Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
307 postów 218 komentarzy

Wezwanie do naprawienia szkody

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Maria Gurowska Sand, Fajga Mindla, Stefan Michnik, Jan Hryckowian nie umarli. Żyją w Polsce i mają się dobrze za sprawą Zbigniewa Ziobro.

 

Wezwanie do naprawienie szkody

 

Organ egzekucyjny, czyli Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, prowadzi egzekucję czynności zastępowalnejI C 1062/08 4285 dnico stanowi 11 lat, 8 miesięcy i 24 dni, w sposób upokarzający, w niedopuszczalnym trybie (vide SR BochniaI Co 508/06, SR OstródaI Co 2801/12, SR Jelenia GóraI Co 154/20 w zw. z uchwałą SNIII CZP 23/06).

Organ odwoławczy, czyli Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, w przeciwieństwie do SO TarnówI Cz 44/06, SO ElblągI Cz 94/13, im wtóruje (videII Cz 233/17,II Cz 675/17,II S 11/16, II S 14/16,II S 22/16, II S 8/17, II S 11/17, II S 16/17, II S 22/17, II S 35/17, II S 41/17, II S 5/18, II S 6/18, II S 12/18, II S 14/18,II S 16/18, II S 21/18, II S 22/18, II S 33/18, II S 4/19, II S 8/19, II S 12/19,II S 14/19, II S 31/19, II S 34/19, II S 8/20).

Wyżej wskazane postępowania, są skutkiem wadliwie prowadzonej egzekucji. Nie byłoby postępowań odwoławczych i sfingowanych procesów karnych (z naruszeniemPolskiej Karty Praw Ofiary), gdyby funkcjonariusze publiczni przestrzegalipraworządności,zasad działania organów państwa iobowiązku przestrzegania prawa.

Nie było podstaw obiektywnych i prawnych do dwunastoletniego terroru państwowego, do znęcania się, uporczywego nękania pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego.

Kierowano się nadużyciem władzy, prywatą, złośliwością i koterią.

 

Jeżeli nie naprawicie szkody i nie uniewinnicie pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego oraz Tadeusza Gała, to od dnia 1 września 2020 r. co miesiąc Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze, Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Sąd Rejonowy w Złotoryi, Sąd Rejonowy w Legnicy, Sąd Okręgowy w Legnicy, Sąd Najwyższy, będą otrzymywać faktury VAT w wysokości 1 mln zł odszkodowania:

·        z tytułu naprawienia szkody za nielegalny procesPR 3 Ds. 359/17,II K 1423/18,V KO 85/18, II K 851/18 –– fałsz intelektualny, przekroczenie uprawnień, nielegalny wyrok, naruszenie Polskiej Karty Praw Ofiary, terror państwowy bez przyczyny (zaniechanie wskazania faktu czynu zabronionego);

·        z tytułu naprawienia szkody za nielegalny procesPR 3 Ds. 359/17,II K 1423/18,V KO 85/18, II K 851/18,IV Ko 44/20 –– fałsz intelektualny, przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków, naruszenie Polskiej Karty Praw Ofiary, terror państwowy bez przyczyny (zaniechanie wznowienia chybionego postępowania II K 851/18 mimowskazanych okoliczności);

·        z tytułu naprawienia szkody za nielegalny procesPR 3 Ds. 183/18,II K 1456/18,V KO 86/18,II K 38/19 –– fałsz intelektualny, przekroczenie uprawnień, nielegalny wyrok, naruszenie Polskiej Karty Praw Ofiary, terror państwowy bez przyczyny (zaniechanie wskazania faktu czynu zabronionego);

·        z tytułu poświadczenia nieprawdy, nadużycia uprawnień, oszustw sądowych, niedopełnienia obowiązkówII Cz 233/17,II Cz 675/17,II S 11/16, II S 14/16,II S 22/16, II S 8/17, II S 11/17, II S 16/17, II S 22/17, II S 35/17, II S 41/17, II S 5/18, II S 6/18, II S 12/18, II S 14/18,II S 16/18, II S 21/18, II S 22/18, II S 33/18, II S 4/19, II S 8/19, II S 12/19,II S 14/19, II S 31/19, II S 34/19, II S 8/20;

·        z tytułu naprawienia szkody za nielegalny proces karnyPR 1 Ds. 535/19,II K 900/19 – fałsz intelektualny, przekroczenie uprawnień, nielegalny wyrok, naruszenie Polskiej Karty Praw Ofiary, terror państwowy bez przyczyny (zaniechanie wskazania faktu czynu zabronionego).

