Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
307 postów 218 komentarzy

Wezwanie do Sądu Najwyższego naprawienia szkody

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"Człowiek musi być wystarczająco dojrzały aby przyznać się do swoich błędów, wystarczająco inteligentny aby coś z nich wynieść i wystarczająco silny aby je naprawić." ~ John C.Maxwell

 

Sąd Najwyższy

 

Wezwanie do naprawienia szkody

z tytułu dyskryminacji, wydania martwych uchwał, zaniechania czynności i współudziału w terrorze państwowym

Wnoszę o:

1.      zapłatę sumy pieniężnej w kwocie netto 1 mln zł odszkodowania, bądź

2.      przywrócenie stanu poprzedniego, tj. uchylenie postanowień V KO 85/18 oraz V KO 86/18 i skierowanie spraw do Izby Kontroli Nadzwyczajnej oraz na drogę dyscyplinarną.

 

I.           Sąd Najwyższy wydał w dniu 20 grudnia 2018 r. postanowienie, sygn. akt V KO 85/18, uwzględniające wniosek Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 19 listopada 2018 r., sygn. akt II K 1423/18, o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu i sprawę przekazał do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Legnicy, który postępowaniem II K 38/19 przekracza uprawnienia dwa lata. Przekracza uprawnienia, ponieważ w ramach pomocy prawnej wydał dyspozycję przesłuchania „pokrzywdzonego” SSO Wojciecha Damaszko w Jeleniej Górze, a nęka Grzegorza Niedźwieckiego za wysłanie słusznej krytyki o poplecznictwo nakazując stawiać się w Legnicy. Zważyć należy, że krytykę koterii (co wyjaśnię poniżej), wysłaną dnia 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38 za pomocą wiadomości e-mail, prokuratura (3 Ds. 359/17) i sądy dolnośląskie zakwalifikowały jako przestępstwo znieważenia funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, tj. o czyn zart. 226 § 1 k.k. Jest to naruszenie kwalifikacji prawnej czynu, ponieważ nie zaistniały dwa czynniki łącznie (zbieżność czasowa i miejscowa czynu –vide wyrok TKP 3/06 i uchwała SNI KZP 8/12). Kwalifikacja prawna zart. 216 § 1 k.k. również jest niezasadna zarówno pod kątem prawa materialnego jak i procesowego (brak skargi uprawnionego oskarżyciela – wyrok SNV KK 85/17).

Określenie koteria, czy współudział w obstrukcji, wynika z tuszowania przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze prowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej określonej w tytule wykonawczymI C 1062/08 (I Co 441/16) w trybie niedopuszczalnym, upokarzając „dłużnika” przepisem art. 1050 k.p.c. i wypaczając wykładnię prawaSN III CZP 23/06. Sąd odwoławczy orzekał w postępowaniach zażaleniowych o niewłaściwy tryb i zasądzanie grzywien (II Cz 233/17,II Cz 675/17) z rozdwojeniem jaźni, czym godził w autorytet Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy winien był odpowiednio zareagować na pogwałcenie przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., skutkiem czego był sfingowany proces karny (nie ma skutku bez przyczyny). Okoliczności sprawy i zagadnienie prawneSN III CZP 23/06 znajdowały się w aktach sprawy II K 1423/18, w oparciu o które Sąd Najwyższy orzekał w dniu 20 grudnia 2018 r.

