiewicz Barbara

15. Pietkun Maria

16. Szyburska-Walczak Grażyna

17. Kunecka Elżbieta

18. Marszałek Aleksandra

19. Matuszek Grażyna

20. Terpiłowska Agnieszka

21. Mazurkiewicz-Morgut Lidia

22. Nowakowski Tadeusz

23. Niedużak Andrzej

24. Kłodnicki Dariusz

25. Kremeris Barbara

26. Gołaczyński Jacek

27. Wytrykowski Konrad

 

Chora właściwość miejscowa


Zastanawiająca jest zbieżność nazwisk sędziówSądu Rejonowego iOkręgowego, prokuratorówProkuratury Rejonowej iOkręgowej w Jeleniej Górze. Jeżeli są to powiązania rodzinne, to jeszcze w instytucji sądu można to przełknąć, ale powinowactwo sąd – prokuratura jest niedopuszczalne, bo często konflikt interesów może przerodzić się w interes. Na przykład negatywne rozpatrywanie donosów i zażaleń na funkcjonariusza. Nawet jak inny prokurator czy sędzia to rozpatruje, to dla żony, męża, siostry, brata, kuzynki, kuzyna, szwagierki, szwagra kolegi po koleżeńsku to rozpatrzy. To jest tylko ułamek spraw do zbadania, bo trzeba dodać do tego jeszcze co najmniej ławników i pracowników biurowych. Obawiam się, że część nazwisk została z różnych powodów ukryta. Oczywiście kadencyjność na przestrzeni 2000 – 2016 mogła być różna, ale kumoterstwo zawsze pozostaje.

Antoszewski Jaromir SSR
Antoszewski Edward PPO

Chojnacka-Kucharska Beata SSR
Chojnacki Grzegorz PPR

Długosz Anna SSR
Długosz Grażyna PPO
Długosz Jerzy PPO
Długosz Krzysztof PPR

Domagała Lucyna SSR
Domagała Krzysztof PPO (PG)

Głowacka-Damaszko Izabela SSO
Damaszko Wojciech SSO

Szymańska-Habzda Ewa SSO
Habzda Mieczysław PPR

Klukowska Małgorzata SSR
Klukowski Tomasz SSR

Kot Karin SSR
Kot Andrzej SSR

Łozińska Marta SSR
Łozińska-Fatyga Teresa PPO

Muszka Joanna SSR
Muszka Andrzej SSR

Pinis Beata Kurator SR
Pinis Dariusz PPR

Skowron Joanna SSR
Skowron Tomasz SSO
Skowron Dariusz PPR

Staszkiewicz Anna SSR
Staszkiewicz Jarosław SR

Szczepańska-Rajkowska Kurator SR
Szczepański Kazimierz PPO

Ziembicka (Matecka) Urszula PPR
Ziembicki Sebastian PPR/PPO

Zierkiewicz Sylwia SSR
Zierkiewicz Sylwia PPR

Rej-Żuk Anna SSO
Żuk Andrzej SSO/SSR


Opracował:Grzegorz Niedźwiecki

 

 

2020-03-06

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

- - -

Jelenia Góra, dnia 2 marca 2020 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelena Góra

 

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Dotyczy: II K 900/19 i inne

 

Żądanie

 

Sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze dopuszczają się bezprawia, terroru państwowego, represji i szeregu przestępstw, w tym przekroczenia uprawnień i poplecznictwa oraz naruszeniaart. 5 Polskiej Karty Praw Ofiary.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze nie ma legitymacji procesowej do orzekania w sprawach dotyczących Grzegorza Niedźwieckiego, ponieważ jest antonimem sądu. Dwanaście lat prowadzi egzekucję czynności zastępowalnej w niedopuszczalnym trybie (videSN III CZP 23/06), nie chce zakończyć tortur i upokarzania, tj. przyczyny negatywnych skutków i to dyskwalifikuje go do prowadzenia procesu karnego, ściganego notabene z oskarżenia prywatnego.

