Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
307 postów 218 komentarzy

Zgwałciłem sędziego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Przecież w dniu 1 grudnia 2017 r. o godzinie 20:38 odbyłem stosunek płciowy z SSO Wojciechem Damaszko przy ul. Działkowicza 19 w Jeleniej Górze. Był bierny, więc należy to zakwalifikować jako czynność gwałtu.

 

Sad Rejonowy w Legnicy

 

Dotyczy: sfingowanego procesy II K 38/19

 

Zgwałciłem sędziego

 

Dlaczego jestem oskarżony przez tzw. Sad Rejonowy w Legnicy w sprawie II K 38/19 o przestępstwo zart. 226 § 1 k.k., a nie zart. 197 § 1 k.k.?

Przecież w dniu 1 grudnia 2017 r. o godzinie 20:38 odbyłem stosunek płciowy z SSO Wojciechem Damaszko przy ul. Działkowicza 19 w Jeleniej Górze. Był bierny, więc należy to zakwalifikować jako czynność gwałtu.

Proszę ustalić fakty lub zastanowić się, czy doszło do słusznej krytyki za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pozwalającej złożyć prywatny akt oskarżenia zart. 216 § 1 k.k. (patrz protokół rozprawy głównej z dnia 3 października 2019 r.).

Nie ma podstaw faktycznych, obiektywnych i prawnych do prowadzenia procesu o znieważenie przez Grzegorza Niedźwieckiego mailem SSO Wojciecha Damaszko na służbie (vide Wyrok TKP 3/06 iUchwała SNI KZP 8/12 w zw. zart. 7 i 83 konstytucji).

Nie wyrażam zgody na represjonowanie mnie i wnoszę o odwołanie rozprawy głównej w dniu 24 września 2020 r. oraz stawienia się obowiązkowo w charakterze oskarżonego zart. 226 § 1 k.k. Będziecie musieli pozbawić mnie wolności.

W dniu 15 lipca 2020 r. złożyłem wniosek o wyłączenie stronniczej sędzi Anety Andel i pozew cywilny przeciwko dyspozycyjnej funkcjonariuszce o nierówne traktowanie i dyskryminację w związku z przekroczeniem uprawnień i fałszywym oskarżeniem.

Żądam skierowania sprawy na rozprawę w przedmiocie uniewinnienia (okoliczności faktyczne i kwalifikacji prawnej nie budzą wątpliwości), pod rygorem obciążenia przedsiębiorstwa Sad Rejonowy w Legnicy kosztami zadośćuczynienia w wysokości 10 mln zł i każdego funkcjonariusza przekraczającego uprawnienia rachunkiem VAT w wysokości 1 mln zł.

Sąd orzeka w oparciu o trzy rzeczy: dowody, przepisy i sumienie. Sędziowie nie mogą orzekać gangstersko, na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, na widzi mi się, tylko w oparciu o fakty i ustanowione prawo. Mają zakaz stosowania tortur, muszą szanować człowieka. Muszą być nieskazitelni.

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/

http://trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/

 

Jestem zmuszony złożyć skargę na przewlekłość postępowania (kolega Jacek Kielar ogłosił wyrok w tożsamej sprawie na pierwszej rozprawie głównej).

4854 dnico stanowi 13 lat, 3 miesiące i 14 dni terroryzowany

Grzegorz Niedźwiecki

 

KOMENTARZE

 • Skarga na przewlekłość postępowania
  Sąd Rejonowy w Legnicy

  Dotyczy: II K 38/19

  SKARGA
  na przewlekłość postępowania przed Sądem

  Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 3 pkt. 4 w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy z dn. 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki wnoszę o:
  1) stwierdzenie, że w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Legnicy w sprawie pod sygnaturą II K 38/19 przeciwko pokrzywdzonemu Grzegorzowi Niedźwieckiemu doszło do przewlekłości postępowania;
  2) zobowiązanie Sądu Rejonowego w Legnicy do zakończenia sprawy w terminie 3 miesięcy od rozpoznania skargi;
  3) zasądzenie od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego. w Legnicy kwoty 20.000 zł na podstawie art. 12 ust. 4 w/w ustawy;
  4) zasądzenie od Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy w Legnicy kosztów tego postępowania.

