Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
307 postów 218 komentarzy

Apelacja

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jaki jest realny termin do wniesienia apelacji od wyroku karnego ogłoszonego bez udziału oskarżonego i nie doręczonego mu w myśl art. 100 k.p.k.?

 

Zażalenie

od zarządzenia odmawiającego przyjęcia środka odwoławczego złożonego dnia 14.10.2020 r.

 

Dnia 13 lipca 2020 r. wezwano mnie jako oskarżonego zart. 226§ 1 k.k. na rozprawę i zawiadomiono o terminie rozprawy w dniu 24 września 2020 r. przed Sądem Rejonowym w Legnicy w sprawie II K 38/19.

Na zawiadomieniu o terminie rozprawy i wezwaniu na rozprawę, zgodnie z treścią art. 353 k.p.k. oraz 129 k.p.k., oznajmiono tłustym drukiem „Stawiennictwo obowiązkowe wraz z dowodem tożsamości”.

Oskarżony nie mógł się stawić z przyczyn obiektywnych (kwarantanna) i wnosił w dniu 11 września 2020 r. o odwołanie rozprawy (w załączeniu) do czasu rozpatrzenia wniosków o wyłączenie stronniczej sędzi oraz doręczenie ustaleń stanu faktycznego sprawy, świadczących o znieważeniu funkcjonariusza publicznego na służbie i skierowanie sprawy na posiedzenie w przedmiocie umorzenia postępowania ze względu na negatywne przesłanki procesowe orazz powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia,

Nie doczekał się formalnych postanowień, rozpatrzono sprawę z pominięciem wniosków oskarżonego i orzeczono ponoć wyrok skazujący (z obrazą przepisów prawa procesowego i przepisów prawa materialnego). Pomijam fakt, że rzekomo pokrzywdzony SSO Wojciech Damaszko, również nie wyłączył się z rozpoznania skarg pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego na przewlekłość postępowania I Co 441/16 i oddalił złośliwie postanowieniemII S 14/19 wbrew faktom i logice (organem egzekucyjnym jest sąd, a nie dłużnik) skargę na obstrukcję.

Wyrok kapturowy pani Anety Andel z dnia 24 września 2020 r. w sprawieII K 38/20 jest nieważny.

Art. 117. Udział uprawnionego w czynności procesowej

§ 3. W razie niestawiennictwa strony, obrońcy lub pełnomocnika, których stawiennictwo jest obowiązkowe, czynności procesowej nie przeprowadza się, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

Art. 439. KPK - Bezwzględne przyczyny odwoławcze

§ 1. Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli:

11) sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa.

 

Wyrok ogłoszono w dniu 24 września 2020 r. w sprawieII K 38/20, więc nie dotyczy mojej osoby.

 

Niezależnie od powyższego,

Art. 100. Ogłaszanie i doręczanie orzeczeń i zarządzeń

§ 3. Wyrok doręcza się podmiotom uprawnionym do wniesienia środka zaskarżenia, jeżeli ustawa tak stanowi.

§ 8. Po ogłoszeniu lub przy doręczeniu orzeczenia i zarządzenia należy pouczyć uczestników postępowania o przysługującym im prawie, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia lub o tym, że orzeczenie lub zarządzenie nie podlega zaskarżeniu.

 

Dnia 14 września 2020 r. oskarżony zadzwonił do Sądu Rejonowego w Legnicy z pytaniem jakie zapadły rozstrzygnięcia w sprawie jego wniosków procesowych. Ku jego zdziwieniu, otrzymał odpowiedź, że wnioski pozostawiono bez biegu, a orzeczono wyrok karny, ścigany z oskarżenia prywatnego zart. 216 § 1 k.k. bez udziału stron i że przysługuje mi środek odwoławczy (rozmowa była nagrywana, wnoszę o ściągnięcie bilingu rozmów).

 

W dniu 21 października 2020 r. złożyłemwniosek o doręczenie mi pism procesowych w sprawie II K 38/19 (20) w postaci:

 1. Wniesiony przez pokrzywdzonego Wojciecha Damaszko prywatny aktu oskarżenia do sądu przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu,
 2. Złożone przez pokrzywdzonego Wojciecha Damaszko do organów ścigania zawiadomienie o przestępstwie Grzegorza Niedźwieckiego zart. 216 § 1 k.k.,
 3. Postanowienie Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze uwzględniające wniosek pokrzywdzonego Wojciecha Damaszko o ściganie karne Grzegorza Niedźwieckiego o znieważenie, tj. za czyn zart. 216 § 1 k.k. i wszczęcie postępowania w sprawie o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego.

