Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
307 postów 218 komentarzy

Popełniam przestępstwo z art. 226 § 1 kk i art. 238 kk

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Prokuratorze Macieju Bogucki, Grzegorzu Chojnacki, Anno Surowiak, Grażyno Tygielska-Białek i inni Popełniam przestępstwo z art. 226 § 1 kk i art. 238 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

 

Jelenia Góra, dnia 8 lipca 2020 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Izba Kontroli Nadzwyczajnej

Izba Dyscyplinarna SN

Prokurator Generalny

 

Zawiadomienie o przestępstwie sędziów Andrzeja Środek, Marka Podbędniaka i Aleksandra Żurakowskiego,Sygnatura aktIV Ko 44/20

 

Podejrzani, pełniący rolę sędziów Sądu Okręgowego w Legnicy, dopuścili się poplecznictwa, poświadczenia nieprawdy, niedopełnienia obowiązków służbowych i naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego.

 

Uzasadnienie

Jak można podać nie merytorycznie, że brak jest podstaw i okoliczności wynikających m.in. zart. 540 § 1 pkt 2a k.p.k. (vide postanowienieI Co 154/20), które mogłyby stanowić podstawę do wznowienia postępowania i że wniosek „skazanego” jest w sposób oczywisty bezzasadny.

Jak można powiedzieć, że zasadnym było odmówienie przyjęcia wniosku „skazanego” przez sąd orzekający, jako oczywiście bezzasadnego, w którym wskazano fakt wydania wyroku bez procesu, z obrazą prawa procesowego, prawa do obrony i naruszeniem warunków odpowiedzialności karnej, gdzie dyspozycyjny sędzia skazał i tajnie uprawomocnił wyrok pierwszej instancji za czyn z art. 238 k.k. z naruszeniem kwalifikacji prawnej czynu. Naruszenia czynu zarzucanego w sposób oczywisty nie popełniono, wyrok jest nieprawomocny, bowiem złożono od niego środek odwoławczy w ustawowym terminie.

Oskarżenie o znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, tj. oczynz art. 226 § 1 k.k.jest przekroczeniem uprawnień, ponieważ nie zaistniały dwa czynniki łącznie – zbieżność czasowa i miejscowa czynu (vide wyrok TKP 3/06i uchwała SNI KZP 8/12). Oskarżenie o fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, tj. o czyn z art. 238 k.k.również jest przekroczeniem uprawnień, ponieważGrzegorz Niedźwiecki nie złożył w dniu 24 lipca 2018 r. zawiadomienia spełniającego elementy pisma procesowego, tj. pisma zawierającego podpis zgodnie zart. 219 § 1 pkt 4 k.p.k.Prokuratura winna była wezwać osobę wysyłającą wiadomość e-mail do uzupełnienia braków formalnych, pod rygorem uznania pisma za bezskuteczne (art. 120 § 2 k.p.k.). Nie było podstaw obiektywnych i prawnych do wniesienia aktu oskarżenia i do orzekania w przedmiotowej sprawie (art. 115. Czyn zabroniony).

Jak można podać, że brak jest podstaw do wznowienia sfingowanego postępowania i utrzymywać w mocy parodię prawa, nielegalny wyrok? Sąd odwoławczy ominął prawo, pominął fakty i treść wniosku o wznowienie postępowania zawierającego materialne i procesowe uzasadnienie.

 

Wyrok – orzeczenie sądu, rozstrzygające merytorycznie o kwestii będącej przedmiotem postępowania sądowego. W postępowaniu karnym jest to rozstrzygnięcie w przedmiocie winy oskarżonego, mogące zawierać także rozstrzygnięcia o karze, środkach karnych, środkach kompensacyjnych lub środkach zabezpieczających.

 

Gdzie jest ustosunkowanie się dozażalenia z dnia 19 czerwca 2020 r.?

 

Zażaleniena odmowę przyjęcia wniosku o wznowienie postępowania, z jednego powodu w istocie, nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ postępowanieII K 851/18jest w toku (zawisła apelacja). Z sentencjitajemniczego postanowieniato jednak nie wynika.

 

Nie jesteście sędziami, ani ludźmi.

 

Niezależnie od powyższego, postępowanie IV Ko 44/20 jest nieważne z mocy prawa.

Zachodzą restrykcyjne podstawy wznowienia postępowania, ponieważ wyrokII K 851/18 uzyskany został za pomocą przestępstwa (art. 403 § 1 pkt 2 k.p.c.).

Zachodzą również przesłanki nieważności postępowania cywilnego z urzędu na podstawieart. 379 pkt 4 k.p.c. w zw. zart. 48 § 1 pkt 1 k.p.c. Sędzia Andrzej Środek jest wyłączony ze sprawy z mocy samej ustawy, ponieważ skarżący wytoczył powództwo cywilne sędziemu orzekającemu w dniu 19 lipca 2019 r. (SO Jelenia Góra I C 943/19), w związku z przyczyną procesu, tj. wadliwie prowadzoną egzekucją czynności zastępowalnej przez SSR Pawła Siwka.

Na koniec warto wskazać, że mamy tu do czynienia z bezwzględną nieważnością czynności prawnej zawartą wart. 58§ 2 k.c. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

4440 dni upokarzany Grzegorz Niedźwiecki

 

- - -

 

Jelenia Góra, dnia 19 czerwca 2020 r.

Pokrzywdzony

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Sąd Okręgowy w Legnicy

IV Wydział Karny Odwoławczy

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

(załącznik do wniosku o ułaskawienie z dn. 27.12.2019 r.)

 

Zażalenie

od postanowienia, sygn. aktIV Ko 44/20, odmawiającego przyjęcia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie tzw. Sądu Rejonowego w Złotoryi sygn. aktII K 851/18.

 

Wyroknie jest prawomocny, ponieważ złożono apelację zgodnie z ustawą, w myślart. 445 k.p.k. Wyrok doręczono dnia 3 kwietnia 2019 r., a apelację złożono dnia 8 kwietnia 2019 r., czyli pięć dni od doręczenia wyroku. Wyrok był tak abstrakcyjny[1], że uzasadnienie nie było niezbędne. Zresztą jest to prawo, a nie obowiązek.

Z Konstytucji RP jednoznacznie wynika, że "postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne" (art. 176 Konstytucji), zaś „każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji” (art. 78 Konstytucji).

Sąd pierwszej instancji nie wydał zawiadomienia o przyjęciu apelacji zgodnie zart. 448 k.p.k., ani zarządzenia o odmowie przyjęcia środka odwoławczego (tak jak to uczynił SSO Lech Mużyło), od którego zgodnie zart. 429 § 2 k.p.k. przysługuje zażalenie.

 

Wyrok jest nielegalny, kapturowy, wydany z rażącą obrazą przepisów prawa materialnego i przepisów prawa procesowego. Czynu zarzucanego w akcie oskarżenia nie popełniono, a legalizacja skrytobójczego wyroku była niedopuszczalna (vide załącznik –obraza przepisów prawa procesowego).

To nie są działania sądu, w każdym bądź razie nie z uszanowaniem praworządności (art. 2 Konstytucji), zasad działania organów państwa (art. 7 Konstytucji) i obowiązku przestrzegania prawa (art. 83 Konstytucji) oraz przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka (art. 30 Konstytucji), a także równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji (art. 32 Konstytucji).

Takie wyroki, to wydawał Jan Hryckowian.

https://www.youtube.com/watch?v=Tr1kZA6U6aw

https://www.youtube.com/watch?v=dSzk4pbdrYo

https://www.youtube.com/watch?v=fCVan9M7zr4&t=950s

 

Istnieją podstawy wznowienia postępowania karnego zarówno z urzędu, jak i na wniosek.

Wniosek o wznowienie postępowania może być złożony w przypadku zaistnienia kilku wskazanych w przepisach podstaw prawnych. Są to m.in. sytuacje gdy:

 • ·        po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub dowody nie znane przedtem sądowi, wskazujące na to, że: skazany nie popełnił czynu albo czyn jego nie stanowił przestępstwa lub nie podlegał karze;

Istnieją tu również przesłanki obligatoryjnego wznowienia postępowania, bądź kontynuowania postępowania, w związku z naruszeniem przez sądart. 100 § 3 i § 8 k.p.k., w kwestii bezwzględnych procedur ogłaszania i doręczania orzeczeń uprawnionym do wniesienia środka zaskarżenia.Po ogłoszeniu lub przy doręczeniu orzeczenia i zarządzenia należy pouczyć uczestników postępowania o przysługującym im prawie, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia lub o tym, że orzeczenie lub zarządzenie nie podlega zaskarżeniu. Tego niestety oraz niezbędnych elementów wezwania na rozprawę główną, określonych wart. 129 § 1 k.p.k. (nie na ogłoszenie wyroku) zabrakło, oskarżony nie był reprezentowany przez pełnomocnika procesowego. Uchybionocelom postępowania karnego.