Nie uprawniało Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie do wnoszenia aktu oskarżenia oraz Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze do prowadzenia procesu II K 900/19 o zniesławienie osoby, ponieważ nie są stroną pokrzywdzoną (videSN V KK 85/17 – brak skargi uprawnionego oskarżyciela). Zważyć należy również uwagę, na postanowienie Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Doroty Kaczmarczyk z dnia 6 maja 2007 r., sygn. akt1 Ds. 1317/07/D,odmawiające wszczęcia dochodzenia o czyn z art. 212§1 k.k. na podstawieart. 305§ 1, 2, 3 k.p.k.w przedmiocie, który ma związek z tą sprawą. Niezależnie od tego, nie ma przyczyn obiektywnych i słusznego interesu społecznego do pomocy prawnej dyspozycyjnej prokurator Annie Surowiak[1], która dobrze wykonała zlecone zadanie (II K 1423/18 – 3 Ds. 359/17). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze jest stroną czynną (iudex inhabilis) w tej parodii prawa. Sędziowie wydali już wyrok zanim wszczęto śledztwo.

Jest szczytem bezczelności prowadzić proces karny ścigany z oskarżenia prywatnego przeciwko pokrzywdzonemu na rzecz oprawcy, który działając wspólnie i w porozumieniu z sędziami dopuścił się naruszenia godności Grzegorza Niedźwieckiego i przywłaszczenia cudzego mienia. Jest szczytem bezczelności torturować niewinnego człowieka dwanaście lat i jeszcze go za to osądzać. Tacy ludzie powinni wylądować w więzieniu lub u psychiatry.

Nie ma sędziego w Jeleniej Górze bezstronnego (to określenie nieadekwatne), który nie miałby współudziału w represjonowaniu Grzegorza Niedźwieckiego (art. 304 k.p.k.). Naprawcie najpierw szkodę (I Co 441/16 – I Co 154/20), a potem osądzajcie, a nie zakładajcie nowego kagańca. Pseudo sędziom pomyliła się kolejność, etapy stosowania prawa. Gdyby nie chodziło o stronnicze gangsterstwo, to można by pomyśleć, że jest to żart. Wasze nieuwzględnianie wniosków sędziów, w kwestii nemo iudex in causa sua, jest sprzeczne z prawem. Jest to dyktat i naruszenie niezawisłości.

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/III%20CZ%2077-06.pdf

 

Sędzia, zgodnie z rolą i zadaniami sędziego oraz ślubowaniem sędziowskim, rozstrzyga merytorycznie o kwestii będącej przedmiotem postępowania sądowego, a wy dwanaście lat znęcacie się nad niewinnym człowiekiem, stosujecie terror państwowy, mnożycie sfingowane procesy (II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19). Tak postępują tylko zwyrodnialcy. Wzorcem waszej praworządności jest SSO Wojciech Damaszko, który będąc w wyżej wskazanym sporze prawnym II K 38/19 i widniejąc w skardze na przewlekłość waszego postępowania I Co 441/16 z dnia 9 kwietnia 2019 r. jako współodpowiedzialny obstrukcji, dwa dni później się wylosował i wbrew zasadzieiudex inhabilis rozpatrzył skargę na ewidentną przewlekłość postępowania z wyłącznej winy organu egzekucyjnego. Oczywiście po koleżeńsku oddalił skargę, a wy nie szanujecie zasadynieważności postępowania II S 14/19. Kiedy rozstrzygniecie przyczynę tego procesu, czyli przeprowadzicie zgodnie z prawem i zakończycie postępowanie egzekucyjne I Co 441/16 – I Co 154/20? Macie dzieci? Ja mam. Głodne są wasze dzieci? Moje są. Macie sumienie? Nie macie.

