Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
307 postów 218 komentarzy

Zbrodnie stalinowskie

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu(1); tak więc tylko czyn może być podstawą odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi warunkami ponoszenia odpowiedzialności karnej.

 

Zbrodnie stalinowskie

 

Sądy legnickie i jeleniogórskie prowadzą bezprawne, sfingowane procesy karneII K 851/183 Ds. 183/18,II K 38/193 Ds. 359/17,II K 900/191 Ds. 535/19,przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu - ofierze własnych, dwunastoletnich nadużyć.

Zachodzi potrzeba umorzenia postępowania z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia.

Są to działania prowadzone w zmowie prokuratorsko-sędziowskiej, sfingowane przez funkcjonariuszy jeleniogórskich, naruszających zasady działania organów państwa, praworządności, obowiązku przestrzegania prawa i godności człowieka.

Zarzucono pokrzywdzonemu Grzegorzowi Niedźwieckiemu przez dwunastoletnią obstrukcję postępowań egzekucyjnych czynności zastępowalnejI C 1062/08 (I Co 3259/08,I Co 441/16 – I Co 154/20), prowadzonychsprzecznie z prawem (vide uchwała SNIII CZP 23/06), za jedno i takie samo zdarzenie, tj. wesłanie słusznej krytyki za pośrednictwem wiadomości email, naruszenie:

1.      Art. 226 § 1 KK – Znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia obowiązków służbowych,

2.      Art. 238 KK – Fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,

3.      Art. 212 § 2 KK – Zniesławienie osoby fizycznej (prowadzone z oskarżenia publicznego).

Niedopuszczalne było wszczęcie śledztwa i prowadzenie postępowań karnych z wyżej wymienionych przepisów, ponieważ czynów określonych w akcie oskarżenia nie popełniono.

Ad 1.

Wyrok TKP 3/06:

Rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie oznacza, że od momentu wejścia w życie wyroku niedopuszczalne staje się ściganie zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej – publicznie lub niepublicznie – wyłącznie „w związku” z jego czynnościami służbowymi, a nie „podczas” wykonywania tych czynności. Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umożliwia więc ściganie zniewagi dokonanej jedynie „podczas” wykonywania czynności służbowych. Niezbędne będzie podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która umożliwi uzgodnienie brzmieniaart. 226 § 1 k.k.z treścią sentencji niniejszego wyroku.

Uchwała SNI KZP 8/12:

Uzasadnione będzie natomiast pozostawienie poza zakresem ochronyart. 226 § 1 kktych wszystkich wydarzeń, które mają miejsce poza czasem wykonywania obowiązków i bez związku z nimi (uchwała SN z 20 czerwca 2012 r.). Wówczas funkcjonariusz ma te same możliwości prawne w razie znieważenia go, jak każdy inny obywatel, może, zatem wnieść prywatny akt oskarżenia o przestępstwo z art. 216 kk (znieważenie człowieka).

Ad 2.

Przesłanie w formie elektronicznej drogą email do różnych podmiotów słusznej krytyki nie zawiera elementu pisma procesowego, w myślart. 119 § 1 pkt 4 k.p.k.zawierającego datę i podpis Grzegorza Niedźwieckiego. Elementy te są niezbędne do nadania pismu biegu. W razie nieuzupełnienia braków formalnych, pismo uznaje się za bezskuteczne (art. 120 § 2 k.p.k.).

Ad 3.

Art. 17. KPK– Negatywne przesłanki procesowe

§ 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:

1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia;

9) brak skargi uprawnionego oskarżyciela;

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Anna Surowiak nie złożyła wniosku o ściganie karne, a prokuratura i sąd nie są stroną pokrzywdzoną (videV KK 85/17, II KK 301/14 - brak skargi uprawnionego oskarżyciela). Niezależnie od powyższego, nie można było również przystąpić do toczącego się postępowania karnego (które się nie toczyło), ponieważ zarówno nie zaistniał słuszny interes społeczny, jak i naruszono zasadę nemo iudex in causa sua. Prokurator Anna Surowiak złożyła na zlecenie sędziów jeleniogórskich akt oskarżenia3 Ds. 359/17przeciwko SSO Wojciechowi Damaszko, a Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wystąpił w trybie art. 37 k.p.k. do Sądu Najwyższego postanowieniemII K 1423/18o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, który to wyznaczył postanowieniemV KO 85/18(z naruszeniem własnych uchwał) Sąd Rejonowy w Legnicy, sygn. aktII K 38/19. PostępowanieII K 900/19jest bezprzedmiotowe.