W tym sfingowanym procesie naruszono prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 EKPCz) i prawo do obrony (art. 42 ust. 2 Konstytucji). Wyrok zapadł bez procesu, nie padło nawet pytanie, czy oskarżony zrozumiał wyrok.

 

Niezależnie od powyższego,art. 77 Konstytucji gwarantuje prawo do drogi sądowej. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.

Art. 8. Konstytucja jako ustawa najwyższa

1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

 

Gdyby każdy sędzia mógł wydać gangsterski wyrok i grać później w szachy proceduralne, robić uniki do jego wzruszenia, to mielibyśmy powtórkę z rozrywki stalinowskich orzeczeń, co zresztą ma miejsce.

Albo tzw. sąd rozpatrzy apelację, albo wznowi nielegalne postępowanie i uniewinni niesłusznie, zakulisowo skazanego, albo pozbawi pokrzywdzonego wolności i odpowie za gangsterstwo i ludobójstwo.

 

Przesłanki obligatoryjnego wznowienia postępowania karnego, określone wart. 540 § 1 pkt 2a k.p.k.:

       I.           Postanowieniem z dnia 30 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny, sygn. aktI Co 154/20, oddalił po12 latach obstrukcji wniosek wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. (videSN III CZP 23/06).

Jeden sędzia sprawiedliwy

W pierwszej kolejności, zdaniem Sądu orzekającego, wniosek skierowany przeciwko dłużnikowi o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego w trybie przepisu art. 1050 k.p.c. przewidzianego dla czynności tzw. niezastępowalnych przez zawodowego pełnomocnika był niemożliwy do podzielenia. W ocenie Sądu meriti bowiem, świadczenie zasądzone na rzecz wierzyciela, tj. opublikowanie oświadczenia zawierającego tekst przeprosin za zachowanie naruszające dobra osobiste, ma charakter czynności zastępowalnej, a co za tym idzie podlega egzekucji na podstawie przepisuart. 1049 k.p.c., nie zaś przepisu art. 1050 k.p.c.

Dokonując oceny w powyższym zakresie Sąd miał na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone między innymi w uchwale z 28 czerwca 2006 r. (III CZP 23/06, Legalis Numer 74973), po myśli którego obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawieart. 1049 k.p.c.Co więcej, jak zaznaczył tenże Sąd, sąd rozpatrujący taki wniosek jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji.

SSR Anna Romańczyk – Symonowicz

 

Nawiasem mówiąc, modyfikacja wadliwej dyspozycji nie zasługuje na uwzględnienie (vide SO ElblągI Cz 94/13 w zw. z pkt 2. uchwały SNIII CZP 23/06). Pani Anna Romańczyk – Symonowicz postanowieniemI Co 154/20 podważyła nie tyle działania radców prawnych wierzyciela, co kolegów po fachuLucyny Domagała iPawła Siwka (I Co 3259/08),Pawła Woźniaka (I Co 441/16),Jacka Kielara (II K 851/18),Kazimierza Chłopeckiego iAnety Andel (II K 38/19) orazJoanny Dworzyckiej-Skrobowskiej (II K 900/19). Przemilczę w tym miejscu koterię sędziów sądu odwoławczego (II Cz 233/17,II Cz 675/17).

Nie było podstaw obiektywnych i prawnych do prowadzenia egzekucji czynności zastępowanej w żadnym postępowaniu w przedmiotowej sprawie w trybie art. 1050 k.p.c., ani do wszczynania procesów karnych przeciwko dwanaście lat upokarzanemu i nękanemu Grzegorzowi Niedźwieckiemu. Naruszonoart. 5 Polskiej Karty Praw Ofiary. Krzywda i słuszna krytyka wysłana w formie elektronicznej nie jest zniewagą na służbie, ani fałszywym zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa.Istnieje związek przyczynowy między działaniem organu administracji publicznej a powstałą szkodą (gdyby działanie organu nie miało miejsca, to nie doszłoby też do powstania szkody), zaniechanie organu pozostaje również w związku z zaistniałą szkodą (por. art. 417ą k.c.).

Związek przyczynowo-skutkowy. Jest to zależność pomiędzy jednym zdarzeniem (przyczyną) a drugim zdarzeniem (skutkiem), przy czym skutek jest bezpośrednim następstwem przyczyny.

Sine qua non – związek przyczynowy, jako podstawowy warunek pozwalający na przypisanie odpowiedzialności sprawcy przestępstwa skutkowego.

Nie ma skutku bez przyczyny. Przyczyną negatywnych skutków była wadliwie prowadzona egzekucja.

Kto pełni rolę organu egzekucyjnego w myśl k.p.c.?

Zgodnie z literą kodeksu postępowania cywilnego, organami egzekucyjnymi są:

 • sądy rejonowe oraz
 • komornicy, działający zawsze przy określonym sądzie rejonowym.

Kto jest uczestnikiem postępowania egzekucyjnego według k.p.c.?

Jak stanowi Kodeks postępowania cywilnego, uczestnikami postępowania egzekucyjnego są wierzyciel oraz dłużnik. Zatem wbrew pierwszym skojarzeniom, które się dość często pojawiają - wierzyciel nie jest organem egzekucyjnym, tylko uczestnikiem postępowania. Ma więc on dokładnie taki sam status formalny w postępowaniu jak dłużnik.

https://vindicat.pl/baza-wiedzy/na-czym-polega-postepowanie-egzekucyjne/

 

     II.           Przedstawiam kolejne, nowe okoliczności stanowiące podstawę wznowienia postępowania karnego, naruszenia kwalifikacji prawnej oskarżenia, bezprawności wyroku II K 851/18, nadużycia uprawnień (przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków), dyskryminacji, fałszu intelektualnego oraz poplecznictwa:

Oskarżenie o znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, tj. oczynz art. 226 § 1 k.k. jest przekroczeniem uprawnień, ponieważ nie zaistniały dwa czynniki łącznie – zbieżność czasowa i miejscowa czynu (vide wyrok TKP 3/06 i uchwała SNI KZP 8/12). Oskarżenie o fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, tj. o czyn z art. 238 k.k. również jest przekroczeniem uprawnień, ponieważGrzegorz Niedźwiecki nie złożył w dniu 24 lipca 2018 r. zawiadomienia spełniającego elementy pisma procesowego, tj. pisma zawierającego podpis zgodnie zart. 219 § 1 pkt 4 k.p.k. Prokuratura winna była wezwać osobę wysyłającą wiadomość e-mail do uzupełnienia braków formalnych, pod rygorem uznania pisma za bezskuteczne (art. 120 § 2 k.p.k.). Nie było podstaw obiektywnych i prawnych do wniesienia aktu oskarżenia i do orzekania w przedmiotowej sprawie.

 

Ps.

Powstrzymam się w tym miejscu od oceny uczciwości, bezstronności, merytoryki i rzeczowości pana Lecha Mużyło. Wskażę jedynie, że postanowienieIV Ko 44/20 ma taką wartość, jak prywatny wyrok kolegi Jacka Kielara, który zapadł przedwcześnie, w blitzkriegu bez procesu. Przepisart. 535 § 3 k.p.k. nie ma tu zastosowania. Dotyczy oddalenia przez Sąd Najwyższy kasacji, a nie odmowy przez sąd powszechny przyjęcia wniosku o wznowienie wadliwego postępowania. Postanowienie nie ma też względów słuszności. Sąd nie wezwał wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych, z oczywistych zresztą względów, ponieważ takich nie było.

Art. 545. KPK - Postępowanie o wznowienie postępowania ...

Ta oczywista bezzasadność wynikać może z tego, że we wniosku wskazano podstawy wznowienia, które nie są przewidziane w ustawie albo z tego, że w ogóle nie wskazano żadnych podstaw wznowienia, ograniczając się do postulowania przeprowadzenia kolejnej kontroli odwoławczej. Zauważyć przy tym trzeba, że w Kodeksie postępowania karnego ustawodawca posługuje się terminem "oczywista bezzasadność" w art. 535 § 3 k.p.k., a w przeszłości (do dnia 1 lipca 2015 r.) było ono zawarte w art. 457 § 2 k.p.k., odpowiednio w odniesieniu do oczywiście bezzasadnych kasacji i apelacji, z tym że do wniosku o oczywistej bezzasadności kasacji (kiedyś apelacji) sąd dochodzi po przeprowadzeniu merytorycznej oceny zasadności tego środka, a nie jak w odniesieniu do wniosku o wznowienie w wyniku jego wstępnej kontroli. Rozumienie tego wyrażenia powinno być jednak tożsame, bezzasadność oczywista to taka, która nie wymaga szczególnego badania, jest widoczna na pierwszy rzut oka, jest niewątpliwa i wniosek obiektywnie nie może doprowadzić do wzruszenia orzeczenia.