  Uzasadnienie
  Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi od 20 grudnia 2018 r. nielegalny, sfingowany proces karny przeciwko ofierze upokarzania, uporczywego nękania – poprzez prowadzenie przez organ egzekucyjny, czyli Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, egzekucji czynności zastępowalnej I Co 441/16 określonej w tytule wykonawczym I C 1062/08, w trybie niedopuszczalnym (vide uchwała SN III CZP 23/06). O przekroczeniu uprawnień i naruszeniu warunków odpowiedzialności karnej, świadczy fakt braku znamion czynu określonego w akcie oskarżenia w okolicznościach wysłania wiadomości email, tj. przestępstwa z art. 226 § 1 k.k. (vide Wyrok TK P 3/06 i Uchwała SN I KZP 8/12).
  Sąd prowadzi postępowanie karne na rzecz Sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciecha Damaszko, który ma współudział w obstrukcji, w przekraczaniu uprawnień, poświadczeniu nieprawdy i niedopełnieniu obowiązków.
  Sąd Rejonowy w Legnicy winien na starcie odrzucić akt oskarżenia ze względu na negatywne przesłanki procesowe, zarzut naruszający kwalifikację prawna czynu.
  Niezależnie od powyższego, nastąpiły tu przesłanki określone w art. 2 ust. 2 ustawy o skardze. Mamy tu do czynienia z nieuzasadnioną przewlekłością postępowania, brakiem zawiłości prawnej, co skłaniałoby Sąd do rozwiania wątpliwości.
  578 dni co stanowi 1 rok, 7 miesięcy nie jest etycznym postępowaniem i ekonomiką procesową.
  Mając na uwadze powyższe, skarga jest w pełni zasadna i roszczenie w myśl art. 12 ust. 4 ustawy o skardze zasługuje na uwzględnienie.

  Załączniki:
  • Pismo procesowe z dnia dzisiejszego.

  Grzegorz Niedźwiecki
 • Żądam naprawienia szkody
  Sąd Rejonowy w Złotoryi
  I inni

  Żądam naprawienia szkody
  Wyrok ogłoszony bez procesu dnia 28 lutego 2019 r. w sfingowanej sprawie II K 851/18 jest nieważny z mocy prawa. Po pierwsze, od nielegalnego wyroku złożono środek odwoławczy w myśl art. 445 k.p.k. i postępowanie jest w toku (sąd nie wydał zawiadomienia o przyjęcie apelacji i zarządzenia o odmowie przyjęcia środka odwoławczego), notabene niezasadnie prowadzone. Niezasadnie, ponieważ czynu zabronionego nie popełniono (obraza przepisu art. 238 k.k. w zw. z art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k.).
  Dwanaście lat upokarzanego i krzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego oskarżono o znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych i fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, tj. o czyn z art. 226 § 1 k.k. i art. 238 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
  Kwalifikacja prawna czynu z art. 226 § 1 k.k. jest niedopuszczalna, ponieważ wysłanie słusznej krytyki za pośrednictwem wiadomości email w dniu 24 lipca 2018 r. nie jest znieważeniem funkcjonariusza publicznego na służbie. Nie zaistniały dwa czynniki łącznie – zbieżność czasowa i miejscowa czynu (vide Wyrok TK P 3/06 i Uchwała SN I KZP 8/12) .
  Wyrok politycznego sędziego skupił się na art. 238 k.k.
  Na podstawie art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U.2020.0.30), pismo procesowe powinno zawierać:
  4) datę i podpis składającego pismo.