Skoro nie stosujecie ustanowionego prawa, nie uznajecie zasad działania organów państwa, obowiązku przestrzegania prawa i równości wobec prawa, to nie macie uprawnień do orzekania w jakichkolwiek sprawach. Postępowanie II K 900/19 jest skutkiem wrzoda I Co 441/16. Choroba wynika z leczenia syfem. Pokłosiem jest rak złośliwy. Gasicie pożar podpalaniem, leczycie infekcją. Odpowiedzialnym za II K 851/18 jest SSR Paweł Siwek. Odpowiedzialnym za II K 38/19 jest SSO Wojciech Damaszko. Odpowiedzialnym za II K 900/19 jest SSR Paweł Woźniak (który się już wyleczył) i prokurator Anna Surowiak. Odpowiedzialnym za rozwój choroby są zaklinacze. Nie ma skutku bez przyczyny.

 

Zgodnie z Wyrokiem TSUEz 19 listopada 2019 r., wasze orzeczenia są nielegalne, ponieważ nie jesteście organem niezależnym, bezstronnym i niezawisłym. Nie jesteście sądem w rozumieniu prawa UE i krajowego. Wydajecie wyroki prywatne, na zlecenie, za pieniądze. Na dodatek, gwałciciePolską Kartę Praw Ofiary, czyniąc z ofiary sprawcę waszych własnych nadużyć.

Żądam umorzenia postępowania II K 900/19 ze względu na negatywne przesłanki procesowe na podstawieart. 17§ 1 pkt 1 i 9 k.p.k.

 

Z poważaniem

Grzegorz Niedźwiecki

- - -

Jelenia Góra, dnia 7 lutego 2020 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Sąd Rejonowy w Legnicy

Sąd Rejonowy w Złotoryi

I inni

 

Wniosek

 

Żądam zaprzestania terroru

Żądam rozstrzygnięcia przyczyny skutków i zakończenia sporów

 

Co jest przyczyną casusu Grzegorz Niedźwiecki?

Co jest przyczyną dwunastu lat nękania Grzegorza Niedźwieckiego?

Przyczyną procesów karnych II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19 przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu jest prowadzenie egzekucji czynności zastępowalnej, określonej w tytule wykonawczymI C 1062/08, w sposób niedopuszczalny, w sposób sprzeczny z prawem, w sposób upokarzający. Procesy karne są sfingowane, są zmową prokuratorsko-sędziowską, prowadzone z naruszeniemPolskiej Karty Praw Ofiary.

Sądy nie miały prawa prowadzić i nie mogą prowadzić żadnych procesów karnych (będących skutkiem wadliwie prowadzonej egzekucji), przed rozstrzygnięciem przyczyny tych skutków, tj. postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20.

Żądam wstrzymania się od rozstrzygania spraw przed wyjaśnieniem okoliczności faktycznych, mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Żądam wstrzymania się z rozpatrywaniem wszelkich spraw będących skutkiem postępowań egzekucyjnych I Co 3259/08 – I Co 441/16 – I Co 154/20.

 

Związek przyczynowo-skutkowy

Gdyby sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze prowadzący postępowanieI Co 3259/08 rozpatrzyłwniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r.,III CZP 23/06, to postępowanie egzekucyjne zakończyłoby się w 2009 r., nie byłoby postępowania I Co 441/16, ani procesu karnego II K 851/18 – II K 1423/18 – 3 Ds. 359/17.

Gdyby sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze prowadzący postępowanieI Co 441/16 rozpatrzyłwniosek wierzyciela o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r.,III CZP 23/06, to postępowanie egzekucyjne zakończyłoby się w 2015 r., nie byłoby skarg na przewlekłość postępowania I Co 441/16, ani procesu karnego II K 38/19 – II K 1456/18 – 3 Ds. 183/18.

 

Gdyby sądy jeleniogórskie, rozstrzygnęły postępowanie egzekucyjne zgodnie zzasadami działania organów państwa iobowiązkiem przestrzegania prawa, tak jak postąpił Sąd Rejonowy w Ostródzie postanowieniemI Co 2801/12, to nie byłoby żadnych gangsterskich procesów i skarg na przewlekłość postępowania (patrz koniunkcja).

Gdyby sądy odwoławcze postąpiły zgodnie zpraworządnością, faktami, przepisami i sumieniem, tak jak postąpił Sąd Okręgowy w Elblągu postanowieniemI Cz 94/.13, to nie byłoby dyskryminacji i obstrukcji.