We wniosku należy wskazać (choćby ogólnie) ewentualną podstawę wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem. Odrzucić można tylko, jeżeli są braki o charakterze quasi-formalnym (art. 545 § 3 k.p.k.).

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2015 r. II KO 49/15

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2017 r. III KZ 5/17

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2015 r. II KZ 3/15

 

Podanie podstawy prawnej zart. 540 § 1 pkt 2a) k.p.k. (akapit 2 zdanie 1) w uzasadnieniuwniosku o wznowienie postępowania, wraz z przytoczeniem nowych, istotnych okoliczności (orzecznictwa i uprawnień w przedmiocieart. 226 § 1 k.k. iart. 238 k.k. oraz negatywnych przesłanek procesowych), które nie były brane pod uwagę na pierwszej i jedynej rozprawie głównej (patrzprotokół rozprawy głównej – proces trwał co do sekundy godzinę, nie było nawet głosów końcowych stron, ani narady sądu), a które podważyły kwalifikację prawną czynu oraz zasadność wydania wyroku skazującego, stronniczy sędzia zakłamał zdaniem „Pismo skazanego nazywane jako wniosek o wznowienie postępowania nawet w przybliżonym zarysie nie przedstawia żadnej okoliczności, która w rozumieniu wymienionych wyżej przepisów mogłaby w realiach tej sprawy stanowić podstawę wznowienia postępowania.

Obraza przepisów prawa procesowego, parodia procesu, któranawet w przybliżonym zarysie nie przedstawia żadnej okoliczności, która w rozumieniu wymienionych wyżej przepisów mogłaby w realiach tej sprawy stanowić podstawę do skazania nikomu nie przeszkadza.

Wyrok jest nielegalny i pochopny.

Art. 117. Udział uprawnionego w czynności procesowej

§ 3. W razie niestawiennictwa strony, obrońcy lub pełnomocnika, których stawiennictwo jest obowiązkowe, czynności procesowej nie przeprowadza się, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

Wiem, wiem, sąd jest niezawisły.

Zasada niezawisłości sędziowskiej nie może oznaczać dowolności w stosowaniu wykładni prawa, pozostawałoby to bowiem w sprzeczności z konstytucyjną zasadą praworządności. Sędzia powinien znać i uwzględniać w wykonywaniu swej funkcji jurysdykcyjnej aktualną problematykę społeczną, gospodarczą i polityczną państwa, powinien kierować się ogólnymi, ustalonymi przez judykaturę i naukę zasadami wykładni prawa oraz regułami logicznego myślenia,przy czym związany jest wykładnią autentyczną, zawartą w samej ustawie.

http://lpg-centrum.pl/zasada-niezawislosci/

 

SSR Paweł Siwek prowadził egzekucjęI Co 3259/08 czynności zastępowalnej określonej w tytule wykonawczymI C 1062/08 sprzecznie z prawem, w niedopuszczalnym trybie art. 1050 k.p.c., a prokuratorzy i sąd działając w zmowie przekroczyli uprawnienia (patrz okoliczności wskazane w punkcie I. i II.).

 

Zważyć należy, co następuje: Istnieje oczywista bezzasadność odmówienia przyjęcia wniosku o wznowienie wadliwego postępowania w sprawie Sądu Rejonowego w Złotoryi sygn. akt II K 851/18. Wnioskodawca wskazał przewidzianą prawem podstawę prawną(akapit 2 zdanie 1)wraz z merytorycznym, obiektywnym uzasadnieniem i przedłożył orzeczenia (wyrok TKP 3/06 i uchwałę SNI KZP 8/12), które podważyły kwalifikację prawną zarzucanych czynów. Sędzia przemilczał te fakty i ominął prawo.

 

Reasumując, wyrok z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie II K 851/18 jest nieprawomocny, oskarżony złożył w dniu 8 kwietnia 2019 r. od wyroku doręczonego dnia 3 kwietnia 2019 r. do sądu drugiej instancji w ustawowym terminie apelację i czeka na jej – zagwarantowane konstytucją – rozpatrzenie (art. 176 Konstytucji), bądź wydanie zarządzenia odmawiającego przyjęcia środka odwoławczego w myślart. 429 k.p.k. Wniosek o doręczenie zarządzenia oskarżony złożył dnia 6 sierpnia 2019 r. Sąd zaniechał czynności procesowych.

Wyrokowi zarzucam:

błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za jego podstawę i mający wpływ na jego treść, a polegający na uznaniu, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy i ustalone na jego podstawie okoliczności nie są wystarczające dla stwierdzenia sprawstwa oskarżonego - w odniesieniu do zarzucanych mu czynów, podczas gdy kompleksowa ocena całości zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego prowadzi do przeciwnego wniosku i wnoszę o uchylenie tegoż wyroku i przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/v-kk-10-06-wyrok-sadu-najwyzszego-520290657

Stanowisko to podzielił Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, oddalając postanowieniem ICo 154/20 wniosek wierzyciela od przeprowadzenia przedmiotowej egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c.SSR Anna Romańczyk – Symonowicz podważyła zasadność prowadzenia przez SSR Pawła Siwka postępowania egzekucyjnego I Co 3259/08 w sposób upokarzający, jako czynność niezastępowalna, a tym samym powagę wyroku SSR Jacka Kielara ze Złotoryi.

 

Sfingowany wyrok jest nieważny z mocy prawa.

Art. 1 § 1. KK– Warunki odpowiedzialności karnej.

Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

 

Czyn w prawie karnym

Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu(1); tak więc tylko czyn może być podstawą odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi warunkami ponoszenia odpowiedzialności karnej.

http://warylewski.com.pl/arche1/czyn.htm

 

To nie jest wyrok, to są represje. To jest państwo w państwie, to jest terror państwowy, czyniony ze szczególnym okrucieństwem. To jest obraza państwa polskiego, naruszenie godności władzy sądowniczej.

 

 

Sąd Okręgowy w Legnicy nie ma legitymacji procesowej do orzekania w tej sprawie, nie jest bezstronny. Akceptuje tożsame represje koleżanki SSR Anety Andel, która po drugiej stronie ulicy przekracza uprawnienia w postępowaniuII K 38/19, dyskryminuje pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego działając w zmowie sędziowsko-prokuratorskiej.

https://www.youtube.com/watch?v=gRPiZWiIVdE

https://www.youtube.com/watch?v=ZaFF8qRaw7w

 

Niezależnie od braku kwalifikacji prawnej dla sądów do orzekania w tych sprawach, to wyszły na jaw nowe okoliczności, mające istotne znaczenie w sprawie. Nawet gdyby kwalifikacje prawne były właściwe, to do procesów by w ogóle nie doszło, gdyby organ egzekucyjny przestrzegał zasad działania organów państwa i obowiązku przestrzegania prawa. Sfingowane procesy karne, są skutkiem obstrukcji Sądu Rejonowego i Okręgowego w Jeleniej Górze. Są odwrotnym spełnianiem roli. Są przyczyną dramatu. Tu mamy jasny obraz, naruszenia Polskiej Karty Praw Ofiary i zamiany ofiary na sprawcę.

Rozstrzygnięcie, jakie zapadło w postanowieniuI Co 154/20, czyli oddalenie wadliwego wniosku wierzyciela, winno zapaść dwanaście lat temu. Grzegorz Niedźwiecki jest osobą pokrzywdzoną, co wyklucza sprawstwo. Jest osobą trzynaście lat uporczywie nękaną, upokarzaną i dyskryminowaną (patrz załączone orzecznictwa).

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Orzeczenia-zgodne-z-uchwa%C5%82%C4%85-SN-III-CZP-23-06.pdf

 

Prywatny wyrok, a w zasadzie egzekucja i parodia prawa jest tak płytka i żenująca (4 strony z protokołem), że nie wymaga nawet komentarzy. Cały ten horror jest wynikiem nadużyć uprawnień lub złośliwości, ale to nie mój problem. Nie jestem psychiatrą, ani sędzią. Zmuszony jestem to upublicznić i zgłosić do organów międzynarodowych. Karma wróci.