  Niespornie w niniejszej sprawie wysłany email w dniu 24 lipca 2018 r. nie zawiera podpisu osoby upoważnionej.
  Należy przyjąć, co wynika również z orzecznictwa sądowego, iż w świetle art. 1 § 1 i art. 115 § 1 kodeksu karnego, co należy odnieść również do treści art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k., zarówno podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska, jak i kwalifikowany podpis elektroniczny, jeżeli pismo procesowe zostało wydana w formie dokumentu elektronicznego - jest elementem konstytutywnym pisma procesowego, gdyż do momentu podpisania przez osobę upoważnioną pismo procesowe jest co najwyżej tylko projektem aktu woli. Istota podpisu wyraża się w utożsamieniu się osoby upoważnionej z treścią pisma procesowego. Brak podpisu lub niemożność zidentyfikowania osoby, która podpisała pismo procesowe stanowi istotną wadę pisma procesowego.
  W niniejszej sprawie treść emaila o zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa nie została podpisana. W ocenie prokuratury zatem (art. 120 § 2 k.p.k.) nie weszło ono do obrotu prawnego, gdyż brak jest podstawowej ceny pisma procesowego, jaką jest podpis. Sądowi zatem został doręczony projekt aktu oskarżenia, a nie akt oskarżenia, a zatem nie może być on podstawą skutecznego procesu. Doręczony projekt aktu oskarżenia nie wywołuje zatem żadnych skutków prawnych, nie może być też podstawą żadnych dalszych działań prawnych.
  W związku z tym, warunki odpowiedzialności karnej oraz zasada in dubio pro reo wyrażona w art. 5 § 2 Kodeksu postępowania karnego, orzekły o niedopuszczalności rozstrzygania na niekorzyść oskarżonego, z uwagi na brak przedmiotu oskarżenia. Brak jest przy tym możliwości uchylenia aktu oskarżenia, gdyż wobec braku wejścia do obrotu prawnego, nie ma tym samym co uchylić. Akt oskarżenia doręczony jest tylko projektem, nie wywołuje skutków prawnych.
  Akt oskarżenia zwiera braki formalne, a wyrok jest nielegalny, ponieważ czynu zabronionego nie popełniono (art. 42 ust. 2 konstytucji w zw. z art. 1 § 1 k.k., art. 540 § 1 pkt 2a k.p.k., art. 439 § 1 pkt 9, 10 i 11 k.p.k. oraz negatywnymi przesłankami procesowymi określonymi w art. 17 § 1 pkt 1 i 11 k.p.k.).
  Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu; tak więc tylko czyn może być podstawą odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi warunkami ponoszenia odpowiedzialności karnej.

  Niezależnie od powyższego, polityczny sędzia nie ustalił stanu faktycznego sprawy (etapy stosowania prawa) i dopuścił się obrazy Polskiej Karty Praw Ofiary. Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Paweł Siwek prowadził egzekucję czynności zastępowalnej, określonej w tytule wykonawczym I C 1062/08 (I Co 3259/08) sprzecznie z prawem, z naruszeniem godności człowieka, w trybie niedopuszczalnym (vide postanowienie SR Jelenia Góra I Co 154/20 w zw. z uchwałą SN III CZP 23/06). Nie zaistniało zdarzenie zniewagi funkcjonariusza publicznego na służbie, ani formalnoprawne fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Grzegorz Niedźwiecki jest ofiarą sześcioletniego upokarzania i znęcania się, a nie sprawcą czynu zabronionego.