 

Sędzia Sądu Rejonowego w Złotoryi Jacek Kielar co miesiąc będzie otrzymywał faktury VAT w wysokości 10 mln zł odszkodowania za wykluczenie społeczno-zawodowe,naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego,nie zagwarantowanie oskarżonemu realizacji uprawnień procesowych i stalinowski wyrokII K 851/18 uzyskany za pomocą przestępstwa, jeżeli nie uszanuje apelacji wniesionej dnia 8 kwietnia 2019 r. zgodnie zustawą, bądź nie wznowi nielegalnego procesu i nie uniewinni fałszywie oskarżonego Grzegorza Niedźwieckiego. Uczciwy człowiek wyraziłby również słowo PRZEPRASZAM.

Odpowiednie kroki podejmę także wobec Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego oraz Prezesa Rady Ministrów, za tolerowanie stalinizmu, bezprawia, terroru państwowego, państwa w państwie i układu zamkniętego.

Wezwane do naprawienia szkody przedsiębiorstwa nie mają legitymacji procesowej do orzekania w sprawach z udziałem Grzegorza Niedźwieckiego, ponieważ są zorganizowaną grupą przestępczą, bądź zbiorem psychopatów pokrojuJosefa Fritzla. Nikt zdrowy na umyśle tak nie postępuje i to w majestacie prawa.

 

Możecie mi teraz sfingować a contrario proces o groźby karalne (art. 190 k.k.).

 

2020-08-06

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

 

KOMENTARZE

 • Autor
  Wierzy pan w sprawiedliwość za rządów zażydzonego PiS-u, bo ja już dawno przestałem wierzyć.

  Z chwilą gdy prezydent Duda zawetował ustawy o sądach i ustawy degradacyjnej, by nie można było ukarać żydokomuny, tej politycznej i tej w togach.

  To sprawiedliwość w Polsce, to teraz tylko fikcja i propaganda zażydzonego PiS-u.
 • Zawiadomienie
  Prokurator Generalny
  Krajowa Rada Prokuratorów
  Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego
  I inni

  Dotyczy:
  • RP IV WO 702.57.2018
  • RP IV WO 702.72.2018
  • RP IV WO 702.31.2020

  Zawiadomienie

  Pani Krystyna Zarzecka nie jest Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego, tylko przestępcą, tuszującym oczywiste przestępstwa ludzi, którzy hańbią zawód prokuratora, w tym art. 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze.
  Pan Grzegorz Chojnacki i Anna Surowiak są dyspozycyjnymi prokuratorami Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze, którzy sfingowali na zlecenie organu egzekucyjnego, czyli sędziów Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, którzy prowadzą przez dwanaście lat egzekucję czynności zastępowalnej I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16 – I Co 154/20) w niedopuszczalnym trybie (vide uchwała SN III CZP 23/06) śledztwo PR 3 Ds. 359/17 z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary i naruszając dobra osobiste Grzegorza Niedźwieckiego oraz materialne związku stowarzyszeń Trybunał Narodowy złożyli akt oskarżenia finalnie do Sądu Rejonowego w Legnicy (II K 38/19) bez faktu czynu zabronionego.
  Wyrok TK P 3/06:
  Rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie oznacza, że od momentu wejścia w życie wyroku niedopuszczalne staje się ściganie zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej – publicznie lub niepublicznie – wyłącznie „w związku” z jego czynnościami służbowymi, a nie „podczas” wykonywania tych czynności. Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umożliwia więc ściganie zniewagi dokonanej jedynie „podczas” wykonywania czynności służbowych. Niezbędne będzie podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która umożliwi uzgodnienie brzmienia art. 226 § 1 k.k. z treścią sentencji niniejszego wyroku.
  Uchwała SN I KZP 8/12:
  Uzasadnione będzie natomiast pozostawienie poza zakresem ochrony art. 226 § 1 kk tych wszystkich wydarzeń, które mają miejsce poza czasem wykonywania obowiązków i bez związku z nimi (uchwała SN z 20 czerwca 2012 r.). Wówczas funkcjonariusz ma te same możliwości prawne w razie znieważenia go, jak każdy inny obywatel, może, zatem wnieść prywatny akt oskarżenia o przestępstwo z art. 216 kk (znieważenie człowieka).

