Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
307 postów 218 komentarzy

Tuszowanie przestępstw przez prokuratora

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.

 

Poplecznictwo

W tym domu mieszka były szef Prokuratury Okręgowej,Naczelnik Wydziału ds.Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i delegat do Prokuratury Generalnej – Prokurator Krzysztof Domagała, który zaniechał działań przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej.

Ciekawe, czy nadbudowę przejętego budynku, wykonał w oparciu o projekt budowlany i czy społecznie reklamował firmę, która mu remont wykonała?

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/

http://trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/

 

Szanowni zbrodniarze

Wezwanie-do-naprawienia-szkody

Zbrodnie-stalinowskie

Zbrodniarze-osądzają

Pokonać-mafię

 

Art. 2. Zadania prokuratury

 

Dz.U.2011.270.1599 t.j. - AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.

Art. 304. Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie

 

Dz.U.2020.0.30 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

§ 1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepisy art. 148a dane pokrzywdzonych i świadków zamieszczane w protokole z czynności oraz art. 156a udostępnianie danych lub oryginałów dokumentów z załącznika adresowego stosuje się odpowiednio.

§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

§ 3. Zawiadomienie o przestępstwie lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego przestępstwa, co do którego obowiązkowe jest prowadzenie śledztwa przez prokuratora, Policja przekazuje wraz z zebranym materiałem niezwłocznie prokuratorowi.

 

Pozbawienie prawa do godności, szacunku i współczucia, brak bezpieczeństwa i akceptowanie ponownego dręczenia ofiary oraz ferowania nielegalnych, skrytobójczych wyroków w oparciu o sfingowane śledztwa(II K 851/18 – 3 Ds. 183/18,II K 38/19 – 3 Ds. 359/17,II K 900/19, 1 Ds. 535/19),bez faktu czynu zabronionego, jest przekroczeniem uprawnień i niedopełnieniem obowiązków, przestępstw ściganych z urzędu. Zaszła potrzeba umorzenia postępowań karnych przeciwko ofierze z powodu negatywnych przesłanek procesowych i oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia. Mamy tu do czynienia z kłamstwem założycielskim wynikłym z pierwotnego błędu, prowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej sprzecznie z prawem. Z naruszeniem interesu publicznego, bezprawiem, gangsterstwem, zbrodniami stalinowskimi. Z naruszeniem art. 5 Polskiej Karty Praw Ofiary.

https://jgora.po.gov.pl/polska-karta-praw-ofiary,new,mg,290.html,56

 

Wpis ten usunę z chwilą naprawienia szkody.

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

 

KOMENTARZE

 • Tak się kręci lody
  Zawiadomienie o oszustwach sądowych i nielegalnym skazaniu

  Dnia 13 lipca 2020 r. wezwano mnie jako oskarżonego z art. 226 § 1 k.k. na rozprawę i zawiadomiono o terminie rozprawy w dniu 24 września 2020 r. przed Sądem Rejonowym w Legnicy w sprawie II K 38/19.
  Przewodniczącym rozprawy miała być SSR Aneta Andel,. mimo nie rozpatrzenia wniosku o wyłączenie jej na podstawie iudex inhabilis (została pozwana przez oskarżonego o dyskryminację w związku z przekroczeniem uprawnień – niedopuszczalna kwalifikacja prawna czynu – i nie mogła być w żaden sposób obiektywna).
  Na zawiadomieniu o terminie rozprawy i wezwaniu na rozprawę, zgodnie z treścią art. 353 k.p.k. oraz 129 k.p.k., oznajmiono tłustym drukiem „Stawiennictwo obowiązkowe wraz z dowodem tożsamości”.
  Oskarżony nie mógł się stawić z przyczyn obiektywnych (kwarantanna) i wnosił o odroczenie rozprawy do czasu rozpatrzenia wniosków o wyłączenie stronniczej sędzi oraz doręczenie ustaleń stanu faktycznego sprawy, świadczących o znieważeniu funkcjonariusza publicznego na służbie i skierowanie sprawy na posiedzenie w przedmiocie umorzenia postępowania ze względu na negatywne przesłanki procesowe oraz z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia,
  Nie doczekał się formalnych postanowień, rozpatrzono sprawę z pominięciem wniosków oskarżonego i orzeczono ponoć wyrok skazujący (z obrazą przepisów prawa procesowego i przepisów prawa materialnego). Pomijam fakt, że rzekomo pokrzywdzony SSO Wojciech Damaszko, również nie wyłączył się z rozpoznania skarg pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego na przewlekłość postępowania I Co 441/16 i oddalił złośliwie postanowieniem II S 14/19 wbrew faktom i logice (organem egzekucyjnym jest sąd, a nie dłużnik) skargę na obstrukcję.
  Wyjaśnię w tym miejscu, dlaczego tytuł tego stanowiska brzmi: Zawiadomienie o oszustwach sądowych i nielegalnym skazaniu.
  Pani Aneta Andel jest dyspozycyjnym sędzią i ma zlecenie skazać Grzegorza Niedźwieckiego z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary.
  Powód:
  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze (czytaj sędziowie), sfingował to śledztwo/postępowanie i wbrew zasadzie nemo iudex in causa sua, prowadzi również postępowanie karne przeciwko Tadeuszowi Gał i Grzegorzowi Niedźwieckiemu o zniesławienie prokurator Anny Surowiak (z naruszeniem art. 17 § 1 pkt 1 i 9 k.p.k.), która jest autorem aktu oskarżenia przedmiotowego postępowania II K 38/19 przed Sądem Rejonowym w Legnicy. I teraz interes jest w tym (pomijając fakt niedopuszczalności prowadzenia sprawy z art. 212 § 2 k.k. z urzędu – prokuratura i sąd nie są strona pokrzywdzoną), żeby uwiarygodnić słuszność aktu oskarżenia II K 900/19 słusznością aktu oskarżenia o znieważenie II K 38/19. Gdyby Sąd Rejonowy w Legnicy, postąpił zgodnie z faktami i literą prawa i oddalił akt oskarżenia Anny Surowiak lub umorzył postępowanie, to sfingowany proces karny II K 900/19 ległby w gruzach.
  Mało tego. Uczciwe podejście do sprawy przez Sąd Rejonowy w Legnicy, skutkowałoby słusznością dochodzenia roszczeń przez Grzegorza Niedźwieckiego za straty od prokuratury za zniszczenie przywłaszczonego komputera.
  Tak więc Sąd Rejonowy w Legnicy ma za zadanie nielegalnie skazać, choćby symbolicznie, dwanaście lat upokarzanego Grzegorza Niedźwieckiego.
  Zważyć należy, że praworządne podejście do sprawy, spowodowałoby nieważność postępowania II K 900/19 i uniewinnienie Tadeusza Gała z Bochni od zarzutu zniesławienia (wykonał tylko notabene obowiązek wynikający z art. 304 k.p.k.), choć wyrok nakazowy z dnia 16 października 2019 r. i tak utracił moc w całości w trybie art. 506 § 3 k.p.k. w wyniku sprzeciwu wniesionego przez współoskarżonego dnia 23 października 2019 r.
  Tak się kręci lody.