 

Rola i zadania sędziego w rozpoznawaniu spraw cywilnych

Do podstawowych ogólnych obowiązków sędziego należy przestrzeganie zasad praworządności i bezstronne wymierzanie sprawiedliwości (art. 56 i 1 u.s.p.). Symbolem tych zasad jest ślepa bogini Temida, trzymająca w jednej ręce wagę, na której odmierza prawo, w drugiej zaś miecz, którym je utwierdza. O obliczu i jakości wymiaru sprawiedliwości realizującego ideę praworządności – rozumianą jako równość w postępowaniu sądowym – decydują przede wszystkim sędziowie, ich wysoki poziom moralny i intelektualny. Sędzia powinien stale podtrzymywać przekonanie społeczeństwa o swojej bezstronności, nie wolno mu zachowywać się w jakikolwiek sposób, który by to przekonanie mógł osłabiać (art. 64 § 1 i 2 u.s.p.) powinien przy tym w całej swojej działalności kierować się przede wszystkim dbałością o umacnianie poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego (§ 2 reg.).

Na koniec zobrazuję nieskazitelność i obiektywizm pana Jacek Kielara, pełniącego rolę i zadania sędziego w sprawach karnych; jak realizuje w praktyce zasadę praworządności, zasadę demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.

Na podstawie art. 624 k.p.k. i art. 17 ustawy o opłatach w sprawach karnych zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych i nie wymierzył mu opłaty, jednocześnie uznając oskarżonego Grzegorza Niedźwieckiego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawieart. 238 k.k. w zw. zart. 11 § 3 k.k., wymierzył mu karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności.

Ta „dobroduszność” miała na celu uśpienie oskarżonego i przeleżakowanie kapturowego wyroku 21 dni. Obejście prawa (art. 129 § 1 k.p.k.,art. 117 § 3 k.p.k.,art. 100 § 3 i 8 k.p.k.,art. 448 § 1 k.p.k.,art. 429 § 1 k.p.k.,art. 2 k.p.k.,art. 4 k.p.k.,art. 5 k.p.k.,art. 6 k.p.k.,art. 7 k.p.k.,art. 16 § 2 k.p.k.) i fałsz intelektualny oraz niedopełnienie obowiązków, zaniechanie rozpatrzenia wniosku oskarżonego o odwołanie rozprawy w dniu 28 lutego 2019 r. i skierowanie sprawy na posiedzenie w przedmiocie umorzenia postępowania ze względu na negatywne przesłanki procesowe, nie usprawiedliwia sędziego do uprawomocnienia wyroku. Żaden wyrok karny nie może zapaść i sam się uprawomocnić bez wiedzy i świadomości oskarżonego lub przydzielonego mu kuratora sądowego. Konfabulacje, że oskarżony nie dostarczył zwolnienia lekarskiego są żałosne w kontekście wyżej wskazanych chorób sędziego.

I tu macie państwo odpowiedź, dlaczego „moralny” sędzia nie przychylił się do wniosku prokuratora o wymierzenie oskarżonemu kary 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym oraz zasądzenie kosztów i opłat w sprawie.

Z kosztami nie mógłby zwlekać, poza tym 3 i pół roku, to nie rok trzymania człowieka na smyczy.

Uważam, że za niską karę mi wymierzył Jacek Kielar. Powinien zasądzić tajnos agentos 25 lat więzienia.

4237 dnico stanowi 11 lat, 7 miesięcy i 7 dni skradzionego życia – co zrobiły wam moje dzieci

 

Zasady procesu karnego/ zasada prawdy materialnej/ rozstrzyganie wątpliwości

Żądam bezzwłocznie pozbawienia mnie pół roku wolności, o ile wykażecie a contrario wykładnię prawa ustalającą, że przesłanie w formie elektronicznej w dniu 24 lipca 2018 r. krytyki prowadzenia przez organ egzekucyjny egzekucji czynności zastępowalnej sprzecznie z uchwałąSN III CZP 23/06, mieści się w kryteriach zarzutów określonych w akcie oskarżenia – znieważenia funkcjonariusza publicznego Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Pawła Siwka podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych oraz formalnoprawnego zawiadomienia o przestępstwach niedopełnienia obowiązków i wymuszeniach rozbójniczych wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, tj. o czyn z art. 226§1 k.k. i art. 238 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. Należy podważyć wskazane tu interpretacje i okoliczności wznowienia postępowania, materializując brak wątpliwości co do okoliczności czynu i winy oskarżonego, ponieważ żaden kurator nie przekroczy mojego progu, dopóki nie zrobicie tego uczciwie, zgodnie z literą prawa.

 

Osoby, które nie uszanują zażalenia i bezprawnie[2] odmówią przyjęcia wniosku o wznowienie wadliwego postępowania II K 851/18, będą zmuszone podać mnie do sądu o czyn z art. 226 § 1 k.k. i art. 238 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., ponieważ skopiuję działania zastosowane w stosunku do SSR Pawła Siwka, który znęcał się nade mną przez sześć lat nakładając bezprawnie grzywny i groźby aresztu. Bezprawnie, ponieważ jego koleżankaSSR Lucyna Domagała nie wydała w dniu 13 stycznia 2009 r. postanowienia zgodnego z prawem (videSN III CZP 23/06), takiego jakI Co 154/20 z dnia 30 marca 2020 r., czy SR w OstródzieI Co 2801/12 z dnia 14 stycznia 2013 r., które są przedstawionymi tu okolicznościami do wznowienia nierzetelnego postępowania II K 851/18. Będziemy mieli wash and go.

Sędziowie, którzy dopuszczą się niedopełnienia obowiązku, bezprawia, poplecznictwa i oszustw sądowych, będą ścigani przeze mnie do końca życia.

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Orzeczenia-zgodne-z-uchwa%C5%82%C4%85-SN-III-CZP-23-06.pdf

 

Podsumowanie

Sędzia Lech Mużyło nie miał prawa wydać pisma nazwanego jako postanowienie, odmawiając przyjęcia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie Sądu Rejonowego w Złotoryi sygn. akt II K 851/18, ironizując przy tym, że pismo skazanego nazwane jako wniosek o wznowienie postępowania nawet w przybliżonymzarysie nie przedstawia żadnej okoliczności (patrz akapit 2 zdanie 1 wniosku– przyp. wł.), która w rozumieniu wymienionych wyżej przepisów (art. 540 k.p.k., ...) mogłaby w realiach tej sprawy stanowić podstawę wznowienia postępowania.

Nie wiemy jakimi dowodami, przepisami i sumieniem kierował się SSR Jacek Kielar rozstrzygając o winie oskarżonego z art. 238 k.k., ponieważ z faktów i sentencji wyroku to nie wynika. Dla wyroku bez przyczyny i bez procesu, to podanie samego tytułu „wniosek o wznowienie”, podstawy prawnej, wskazanie namiastki wniosku, (choćby ogólnej) ewentualnej podstawy wznowienia postępowania, spełniaprzesłanki obligatoryjnego wznowienia postępowania karnego, określone wart. 540 § 1 pkt 2a k.p.k.

Postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 30 marca 2020 r. sygn. aktI Co 154/20, oddalające wniosek wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c., powołując sięmiędzy innyminauchwałę z 28 czerwca 2006 r. (III CZP 23/06, Legalis Numer 74973), że obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawieart. 1049 k.p.c. potwierdza fakt, że skazany nie popełnił zarzucanego czynu, czyn jego z dnia 24 lipca 2018 r. nie stanowił przestępstwa i nie podlegał karze.

Nie wnikając w kwestie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy, naruszenia kwalifikacji prawnej czynu, niedopuszczalność ścigania z art. 226 k.k. i 238 k.k. za wysłanie słuszniej krytyki za pomocą wiadomości e-mail (patrz prawda materialna, logika i orzecznictwo), to naprawienie szkody przez SSR Annę Romańczyk-Symonowicz, przyznanie racji upokarzanemu, uszanowanie zasad działania organów państwa i obowiązku przestrzegania prawa, nie budzi wątpliwości, że SSR Paweł Siwek prowadził egzekucję I Co 3259/.08 w tej samej sprawie (tytuł wykonawczyI C 1062/08) sprzecznie z prawem[3].

Szanowni Państwo. Mówiąc językiem prostym, bryga mi to jak to załatwicie, ale macie obowiązek naprawić szkodę. Nie jestem zainteresowany pełną sprawiedliwością (to jest nierealne z racji bliższa koszula ciału), tylko wznowieniem sfingowanego procesu karnego i uniewinnieniem, zatarciem skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, przywróceniem wszelkich wolności. Pan Jacek Kielar ma alibi, pojawiły się nowe okoliczności (wskazane wyżej, nowepostanowienie). Pan Paweł Siwek też nie odpowie za błąd w sztuce. Raz, że postępowanie w sprawie jest umorzone, a dwa, że wkrótce będzie przedawnienie... Nie jestem zainteresowany zemstą, tylko godnością i uszanowaniem mojej rodziny.

 

Załączniki, stanowiące przesłanki obligatoryjnego wznowienia postępowania zart. 540 § 1 pkt 2a k.p.k., wskazujące na to, że:

-       skazany nie popełnił zarzucanego czynu,

-       wysłanie w dniu 24 lipca 2018 roku wiadomości e-mail nie stanowi określonego w akcie oskarżenia przestępstwa,

-       pokrzywdzony nie podlegał karze.