 

Co był pierwsze, jako czy kura.

Najpierw było postępowanie I Co 441/16, potem II Cz 233/17, II Cz 675/17, II S 16/18…, II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że sędziowie i prokuratorzy, przekraczają uprawnienia, orzekają z rozdwojeniem jaźni, stosują dowolną kwalifikację prawną i wypaczają wykładnię prawa. Wysłanie słuszniej krytyki pocztą elektroniczną, uznają za zniewagę na służbie, bądź zniewagę osoby fizycznej, bądź formalne fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub zniesławienie. Ktoś się myli. Nie można tego samego czynu, przyporządkować czterema różnymi normami prawnymi. Mylą się wszyscy, albowiem żaden z przytoczonych przepisów prawa materialnego, nie mieści się w kwalifikacji prawnej czynu. We wszystkich przypadkach, mamy do czynienia z pogwałceniemwarunków odpowiedzialności karnej.

Wyjaśnię to językiem prostym. Co należy zrobić, żeby zbudować dom? Trzeba najpierw stworzyć projekt, wylać fundament, potem zbudować ściany i na końcu zwieńczyć dachem. Czy można zbudować dach bez fundamentu i ścian? Nie można. Tak samo jest z etapami stosowania prawa. Najpierw jest czyn, potem ustalenie stanu faktycznego, później wyrok, na końcu postępowanie wykonawcze. Czy można prowadzić egzekucję bez tytułu wykonawczego i właściwej kwalifikacji prawnej? Nie można. Czemu postępowanie egzekucyjne trwa w sumie dwanaście lat, a nie kilka miesięcy, tak jak w województwie małopolskim i warmińsko-mazurskim? Ponieważ jedni szanują literę prawa, a drudzy uznają, że prawo to oni.

Zasada niezawisłości sędziowskiej nie może oznaczać dowolności w stosowaniu wykładni prawa.

 

Na koniec zapytam, czy byłyby procesy karne, gdyby sądy jeleniogórskie (dolnośląskie), zakończyły choćby postępowanie I Co 441/16, tak jak prawo przewiduje (patrz ściąga)? Nie. Kto jest zatem winien? Organ egzekucyjny.

A teraz spytam, czy gdyby postępowanie I Co 441/16, rozstrzygnięto oddaleniem wadliwego wniosku wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c., to czy upadłyby zarzutu sfingowanych procesów? Oczywiście, że tak. To uszanujcie praworządność i poprowadźcie postępowania zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej.

Nie macie prawa prowadzić żadnych procesów karnych, a już z pewnością nie przed wyjaśnieniem przyczyn tych skutków.

Albo nabierzecie pokory i szacunku dla prawa oraz do człowieka, naprawicie szkodę, albo będziecie zorganizowaną grupą przestępczą. Pomyłki się naprawia. Jeżeli się nie naprawia, to jest się zbrodniarzem najgorszego kalibru.

Co stoi na przeszkodzie, żeby rozstrzygnąć wniosek „dłużnika” z dnia 15 kwietnia 2019 r. o oddalenie wniosku wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c.? Zróbcie krok na przód, a znikną wszelkie problemy. Bądźcie ludźmi, sędziami, a nie oprawcami.

Orzeczenia zgodne z uchwałą SN III CZP 23 06

4295 dzień terroru – co zrobiły wam moje dzieci

 

https://socjolog61.neon24.pl/post/153072,wniosek-do-izby-dyscyplinarnej

 

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”[1] Czy SSRBeata Chojnacka Kucharska nie jest żoną prokuratora Grzegorza Chojnackiego, który odmówił wszczęcia śledztwa przeciwko SSR Jarosławowi Staszkiewiczowi za fałsz intelektualny (II K 467/07) i był prekursorem tego cyrku (3 Ds. 359/17)?