Zważyć należy, że sfingowane postępowanie karneII K 851/18, prowadzone przez Sąd Rejonowy w Złotoryi, toczy się, ponieważ od skrytobójczego wyroku złożono w ustawowym terminie apelację (art. 445 k.p.k.), a sąd nie wydał zawiadomienia o przyjęciu apelacji (art. 448 k.p.k.) i zarządzenia o odmowie przyjęcia środka odwoławczego (art. 429 k.p.k.). Uprawomocnienie wyroku, wydanego zobrazą przepisów prawa procesowego i przepisów prawa materialnego (bez procesu), jest nielegalne. Naruszono prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 EKPCz).

 

Stosowanie prawa

 • Etap pierwszy: Decyzja walidacyjna;
 • Etap drugi: Decyzja interpretacyjna;
 • Etap trzeci: Ustalenie stanu faktycznego. Decyzja dowodowa;
 • Etap czwarty: Subsumpcja;
 • Etap piąty: Ustalenie konsekwencji i wydanie finalnej decyzji stosowania prawa.

 

Związek przyczynowy (zw. też związkiem przyczynowo-skutkowym) – jedna z przesłanek odpowiedzialności, obok bezprawności (działania lub zaniechania niezgodnego z prawem) i szkody (materialnej lub niematerialnej)[a]. Jest to związek pomiędzy dwoma stanami rzeczy w świecie zewnętrznym, w których jeden to przyczyna, a drugi to skutek. W uproszczeniu, można powiedzieć, że jest to związek pomiędzy zachowaniem się człowieka, bądź innym zdarzeniem będącym podstawą odpowiedzialności, a wynikłą z tego szkodą.

Polska Karta Praw Ofiary

II. Prawo do godności, szacunku i współczucia

4. Ofiara ma prawo do traktowania jej z godnością, szacunkiem i współczuciem. Do szczególnego przestrzegania tego prawa zobowiązani są przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia i służb socjalnych.

(art. 47 Konstytucji RP, art. 1 ust. 2 oraz art. 14 ust. 3 ustawy o Policji z 1990 r., deklaracja o Policji przyjęta w 1979 r. przez Radę Europy, oraz kodeks ONZ postępowania funkcjonariuszy porządku prawnego [rezolucja nr 34/169 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 17 grudnia 1979 r.], art. 30 ustawy o zawodzie lekarza w zw. z art. 12 i art. 13 kodeksu etyki lekarskiej z 1993 r., art. 8 k.p.a. z 1960 r.)

5. Nie mona przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę. Nie można usprawiedliwiać przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami minimalizującymi winę sprawcy.

 

Art. 1. KK - Warunki odpowiedzialności karnej

§ 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

§ 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.

§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.

Czyn zabroniony – zachowanie wypełniające ustawowe znamionatypu czynu zabronionego, czyli odpowiadające opisowi zachowania określonego wustawie karnej.

Czyn zabroniony jest obwarowanysankcją zastosowaniakary kryminalnej, tym samym jest czynem bezprawnym karnie i stanowi element składający się na strukturęprzestępstwa lubwykroczenia.

Czyn zabroniony jest rodzajemczynu bezprawnego i stanowi zarazem jeden z czterech podstawowych komponentów przestępstwa lub wykroczenia. Pozostałymi są: bezprawność,wina ispołeczna szkodliwość (w wypadku przestępstwa – większa, niż znikoma; w odniesieniu do wykroczenia nie ma takiego wymogu). Oznacza to, że każde przestępstwo lub wykroczenie jest jednocześnie czynem zabronionym, natomiast nie każdy czyn zabroniony stanowi przestępstwo lub wykroczenie (nie jest nim, gdy zabraknie któregokolwiek z pozostałych trzech elementów definicji przestępstwa lub wykroczenia).

Tym samym możliwe jest m.in. stworzenie takiej konstrukcji, w której czyn wypełniający znamiona czynu zabronionego nie będzie przestępstwem lub wykroczeniem z powodu zaistnienia okoliczności wyłączającej bezprawność czynu, dokładniej okoliczności wyłączającej karną bezprawność czynu, czylikontratypu.

Art. 115. KK - Czyn zabroniony

§ 1. Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej.

Art. 47. KW - Objaśnienie pojęć

§ 1. Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej.

§ 2. Przestępstwami i wykroczeniami podobnymi są przestępstwa i wykroczenia należące do tego samego rodzaju; przestępstwa i wykroczenia z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa i wykroczenia popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa i wykroczenia podobne.