 

1.      Postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 30 marca 2020 r., sygn. aktI Co 154/20, oddalające wniosek wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c.,

2.      Obraza przepisów prawa procesowego – przebieg zdarzeń w sprawie II K 851/18,

3.      Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r., sygn. aktP 3/06, stwierdzający, że ściganie z oskarżenia publicznego o znieważenie funkcjonariusza publicznego na służbie, tj. o czyn zart. 226 § 1 k.k., jest sprzeczne z konstytucją, jeżeli nie zachodzą dwa czynniki łącznie – zbieżność czasowa i miejscowa czynu,

4.      Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn. aktI KZP 8/12, potwierdzająca stanowisko wyroku Trybunału KonstytucyjnegoP 3/06,

5.      Stanowisko Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze wzywające do uzupełnienia braków formalnych pisma procesowego, poprzez złożenie zgodnie zart. 219 § 1 pkt 4 k.p.k. własnoręcznego podpisu, pod rygorem uznania pisma w myślart. 120 § 2 k.p.k. za bezskuteczne (brak kwalifikacji prawnej do oskarżenia zart. 238 k.k.).

 

- - -

 

Sygn. akt: II K 1/20

 


 

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Jelenia Góra, dnia 28 lutego 2020 r.

 

Narodowy Sąd Obywatelski w Jeleniej Górze w składzie:

Przewodniczący – PNSO Grzegorz Niedźwiecki

 

na rozprawie bez udziału stron

po rozpoznaniu dnia 28 lutego 2020 r.

sprawy

Jacek Kielar

Sędzia Sądu Rejonowego w Złotoryi

 

oskarżonego o to, że:

w dniu 28 lutego 2019 roku w Złotoryi woj. Dolnośląskiego znieważył pokrzywdzonego Prezesa Demokracji i Sprawiedliwość Grzegorza Niedźwieckiego podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych w ten sposób, że przesłał do Krajowego Rejestru Karnego nieprawomocny, ogłoszony zobrazą przepisów prawa procesowego i przepisów prawa materialnego, sfingowany wyrok pierwszej instancji II K 851/18 o fałszywym zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa wiedząc, że przestępstwa nie popełniono,

tj. o czyn z art. 226 § 1 kk i art. 238 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

I.           uznaje oskarżonego Jacka Kielara za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 238 kk w zw. z art. 11§ 3 kk wymierza mu karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

 

II.           na podstawie art. 69§ 1 i 2 kk i art. 70§ 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo oskarżonemu zawiesza na okres próby lat 3 (trzy);

 

III.           na podstawie art. 73§ 1 kk oddaje oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego;

 

IV.           na podstawie art. 72§ 1 pkt 1 kk zobowiązuje oskarżonego do informowania kuratora o przebiegu okresu próby;

 

V.           na podstawie art. 624 kpk i art. 17 ustawy o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych i nie wymierza mu opłaty.

 

 

PREZES

Narodowego Sądu Obywatelskiego

Grzegorz Niedźwiecki

(na oryginale podpis)

 

- - -

 

Jelenia Góra, dnia 7 lipca 2020 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze 3 Ds. 359/17, 3 Ds. 183/18

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze IV Dsn 342/18, IV WOS 051.7.2020

Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie 1 Ds. 535/19

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze II K 1423/18, II K 1456/18,II K 900/19

Sąd Rejonowy w ZłotoryiII K 851/18

Sąd Rejonowy w LegnicyII K 38/19

Sąd Okręgowy w Legnicy IV Ko 44/20, IV Kzw 132/20

Sąd NajwyższyV KO 85/18,V KO 86/18

 

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych aktu oskarżenia

 

I.           Wnoszę o wskazanie miejsca oraz metody i formy pełnienia obowiązków służbowych przez SSO Wojciecha Damaszko, podczas których doszło do znieważenia funkcjonariusza publicznego w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38. Naruszenie kwalifikacji prawnej czynu i legalizacja błędów prawnych będzie przekroczeniem uprawnień.

Do czasu nieuzupełnienia braków formalnych, zarzut zart. 226 § 1 k.k. jest bezprzedmiotowy, wyroki nielegalne, a wzywanie na rozprawy sądowe przekroczeniem uprawnień.

 

II.           Wnoszę o wskazanie miejsca oraz metody i formy pełnienia obowiązków służbowych przez SSR Pawła Siwka, podczas których doszło do znieważenia funkcjonariusza publicznego w dniu 24 lipca 2018 r. Naruszenie kwalifikacji prawnej czynu i legalizacja błędów prawnych będzie przekroczeniem uprawnień.

Wnoszę o wskazanie dowodu materialnego fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z dnia 24 lipca 2018 r., spełniającego elementy pisma procesowego, tj. zgodnie zart. 119 § 1 pkt 4 k.p.k. zawierającego datę i podpis Grzegorza Niedźwieckiego. Elementy te są niezbędne do nadania pismu biegu. W razie nieuzupełnienia braków, pismo uznaje się za bezskuteczne (art. 120 § 2 k.p.k.).

Do czasu nieuzupełnienia braków formalnych, zarzuty zart. 226 § 1 k.k. iart. 238 k.k. są bezprzedmiotowe, wyroki nielegalne, a wzywanie na rozprawy sądowe przekroczeniem uprawnień.

 

"Prokuratura wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi na straży praworządności"

 

Art. 2 Ustawy z dn. 28.01.2016r. - Prawo o prokuraturze

Żądam bezwzględnie wskazania czynności służbowej, podczas której znieważyłem SSO Wojciecha Damaszko i SSR Pawła Siwka[4].

 

Funkcjonariusz dokonujący czynności służbowych, który w związku z tym jest znieważany niepublicznie, np. w trakcie procesowej czynności dokonywania przeszukania mieszkania sprawcy, powinien korzystać z takiej samej ochrony, jak w trakcie wykonywania obowiązków publicznie, np. podczas rozprawy sądowej.

 

Oskarżenie o znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, tj. oczynz art. 226 § 1 k.k.jest przekroczeniem uprawnień, ponieważ nie zaistniały podczas wysyłania wiadomości e-mail w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38 dwa czynniki łącznie – zbieżność czasowa i miejscowa czynu (vide wyrok TKP 3/06i uchwała SNI KZP 8/12). Oskarżenie o fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, tj. o czyn z art. 238 k.k.również jest przekroczeniem uprawnień, ponieważGrzegorz Niedźwiecki nie złożył w dniu 24 lipca 2018 r. zawiadomienia spełniającego elementy pisma procesowego, tj. pisma zawierającego podpis zgodnie zart. 219 § 1 pkt 4 k.p.k.Prokuratura winna była wezwać osobę wysyłającą wiadomość e-mail do uzupełnienia braków formalnych, pod rygorem uznania pisma za bezskuteczne (art. 120 § 2 k.p.k.). Nie było podstaw obiektywnych i prawnych do wniesienia aktu oskarżenia i do orzekania w przedmiotowych sprawach (art. 115. Czyn zabroniony).

 

Czyn w prawie karnym

Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu(1); tak więc tylko czyn może być podstawą odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi warunkami ponoszenia odpowiedzialności karnej.

http://arche1.warylewski.com.pl/czyn.htm

Art. 115. Czyn zabroniony

§ 1. Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej.

Art. 1. Warunki odpowiedzialności karnej

§ 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

 

Grzegorz Niedźwiecki – pokrzywdzony

 

- - -

 

Jelenia Góra, dnia 5 lipca 2020 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze 3 Ds. 359/17, 3 Ds. 183/18

Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie 1 Ds. 535/19

Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim 1 Ds. 547/18, 2 Ds. 424/18

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze IV Dsn 342/18, IV WOS 051.7.2020

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze II K 1423/18, II K 1456/18,II K 900/19

Sąd Okręgowy w Jeleniej GórzeII Cz 233/17,II Cz 675/17,II S 14/19

Sąd Rejonowy w ZłotoryiII K 851/18

Sąd Rejonowy w LegnicyII K 38/19

Sąd Okręgowy w Legnicy IV Ko 44/20, IV Kzw 132/20

Sąd NajwyższyV KO 85/18,V KO 86/18

 

Wzywam do opamiętania

 

Zaniecham pozwów i skarg do międzynarodowych trybunałów, jeżeli zaprzestaniecie terroru państwowego, niegodnego postępowania, naruszaniaPolskiej Karty Praw Ofiary.

Sprawa jest oczywista, czynów zarzucanych nie popełniono[5], wyłączną winę za pokłosie obstrukcji w przedmiocie prowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej określonej w tytule wykonawczymI C 1062/08, ponoszą organy egzekucyjne, które prowadziły postępowaniaI Co 3259/08,I Co 441/16 sprzecznie z prawem (vide SNIII CZP 23/06), w sposób upokarzający.