 

II.           Sąd Najwyższy wydał w dniu 20 grudnia 2018 r. postanowienie, sygn. akt V KO 86/18, uwzględniające wniosek Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 22 listopada 2018 r., sygn. akt II K 1456/18, o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu i sprawę przekazał do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Złotoryi, który postępowaniem II K 851/18 przekroczył uprawnienia, wydałnielegalny wyrok i zaniechał obowiązku rozpatrzenia apelacji złożonej zgodnie z ustawą dnia 8 kwietnia 2019 r. (art. 445 k.p.k.). Przekroczył uprawnienia, ponieważ ogłosił bez procesu na pierwszej rozprawie głównej w dniu 28 lutego 2019 r. koteryjny wyrok na rzecz SSR Pawła Siwka w Jeleniej Górze, dyskryminując jednocześnie Grzegorza Niedźwieckiego za wysłanie słusznej krytyki oprowadzenie egzekucji czynności zastępowalnej określonej w tytule wykonawczymI C 1062/08 (I Co 3259/08) w trybie niedopuszczalnym, upokarzając „dłużnika” przepisem art. 1050 k.p.c.. Zważyć należy, że krytykę wysłaną dnia 24 lipca 2018 r. za pomocą wiadomości e-mail, prokuratura (3 Ds. 183/18) i sądy dolnośląskie zakwalifikowały jako przestępstwo znieważenia funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, tj. o czyn zart. 226 § 1 k.k. oraz fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, tj. o czyn zart. 238 k.k. Jest to naruszenie kwalifikacji prawnej czynu, ponieważ nie zaistniały dwa czynniki łącznie (zbieżność czasowa i miejscowa czynu –vide wyrok TKP 3/06 i uchwała SNI KZP 8/12). Wysłanie wiadomości e-mail nie spełniało również elementów pisma procesowego określonych wart. 119§ 1 pkt 4 k.p.k., tj. podpisu.

Określenie nielegalny wyrok oraz przekroczenie uprawnień, a także niedopełnienie obowiązków, wynika z naruszenia warunków odpowiedzialności karnej przez Sąd Rejonowy w Złotoryi oraz obrazy szeregu przepisów prawa materialnego iprzepisów prawa procesowego, w tymart. 129 § 1 k.p.k. (nie oznaczono na wezwaniu na rozprawę główną, czy stawiennictwo jest obowiązkowe) iart. 100§ 3 k.p.k. (wyrok doręcza się podmiotom uprawnionym do wniesienia środka zaskarżenia). Sąd Rejonowy w Złotoryi nie wydał również zawiadomienia o przyjęciu apelacji w myślart. 448§ 1 k.p.k., ani zarządzenia o odmowie przyjęcia środka odwoławczego w myślart. 429§ 1 k.p.k. Orzekano sprzecznie z prawem, naruszono prawo do obrony i do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 EKPCz).

Sąd Najwyższy winien był odpowiednio zareagować na pogwałcenie przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., skutkiem czego był sfingowany proces karny (nie ma skutku bez przyczyny). Okoliczności sprawy i zagadnienie prawneSN III CZP 23/06 znajdowały się w aktach sprawy II K 1456/18, w oparciu o które Sąd Najwyższy orzekał w dniu 20 grudnia 2018 r.

 

Sąd Najwyższy ma współudział w przestępstwach stalinowskich. Sąd Najwyższy ma współudział w znęcaniu się, w uporczywym nękaniu, w upokarzaniu niewinnego, pokrzywdzonego człowieka. Sąd Najwyższy ma współudział w dwunastoletnim represjonowaniu Grzegorza Niedźwieckiego. Sąd Najwyższy ma współudział w terrorze państwowym, wtorturowaniu, nieludzkim i poniżającym traktowaniu. Grzegorza Niedźwieckiego bez przyczyny. Sąd Najwyższy zaniechał zwrócenia uwagi Sądowi Rejonowemu w Jeleniej Górze, że przekracza uprawnienia i prowadzi sfingowane procesy karne z naruszeniem uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r.,III CZP 23/06. Zaniechał zwrócenia uwagi sądowi powszechnemu, że naruszaart. 5 Polskiej Karty Praw Ofiary. Zaniechał odpowiedniego zareagowania na naganne zachowanie sędziów jeleniogórskich i przywołania sędziów do porządku w myśl§ 5 ust. 4 Zbioru zasad etyki zawodowej sędziów. Sąd Najwyższy zaniechał zwrócenia uwagi Sądowi Rejonowemu w Jeleniej Górze, żezasada niezawisłości sędziowskiej nie może oznaczać dowolności w stosowaniu wykładni prawa, pozostawałoby to bowiem w sprzeczności z konstytucyjnązasadą praworządności.Istniał również obowiązek zawiadomienia o przestępstwie, wynikający zart. 304 k.p.k. Jest todyskryminacja inierówne traktowanie. Jest to pogwałceniezasad działania organów państwa iobowiązku przestrzegania prawa orazgodności człowieka.

