Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
307 postów 218 komentarzy

Zbrodniarze osądzają

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Każdy prokurator, który odmawia śledztwa w tej sprawie, bądź umarza dochodzenie, ma współudział w zbrodniach stalinowskich.

 

Zorganizowana grupa przestępcza przez dwanaście lat nadużywa władzy, niedopełniała obowiązku i poświadczała nieprawdę wobec uporczywie nękanego i upokarzanego prowadzeniem egzekucji w sposób gangsterskiI Co 3259/08,I Co 441/16Grzegorza Niedźwieckiego, a ich koledzy z lokalnej sitwy wytoczyli pokrzywdzonemu w ramach a contrario sfingowane procesu karne, z naruszeniemart. 5 Polskiej Karty Praw Ofiary. Nawet bolszewicy mieli więcej przyzwoitości. Czynów zarzucanych nie popełniono, gangsterzy osądzają pokrzywdzonego za własne zbrodnie. To są najgorsze zbrodnie, ponieważ czynione z premedytacją, umyślnie, skutkowo, w majestacie prawa.

 

Współczesne Marie Gurowskie Sand i Fajgi Mindla:

·      Lucyna Mikołajczak (Domagała) – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

·      Paweł Siwek – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

·      Paweł Woźniak– Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

 

·      Grzegorz Chojnacki – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze

·      Anna Surowiak – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze

·      Maciej Bogucki – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze

·      Grażyna Tygielska-Białek – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie

·      Kazimierz Chłopecki – Sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy

·      Aneta Andel – Sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy

·      Jacek Kielar – Sędzia Sądu Rejonowego w Złotoryi

·      Joanna Dworzycka-Skrobowska – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

 

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/

http://trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/

 

Sądy legnickie i jeleniogórskie prowadzą bezprawne, sfingowane procesy karneII K 851/183 Ds. 183/18,II K 38/193 Ds. 359/17,II K 900/191 Ds. 535/19,przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu - ofierze własnych, dwunastoletnich nadużyć.

Zachodzi potrzeba umorzenia postępowań z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia.

Są to działania prowadzone w zmowie prokuratorsko-sędziowskiej, sfingowane przez funkcjonariuszy jeleniogórskich, naruszających zasady działania organów państwa, praworządności, obowiązku przestrzegania prawa i godności człowieka.

 

Zarzucono pokrzywdzonemu Grzegorzowi Niedźwieckiemu dwunastoletnią obstrukcją postępowań egzekucyjnych czynności zastępowalnejI C 1062/08 (I Co 3259/08,I Co 441/16 – I Co 154/20), prowadzonychsprzecznie z prawem (vide uchwała SNIII CZP 23/06), za jedno i takie samo zdarzenie, tj. wesłanie słusznej krytyki za pośrednictwem wiadomości email, naruszenie:

1.    Art. 226 § 1 KK – Znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia obowiązków służbowych,

2.    Art. 238 KK – Fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,

3.    Art. 212 § 2 KK – Zniesławienie osoby fizycznej (prowadzone z oskarżenia publicznego).

 

Niedopuszczalne było wszczęcie śledztwa i prowadzenie postępowań karnych z wyżej wymienionych przepisów, ponieważ czynów określonych w akcie oskarżenia nie popełniono. Przestępcy uparli się dożywotnio znęcać. Są to przekroczenia uprawnień.

Ad 1.

Wyrok TKP 3/06:

Rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie oznacza, że od momentu wejścia w życie wyroku niedopuszczalne staje się ściganie zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej – publicznie lub niepublicznie – wyłącznie „w związku” z jego czynnościami służbowymi, a nie „podczas” wykonywania tych czynności. Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umożliwia więc ściganie zniewagi dokonanej jedynie „podczas” wykonywania czynności służbowych. Niezbędne będzie podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która umożliwi uzgodnienie brzmieniaart. 226 § 1 k.k.z treścią sentencji niniejszego wyroku.