Dopóki nie wykażecieczynów zgodnych z określonymi w aktach oskarżenia przestępstwami, dopóty będzie to gangsterstwo.Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu; tak więc tylko czyn może być podstawą odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi warunkami ponoszenia odpowiedzialności karnej.

Żądam w trybie natychmiastowym zakończenia procesów, uchylenia aktów oskarżenia, bądź uniewinnienia pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego, ponieważ jestem ofiarą dwunastoletniego upokarzania, a nie sprawcączynów zabronionych.

Dowód:

Postanowienie I Co 154 20 o oddaleniu wniosku wierzyciela

 

Zdajecie sobie sprawę, że nadużywacie władzy,niezawisłości i stosujecie terror państwowy, prawo siły. Za nic macie fakty, dowody, przepisy i sumienie. Dopuszczacie się obrazy przepisów prawa materialnego i przepisów prawa procesowego. Wydajecie nielegalne wyroki, bez procesu, bez prawa do obrony, gwałcicie zagwarantowane prawo do drugiej instancji. Jesteście gorsi od tych, których wsadzacie do więzień, ponieważ czynicie to umyślnie, w majestacie prawa. Możecie sobie na to pozwolić, ponieważ działacie w zmowie prokuratorsko-sędziowskiej, układ jest skorumpowany do szpiku kości.

Dyspozycyjny sędzia ze Złotoryi Jacek Kielar, ogłosił w dniu 28 lutego 2019 r. kapturowy wyrok na zlecenieII K 851/18, który tuszują sędziowie Sądu Okręgowego w Legnicy. Odmawiają wznowienie abstrakcyjnego postępowania, przekłamując fakty i nie podając argumentów merytorycznych. Czynią to na zasadzie nie, bo nie. Wyrok jest nielegalny, pokroju Jana Hryckowiana (patrz wskazane wyżej naruszenia kwalifikacji prawnej czynu orazobrazę przepisów prawa procesowego, a także zasadę winy).

Są to przestępstwa skutkowe. Pozbawiono niewinnego człowieka prawa do pracy w sektorze publicznym i funkcji w zarządzie organizacji pożytku publicznego. Uczyniono to w sposób cyniczny. Zwolniono „skazanego” z opłat i kosztów sądowych, aby nie poinformować o zapadłym orzeczeniu na pierwszej rozprawie głównej. Żeby było ciekawiej, podam, że bliźniacze sfingowane śledztwo 3 Ds. 359/17, toczy się „rzetelnie” w Sądzie Rejonowym w Legnicy pod sygnaturą akt II K 38/19 dwa lata. No cóż, Kazimierz Chłopecki i Aneta Andel nie mają takich zdolności jak Jacek Kielar.

Postanowienia i wyroki są nielegalne z logicznego punktu widzenia. Gdybyorgan egzekucyjny, czyli sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (inicjatorzy zadymy), działali zgodnie z zasadami działania organów państwa i obowiązkiem przestrzegania prawa oraz przestrzegali zasad równości i zakazu dyskryminacji, to postępowanie egzekucyjne czynności zastępowalnej, zawartej w tytule wykonawczymI C 1062/08, skończyłoby się dnia13 stycznia 2009 r. (tak jak SR BochniaI Co 508/06 i SR OstródaI Co 2801/12) i do żadnych problemów by nie doszło.Nie ma skutku bez przyczyny.

Na dzień dzisiejszy, oszustwa sądowe trwają:

II K 38/19 Kalkulator dat wyliczył że pomiędzy datą12 marca 2019 r. (wtorek) a datą5 lipca 2020 r. (niedziela) jest 481 dnico stanowi 1 rok, 3 miesiące i 24 dni.

II K 851/18 Kalkulator dat wyliczył że pomiędzy datą28 lutego 2019 r. (czwartek) a datą5 lipca 2020 r. (niedziela) jest 493 dnico stanowi 1 rok, 4 miesiące i 5 dni.

Jeżeli koteryjni sędziowie będą nadal dopuszczać się przekroczenia uprawnień oraz poplecznictwa i będą działać na zwłokę –Kalkulator dat wyliczył że pomiędzy datą28 lutego 2019 r. (czwartek) a datą28 sierpnia 2022 r. (niedziela) jest 1277 dnico stanowi 3 lata, 6 miesięcy.

Choćby dziesięć tysięcy sędziów podpisało się pod utrzymaniem w mocy nielegalnego wyroku, nie zmieni to faktu, że jest to przestępstwo. Macie pecha. Nie interesują mnie pieniądze i nie boję się więzienia. Jeżeli pozbawicie mnie wolności, to popełnicie przestępstwo zart. 189 § 3 k.k.

Wyrok jest przestępczy lub ogłosiła go osoba niebędąca w pełni poczytalna. Można przyjąć jeszcze pomyłkę, o ile szkodę się naprawi mając świadomość faktów. Jestem w stanie to przełknąć.

W przypadku zaniechania naprawienia szkody, wystawię Panu Jackowi Kielarowi rachunek w wysokości 1 mln zł wraz z odsetkami i będą dochodził naprawienia szkody, aż do skutku. Wolałbym tego uniknąć, po to jest to wezwanie do opamiętania i pokory.

 

Efekt pokazu siły funkcjonariuszy, czyniony przez dwanaście lat:

 • ·        F.M. „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze (wierzyciel) – ca 100 tys. zł
 • ·        Grzegorz Niedźwiecki („dłużnik”) – 1 mln zł
 • ·        Skarb Państwa – 12 mln zł

Kto zyskał?

Jeżeli do 28 sierpnia 2022 roku, czyli do zakończenia gangsterskiego okresu próby będziecie stosować obstrukcję, to straty Skarbu Państwa wyniosą 14 mln zł.

Gdyby Centralne Biuro Antykorupcyjne nie było skorumpowane, to by do tego nie dopuściło.

 

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Wyrok-S%C4%85d-Rejonowego-w-Z%C5%82otoryi-II-K-851-18.pdf

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Protok%C3%B3%C5%82-rozprawy-g%C5%82%C3%B3wnej-II-K-851-18.pdf

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Obraza-przepis%C3%B3w-prawa-procesowego.pdf

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Za%C5%BCalenie.pdf

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/155010000002006_IV_Ko_44_20_20200701_id39947119_ko_postanowienie_nie_przekazac.pdf

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Niewa%C5%BCno%C5%9B%C4%87-post%C4%99powania-IV-Ko-44-20.pdf

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/%C5%BB%C4%85dam-uniewinnienia.pdf

 

Oczekuję tylko pracy i uszanowaniazasady ochrony godności człowieka. Konstytucja mi to gwarantuje.

Możemy się bawić dłużej, ale straty będą większe. Proszę potraktować to wezwanie, jako formę ugody.

 

Grzegorz Niedźwiecki – pokrzywdzony

 

Aneks

wezwania do opamiętania

 

Od dnia 23 lipca 2020 r., za każdy dzień niewyjaśnienia wątpliwości co do słuszności zarzutów (sprawca czy ofiara stalkingu – videSN III CZP 23/06), niewykazania zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym czynu zabronionego z art. 226 § 1 k.k. (vide wyrok TKP 3/06 i uchwała SNI KZP 8/12) i art. 238 k.k. w zw. zart. 219 § 1 pkt 4 k.p.k. i prowadzenia bezprawnych procesów, będę wystawiał wymienionym podmiotom rachunki w wysokości 280 zł. Będę również żądał zwrotu kosztów przejazdu do sądów zamiejscowych, ponieważ ciąganie mnie po sądach bez przyczyny jest bezcelowe (przekroczenie uprawnień, nadużycie, znęcanie się).

 

Polska karta praw ofiary

5. Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę. Nie można usprawiedliwiać przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami minimalizującymi winę sprawcy.

https://jgora.po.gov.pl/polska-karta-praw-ofiary,new,mg,290.html,56

 

Art. 115. Czyn zabroniony

§ 1. Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej.

Czyn w prawie karnym

http://arche1.warylewski.com.pl/czyn.htm

 

Art. 1. Warunki odpowiedzialności karnej

§ 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

 

 

Wyjaśnienie powyższych kwestii nie wymaga długiego czasu, poniż stopień faktycznej i prawnej zawiłości sprawy jest żaden.

 

2020-07-05

Grzegorz Niedźwiecki – pokrzywdzony

 

- - -

 

Szanowni Państwo,

4830 dnico stanowi 13 lat, 2 miesiące i 20 dni jestem prześladowany, represjonowany, upokarzany, uporczywie nękany, dyskryminowany, niesłusznie oskarżany i skazywany.