Nie otrzymałem tych elementów, niezbędnych do wszczęcia przez prokuratora postępowania w sprawie o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego, w związku z czym, mamy do czynienia z negatywnymi przesłankami procesowymi, określonymi wart. 17 § 1 pkt 1 i 9 k.p.k.(brak skargi uprawnionego oskarżyciela, vide SNV KK 85/17).

https://sip.lex.pl/procedury/wszczecie-przez-prokuratora-postepowania-w-sprawie-o-czyn-scigany-z-oskarzenia-prywatnego-1610617667

 

Idźmy dalej.

Postępowanie karne ścigane z oskarżenia prywatnego, winno być poprzedzone postępowaniem pojednawczym.

Z przebiegu procesu wynika niezbicie, że pokrzywdzony Wojciech Damaszko, ani razu się nie stawił na rozprawy.

Przepisart. 491 § 1 k.p.k.stanowi, że niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na posiedzenie pojednawcze bez usprawiedliwionej przyczyny uważa się za odstąpienie od oskarżenia, w takim wypadku prowadzący postępowanie umarza.

Zgodnie z treściąart.496 § 3 k.p.k.niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na rozprawie głównej bez usprawiedliwionych powodów uważa się za odstąpienie od oskarżenia.

 

Przechodząc do meritum.

Wyrok w sprawieII K 38/20doręczono mi dnia 15 października 2020 r. bez wymaganego prawem pouczenia. Wskazane postępowanie nie dotyczy mojej osoby. Niezależnie od tego faktu, ponoć żyjemy w demokratycznym państwie prawnym.

Naruszono prawo do rzetelnego procesu sądowego (Art. 6 EKPCz).

Art. 176. Zasada dwuinstancyjnego postępowania

1. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.

2. Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy.

Art. 78. Prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji

Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa.

Art. 445. Termin do wniesienia apelacji

§ 1. Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem.

Wraz z wyrokiem doręczono mi pismoz dnia 14 października 2020 r. (w załączeniu), stwierdzające:

Sąd Rejonowy w Legnicy – Wydział II Karny zgodnie z zarządzeniem Sędziego z dnia 14.10.2020r. i w odpowiedzi na pismo z dnia 07.10.2020r. informuje, że w sprawie II K 38/19 zapadł nieprawomocny wyrok. Obecnie w sprawie toczy się postępowanie międzyinstancyjne.

Art. 448. - [Postępowanie międzyinstancyjne] - Kodeks postępowania karnego.

§  1. O przyjęciu apelacji zawiadamia się prokuratora oraz obrońców i pełnomocników, a także strony, po czym akta przekazuje się niezwłocznie sądowi odwoławczemu.

§  2. Do zawiadomienia dołącza się odpis apelacji strony przeciwnej, chyba że w sprawie była wyłączona jawność rozprawy ze względu na ochronę informacji niejawnych o klauzuli tajności "tajne" lub "ściśle tajne".

 

Apelację złożyłem dnia 14 października 2020 r. (dzień przed doręczeniem wyroku), a więc zgodnie z ustawą i gdy postępowanie było w toku (wyrok byłnieprawomocny).

 

Nieprawdą jest, że środek odwoławczy złożono po terminie (patrz wyżej wskazane fakty).

 

Zarządzenie z dnia 15 października 20210 r. odmawiające przyjęcia środka odwoławczego złożonego dnia 14.10.2020 r. jest nieważne, wydane zostało bez podstawy prawnej i sprzecznie z ustawąart. 429 § 1 k.p.k. (nie przez Prezesa sądu pierwszej instancji).

 

Zważyć należy, co następuje.

        I.           Postępowanie sądowe jest dwuinstancyjne, co oznacza, że od niekorzystnego dla strony wyroku wydanego w I instancji można apelować.

Strona niezadowolona z wyroku może zażądać sporządzenia uzasadnienia wyroku i doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku.

Apelację wnosi się w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym doręczono stronie skarżącej wyrok z uzasadnieniem.

Apelację wnosi się do tego sądu, który wydał zaskarżony wyrok, który przekazuje ją z aktami sądowi odwoławczemu. Jeżeli natomiast strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w ww. terminie tygodniowym od ogłoszenia wyroku, dwutygodniowy termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia (oznacza to de facto trzy tygodnie od ogłoszenia sentencji wyroku).

       II.           Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli nie zażądała ona uzasadnienia (ma na to 1 tydzień od ogłoszenia orzeczenia), te 3 tygodnie zaczynają biec po owym tygodniu, w sumie na złożenie apelacji są więc 3 tygodnie.