 

KOMENTARZE

 • @ Autor - 5*
  DK
 • @
  Choć Pańska sprawa jest bardzo skomplikowana, tj jak Pan twierdzi skomplikowały ją sądy i być może inne zawody palestry, a Pan, być może rzeczywiście naruszył cudze tzw ,,dobre imię" (nie mnie oceniać), bo jak pamiętam, lub mi się roi, chodziło o publiczne wyrażenie opinii na temat jakiegoś właściciela komisu, to z obrazu jaki się wyłania z sprawozdań jakie Pan publikuje rzeczywiście widać zarys bezprawia w jego majestacie.

  Paradoksalnie ma to dobre strony. Jakie? Staje się Pan fachowcem w dziedzinie która była Panu obca.


  A ponadto:
  Odkrywa Pan Prawdę o świecie i kto na nim panuje (książe tego świata to szatan). Ja osobiście przechodziłem przez to. Dwa procesy karne. Lekceważenie mojej osoby na salach sądowych przez sędziów (ale nie wszystkich), w końcu ostatnie preparowanie (prokurowanie) sprawy karnej przez prokuratora prokuratury Warszawa-Praga p.Mariusza Zalewskiego, przekroczenie uprawnień, zwieńczone absurdalnym orzeczeniem sędziego, że tego typu przestąpienie prawa przez jego kolegę ze studiów, które spowodowało hospitaizację pod opieką policji, lęk pracowników policji a nawet personelu szpitala o moje życie, sędzia paminął.. milczeniem. Ot, przepisy kolega-prokurator faktycznie złamał, co pan sędzia raczył nawet dostrzec, ale co z tego? Jemu wolno. Bo wynik zażalenia, wydrukowany drukarką laserową wielkimi literami, brzmiał: NIE JEST ZŁAMANIEM PRAWA, PRZESTĘPSTWA NIE BYŁO.

  Czyli należymy do jednego klubu. Namawiam Pana do zapisania się do jeszcze innego klubu, założonego przez Stwórcę. Po co Panu odkrywanie tajników tego świata i zbieanie cięgów wyspowiadanych w kościółku kretynów (lub całkiem zdrowych na umyśle cyników), jak cała ta wiedza znajduje jedynie ujście w postaci tychże sprawozdań?
 • Wniosek o naprawienie szkody
  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny
  Księga Należności I 192/20 G

  Wezwanie do naprawienia szkody

  Żądam zgodnie z wnioskiem z dnia 2 lipca 2019 r., w imieniu własnym oraz Tadeusza Gała, oddalenia aktu oskarżenia z art. 212 § 2 k.k. i umorzenia postępowania II K 900/19 ściganego z oskarżenia prywatnego. Prokuratura i sąd nie są stroną pokrzywdzoną (brak skargi uprawnionego oskarżyciela - V KK 85/17, II KK 245/18).
  Wyrok nakazowy z dnia 16 października 2019 r. w sprawie II K 900/19 jest nieważny z mocy prawa. Został uzyskany za pomocą przestępstwa poświadczenia nieprawdy, nadużycia uprawnień, fałszywego oskarżenia, podżegania i pomocnictwa w zw. z art. 18 k.k. oraz poplecznictwa. Naruszono zasadę nemo iudex in causa sua oraz Polską Kartę Praw Ofiary, a także zaistniał brak słusznego interesu społecznego ścigania za przestępstwo z art. 212 § 2 k.k. (ścigane z oskarżenia prywatnego) przez funkcjonariuszy publicznych (za pieniądze podatników). To przypomina wyroki Stefana Michnika.
  Art. 17. KPK - Negatywne przesłanki procesowe
  § 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:
  1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia;
  9) brak skargi uprawnionego oskarżyciela.
  Art. 501. KPK - Niedopuszczalność wydania wyroku nakazowego
  Wydanie wyroku nakazowego jest niedopuszczalne:
  2) w sprawie z oskarżenia prywatnego;
  Niezależnie od powyższego, Grzegorz Niedźwiecki, za zgodą współoskarżonego Tadeusza Gała, złożył w dniu 23 października 2019 r. sprzeciw od koteryjnego wyroku nakazowego i zgodnie z art. 506 § 3 k.p.k. wyrok nakazowy traci moc; sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych.
  Art. 506. Sprzeciw od wyroku nakazowego
  § 1. Oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazowy, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku.
  § 3. W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc; sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych.
  § 6. Sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie jest związany treścią wyroku nakazowego, który utracił moc.
  W momencie złożenia sprzeciwu przez jedną ze stron wyrok nakazowy traci moc i możemy z nim zrobić to, co XVII-wieczny szlachcic i warchoł Samuel Łaszcz zwykł robić z wyrokami sądowymi – podszyć sobie nim płaszcz.