Uchwała SNI KZP 8/12:

Uzasadnione będzie natomiast pozostawienie poza zakresem ochronyart. 226 § 1 kktych wszystkich wydarzeń, które mają miejsce poza czasem wykonywania obowiązków i bez związku z nimi (uchwała SN z 20 czerwca 2012 r.). Wówczas funkcjonariusz ma te same możliwości prawne w razie znieważenia go, jak każdy inny obywatel, może, zatem wnieść prywatny akt oskarżenia o przestępstwo z art. 216 kk (znieważenie człowieka).

Ad 2.

Przesłanie w formie elektronicznej drogą email do różnych podmiotów słusznej krytyki nie zawiera elementu pisma procesowego, w myślart. 119 § 1 pkt 4 k.p.k.zawierającego datę i podpis Grzegorza Niedźwieckiego. Elementy te są niezbędne do nadania pismu biegu. W razie nieuzupełnienia braków formalnych, pismo uznaje się za bezskuteczne (art. 120 § 2 k.p.k.). Oskarżenie zart. 238 k.k.nie mogło być skuteczne.

Ad 3.

Art. 17. KPK– Negatywne przesłanki procesowe

§ 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:

1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia;

9) brak skargi uprawnionego oskarżyciela;

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Anna Surowiak nie złożyła wniosku o ściganie karne, a prokuratura i sąd nie są stroną pokrzywdzoną (videV KK 85/17, II KK 301/14 - brak skargi uprawnionego oskarżyciela). Niezależnie od powyższego, nie można było również przystąpić do toczącego się postępowania karnego (które się nie toczyło), ponieważ zarówno nie zaistniał słuszny interes społeczny, jak i naruszono zasadę nemo iudex in causa sua. Prokurator Anna Surowiak złożyła na zlecenie sędziów jeleniogórskich akt oskarżenia3 Ds. 359/17na rzecz SSO Wojciechowi Damaszko, a Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wystąpił w trybie art. 37 k.p.k. do Sądu Najwyższego postanowieniemII K 1423/18o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, który to wyznaczył postanowieniemV KO 85/18(z naruszeniem własnych notabene uchwał) Sąd Rejonowy w Legnicy, sygn. aktII K 38/19. PostępowanieII K 900/19jest nadużyciem.

Zważyć należy, że sfingowane postępowanie karneII K 851/18, prowadzone przez Sąd Rejonowy w Złotoryi, toczy się, ponieważ od skrytobójczego wyroku złożono w ustawowym terminie apelację (art. 445 k.p.k.), a sąd nie wydał zawiadomienia o przyjęciu apelacji (art. 448 k.p.k.) i zarządzenia o odmowie przyjęcia środka odwoławczego (art. 429 k.p.k.). Uprawomocnienie wyroku, wydanego zobrazą przepisów prawa procesowego i przepisów prawa materialnego (bez procesu), jest nielegalne. Naruszono prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 EKPCz).

 

Reasumując

 

      I.         Dyspozycyjni prokuratorzy nie wskazali ustaleń stanu faktycznego, podczas pełnienia jakich obowiązków służbowych znieważyłem funkcjonariusza publicznego, w związku z czym sądy nie mały prawa prowadzić procesów karnych zart. 226 § 1 k.k.

    II.         Dyspozycyjni prokuratorzy nie wskazali ustaleń stanu faktycznego, nie wykazali, że otrzymali od Grzegorza Niedźwieckiego fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, spełniające elementy pisma procesowego w rozumieniuart. 119 § 1 pkt 4 k.p.k., w związku z czym mieli obowiązek uznać pismo (wiadomość email) za bezskuteczne w myślart. 120 § 2 k.p.k., a sądy w związku z brakiem formalnym nie miały prawa nadać aktowi oskarżenia biegu. Naruszono prawo procesowe, czynu zart. 238 k.k. nie popełniono.