§ 3. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

§ 4. Instytucją państwową, samorządową lub społeczną jest również przedsiębiorstwo, w którym Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest udziałowcem, spółdzielnia, związek zawodowy, inna organizacja społeczna lub jednostka wojskowa.

§ 5. Charakter chuligański mają wykroczenia polegające na umyślnym godzeniu w porządek lub spokój publiczny albo umyślnym niszczeniu lub uszkadzaniu mienia, jeżeli sprawca działał publicznie oraz w rozumieniu powszechnym bez powodu lub z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie podstawowych zasad porządku prawnego.

§ 6. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu bierze się pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

§ 7. Rzeczą ruchomą lub przedmiotem jest także polski albo obcy pieniądz lub inny środek płatniczy oraz dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce.

§ 8. Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.

Rola i zadania sędziego w rozpoznawaniu spraw cywilnych

Do podstawowych ogólnych obowiązków sędziego należy przestrzeganiezasad praworządności i bezstronne wymierzanie sprawiedliwości (art. 56 i 1 u.s.p.). Symbolem tych zasad jest ślepa bogini Temida, trzymająca w jednej ręce wagę, na której odmierza prawo, w drugiej zaś miecz, którym je utwierdza. O obliczu i jakości wymiaru sprawiedliwości realizującego ideę praworządności – rozumianą jako równość w postępowaniu sądowym – decydują przede wszystkim sędziowie, ich wysoki poziom moralny i intelektualny. Sędzia powinien stale podtrzymywać przekonanie społeczeństwa o swojej bezstronności, nie wolno mu zachowywać się w jakikolwiek sposób, który by to przekonanie mógł osłabiać (art. 64 § 1 i 2 u.s.p.) powinien przy tym w całej swojej działalności kierować się przede wszystkim dbałością o umacnianie poszanowania prawa izasad współżycia społecznego (§ 2 reg.).

http://lpg-centrum.pl/rola-i-zadania-sedziego-w-rozpoznawaniu-spraw-cywilnych/

 

Art. 2. KPK - Cele postępowania karnego

§ 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby:

1) sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności;

2) przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego;

3) zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności;

4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.

§ 2. Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne.

 

Sprawcy, dyspozycyjni funkcjonariusze (przyczyna i skutek):

·        Lucyna Mikołajczak (Domagała) – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

·        Paweł Siwek – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

·        Paweł Woźniak– Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

 

·        Grzegorz Chojnacki – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze

·        Anna Surowiak – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze

·        Maciej Bogucki – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze

·        Grażyna Tygielska-Białek – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie

·        Kazimierz Chłopecki – Sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy

·        Aneta Andel – Sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy

·        Jacek Kielar – Sędzia Sądu Rejonowego w Złotoryi

·        Joanna Dworzycka-Skrobowska – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

 

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/

http://trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/

 

Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu(1); tak więc tylko czyn może być podstawą odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi warunkami ponoszenia odpowiedzialności karnej.

Żądam przerwania terroru państwowego i uniewinnienia.

 

2020-09-14

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

 

 

KOMENTARZE

 • Zbrodnie Stalinowskie ? To już historia.
  Zbrodnie zachodu a w tym solidaruchów to dzisiejsza rzeczywistość.

  Pamiętamy jak niszczono Jugosławię kogo popierały solidaruchy...
  poniżej artykuł jak było naprawdę w Bośni...i kogo naprawdę popierały solidaruchy..
  https://diana-mihailova.livejournal.com/5432539.html

  Dzisiaj jest identycznie na Ukrainie to już wszyscy wiedzą komi byli i kim są banderowcy popieranie gorąco przez solidaruchów i z PISu i z PO.

  Polskie prawo powinno zawierać wiele karnych akapitów dotyczących zbrodni Solidaruchów oraz KK ...a nie historycznych i oczywiście zmanipulowanych w zakresie interpretacji "zbrodni Stalinowskich".

  Tym czym 70 lat temu był nazizm tym dzisiaj jest "zachodnia demokracja" pod mafijnym przywództwem.

  Ciekawe czasy przed nami...gdy mafia upadnie a solidaruchów naród zacznie rozliczać. Wiele nieznanych zbrodni wyjdzie na jaw..choć i te znane wystarczą na najwyższy wymiar kary za zdradę Narodu Polskiego.

  Masz Polski paszport to odpowiadasz przed Narodem Polskim za to robisz ....to nic że jesteś żydem, banderowcem czy volksdojczem i masz trzy inne paszporty w kieszeni.