 

Na potwierdzenie tych faktów, doręczam orzeczenia w sprawieII K 851/18 Sądu Rejonowego w Złotoryi. Pomijam fakt, że za taki sam czyn, skazano mnie z art. 226 § 1 k.k. i art. 238 k.k., ale wyrok ogłoszono dnia 28 lutego 2019 r., a uprawomocnił się dnia 26 marca 2019 r., a więc 26 dni od ogłoszenia wyroku. Termin do złożenia apelacji wynosi minimum dwa tygodnie od dnia doręczenia wyroku, a tak naprawdę dopóki wyrok jest nieprawomocny. Obie te przesłanki zostały spełnione.

Postanowienie stwierdzające, że wyrok nieapelowany uprawomocnił się po 26 dniach
Wyrok bez wniosku o uzasadnienie uprawomocnił się po 26 dniach
Informacja o osobie z KRK – data wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia

 

Wniosek o uzasadnienie orzeczenia nie został złożony w terminie, nie rozpatrzono wniosków o odwołanie rozprawy i nie doręczono oskarżonemu broniącemu się bez adwokata w myślart. 100 k.p.k. wyroku wraz z pouczeniem o przysługujących prawach i środkach zaskarżenia. Z przyczyn od oskarżonego niezależnych (pandemia, zatajenie przez sąd faktu), dochowanie terminu do dokonania danej czynności procesowej było niemożliwe. W związku z powyższym wnoszę o potraktowanie apelacji złożonej zaraz po telefonie do sądu w dniu 14 października 2020 r. jako wniosek, instytucję przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie.

Znając zwyczaje oraz szacunek sędziów do faktów i prawa, drugi egzemplarz tego pisma, stanowi uzasadnienie do wniosku o wznowienie kuriozalnego, sfingowanego postępowania karnego.

Wyrok zapadł już podczas zlecenia, paragraf nie ma znaczenia, rozkaz należało wykonać.

Grzegorz Niedźwiecki

 

KOMENTARZE

 • Zawiadomienie o przestępstwach przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia
  Ścigać i skazać, dwanaście lat upokarzanego Grzegorza Niedźwieckiego prowadzeniem egzekucji czynności zastępowalnej w niedopuszczalnym trybie (vide SN III CZP 23/06), z art. 226 § 1 k.k. i art. 238 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. , nie wskazując podczas wykonywania jakich czynności służbowych znieważyłem funkcjonariusza publicznego (vide TK P 3/06) i do jakiego organu ścigania złożyłem fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa spełniające w myśl art. 119 § 1 pkt. 4 k.p.k. elementy pisma procesowego, a także z oskarżenia publicznego z art. 212 § 2 k.k. z naruszeniem art. 17 § 1 pkt. 1 i 9 k.p.k. i honorować to, w istocie za jeden i taki sam czyn, tj. wysłanie słusznej krytyk za pomocą wiadomości email, mogą tylko zbrodniarze stalinowscy.
  Krzywda jest oczywista. Sprawcy:
  II K 38/19 – V KO 85/18 – II K 1423/18 – 3 Ds. 359/17
  II K 851/18 – V KO 86/18 – II K 1456/18 – 3 Ds. 183/18
  II K 900/19 – 1 Ds. 535/19
  Naruszono warunki odpowiedzialności karnej (art. 1 § 1 k.k.) w związku z brakiem czynu zabronionego (art. 115 § 1 k.k.). Pogwałcono etapy stosowania prawa – wskazania ustaleń stanu faktycznego.
  Zachodzi potrzeba uniewinnienia Grzegorza Niedźwieckiego oraz Tadeusza Gała i umorzenia postępowań z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia.
  Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu(1); tak więc tylko czyn może być podstawą odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi warunkami ponoszenia odpowiedzialności karnej.
  Każdy prokurator, który odmówi wszczęcia śledztwa, bądź umorzy dochodzenie, będzie miał współudział w przestępstwach, w barbarzyńskim terrorze państwowym.