  Wyrok skrytobójczy pani Anety Andel z dnia 24 września 2020 r. w sprawie II K 38/19 jest nieważny.
  Art. 439. KPK - Bezwzględne przyczyny odwoławcze
  § 1. Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli:
  11) sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa.


  2020-10-15
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
 • Współczesne Marie Gurowskie Sand i Fajgi Mindla
  Ścigać i skazać, dwanaście lat upokarzanego Grzegorza Niedźwieckiego prowadzeniem egzekucji czynności zastępowalnej w niedopuszczalnym trybie (vide SN III CZP 23/06), z art. 226 § 1 k.k. i art. 238 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., nie wskazując podczas wykonywania jakich czynności służbowych znieważyłem funkcjonariusza publicznego (vide TK P 3/06) i do jakiego organu ścigania złożyłem fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa spełniające w myśl art. 119 § 1 pkt. 4 k.p.k. elementy pisma procesowego, a także z oskarżenia publicznego z art. 212 § 2 k.k. z naruszeniem art. 17 § 1 pkt. 1 i 9 k.p.k. i honorować to, w istocie za wysłanie słusznej krytyk za pomocą wiadomości email, mogą tylko zbrodniarze stalinowscy.
  Oprawcy:
  II K 38/19 – V KO 85/18 – II K 1423/18 – 3 Ds. 359/17
  II K 851/18 – V KO 86/18 – II K 1456/18 – 3 Ds. 183/18
  II K 900/19 – 1 Ds. 535/19
  Naruszono etapy stosowania prawa - ustalenie stanu faktycznego, warunki odpowiedzialności karnej (art. 1 § 1 k.k.) w związku z brakiem czynu zabronionego (art. 115 § 1 k.k.) i.
  Zachodzi potrzeba uniewinnienia Grzegorza Niedźwieckiego i umorzenia postępowań z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia.

  Naruszenie Polskiej Karty Praw Ofiary:
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/
  http://trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/
  http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2020/10/12/pokonac-mafie/
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Zbrodniarze-osadzaja.pdf

  2020-10-16
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil” – 4942 dni co stanowi 13 lat, 6 miesięcy i 10 dni represjonowany
 • @socjolog 08:31:06 Należy i wystarczy podnosić sprawę BŁĘDU PIERWOTNEGO, czyli ...
  ...nie rozpatrzenie wniosku o wyłączenie CZYNI BEZPRAWNYM WSZYSTKO INNE, i TYLE
  TYLE WYSTARCZY AZ ZANADTO
 • @andrzejw5 09:08:24 Podnosząc JEDNOCZEŚNIE inne czyli wiele spraw daje Pan okazję do....
  ...mataczenia i zwodzenia
  Tyle Pan pisze i jeszcze się tego nie nauczył ?
  Jedno pismo jedna sprawa i przestępcze działania będą widoczne gołym okiem :)
  A inne sprawy zachowane na inną okoliczność :)

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Bawią was te bolszewickie zbrodnie?

  To ja prowadzę sprzecznie z prawem trzynaście lat egzekucję czynności zastępowalnej? Kiedyś za to odpowiecie, możecie być pewni. Życzę wam koronawirusa (COVID-19), może mniej ludzi uśmiercicie. czytaj więcej

 • PRAWO

  Czy można znieważyć oprawcę?

  Wyroki są nielegalne, ponieważ Grzegorz Niedźwiecki jest ofiarą, a nie sprawcą. Jesteście mi winni 20.000 zł za 27 przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 (II S 21/20 – art. 2 ust. 2 ustawy o skardze). Naprawcie fundament, a znikną skutki czytaj więcej

 • PRAWO

  Oświadczenie w związku z mafijnymi wyrokami

  Zostałem skazany, na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, za zbrodnie tych, co mnie skazali. Dysydenci Solidarności to pikuś przy mnie. Sądzą współczesne Marie Gurowskie Sand, Fajgi Mindla, Janowie Hryckowianie i Stefanowie Michniki czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30