Orzeczenia zgodne z uchwałą SN III CZP 23 06

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Orzeczenia-zgodne-z-uchwa%C5%82%C4%85-SN-III-CZP-23-06.pdf

 

Mając na uwadze powyższe, wezwanie do naprawienia szkody jest w pełni zasadne.

 

W załączeniu:

·        Faktura proforma

 

Pokrzywdzony

Grzegorz Niedźwiecki

 

KOMENTARZE

 • Zażalenie na niewłaściwe oddalenie wniosku wierzyciela
  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
  Wydział I Cywilny

  Dotyczy: I Co 441/16 – I Co 154/20

  Zażalenie
  na postanowienie z dnia 30 marca 2020 r. oddalające wniosek wierzyciela przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu o egzekucję świadczenia niepieniężnego

  Wnoszę o:
  1. Zmianę rozstrzygnięcia z podaniem właściwej podstawy prawnej, z wersji „postanawia: na podstawie art. 1050 k.p.c. a contrario oddalić wniosek”, na rozstrzygnięcie „postanawia: oddalić wniosek wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 kpc”,
  2. Naprawienie szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości 460.000 zł odszkodowania za straty spowodowane zaniechaniem wykonania przedmiotowej czynności przez organ egzekucyjny 4202 dni co stanowi 11 lat, 6 miesięcy i 3 dni.

  Uzasadnienie
  Postępowanie egzekucyjne czynności zastępowalnej, określonej w pkt I. przedmiotowego tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze I C 1062/08, wszczęte zostało na wniosek wierzyciela z dnia 12 listopada 2008 r. o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego, na podstawie art. 1050 k.p.c. Postępowanie I Co 3259/08 prowadzone było sprzecznie z prawem przez 2456 dni co stanowi 6 lat, 8 miesięcy i 22 dni i umorzone dnia 4 sierpnia 2015 r. wobec wyczerpania środków upokarzania dłużnika.
  Postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela z dnia 26 listopada 2015 r. o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności zastępowalnej (zgodnie z brzmieniem wniosku), określonej w przedmiotowym tytule wykonawczym I C 1062/08, uruchomione zostało z naruszeniem zasady dyspozycyjności pod sygn. akt I Co 461/16 i prowadzone było sprzecznie z prawem materialnym i procesowym do dnia dzisiejszego, pod zmienioną sygnaturą I Co 154/20. Kalkulator dat wyliczył że pomiędzy datą 8 grudnia 2015 r. (wtorek) a datą 15 maja 2020 r. (piątek) jest 1620 dni co stanowi 4 lata, 5 miesięcy i 7 dni.
  Nie znam okoliczności sprawy i orzeczeń sądu powodujących zmianę sygnatury akt. Na wnioski z dnia 21 lutego, 19 marca, 2 kwietnia i 7 kwietnia 2020 r. o wyjaśnienie okoliczności sprawy nie otrzymałem odpowiedzi. Organ egzekucyjny, tj. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny Odwoławczy, postanowieniem I Co 154/20 z dnia 30 marca 2020 r. oddalił wniosek wierzyciela albo z dnia 26 listopada 2015 r., bądź z dnia 10 lipca 2018 r. z postępowania I Co 441/16. Oddalił podając niewłaściwą kwalifikację prawną. Nie rozpatrzono do dnia dzisiejszego wniosku dłużnika z dnia 15 kwietnia 2019 r. o oddalenie wniosku wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. W toku postępowania sąd drugiej instancji koteryjnie oddalił, bądź odrzucił 23 skargi na przewlekłość postępowania, stąd należna kwota odszkodowania w wysokości 460.000 zł (23 x 20 tys. zł), choć straty są znacznie wyższe.