  Otrzymują:
  • Adresat
  • Sąd Okręgowy we Wrocławiu XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, sygn. akt XI Ga 72/20 AB-M
  • Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, sygn. akt IX Ns-Rej. KRS 18863/19/540
  • Sąd Rejonowy w Legnicy, sygn. akt II K 38/19

  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
 • Skarga na czynności komornicze
  Dawid Szewczyk – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni
  Krajowa Rada Sądownictwa
  Fundusz Sprawiedliwości
  Prokurator Generalny
  Izba Dyscyplinarna
  Sąd Najwyższy
  I inni

  Skarga

  Istoty biorące pieniądze za etat sędziego w przedsiębiorstwie Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, przekraczają nagminnie uprawnienia. Prowadzą prywatne procesy w oparciu o prywatne prawo. Zleciły dyspozycyjnej prokurator Annie Surowiak wszczęcie sfingowanego śledztwa przeciwko ofierze dwunastoletniego uporczywego nękania, upokarzania prowadzeniem egzekucji czynności zastępowalnej określonej w tytule wykonawczym I C 1062/08 (I Co 441/16) w niedopuszczalnym trybie (vide SR Jelenia Góra I Co 154/20 w zw. z uchwałą SN III CZP 23/06).
  Istoty niemające nic wspólnego z nieskazitelnymi sędziami, zainicjowały śledztwo PR 3 Ds. 359/17 przeciwko pokrzywdzonemu Grzegorzowi Niedźwieckiemu, o rzekome znieważenie na służbie SSO Wojciecha Damaszko (wysłaniem słusznej krytyki za pośrednictwem wiadomości email w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38). Kwalifikacja prawna z art. 226 § 1 k.k. jest niedopuszczalna (vide Wyrok TK P 3/06 i Uchwała SN I KZP 8/12) .
  Funkcjonariusze, żeby nie być posądzonym o stronniczość, postanowieniem z dnia 19 listopada 2-18 r., sygn. akt II K 1423/18, wystąpili do Sądu Najwyższego o wyznaczenie innego sądu równorzędnego dla dobra wymiaru sprawiedliwości. Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 20 grudnia 2018 r., sygn. akt V KO 85/18, uwzględnił wniosek i sprawę przekazał do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Legnicy, który wziął współudział w przekraczaniu uprawnień, stosując parodię prawa w postępowaniu II K 38/19.
  Grzegorz Niedźwiecki nie dał się złamać ciąganiem do psychiatrów, zaborem mienia i groźbą więzienia, fałszywym oskarżeniem. Nie będąc prawnikiem, zmusił sędziów po aplikacji i bogatym doświadczeniu zawodowym do przestrzegania zasad działania organów państwa i obowiązku przestrzegania prawa. Wyłożył im zasadę niezawisłości sędziowskiej. Ci nabrali częściowo pokory i oddalili błędną dyspozycję wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. (patrz wyżej).
  Wadliwie prowadzona egzekucja jest przyczyną wszelkich problemów, postępowań odwoławczych i sfingowanych procesów karnych. Wyłączną winę za procesy i postępowania karne ponosi organ egzekucyjny, czyli tzw. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze. Procesy karne są pokłosiem obstrukcji istot mieniących się sędziami. Nie ma skutku bez przyczyny (sine qua non).
  Proces karny II K 900/19, jest bezprawny. Jest zemstą za sprowadzenie niegodnych funkcjonariuszy na ziemię.
  Po pierwsze, Określone w art. 212 k.k. przestępstwo zniesławienia jest jednym z czterech czynów zabronionych ściganych z oskarżenia prywatnego. Wynika z tego, że – poza wyjątkową możliwością objęcia ścigania czynu oskarżeniem publicznym na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego – jego ściganie zastrzeżone jest jako wyłączna domena pokrzywdzonego, który nabywa prawo do wniesienia swojego aktu oskarżenia ex lege w chwili popełnienia czynu zabronionego.