  III.         Dyspozycyjni prokuratorzy nie otrzymali od koleżanki prokurator Anny Surowiak wniosku o ściganie karne zart. 212 § 2 k.k., w związku z czym nie mieli prawa złożyć aktu oskarżenia, nie byli stroną pokrzywdzoną w myślart. 17 § 1 pkt 9 k.p.k., a sąd, zwłaszcza jeleniogórski, nie miał legitymacji procesowej do orzekania we własnej sprawie, doszło do naruszania zasady nemo iudex in causa sua, nie było również słusznego interesu społecznego. Postępowanie procesoweII K 900/19 jest bezprzedmiotowe, jest nadużyciem, jest odwrotnym spełnianiem roli i zadań sądu.

 

Postępowania karne przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu, pomijając fakt naruszeniaPolskiej Karty Praw Ofiary oraz związek przyczynowo skutkowy, są nielegalne. Czyn zarzucany nie zaistniał.

Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu(1); tak więc tylko czyn może być podstawą odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi warunkami ponoszenia odpowiedzialności karnej.

 

Art. 115. Czyn zabroniony

§ 1. Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej.

Art. 1. Warunki odpowiedzialności karnej

§ 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

 

Nie ma skutku bez przyczyny

W życiu nic się nie dzieje bezinteresownie.

Jaki interes zorganizowana grupa przestępcza ma w niszczeniu Grzegorza Niedźwieckiego (?):

 

Mściwość?

Rano Grzegorz Niedźwiecki został przewieziony do prokuratury rejonowej w Lubaniu, gdzie został przesłuchany. Prokurator postawił mu zarzut znieważenia sędziny Agnieszki Kałużnej i prokuratora Radosława Magazowskiego w wydawanym przez siebie biuletynie, nr 33 z maja bieżącego roku. Chodziło o pamiętną publikację pt. „Kusiak Baba i czterdziestu złoczyńców”, w której G. Niedźwiecki umieścił wśród złoczyńców imię i nazwisko A. Kałużnej i R. Magazowskiego z Jeleniej Góry. Dlatego też przesłuchanie odbyło się w Lubaniu, by nie podejrzewać miejscową prokuraturę o stronniczość.
https://jeleniagora.naszemiasto.pl/za-rozbojnikow/ar/c1-5386787?fbclid=IwAR1THI0NIOkrvFEAaPBtc8wPN1K0eCE-C4ahxyENoeUyzA40WInhoG_V2Rg

 

Zemsta?

Nie udało się z Ligęzą, który chciał zrobić karierę filantropa i będąc skarbnikiem lokalnego Rotary Club dać darowiznę 10.000 na Dom Dziecka „Dąbrówka”, ale nie swoją, tylko ograbiając na fałszu materialnym Grzegorza Niedźwieckiego (patrzk. 8 akt sprawy II K 467/07), to próbuje się zrobić powtórkę z rozrywki działając w zmowie z koteryjną prokuraturą. Sfingować nowy wyrok w trybieart. 212 § 2 k.k. i kolejne dwanaście lat nękać Grzegorza Niedźwieckiego obstrukcją w związku z prowadzeniem egzekucji czynności zastępowalnej w niedopuszczalnym trybie (vide uchwała SNIII CZP 23/06). Przy okazji dojenie pana Tadeusza Gała z Bochni za to, że wykonał wymóg wynikającyz art. 304 k.p.k. Narzędziem ma być prokuratorka Anna Surowiak, którą wynajęli śledztwem3 Ds. 359/17 II K 1423/08 do dyskryminacji Grzegorza Niedźwieckiego (stwierdzenie niepoczytalności u Grzegorza Niedźwieckiego, narzucenia mu adwokata z urzędu, aby sterował odpowiednio sfingowanym procesem, przegapił jakiś termin, bądź wnosił o łagodny wymiar kary oraz do kradzieży cudzego mienia w postaci komputera, inwigilacji bazy danych lub pozbawienia środka do obrony.). Ci nieskazitelni sędziowie dążą do tego sfingowanym procesem karnymII K 900/19 będąc stroną w sprawie, naruszając Polską Kartę Praw Ofiary, słuszny interes społeczny oraz zasadę nemo iudex in causa sua. Cynizm ich nie zna granic, a o sumieniu nie mają w ogóle pojęcia. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze nie ma legitymacji procesowej do tej parodii prawa. Powinien zgodnie ze swoim postanowieniemII K 1423/08 i wnioskiem pokrzywdzonego z dnia 3 września 2020 r. się wyłączyć w trybieart. 37 k.p.k., a tak naprawdę umorzyć postępowanie na podstawieart. 17 § 1 pkt 1 i 9 k.p.k. (negatywne przesłanki procesowe – czynu zarzucanego nie popełniono i brak skargi uprawnionego oskarżyciela).

http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/chora-wlasciwosc-miejscowa/

 

Przejęcie majątku?