  W listopadzie początek "globalnego teatru"
  Odsłona 1
  Wybory w USA
  Osłona 2
  Wojna domowa i Podział USA na dwa wrogie kraje
  Odsłona 3
  Rewolucja socjalistyczna w USA czyli anty oligarchiczna czyli anty żydowska
  Odsłona 4
  Socjalistyczne Stany Zjednoczone pomagają razem z Kubą wyzwoleniu Świata od niegdyś globalnej mafii.
  Odsłona 5
  Wolność przychodzi w końcu do Polski
  Epilog
  Rozliczenie Solidaruchów za 30 lat zdrady Narodowej.

  Trzeba poczekać aż teatrum światowe odegra swoją globalną rolę.
  Wszystko po kolei..
  Nie wolno wychodzić przed szereg bo "reżyser" czyli historia wywali ze sceny..
 • Głupa rżnięcie też zajęcie
  Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
  II Wydział Cywilny Odwoławczy

  W odpowiedzi na powiastkę sekretarza sądowego bez podstawy prawnej z dnia 9 września 2020 r. (sygnowaną II S 13/20) uprzejmie informuję, że nie składałem środka odwoławczego od postanowienia z dnia 31 sierpnia 2020 r., czy wniosku o wznowienie postępowania II S 13/20.
  W dniu 5 września 2020 roku złożyłem ponowną skargę na przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 (wraz z sześcioma załącznikami) w trybie art. 14 ust. 2 ustawy o skardze na przewlekłość, o treści jak skarga z dnia 15 maja 2020 r. i oczekuję objęcia jej nową sygnaturą i nadanie jej biegu.
  Za rozpatrzenie skargi z dnia 15 maja 2020 r. w postępowaniu II S 13/20 sprzecznie z prawem odpowiecie w swoim czasie .

  Nowa skarga w tej samej sprawie z dnia 5 września 2020 r. dotyczy skargi na przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w związku z postępowaniami II S 11/16, II S 14/16, II S 22/16, II S 8/17, II S 11/17, II S 16/17, II S 22/17, II S 35/17, II S 41/17, II S 5/18, II S 6/18, II S 12/18, II S 14/18, II S 16/18, II S 21/18, II S 22/18, II S 33/18, II S 4/19, II S 8/19, II S 12/19, II S 14/19, II S 31/19, II S 34/19, II S 8/20, II S 13/20 Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

  Z wyrazami szacunku
  Grzegorz Niedźwiecki
 • Wniosek o usunięcie wątpliwości
  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
  Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze
  Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie
  Sąd Rejonowy w Legnicy
  Sąd Rejonowy w Złotoryi
  Sąd Najwyższy

  Wniosek o rozwianie wątpliwości
  Na podstawie art. 42 ust. 2 Konstytucji w zw. z art. 2 § 2 k.p.k.

  Niezależnie od faktu, że czyny określone w akcie oskarżenia nie zaistniały (oczywisty brak faktycznych podstaw oskarżenia), żądam udzielenia merytorycznej odpowiedzi:
  1. Czy gdyby organ egzekucyjny, czyli Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, postąpił zgodnie z prawem w 2008 roku prowadząc postępowanie egzekucyjne I Co 3259/08 czynności zastępowalnej I C 1062/08, tak jak uczynił to SR w Ostródzie I Co 2801/16 oraz SR w Jeleniej Górze I Co 154/20 i oddalił wniosek wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c., to czy do postępowań odwoławczych i procesów karnych przeciwko dwanaście lat upokarzanemu by doszło?
  2. Kto jest odpowiedzialny za skutki wadliwie prowadzonej egzekucji?

  Okoliczności te (dylemat przyczynowo-skutkowy), mają istotne znaczenie w sprawie sfingowanych procesów karnych, prowadzonych z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary:
  II K 38/19 – V KO 85/18 – II K 1423/18 – PR 3 Ds. 359/17
  II K 851/18 – V KO 86/18 – II K 1456/18 – PR 3 Ds. 183/18
  II K 900/19 – 1 Ds. 535/19

  Art. 2. Cele postępowania karnego
  § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby:
  1) sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności;
  2) przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego;
  3) zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności;
  4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.
  § 2. Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne.
  Zarzucane czyny:
  1. Art. 226 § 1 KK – Znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia obowiązków służbowych,
  2. Art. 238 KK – Fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,
  3. Art. 212 § 2 KK – Zniesławienie osoby fizycznej (prowadzone z oskarżenia publicznego).