  Po drugie, Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie i Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze nie są stroną pokrzywdzoną i nie mają legitymacji procesowej do wszczęcia śledztwa i prowadzenia postępowania z urzędu, za przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego (zasada dyspozycyjności, naruszenie art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k., brak skargi uprawnionego oskarżyciela – vide V KK 85-17). Notabene, rewanż jako podziękowanie za dostosowanie się prokurator Anny Surowiak do dyspozycji koteryjnych sędziów miejscowych, wrócił bumerangiem do sędziów, którzy ją umocowali w sprawie II K 38/19 – II K 1423/18 – 3 Ds. 359/17. Prokurator z Lwówka Śląskiego nie chciał przekraczać uprawnień, więc sprawa trafiła do Dzierżoniowa. Prokurator Grażyna Tygielska-Białek zrobiła przysługę i skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie nie chciał przekraczać uprawnień i sprawa wróciła do koleżeńskiego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Istota mieniąca się sędzią tzw. Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Joanna Dworzycka-Skrobowska, przekroczyła uprawnienia i wydała nielegalny wyrok nakazowy w dniu 16 października 2019 r. sygn. akt II K 900/19, który jest rzekomym tytułem wykonawczym.
  Po trzecie, skoro Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wystąpił do Sądu Najwyższego z postanowieniem II K 1423/18 o wyznaczenie innego sądu równorzędnego do rozpoznania sprawy, która toczy się z aktu oskarżenia prokurator Anny Surowiak w Sądzie Rejonowym w Legnicy (II K 38/19) i Sąd Najwyższy wniosek uwzględnił (V KO 85/18), to na jakich okolicznościach i przesłankach oraz na jakim słusznym interesie społecznych tzw. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze postanowił wyłamać się z zasady obiektywizmu, dobra wymiaru sprawiedliwości i przekraczając uprawnienia odstawia parodię prawa w postępowaniu II K 900/19. Sam się wykluczył, to niech nie obraża teraz przepisów prawa procesowego i przepisów prawa materialnego.
  Warto w tym miejscu zadać pytanie, dlaczego współoskarżony w sprawie II K 900/19 Grzegorz Niedźwiecki nie otrzymał zawiadomienia od komornika sądowego o zajęciu wierzytelności w związku z tytułem wykonawczym objętym nakazem natychmiastowej wykonalności, skoro taki obrót sprawy przybrał wobec współoskarżonego Tadeusz Gała? Wyrok jest łączny, niepodzielny. Otóż pseudo wyrok i pseudo tytuł wykonawczy II K 900/19 nie jest legalny i prawomocny.
  Grzegorz Niedźwiecki złożył w dniu 23 października 2019 r. sprzeciw ok. abstrakcyjnego wyroku i zgodnie z treścią art. 506 § 3 k.p.k. W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc; sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych.
  Zgodnie z treścią art. 506 § 6 k.p.k. Sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie jest związany treścią wyroku nakazowego, który utracił moc.
  Należy unieważnić tytuł wykonawczy II K 900/19 opatrzony klauzulą wykonalności, ponieważ jest projektem tytułu wykonawczego, a raczej falsyfikatem tytułu wykonawczego, utracił on moc, jest wycofany z obiegu. Sprawa II K 900/19 jest nielegalna, jest bezprzedmiotowa, prowadzona jest z naruszeniem wyżej wskazanych przepisów oraz Polskiej Karty Praw Ofiary.
  Pan Tadeusz Gał wykonał obywatelski obowiązek wynikający z art. 304 k.p.k.