  Pani Grażyna Tygielska-Białek jest dyspozycyjnym prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie, która przekraczając uprawnienia sfingowała na zlecenie kolegów z Jeleniej Góry śledztwo PR 1 Ds. 535/19 o ściganie pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego o… przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, tj. o czyn z art. 212 § 2 k.k., działając na rzecz prokurator Anny Surowiak. Prokurator nie będąc stroną pokrzywdzoną i naruszając art. 17 § 1 pkt 1 i 9 k.p.k. złożyła nielegalny akt oskarżenia finalnie do… Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (II K 900/19).
  Określone w art. 212 k.k. przestępstwo zniesławienia jest jednym z czterech czynów zabronionych ściganych z oskarżenia prywatnego. Wynika z tego, że – poza wyjątkową możliwością objęcia ścigania czynu oskarżeniem publicznym na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego – jego ściganie zastrzeżone jest jako wyłączna domena pokrzywdzonego, który nabywa prawo do wniesienia swojego aktu oskarżenia ex lege w chwili popełnienia czynu zabronionego. Na pokrzywdzonym ciąży zatem ciężar udowodnienia popełnienia przestępstwa, ale też decyzja o tym, czy dany sprawca danego czynu w ogóle zostanie postawiony przed sądem. Oznacza to, że ustawodawca uznaje tego typu zachowania za szkodliwe społecznie w takim stopniu, iż kwalifikuje je jako przestępstwa, z drugiej zaś strony nie widzi potrzeby ich ścigania przez oskarżyciela publicznego.
  V KK 85/17, Brak skargi uprawnionego oskarżyciela w ... - Lex

  Władza PiS akceptuje stalinowskie zbrodnie w majestacie prawa.

  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/
  http://trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/

  Grzegorz Niedźwiecki - 4879 dni co stanowi 13 lat, 4 miesiące i 8 dni represjonowany
 • @obiekt 19:11:53
  A może warto tym ludziom zwyczajnie wybaczyć i zapomnieć? Przestać udawać kogoś kim się nie jest?

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Bawią was te bolszewickie zbrodnie?

  To ja prowadzę sprzecznie z prawem trzynaście lat egzekucję czynności zastępowalnej? Kiedyś za to odpowiecie, możecie być pewni. Życzę wam koronawirusa (COVID-19), może mniej ludzi uśmiercicie. czytaj więcej

 • PRAWO

  Czy można znieważyć oprawcę?

  Wyroki są nielegalne, ponieważ Grzegorz Niedźwiecki jest ofiarą, a nie sprawcą. Jesteście mi winni 20.000 zł za 27 przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 (II S 21/20 – art. 2 ust. 2 ustawy o skardze). Naprawcie fundament, a znikną skutki czytaj więcej

 • PRAWO

  Oświadczenie w związku z mafijnymi wyrokami

  Zostałem skazany, na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, za zbrodnie tych, co mnie skazali. Dysydenci Solidarności to pikuś przy mnie. Sądzą współczesne Marie Gurowskie Sand, Fajgi Mindla, Janowie Hryckowianie i Stefanowie Michniki czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30