Warto w tym miejscu zadać pytanie, jakich czynów trzeba się dopuścić i jakie normy praworządności muszą obowiązywać, żeby takim torturom zostać poddanym.

Odpowiadam

Trzeba być zabójcą i mieszkać w Chińskiej Republice Ludowej.

 

Otóż nie mieszkam w Chinach, nikogo nie zabiłem, ba, nie popełniłem nawet żadnego czynu zabronionego.

Skazał mnie dnia 6 maja 2008 roku, po roku czasu szukania faktów i dowodu winy zniesławienia, świeżo upieczony sędzia Jarosław Staszkiewicz, który dzisiaj jest przewodniczącym II Wydziału Karnego w Jeleniej Górze. Skazał w postępowaniu karnymII K 467/07 bez przyczyny, bowiem dowodu cyfrowego nie było i nie ma.

W dniu 3 września 2008 r., skazała mnie kapturowo bez podstawy prawnej za naruszenie dóbr osobistych SSO Junona Gajewska w tej samej sprawie. Naruszyła zasady związania wyrokiem karnym (domniemać można, że wyrokI C 1062/08 zapadł w oparciu o art. 11 k.k.), ponieważ wyszła poza ramy i dopisała scenariusz.

Wyrok ten, jest tytułem wykonawczym i przyczyną wszelkich plag egipskich jakie na mnie od trzynastu lat spadają. Spadają, ponieważ nieskazitelni sędziowie, prowadzili egzekucję czynności zastępowalnej, określonej w pkt I. tytułu wykonawczego, w trybie niedopuszczalnym (vide SNIII CZP 23/06).

W pierwszym postępowaniu egzekucyjnymI Co 3259/08, które trwało2456 dnico stanowi 6 lat, 8 miesięcy i 22 dni, SSR Lucyna Domagała i SSR Paweł Siwek, upokarzali mnie grzywnami w łącznej wysokości 27.100 zł i groźbami 180 dni aresztu, prowadząc egzekucję jako czynność niezastępowalna.

W drugim postępowaniuI Co 441/16, które trwało 1574 dnico stanowi 4 lata, 3 miesiące i 22 dni, SSR Paweł Woźniak dokonał powtórki z rozrywki, upokarzając mnie z naruszeniem prawa procesowego grzywnami i groźbą aresztu. W końcu się zapowietrzył lub rozchorował.

 

Jestem osobąpokrzywdzoną, patrz fakty i definicja oraz pięć stanowisk prokuratorskich, w tym zdanie Prokurator Prokuratury Okręgowej del. Do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu Marty Czarnota-Szopf z dnia 12 września 2018 r., sygn. PR IV Ko 694.2018 oraz Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze Marka Gołębiowskiego z dnia 13 listopada 2018 r., sygn. PO IV Dsn 342.2018.

Jestem pokrzywdzony podwójnie, delikatnie mówiąc. Prokuratorzy jeleniogórscy: Grzegorz Chojnacki, Anna Surowiak (3 Ds 359/17), Maciej Bogucki (3 Ds. 183/18) i dzierżoniowscy: Grażyna Tygielska-Białek (1 Ds. 535/19), naruszającPolską Kartę Praw Ofiary i zakaz kumulacji ról procesowych (art. 50 k.p.k.), zrobili przysługę kolegom prawnikom, robiąc z ofiary sprawcę i odwrotnie. Poszli tak po bandzie, że jeden i tan sam czyn wysłania słusznej krytyki drogą elektroniczną, przekraczając uprawnienia, uznali za trzy różne czyny (z art. 226 k.k., z art. 238 k.k. i z art. 212 k.k.). Gdzie tu jest znieważenie funkcjonariusza publicznego na służbie, gdzie tu jest formalnoprawne fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, gdzie tu jest zniesławienie i z jakiej racji Prokuratura (i Sąd: Joanna Dworzycka-SkrobowskaII K 900/19, nie będąc stroną pokrzywdzoną ściga z urzędu za czyn ścigany z oskarżenia prywatnego? Notabene będąc stroną w sprawie.

Ci ludzie, ubierając koszulki KONSTYTUCJA, znając zbiór zasad etyki zawodowej, zasady działania organów państwa i obowiązek przestrzegania prawa, znając powyższy, rzeczywisty stan rzeczy, kradli pokrzywdzonemu komputer, narzucali mu adwokata, uprowadzali do psychiatry, wbrew faktom i orzecznictwu sfingowali śledztwa i procesy. Czy tak postępuje etyczny, nieskazitelny stróż prawa?

Niezależnie od tego, że czynów określonych w aktach oskarżenia nie popełniono, nie zaistniały w ogóle warunki odpowiedzialności karnej, to proszę mi powiedzieć, czy za te dwanaście lat tortur, obstrukcji, kradzieży zdrowia i życia, miałem prawo użyć dosadnej krytyki? Miałem. Nawet użycie słów zbrodniarze i zwyrodnialcy, nie byłoby nadużyciem i przekroczeniem uprawnień.

 

 

Jeden sędzia sprawiedliwy

W dniu 30 marca 2020 roku, SSR Anna Romańczyk-Symonowicz, przejąwszy rolę po SSR Pawle Woźniaku, wydała postanowienieI Co 154/20, w którym oddaliła wadliwy wniosek wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. Po dwunastu latach uszanowano prawo (patrzorzecznictwo), nie wnikając w to, czy w ogóle słusznie zostałem skazany.

 W pierwszej kolejności, zdaniem Sądu orzekającego, wniosek skierowany przeciwko dłużnikowi o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego w trybie przepisu art. 1050 k.p.c. przewidzianego dla czynności tzw. niezastępowalnych przez zawodowego pełnomocnika był niemożliwy do podzielenia. W ocenie Sądu meriti bowiem, świadczenie zasądzone na rzecz wierzyciela, tj. opublikowanie oświadczenia zawierającego tekst przeprosin za zachowanie naruszające dobra osobiste, ma charakter czynności zastępowalnej, a co za tym idzie podlega egzekucji na podstawie przepisuart. 1049 k.p.c., nie zaś przepisu art. 1050 k.p.c.

Dokonując oceny w powyższym zakresie Sąd miał na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone między innymi w uchwale z 28 czerwca 2006 r. (III CZP 23/06, Legalis Numer 74973), po myśli którego obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawieart. 1049 k.p.c.Co więcej, jak zaznaczył tenże Sąd, sąd rozpatrujący taki wniosek jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji.

SSR Anna Romańczyk – Symonowicz

 

Nawiasem mówiąc, modyfikacja wadliwej dyspozycji nie zasługuje na uwzględnienie (vide SO ElblągI Cz 94/13 w zw. z pkt 2. uchwały SNIII CZP 23/06). Pani Anna Romańczyk – Symonowicz postanowieniemI Co 154/20 podważyła nie tyle działania radców prawnych wierzyciela, co kolegów po fachuLucyny Domagała iPawła Siwka (I Co 3259/08),Pawła Woźniaka (I Co 441/16),Jacka Kielara (II K 851/18),Kazimierza Chłopeckiego iAnety Andel (II K 38/19) orazJoanny Dworzyckiej-Skrobowskiej (II K 900/19). Przemilczę w tym miejscu koterię sędziów sądu odwoławczego (II Cz 233/17,II Cz 675/17).

Nie było podstaw obiektywnych i prawnych do prowadzenia egzekucji czynności zastępowanlej w żadnym postępowaniu w przedmiotowej sprawie w trybie art. 1050 k.p.c., ani do wszczynania procesów karnych przeciwko dwanaście lat upokarzanemu i nękanemu. Naruszonoart. 5 Polskiej Karty Praw Ofiary. Krzywda i słuszna krytyka przesłana w formie elektronicznej nie jest zniewagą na służbie, ani fałszywym zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa. Nie ma skutku bez przyczyny. Przyczyną negatywnych skutków była wadliwie prowadzona egzekucja i to Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze winien stanąć na ławie oskarżonych.

Kto pełni rolę organu egzekucyjnego w myśl k.p.c.?

Zgodnie z literą kodeksu postępowania cywilnego, organami egzekucyjnymi są:

 • sądy rejonowe oraz
 • komornicy, działający zawsze przy określonym sądzie rejonowym.

Kto jest uczestnikiem postępowania egzekucyjnego według k.p.c.?

Jak stanowi Kodeks postępowania cywilnego, uczestnikami postępowania egzekucyjnego są wierzyciel oraz dłużnik. Zatem wbrew pierwszym skojarzeniom, które się dość często pojawiają - wierzyciel nie jest organem egzekucyjnym, tylko uczestnikiem postępowania. Ma więc on dokładnie taki sam status formalny w postępowaniu jak dłużnik.