  Prawo procesowe nie przewiduje okoliczności art. 1050 k.p.c. (a contrario), wskazanej przez Sąd, do oddalenia wniosku wierzyciela.
  Do oddalenia wniosku wierzyciela i umorzenia postępowania egzekucyjnego może dojść na skutek wniosku wierzyciela, z urzędu, jak i z mocy prawa. Pomijam okoliczność umorzenia postępowania na skutek braku zdolności sądowej (wierzyciel zmarł, bądź podmiot stracił osobowość prawną).
  https://vindicat.pl/baza-wiedzy/umorzenie-postepowania-egzekucyjnego/

  I. Wierzyciel nie złożył wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego, w związku z czym ta okoliczność nie wchodzi w rachubę, ponieważ nie zachodzą przesłanki określone w art. 825 k.p.c.

  II. Art. 824 KPC. Umorzenie z urzędu postępowania egzekucyjnego
  § 1. Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu:
  4) jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania;

  III. Do umorzenia z mocy prawa dojdzie, gdy wystąpią przeszkody prawne, które powodują, że dalsze prowadzenie egzekucji jest niemożliwe.
  Przykład:
  Wierzyciel złoży wniosek (dyspozycję) sprzeczny z prawem (art. 776 k.p.c. w zw. z uchwałą SN III CZP 23/06), nie zasługujący na uwzględnienie. Czynność określona w tytule wykonawczym jest czynnością zastępowalną i podlega egzekucji wyłącznie w trybie art. 1049 k.p.c.

  Materiał dowodowy nie budzi wątpliwości, że mamy tu do czynienia z okolicznością wskazaną w punkcie trzecim.
  Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06, Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.,
  Sądy powszechne: SO Tarnów (I Cz 44/06), SR Bochnia (I Co 508/06), SR Ostróda (I Co 2801/12), SO Elbląg (I Cz 94/13), uszanowały wykładnię prawa i obowiązek przestrzegania prawa, w odróżnieniu od sądów jeleniogórskich. Organ egzekucyjny dopuścił się dyskryminacji, nierównego traktowania i pogwałcenia zasady praworządności oraz Polskiej Karty Praw Ofiary.
  Orzeczenia zgodne z uchwałą SN III CZP 23 06


  Niezależnie od powyższego, mając na uwadze fakt, że podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy , zasady działania organów państwa , obowiązek przestrzegania prawa , w tym stosowania powszechnie obowiązującej wykładni prawa , równość wobec prawa i zakaz dyskryminacji , zbiór zasad etyki zawodowej sędziów oraz ekonomika procesowa , a także zakaz uporczywego nękania , stosowania tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania , przepis art. 1050 k.p.c. (a contrario) należało zastosować już w postępowaniu I Co 3259/08 i sprawa winna być zakończona dwanaście lat temu. Szkody należy naprawić (art. 77 konstytucji w zw. z art. 363 k.c.).