  Grzegorz Niedźwiecki - 4268 dni co stanowi 11 lat, 8 miesięcy i 8 dni represjonowany.
 • Nemo iudex in causa sua
  Sąd Najwyższy
  Izba Kontroli Nadzwyczajnej
  Krajowa Rada Sądownictwa
  Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze II S 13/20
  I inni

  Sprzeciw od terroru państwowego, od bezprawia w prawie, od oszustw sądowych, od współudziału w obstrukcji

  Skarga na przewlekłość postępowania I Co 441/16 – 154/20 dotyczy naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy egzekucyjnej w rozsądnym terminie od chwili poczęcia, tj. od dnia 8 grudnia 2015 r., a nie od chwili zmiany sygnatury akt sprawy, notabene zmiany nie z winy dłużnika. Sąd dopuszcza się po raz kolejny manipulacji.
  Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie ma legitymacji procesowej do rozpoznania niniejszej skargi, ponieważ jest zorganizowaną grupą przestępczą mającą współudział w obstrukcji i oszustwach sądowych w przedmiotowej sprawie (II Cz 233/17, II Cz 675/17). Dowodem braku obiektywności jest zatajanie postępowań i sędziów orzekających z udziałem Grzegorza Niedźwieckiego, mimo wniosków pokrzywdzonego w tej materii.
  Nie ma w tym przybytku nieumaczanych sędziów, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze 24 razy oddalał, bądź odrzucał niezasadnie skargi na przewlekłość postępowania z wyłącznej winy organu egzekucyjnego, również w premierze niniejszej skargi (naruszenie art. 14 ust. 1 ustawy o skardze przez Sylwię Bańkę-Mrozewską w postępowaniu II S 8/20).
  Dziwnym trafem wyłączyliście autora zamieszania Wojciecha Damaszko od rozpoznania tej sprawy, ciekawe na jakich okolicznościach orzekał w postępowaniu II S 14/19, będąc z mocy ustawy wyłączonym?

  Sędziowie i postępowania, w których 24 razy (dwadzieścia cztery) oddalano, bądź odrzucano gangstersko skargi na przewlekłość postępowania:
  Współudziałowcy w represjach (SSO Piotr Gregier, SSO Beata Glazar, SSO Alicja Izydorczyk, SSO Beata Kostaś, SSO Urszula Wiewióra, SSO Wojciech Damaszko, SSO Sylwia Bańka-Mrozewska, SSO Beata Mikołajczyk), migają się od uznania skargi na jedenastoletnią przewlekłość postępowania (II S 11/16, II S 14/16, II S 22/16, II S 8/17, II S 11/17, II S 16/17, II S 22/17, II S 35/17, II S 41/17, II S 5/18, II S 6/18, II S 12/18, II S 14/18, II S 16/18, II S 21/18, II S 22/18, II S 33/18, II S 4/19, II S 8/19, II S 12/19, II S 14/19, II S 31/19, II S 34/19, II S 8/20), nie biorąc pod uwagą jawnej obstrukcji, przestojów, bezczynności, związku przyczynowo-skutkowego, zasady winy i obowiązku przestrzegania prawa.
  Postanowienie I Co 154/20, jakie wydano w dniu 30 marca 2020 r. winno zapaść już dnia 13 stycznia 2009 r.

  Żądam bezwzględnie wyznaczenia innego sądu spoza apelacji wrocławskiej do rozpatrzenia dwudziestej piątej skargi na przewlekłość banalnego postępowania egzekucyjnego, ponieważ Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze jest gruntownie skorumpowany i wydaje egzekucje, wyroki na zlecenie, a nie rozstrzyga merytorycznie, ekonomicznie, etycznie spory. Postępuje barbarzyńsko, znęca się.

  Grzegorz Niedźwiecki – 4857 dni co stanowi 13 lat, 3 miesiące i 17 dni represjonowany

  Załączniki:
  1. Wzywam do opamiętania
  2. Współczesne Marie Gurowskie Sand i Fajgi Mindla – sine qua non
  3. Wniosek o wyznaczenie innego sądu i bezzwłoczne rozstrzygnięcie sprawy II S 13/20
  4. Skarga na naruszenie przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze zasady nemo iudex in causa sua
  5. Postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze II K 1423/18 występujące do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy na rzecz sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu
  6. Postanowienie Sądu Najwyższego V KO 85/18 przekazujące sprawę na rzecz sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Legnicy dla dobra wymi9aru sprawiedliwości
  7. Przebieg zdarzeń – wykorzystane środki odwoławcze
  8. Przebieg zdarzeń w przedmiocie egzekucji I Co 441/16 – I Cop 154/20
  9. Wniosek o doręczenie wykazu wszystkich sygnatur posiedzeń sądu i rozpraw sadowych z moim udziałem na przestrzeni 2007 – 2020 rok oraz wszystkich funkcjonariuszy orzekających w tych sprawach
  10. Wykaz niektórych sędziów Sądu Okręgowego (ujawnionych przez sąd) uczestniczących w obstrukcji
  11. Funkcjonariusze Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze uczestniczący w terrorze państwowym w stosunku do Grzegorza Niedźwieckiego w latach 2007 - 2020
  12. Chora właściwość miejscowa
  13. Fikcyjny raport
 • Wymyk nie przejdzie
  Informacja