 

Biorąc pod uwagę fakt, że organem egzekucyjnym jest Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, a nie wierzyciel czy dłużnik, zadam na koniec pytania. Czy gdyby organ egzekucyjny, postąpił uczciwie, tak jakSąd Rejonowy w Bochni,Sąd Rejonowy w Ostródzie, to czy postępowanie egzekucyjne trwałoby dwa miesiące, czy dwanaście lat? Czy gdyby Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze postąpił tak jakSąd Okręgowy w Tarnowie iSąd Okręgowy w Elblągu, to czy Sąd Rejonowy mógłby liczyć na poplecznictwo, czy nie dopuszczono by do dwunastu lat znęcania się? Czy gdyby uszanowanowykładnię prawa,pojęcie tytułu wykonawczego i brzmienietytułu wykonawczego, to czy miałyby miejsce jakieś procesy karne? NIE, NIE, NIE. Nie, ponieważ sprawa zakończyłaby się w 2009 roku, a sfingowane procesy karne, uruchomiono w 2018 roku.

Zorganizowana grupa przestępcza kara mnie za to, że za krótko się znęcali.

Żądam bezwzględnie uniewinnienia mnie w procesie karnymII K 38/19, prowadzonym przez błądzącą SSR Anetę Andel. Żądam bezwzględnie uszanowania apelacji złożonej zgodnie z ustawą, bądź wznowienia pseudo procesu karnegoII K 851/18, odfajkowanego przez SSR Jacka Kielara ze Złotoryi i uniewinnienia mnie. Żądam bezwzględnie unieważnienia procesu karnegoII K 900/19, prowadzonego z naruszeniem wszelkich norm prawnych oraz dyspozycyjności, przez koteryjny Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze. Nie było i nie ma żadnych podstaw obiektywnych i prawnych, do naruszaniaPolskiej Karty Praw Ofiary, do odwracania kota ogonem.

Jeżeli tego nie uczynicie, to będzie oznaczało, że żyję faktycznie w Chinach lub Korei Północnej, a wy zapiszecie się w historii jako dublerzy Marii Gurowskiej Sand i Fajgi Mindla, a może nawet jak zabójcy księdza Jerzego Popiełuszki?

 

2020-06-26

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

 

- - -

 

Stanowisko

 

Określone w art. 212 k.k. przestępstwo znieważenia jest jednym z czterech czynów zabronionych ściganych z oskarżenia prywatnego. Wynika z tego, że – poza wyjątkową możliwością objęcia ścigania czynu oskarżeniem publicznym na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego – jego ściganie zastrzeżone jest jako wyłączna domena pokrzywdzonego, który nabywa prawo do wniesienia swojego aktu oskarżenia ex legew chwili popełnienia czynu zabronionego. Na pokrzywdzonym ciąży zatem ciężar udowodnienia popełnienia przestępstwa, ale też decyzja o tym, czy dany sprawca danego czynu w ogóle zostanie postawiony przed sądem. Oznacza to, że ustawodawca uznaje tego typu zachowania za szkodliwe społecznie w takim stopniu, iż kwalifikuje je jako przestępstwa, z drugiej zaś strony nie widzi potrzeby ich ścigania przez oskarżyciela publicznego.

2020-07-11

 

Redaktor Naczelny

Ośrodka Informacji DiS

Grzegorz Niedźwiecki

 [1] Wyrok – orzeczenie sądu, rozstrzygające merytorycznie o kwestii będącej przedmiotem postępowania sądowego. W postępowaniu karnym jest to rozstrzygnięcie w przedmiocie winy oskarżonego, mogące zawierać także rozstrzygnięcia o karze, środkach karnych, środkach kompensacyjnych lub środkach zabezpieczających.

[3] W końcu nie można zapominać, że art. 1050 k.p.c., dopuszczający stosowanie przymusu osobistego (bezpośredniego), jest we współczesnym systemie prawa egzekucyjnego reliktem. W związku z tym w każdej sytuacji, w której jest to możliwe, aszczególnie wtedy, gdy żąda tego wierzyciel, należy z tego sposobu egzekucji rezygnować.Wykładnia przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych powinna zatem zmierzać w kierunku art. 1047 i 1049 k.p.c., zawierających bardziej nowoczesne rozwiązania; korzystanie z art. 1050 k.p.c. należy zastrzec szczególnym wypadkom i traktować jako ostateczność (III CZP 23/06). 

Ze względu jednak na okoliczności, w których doszło do przedstawienia zagadnienia prawnego, rozważyć należy, czy związanie, o którym mowa, nie doznaje ograniczeń w wypadku egzekucji świadczeń niepieniężnych. Wątpliwości powstają dlatego, żew tym wypadku wierzyciel nie ma możliwości wyboru sposobu egzekucji, w odniesieniu bowiem do konkretnego świadczenia w zasadzie zawsze właściwy jest tylko jeden sposób egzekucji i on powinien zostać wskazany we wniosku(por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN 429/88, OSNCP 1991, nr 1, poz. 11). 

https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2013/12/daa1a13ac6854273c8572e8124ddd578.pdf

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3FB35464

 

 

[4] Uzasadnione będzie natomiast pozostawienie poza zakresem ochronyart. 226 § 1 kktych wszystkich wydarzeń, które mają miejsce poza czasem wykonywania obowiązków i bez związku z nimi (uchwała SN z 20 czerwca 2012 r.). Wówczas funkcjonariusz ma te same możliwości prawne w razie znieważenia go, jak każdy inny obywatel, może, zatem wnieść prywatny akt oskarżenia o przestępstwo z art. 216 kk (znieważenie człowieka).

 

[5] Oskarżenie o znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, tj. oczynz art. 226 § 1 k.k.jest przekroczeniem uprawnień, ponieważ nie zaistniały podczas wysyłania wiadomości e-mail w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38 dwa czynniki łącznie – zbieżność czasowa i miejscowa czynu (vide wyrok TKP 3/06i uchwała SNI KZP 8/12). Oskarżenie o fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, tj. o czyn z art. 238 k.k.również jest przekroczeniem uprawnień, ponieważGrzegorz Niedźwiecki nie złożył w dniu 24 lipca 2018 r. zawiadomienia spełniającego elementy pisma procesowego, tj. pisma zawierającego podpis zgodnie zart. 219 § 1 pkt 4 k.p.k.Prokuratura winna była wezwać osobę wysyłającą wiadomość e-mail do uzupełnienia braków formalnych, pod rygorem uznania pisma za bezskuteczne (art. 120 § 2 k.p.k.). Nie było podstaw obiektywnych i prawnych do wniesienia aktu oskarżenia i do orzekania w przedmiotowych sprawach (art. 115. Czyn zabroniony).

 

 

KOMENTARZE

 • @ Autor - 5*
  DK
 • ...
  5*

  Trzymam za Pana, Autorze, kciuki.
 • XDXD
  "Wyrok Narodowego Sądu Obywatelskiego"

  XDDDDDDDDDD

  A kto wchodzi w skład służby kuratorskiej? Chomik?

  Na jakiej stronie znajdę orzecznictwo NSO? Czy NSO sporządził uzasadnienie?
 • @Rzeczpospolita 03:19:37
  Pan miał siły i czas przeczytać tego tasiemca i zrozumieć, o co Autorowi chodzi? Mnie wystarczyło: "Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze winien stanąć na ławie oskarżonych." aby uznać Go za niezorientowanego w podstawowym akcie prawnym - Konstytucji RP.
 • Sędziowie w trampkach
  Zaprzysiezeni na dzialce w altance xDDDD

  https://socjolog61.neon24.pl/post/148335,narodowy-sad-obywatelski
 • @jribelle 15:33:41
  uzasadnienie kosztuje
 • @BoNi 22:36:12
  Dlaczego odpowiadasz z drugiego profilu?

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Bawią was te bolszewickie zbrodnie?

  To ja prowadzę sprzecznie z prawem trzynaście lat egzekucję czynności zastępowalnej? Kiedyś za to odpowiecie, możecie być pewni. Życzę wam koronawirusa (COVID-19), może mniej ludzi uśmiercicie. czytaj więcej

 • PRAWO

  Czy można znieważyć oprawcę?

  Wyroki są nielegalne, ponieważ Grzegorz Niedźwiecki jest ofiarą, a nie sprawcą. Jesteście mi winni 20.000 zł za 27 przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 (II S 21/20 – art. 2 ust. 2 ustawy o skardze). Naprawcie fundament, a znikną skutki czytaj więcej

 • PRAWO

  Oświadczenie w związku z mafijnymi wyrokami

  Zostałem skazany, na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, za zbrodnie tych, co mnie skazali. Dysydenci Solidarności to pikuś przy mnie. Sądzą współczesne Marie Gurowskie Sand, Fajgi Mindla, Janowie Hryckowianie i Stefanowie Michniki czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30