  Skierowanie przez Księgę Należności współoskarżonemu Tadeuszowi Gałowi w dniu 7 kwietnia 2020 r. wyzwania do zapłaty kosztów sądowych w kwocie ogółem 950,00 zł od wyroku, który utracił moc jest nadużyciem oraz próbą podwójnego karania.

  Żądam bezwzględnie oddalenia gangsterskiego aktu oskarżenia i umorzenia postępowania ze względu na negatywne przesłanki procesowe (art. 17 § 1 pkt 1 i 9 k.p.k.). Legitymacja prawna oskarżenia pokrzywdzonych przez prokuraturę i prowadzenia postępowania karnego przez sąd z art. 212 § 2 k.k. również jest niedopuszczalna zarówno pod kątem prawa materialnego jak i prawa procesowego (brak skargi uprawnionego oskarżyciela – wyrok SN V KK 85/17).
  Naprawienia szkody oczekuję w terminie 14 dni, pod rygorem obciążenia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze zapłatą sumy pieniężnej w wysokości 1 mln zł odszkodowania za uporczywe nękanie, dyskryminację i represje.

  Załączniki:
  1. Upoważnienie Tadeusza Gała z dnia 28 kwietnia 2020 r.
  2. Wniosek o oddalenie aktu oskarżenia z art. 212 § 2 k.k. z dnia 2 lipca 2019 r.
  3. Sprzeciw od wyroku nakazowego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie II K 900/19 z dnia 23 października 2019 r.
  4. Żądanie umorzenia postępowania II K 900/19 z dnia 2 marca 2020 r.
  5. Stanowisko w sprawie próby bezprawnego wyłudzenia oraz przekroczenia uprawnień w stosunku do Tadeusza Gała z dnia 28 kwietnia 2020 r.
  6. Zawiadomienie o przestępstwach przekroczenia uprawnień, próbie przywłaszczenia cudzego mienia i oszustwach sądowych z dnia 30 kwietnia 2020 r.
  7. Postanowienie Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze z dnia 6 maja 2007 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie o pomówienie, tj. o czyn z art. 212 § 1 k.k. - na podstawie art. 305 § 1, 2, 3 k.p.k.
  8. V KK 85/17, Brak skargi uprawnionego oskarżyciela w ... - LEX

  Pokrzywdzony Grzegorz Niedźwiecki

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Bawią was te bolszewickie zbrodnie?

  To ja prowadzę sprzecznie z prawem trzynaście lat egzekucję czynności zastępowalnej? Kiedyś za to odpowiecie, możecie być pewni. Życzę wam koronawirusa (COVID-19), może mniej ludzi uśmiercicie. czytaj więcej

 • PRAWO

  Czy można znieważyć oprawcę?

  Wyroki są nielegalne, ponieważ Grzegorz Niedźwiecki jest ofiarą, a nie sprawcą. Jesteście mi winni 20.000 zł za 27 przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 (II S 21/20 – art. 2 ust. 2 ustawy o skardze). Naprawcie fundament, a znikną skutki czytaj więcej

 • PRAWO

  Oświadczenie w związku z mafijnymi wyrokami

  Zostałem skazany, na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, za zbrodnie tych, co mnie skazali. Dysydenci Solidarności to pikuś przy mnie. Sądzą współczesne Marie Gurowskie Sand, Fajgi Mindla, Janowie Hryckowianie i Stefanowie Michniki czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30