  Gdyby złoczyńcom w nielegalnym postępowaniu II S 13/20 przyszło na myśl zastosować manewr Art. 41a. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.0.365)
  § 4. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia,
  to uprzedzam, że ten numer nie przejdzie. Nie mamy tu bowiem do czynienia z naruszeniem godności i czci człowieka, ze słowami nieprzyzwoitymi , a gdyby nawet, to jest za to odpowiedzialność karna z art. 216 k.k. lub art. 212 k.k. Wchodzą tu w rachubę tylko dwie alternatywne wartości logiczne. Prawda lub fałsz. Jeżeli użyłem zdań fałszywych, to powinienem odpowiedzieć z art. 234 k.k. Jeżeli stwierdziłem fakty prawdziwe, to na ławie oskarżonych winni stanąć sędziowie. Nie odważy się nikt postawić mi zarzutu z art. 234 k.k., ponieważ trzynaście lat znęcać się nad człowiekiem bez faktu czynu zabronionego to może tylko gangster, więc mamy tu do czynienia z prawdą. Z pewnością nie ze zniewagą.
  Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie może być sędzią we własnej sprawie, ponieważ ma pośredni współudział w obstrukcji, w przewlekłości postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20, a nawet bezpośredni (patrz orzeczenia z rozdwojeniem jaźni w postępowaniach odwoławczych).
  Jeżeli dokonacie fuszerki, kolejnych oszustw, to rachunek w wysokości 20 tys. zł za przewlekłość postępowania wystawię sędziom Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

  2020-07-23
  Grzegorz Niedźwiecki – 4857 dni co stanowi 13 lat, 3 miesiące i 17 dni represjonowany

  Wulgaryzmy, inwektywy, poniżanie, wyzwiska, przekleństwa, określenia obraźliwe typu „idiota”, „gnój”.
  Słowa nieprzyzwoite to słowa, które powszechnie są uznawane za obelżywe/obraźliwe. Nie ma ścisłego, prawnie uregulowanego katalogu wulgaryzmów. Każdorazowo słowa pod kątem ich “przyzwoitości” (czyli stosowności moralnej) oceniane są w kontekście panujących norm społecznych.

  Zgodnie z treścią art. 216 kk istota zniewagi sprowadza się do zachowania, które polega na okazaniu innej osobie pogardy, uwłaczaniu czci, ubliżaniu jej, poniżeniu lub innym zachowaniu obraźliwym.

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Bawią was te bolszewickie zbrodnie?

  To ja prowadzę sprzecznie z prawem trzynaście lat egzekucję czynności zastępowalnej? Kiedyś za to odpowiecie, możecie być pewni. Życzę wam koronawirusa (COVID-19), może mniej ludzi uśmiercicie. czytaj więcej

 • PRAWO

  Czy można znieważyć oprawcę?

  Wyroki są nielegalne, ponieważ Grzegorz Niedźwiecki jest ofiarą, a nie sprawcą. Jesteście mi winni 20.000 zł za 27 przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 (II S 21/20 – art. 2 ust. 2 ustawy o skardze). Naprawcie fundament, a znikną skutki czytaj więcej

 • PRAWO

  Oświadczenie w związku z mafijnymi wyrokami

  Zostałem skazany, na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, za zbrodnie tych, co mnie skazali. Dysydenci Solidarności to pikuś przy mnie. Sądzą współczesne Marie Gurowskie Sand, Fajgi Mindla, Janowie Hryckowianie i Stefanowie Michniki czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30