  Obraza Polskiej Karty Praw Ofiary:
  5. Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę. Nie można usprawiedliwiać przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami minimalizującymi winę sprawcy.
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/
  http://trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/
  http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2020/10/12/pokonac-mafie/
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Zbrodniarze-osadzaja.pdf
  Proszę pokazać przepis prawny pozwalający osądzać dwanaście lat uporczywie nękanego Grzegorza Niedźwieckiego i upokarzanego prowadzeniem egzekucji czynności zastępowalnej I C 1062/08 sprzecznie z prawem (vide I Co 3259/08, I Co 441/16 w zw. z uchwałą SN III CZP 23/06) za to, że „znieważył” oprawców?
  II S 11/16, II S 14/16, II S 22/16, II S 8/17, II S 11/17, II S 16/17, II S 22/17, II S 35/17, II S 41/17, II S 5/18, II S 6/18, II S 12/18, II S 14/18, II S 16/18, II S 21/18, II S 22/18, II S 33/18, II S 4/19, II S 8/19, II S 12/19, II S 14/19, II S 31/19, II S 34/19, II S 8/20, II S 13/20, II S 18/20
  II Cz 222/18, II Cz 260/18, II S 5/18, II S 12/18, II S 16/18, II S 21/18, II S 12/19, II S 14/19
  II Cz 233/17, II Cz 675/17


  Orzeczenia wydane przez nienależnie obsadzony sąd są nieważne.
  Sędziowie wymienionych sądów nie mają legitymacji procesowej do orzekania w sprawach z udziałem Grzegorza Niedźwieckiego, ponieważ działają politycznie, a nie w oparciu o fakty, przepisy i sumienie.
  Zgodnie z Wyrokiem TSUE z 19 listopada 2019 r., orzeczenia upolitycznione są nielegalne. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Sąd Rejonowy w Złotoryi, Sąd Rejonowy w Legnicy, Sąd Okręgowy w Legnicy oraz Sąd Najwyższy nie jest organem niezależnym, bezstronnym i niezawisłym. Nie jest sądem w rozumieniu prawa UE i krajowego. Wydano wyroki polityczne, bezprawne, prywatne, na zlecenie, za pieniądze, działając w zmowie. Pogwałcono przy tym Polską Kartę Praw Ofiary, czyniąc z ofiary sprawcę własnych nadużyć.
  Doszło do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

  Na koniec należy udzielić odpowiedzi, jaki jest cel czternastoletniego uporczywego nękania i dyskryminowania Grzegorza Niedźwieckiego? Czy to są zasady praworządności? To jest jedna czwarta mojego życia. Czy taka jest rola i zadania sędziów? W jakiej kwestii chcecie mnie zresocjalizować, ponieważ kompletnie nie rozumiem? Czy moje życie naprawdę nie ma dla was żadnej wartości? Czyny są urojone, nie potraficie ich wyartykułować. To jest gangsterstwo. Tą sprawę można było i można nadal rozstrzygnąć w pięć minut. Usiądźmy do stołu z udziałem psychologów, jestem przekonany, że problem szybko zniknie.

  2020-10-20
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil” – 4947 dni represjonowany, co stanowi 13 lat, 6 miesięcy i 15 dni
 • Termin prosta sprawa
  Termin zaczyna biec od chwili doręczenia orzeczenia(za doręczoną uważa się też przesyłkę jeżeli adresat nie odbierze przesyłki pod adresem zamieszkania), a zatem jeżeli sąd uchybił obowiązkowi doręczenia to termin nie zaczął biegu.
 • @Henryk Kreuz 21:21:00
  Jestem bardzo wdzięczny przewodniczącej Anecie Andel, że ustosunkowała się pozytywnie do mojego wniosku z dnia 11 września 2020 r. i odwołała rozprawę w sprawie II K 38/19. Nie zapadł bowiem wyrok w sprawie II K 38/19. Doręczono mi wyrok w sprawie II K 38/20, postępowanie to nie dotyczy mojej osoby. Jeżeli zapadł wyrok z moim udziałem, to będę wdzięczny za doręczenie mi go, żebym rozważył, czy zachodzą przesłanki złożenia w terminie 7 dni wniosku o wydanie uzasadnienia do wyroku.  Rzecznik Praw Dzieci
  wysłane
  5 min temu
  Dzień dobry. Jeżeli Pana nie było na ogłoszeniu wyroku to zgodnie z przepisami prawa karnego procesowego ma Pan 7 dni od momentu doręczenia wyroku na złożenie wniosku o uzasadnienie. Złożenie wniosku o uzasadnienie jest warunkiem koniecznym do złożenia apelacji.

  Przy okazji strzeliła Pani przewodnicząca gola sędziemu Sądu Rejonowego w Złotoryi Jackowi Kielarowi, który uprawomocnił wyrok II K 851/18 w dniu 26 marca 2019 r. zanim doręczył go oskarżonemu. I wsparła przy okazji mój wniosek o wznowienie postępowania złotoryjskiego, ponieważ Jacek Kielar tożsamy czyn rozstrzygnął w niedopuszczalnej kwalifikacji prawnej.