  Z wyrazami szacunku
  Grzegorz Niedźwiecki

  Załączniki:
  1. Prawo, które nie służy państwu i narodowi to bezprawie,
  2. Postanowienia zgodne i niezgodne z literą prawa,
  3. Ściąga dla organu egzekucyjnego dotycząca oddalenia wniosek wierzyciela w oparciu o powszechnie obowiązującą wykładnię prawa,
  4. Postanowienie Sądu Rejonowego w Ostródzie z dnia 14 stycznia 2013 r., sygn. akt I Co 2801/12, o oddaleniu wniosku wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c.,
  5. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06, ustalająca, że Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.,
  6. Postanowienie Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. akt I Cz 94/13, oddalające zażalenie wierzyciela na oddalenie wniosku od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c.
  7. Przebieg zdarzeń w przedmiocie egzekucji,
  8. Skutki wadliwie prowadzonej egzekucji (wykaz niepotrzebnych postępowań),
  9. Etapy stosowania prawa (Postępowanie egzekucyjne I Co 441/16 – I Co 154/20, trwa 1589 dni co stanowi 4 lata, 4 miesiące i 6 dni),
  10. Wniosek o oddalenie wniosku wierzyciela z dnia 15 kwietnia 2019 r.,
  11. Żądanie oddalenia wniosku wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. z dnia 7 lipca 2019 r.,
  12. Wniosek o wznowienie postępowania I Co 3259/08 z dnia 23 stycznia 2020 r.,
  13. Szkody moralne i materialne w wyniku postępowań funkcjonariuszy, prowadzonych przez dwanaście lat.
 • Pismo przewodnie do skargi na przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20
  Poświadczyliście nieprawdę w postanowieniu II S 8/20, niedopełniliście obowiązku, przekroczyliście uprawnienia i dokonaliście oszustwa sądowego. Są to ewidentne, umyślne przestępstwa, ale nie będę się ubiegał o wszczęcie postępowania karnego, ponieważ jesteście zorganizowaną grupą przestępczą, czego wcale nie ukrywacie. Zwracanie się do waszych kolegów prokuratorów mija się z celem.

  W grę wchodzi również brak poczytalności, ale w psychiatrii też macie kolegów. W normalnym kraju nie zostalibyście skierowani na powtórną aplikację, tylko wykluczeni z zawodu, ponieważ godzicie w autorytet sądu i czynicie poważne szkody.

  Działacie na przewlekłość, licząc, że tok postępowania I Co 154/20 się skończy.

  Art. 14. Przesłanki wystąpienia z ponowną skargą
  1. Skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływie 12 miesięcy, a w postępowaniu przygotowawczym, w którym stosowane jest tymczasowe aresztowanie, oraz w sprawie egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego – po upływie 6 miesięcy, od daty wydania przez sąd orzeczenia, o którym mowa w art. 12 rodzaje orzeczeń, przesłanki przyznania sumy pieniężnej.
  2. W przypadku odrzucenia skargi na podstawie art. 9 odrzucenie skargi ust. 1 skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie.

  Nie składam sprzeciwu, skargi, czy zażalenia na głupa rżnięcie, tylko nową skargę w tej samej sprawie i będę wdzięczny za posypanie głowy popiołem, nie orzekanie we własnej sprawie. Odrzuciliście po gangstersku skargę na przewlekłość postępowania i zarządziliście zwrócić wniosek o wyłączenie koteryjnych sędziów, pomijając wniosek skarżącego o wskazanie postępowań Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z udziałem Grzegorza Niedźwieckiego na przestrzeni 2007 – 2020 rok. Notabene czyni to pani Sylwia Bańka-Mrozewska, która jest umoczona w tej obstrukcji. Etyka postępowania i etapy stosowania prawa są wam obce.

  Art. 58. Bezwzględna nieważność czynności prawnej
  ________________________________________
  Dz.U.2019.0.1145 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.
  § 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
  § 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

  Zanim wezwiecie mnie do uzupełnienia braków formalnych, w postaci wpłacenia dwóch stów, to wykażcie te postępowania sądowe wszystkich wydziałów z oznaczeniem sędziów orzekających, abym mógł obiektywnie i rzeczowo wskazać przesłanki wyłączenia zindywidualizowanych sędziów.

  Do skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego, z wyłącznej winy organu egzekucyjnego, składam skargę wraz z załącznikami oraz zażalenie na postanowienie o oddalenie wniosku wierzyciela wraz z załącznikami.

  W przypadku kolejnego zignorowania skargi, pogwałcenia prawa i współudziału w obstrukcji, obciążę fakturą VAT Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze za przewlekłość postępowania (aż do skutku).