  Niedopuszczalne było wszczęcie śledztwa i prowadzenie postępowań karnych z wyżej wymienionych przepisów, ponieważ czynów określonych w akcie oskarżenia nie popełniono.
  Ad 1.
  Wyrok TK P 3/06:
  Rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie oznacza, że od momentu wejścia w życie wyroku niedopuszczalne staje się ściganie zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej – publicznie lub niepublicznie – wyłącznie „w związku” z jego czynnościami służbowymi, a nie „podczas” wykonywania tych czynności. Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umożliwia więc ściganie zniewagi dokonanej jedynie „podczas” wykonywania czynności służbowych. Niezbędne będzie podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która umożliwi uzgodnienie brzmienia art. 226 § 1 k.k. z treścią sentencji niniejszego wyroku.
  Uchwała SN I KZP 8/12:
  Uzasadnione będzie natomiast pozostawienie poza zakresem ochrony art. 226 § 1 kk tych wszystkich wydarzeń, które mają miejsce poza czasem wykonywania obowiązków i bez związku z nimi (uchwała SN z 20 czerwca 2012 r.). Wówczas funkcjonariusz ma te same możliwości prawne w razie znieważenia go, jak każdy inny obywatel, może, zatem wnieść prywatny akt oskarżenia o przestępstwo z art. 216 kk (znieważenie człowieka).
  Ad 2.
  Przesłanie w formie elektronicznej drogą email do różnych podmiotów słusznej krytyki nie zawiera elementu pisma procesowego, w myśl art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k. zawierającego datę i podpis Grzegorza Niedźwieckiego. Elementy te są niezbędne do nadania pismu biegu. W razie nieuzupełnienia braków formalnych, pismo uznaje się za bezskuteczne (art. 120 § 2 k.p.k.).
  Ad 3.
  Art. 17. KPK – Negatywne przesłanki procesowe
  § 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:
  1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia;
  9) brak skargi uprawnionego oskarżyciela;
  Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Anna Surowiak nie złożyła wniosku o ściganie karne, a prokuratura i sąd nie są stroną pokrzywdzoną (vide V KK 85/17, II KK 301/14 - brak skargi uprawnionego oskarżyciela). Niezależnie od powyższego, nie można było również przystąpić do toczącego się postępowania karnego (które się nie toczyło), ponieważ zarówno nie zaistniał słuszny interes społeczny, jak i naruszono zasadę nemo iudex in causa sua. Prokurator Anna Surowiak złożyła na zlecenie sędziów jeleniogórskich akt oskarżenia 3 Ds. 359/17 przeciwko SSO Wojciechowi Damaszko, a Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wystąpił w trybie art. 37 k.p.k. do Sądu Najwyższego postanowieniem II K 1423/18 o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, który to wyznaczył postanowieniem V KO 85/18 (z naruszeniem własnych notabene uchwał) Sąd Rejonowy w Legnicy, sygn. akt II K 38/19. Postępowanie II K 900/19 jest bezprzedmiotowe.

  Żaden funkcjonariusz nie ma uprawnień do naruszania mojej godności, mojego miru, nie miał i nie ma prawa mnie nękać, niepokoić, dopóki nie udowodni naruszenia warunków odpowiedzialności karnej, wykaże ustaleń stanu faktycznego, świadczącego o czynie zabronionym, w rozumieniu art. 115 k.k.
  Grzegorz Niedźwiecki

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Bawią was te bolszewickie zbrodnie?

  To ja prowadzę sprzecznie z prawem trzynaście lat egzekucję czynności zastępowalnej? Kiedyś za to odpowiecie, możecie być pewni. Życzę wam koronawirusa (COVID-19), może mniej ludzi uśmiercicie. czytaj więcej

 • PRAWO

  Czy można znieważyć oprawcę?

  Wyroki są nielegalne, ponieważ Grzegorz Niedźwiecki jest ofiarą, a nie sprawcą. Jesteście mi winni 20.000 zł za 27 przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 (II S 21/20 – art. 2 ust. 2 ustawy o skardze). Naprawcie fundament, a znikną skutki czytaj więcej

 • PRAWO

  Oświadczenie w związku z mafijnymi wyrokami

  Zostałem skazany, na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, za zbrodnie tych, co mnie skazali. Dysydenci Solidarności to pikuś przy mnie. Sądzą współczesne Marie Gurowskie Sand, Fajgi Mindla, Janowie Hryckowianie i Stefanowie Michniki czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30