  Złożenie zażalenia na doręczenie odpisu zarządzenia o odmowie przyjęcia środka odwoławczego od wyroku w sprawie II K 38/19 jest bezprzedmiotowe lub przedwczesne. Nie wiem czy wyrok w ogóle zapadł, a jeśli tak, to jakiej treści. Może jest uniewinniający, jak go otrzymam to będę wiedział co zrobić.
  W zasadzie można zgłupieć, od rozbieżnych informacjach jakie dostaję.
  • Z jednej strony Sąd doręcza mi odpis zarządzenia o odmowie przyjęcia środka odwoławczego od wyroku w sprawie II K 38/19, nie dostarczywszy mi tego wyroku.
  • Z drugiej strony Sąd doręcza mi zawiadomienie, że w sprawie II K 38/19 zapadł nieprawomocny wyrok. Obecnie w sprawie toczy się postępowanie międzyinstancyjne.
  To się wyklucza.
  Skoro toczy się postępowanie międzyinstancyjne, to oznacza, że Sąd podjął kroki w myśl art. 448. - [Postępowanie międzyinstancyjne] - Kodeks postępowania karnego i uszanował apelację, a nie odmówił jej przyjęcia.
  § 1. O przyjęciu apelacji zawiadamia się prokuratora oraz obrońców i pełnomocników, a także strony, po czym akta przekazuje się niezwłocznie sądowi odwoławczemu.

  Na marginesie należy dodać, że bezczelnością jest wydawanie wyroku skazującego na ofiarę dwunastoletniego upokarzania, na rzecz współodpowiedzialnego za obstrukcję SSO Wojciecha Damaszko, który m.in. sprzecznie z faktami i prawem (vide SN III CZP 23/06) i z naruszeniem art. 2 ust. 2 i art. 12 ust. 1 i 4 ustawy o skardze oraz art. 379 § 1 pkt 4 k.p.c. w zw. z zasadą iudex inhabilis bezprawnie i złośliwie oddalił postanowieniem II S 14/19 skargę na przewlekłość postępowania I Co 441/16 z wyłącznej winy organu egzekucyjnego.
  Pani Aneta Andel pomyliła sprawcę z ofiarą. Pan Damaszko ani razu nie stawił się do sądu i jak tu można mówić, że sprawa nie budzi wątpliwości. Należy doprowadzić do konfrontacji zwaśnionych stron, mam prawo zadać stronie istotne pytania procesowe. Tak wygląda rzetelność postępowania, bezstronność i obiektywizm.
  Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu(1); tak więc tylko czyn może być podstawą odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi warunkami ponoszenia odpowiedzialności karnej.
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil” – 4952 dni co stanowi 13 lat, 6 miesięcy i 20 dni represjonowany
 • Ależ drogi Panie.
  Jest w Tenkraju cały Sąd specjalizujący się w sprawach przeciw ludziom zgoła przypadkowym, nagminnie wysyłający pisma do ludzi na chybił trafił.
  Za to komornicy nadzwyczaj szybko i "trafnie " dokonują zajęć u niczego nieświadomych. Oraz kombinują jak dokonać takowych u zstępnych "sprawców". Nie zwracając uwagi na to że osądzany czyn miał miejsce i czas nawet "zza grobu".
  Oczywiście chodzi o osławiony elektroniczny...
  I tak jak f-ma Work Serwice jest zakałą i świętą krową tzw. rynku Pracy.
  Tak, Pracy nie pracy.
  Tak ów twór istnieje w najlepsze czyniąc co dzień masowe gwałty na podstawowych zasadach...
  Wygląda że komuś a nawet całej sporej grupie jest to na rękę...
  Z poważaniem.

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Bawią was te bolszewickie zbrodnie?

  To ja prowadzę sprzecznie z prawem trzynaście lat egzekucję czynności zastępowalnej? Kiedyś za to odpowiecie, możecie być pewni. Życzę wam koronawirusa (COVID-19), może mniej ludzi uśmiercicie. czytaj więcej

 • PRAWO

  Czy można znieważyć oprawcę?

  Wyroki są nielegalne, ponieważ Grzegorz Niedźwiecki jest ofiarą, a nie sprawcą. Jesteście mi winni 20.000 zł za 27 przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 (II S 21/20 – art. 2 ust. 2 ustawy o skardze). Naprawcie fundament, a znikną skutki czytaj więcej

 • PRAWO

  Oświadczenie w związku z mafijnymi wyrokami

  Zostałem skazany, na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, za zbrodnie tych, co mnie skazali. Dysydenci Solidarności to pikuś przy mnie. Sądzą współczesne Marie Gurowskie Sand, Fajgi Mindla, Janowie Hryckowianie i Stefanowie Michniki czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30