Znamy przypadki przejęcia przez prokuratorów do zwalczanie przestępczości zorganizowanej nieruchomości bankrutów. Prokuratorów, którzy wyżej wskazane przestępstwa wrzucają do śmietnika. Ciekawe czy ów prokurator nadbudowę przejętego domu wykonał zgodnie z wymogiem stworzenia projektu budowlanego…

 

Żaden proces karny nie może być rozstrzygnięty bez wyjaśnienia okoliczności (ustalenia stanu faktycznego), które miały wpływ na „popełnienie czynu zarzucanego”. Okolicznościami tymi, czyli przyczyną, jest odwracanie kota ogonem. Przerzucenie odpowiedzialności za dwunastoletnią obstrukcję, upokarzanie Grzegorza Niedźwieckiego w postępowaniach egzekucyjnychI C 1062/08 (I Co 3259/08,I Co 441/16 – I Co 154/20) ze sprawców na ofiarę.

Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o…

 

Wyżej wymienieni funkcjonariusze są zbrodniarzami stalinowskimi i mogą sobie na to pozwolić, ponieważ wymiar sprawiedliwości i organy ścigania w Polsce są skorumpowane do szpiku kości.Każdy prokurator, który odmawia śledztwa w tej sprawie, bądź umarza dochodzenie, ma współudział w zbrodniach stalinowskich.

 

2020-10-01

Grzegorz Niedźwiecki „Nil” -4927 dnico stanowi 13 lat, 5 miesięcy i 25 dni torturowany bez przyczyny, bez faktu czynu zabronionego

KOMENTARZE

 • Stanowisko
  w sprawie posiedzenia w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie w sprawie o sygn. akt II K 851/18

  Nie jestem skazany.
  Art. 176. Zasada dwuinstancyjnego postępowania
  1. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.
  2. Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy.

  Sąd Rejonowy w Złotoryi nie doręczył Grzegorzowi Niedźwieckiemu uprawnionemu do wniesienia środka zaskarżenia od ogłoszonego skrytobójczo dnia 28 lutego 2019 r. wyroku II K 851/18 i nie pouczył o przysługującym prawie, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia.
  Art. 100. Ogłaszanie i doręczanie orzeczeń i zarządzeń
  § 3. Wyrok doręcza się podmiotom uprawnionym do wniesienia środka zaskarżenia, jeżeli ustawa tak stanowi.
  § 8. Po ogłoszeniu lub przy doręczeniu orzeczenia i zarządzenia należy pouczyć uczestników postępowania o przysługującym im prawie, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia lub o tym, że orzeczenie lub zarządzenie nie podlega zaskarżeniu.

  Oskarżony Grzegorz Niedźwiecki złożył zgodnie z ustawą w dniu 8 kwietnia 2019 r. od doręczonego mu dnia 3 kwietnia 2019 r. wyroku apelację.
  Art. 445. Termin do wniesienia apelacji
  § 1. Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem.
  § 2. Apelacja wniesiona przed upływem terminu złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wywołuje skutki określone w art. 422 wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienie wyroku i podlega rozpoznaniu; apelację taką można uzupełnić w terminie określonym w § 1.

  Sąd Rejonowy w Złotoryi nie zawiadomił oskarżonego Grzegorza Niedźwieckiego o przyjęciu apelacji i przekazaniu jej niezwłocznie sądowi odwoławczemu.
  Art. 448. Zawiadomienie o przyjęciu apelacji
  § 1. O przyjęciu apelacji zawiadamia się prokuratora oraz obrońców i pełnomocników, a także strony, po czym akta przekazuje się niezwłocznie sądowi odwoławczemu.
  § 2. Do zawiadomienia dołącza się odpis apelacji strony przeciwnej, chyba że w sprawie była wyłączona jawność rozprawy ze względu na ochronę informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”.