  Miłego dnia życzę i maski zakładajcie.
 • Jeden sędzia sprawiedliwy
  „W pierwszej kolejności, zdaniem Sądu orzekającego, wniosek skierowany przeciwko dłużnikowi o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego w trybie przepisu art. 1050 k.p.c. przewidzianego dla czynności tzw. niezastępowalnych przez zawodowego pełnomocnika był niemożliwy do podzielenia. W ocenie Sądu meriti bowiem, świadczenie zasądzone na rzecz wierzyciela, tj. opublikowanie oświadczenia zawierającego tekst przeprosin za zachowanie naruszające dobra osobiste, ma charakter czynności zastępowalnej, a co za tym idzie podlega egzekucji na podstawie przepisu art. 1049 k.p.c., nie zaś przepisu art. 1050 k.p.c.

  Dokonując oceny w powyższym zakresie Sąd miał na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone między innymi w uchwale z 28 czerwca 2006 r. (III CZP 23/06, Legalis Numer 74973), po myśli którego obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c. Co więcej, jak zaznaczył tenże Sąd, sąd rozpatrujący taki wniosek jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji.”

  SSR Anna Romańczyk – Symonowicz

  Nawiasem mówiąc, modyfikacja wadliwej dyspozycji nie zasługuje na uwzględnienie (vide SR Elbląg I Cz 94/13 w zw. z pkt 2. uchwały SN III CZP 23/06). Pani Anna Romańczyk – Symonowicz postanowieniem I Co 154/20 podważyła nie tyle działania radców prawnych wierzyciela, co kolegów po fachu Lucyny Domagała i Pawła Siwka (I Co 3259/08) oraz Pawła Woźniaka I Co 441/16). Przemilczę w tym miejscu koterię sędziów sądu odwoławczego (II Cz 233/17, II Cz 675/17).

  Kto pełni rolę organu egzekucyjnego w myśl k.p.c.?
  Zgodnie z literą kodeksu postępowania cywilnego, organami egzekucyjnymi są:
  • sądy rejonowe oraz
  • komornicy, działający zawsze przy określonym sądzie rejonowym.

  Kto jest uczestnikiem postępowania egzekucyjnego według k.p.c.?
  Jak stanowi Kodeks postępowania cywilnego, uczestnikami postępowania egzekucyjnego są wierzyciel oraz dłużnik. Zatem wbrew pierwszym skojarzeniom, które się dość często pojawiają - wierzyciel nie jest organem egzekucyjnym, tylko uczestnikiem postępowania. Ma więc on dokładnie taki sam status formalny w postępowaniu jak dłużnik.

  https://vindicat.pl/baza-wiedzy/na-czym-polega-postepowanie-egzekucyjne/

  2020-05-18
  Poszkodowany – Grzegorz Niedźwiecki

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Bawią was te bolszewickie zbrodnie?

  To ja prowadzę sprzecznie z prawem trzynaście lat egzekucję czynności zastępowalnej? Kiedyś za to odpowiecie, możecie być pewni. Życzę wam koronawirusa (COVID-19), może mniej ludzi uśmiercicie. czytaj więcej

 • PRAWO

  Czy można znieważyć oprawcę?

  Wyroki są nielegalne, ponieważ Grzegorz Niedźwiecki jest ofiarą, a nie sprawcą. Jesteście mi winni 20.000 zł za 27 przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 (II S 21/20 – art. 2 ust. 2 ustawy o skardze). Naprawcie fundament, a znikną skutki czytaj więcej

 • PRAWO

  Oświadczenie w związku z mafijnymi wyrokami

  Zostałem skazany, na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, za zbrodnie tych, co mnie skazali. Dysydenci Solidarności to pikuś przy mnie. Sądzą współczesne Marie Gurowskie Sand, Fajgi Mindla, Janowie Hryckowianie i Stefanowie Michniki czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30