  Prezes Sądu Rejonowego w Złotoryi nie wydał zarządzenia odmawiającego przyjęcia środka odwoławczego.
  Art. 429. Odmowa przyjęcia środka odwoławczego
  § 1. Prezes sądu pierwszej instancji odmawia przyjęcia środka odwoławczego, jeżeli wniesiony został po terminie lub przez osobę nieuprawnioną albo jest niedopuszczalny z mocy ustawy.
  § 2. Na zarządzenie odmawiające przyjęcia środka odwoławczego na podstawie § 1 lub art. 120 braki formalne pisma procesowego § 2 przysługuje zażalenie.

  Obraza przepisów prawa procesowego

  Wyrok został ogłoszony bez procesu i uprawomocniony nielegalnie. Założenie Grzegorzowi Niedźwieckiemu kartoteki karnej, umieszczenie informacji o nim w Krajowym Rejestrze Karnym jako skazanym jest bezprawne, jest nadużyciem.
  Niezależnie od powyższego, pokrzywdzony Grzegorz Niedźwiecki złożył w dniu 12 lipca 2020 r. wniosek o wznowienie sfingowanego postępowania karnego na podstawie art. 540 § 1 pkt 2a) k.p.k. i nie ma przesłanek do odmówienia przyjęcia wniosku o wznowienie postępowania, tym bardziej, że zachodzi potrzeba umorzenia postępowania z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia.

  Z wyżej wskazanych względów Grzegorz Niedźwiecki nie ma podstaw do przyjmowania kuratora sądowego w domu, dopóki ten nie wylegitymizuje się wyrokiem sądu drugiej instancji, bądź zawiadomieniem o przyjęciu apelacji lub zarządzeniem o odmowie przyjęcia środka odwoławczego (patrz zasady działania organów państwa i obowiązek przestrzegania prawa).

  Pan Jacek Kielar może jeszcze ten proces i jego skutki potraktować jako pomyłkę i uszanować wniosek o akt łaski i zawisłą apelację lub wznowić kuriozalne postępowanie. Może jednak trwać nadal w poplecznictwie, ale wówczas będzie musiał pozbawić skrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego wolności (warunek zawieszenia nie jest i nie będzie spełniony), za to jednak odpowie za czyn z art. 189 k.k. i zapłaci odszkodowanie.

  Z wyrazami szacunku
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

  Otrzymują:
  1. Adresat,
  2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej BOŁ.510.1085.2019/2020,
  3. Prokurator Generalny PK IV U.3.2020,
  4. Sąd Najwyższy V KO 86/18,
  5. Sąd Okręgowy we Wrocławiu XI Ga 72/20 AB-M,
  6. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 18863/19/540,
  7. I inni

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Bawią was te bolszewickie zbrodnie?

  To ja prowadzę sprzecznie z prawem trzynaście lat egzekucję czynności zastępowalnej? Kiedyś za to odpowiecie, możecie być pewni. Życzę wam koronawirusa (COVID-19), może mniej ludzi uśmiercicie. czytaj więcej

 • PRAWO

  Czy można znieważyć oprawcę?

  Wyroki są nielegalne, ponieważ Grzegorz Niedźwiecki jest ofiarą, a nie sprawcą. Jesteście mi winni 20.000 zł za 27 przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 (II S 21/20 – art. 2 ust. 2 ustawy o skardze). Naprawcie fundament, a znikną skutki czytaj więcej

 • PRAWO

  Oświadczenie w związku z mafijnymi wyrokami

  Zostałem skazany, na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, za zbrodnie tych, co mnie skazali. Dysydenci Solidarności to pikuś przy mnie. Sądzą współczesne Marie Gurowskie Sand, Fajgi Mindla, Janowie Hryckowianie i Stefanowie Michniki czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30