Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
307 postów 218 komentarzy

Czy można znieważyć oprawcę?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wyroki są nielegalne, ponieważ Grzegorz Niedźwiecki jest ofiarą, a nie sprawcą. Jesteście mi winni 20.000 zł za 27 przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 (II S 21/20 – art. 2 ust. 2 ustawy o skardze). Naprawcie fundament, a znikną skutki

 

Czy można znieważyć oprawcę?

Co było powodem wszczęcia śledztw przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu przez prokuratorów Grzegorza Chojnackiego i Annę Surowiak3 Ds. 359/17, Macieja Boguckiego3 Ds. 183/18, Grażynę Tygielską-Białek1 Ds. 535/19?

Żeby dojść do odpowiedzi, czy doszło do znieważenia funkcjonariusza publicznego na służbie i fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, znieważenia lub zniesławienia osoby fizycznej, należy wyjaśnić okoliczności sprawy oraz jaka jest rola i zadania sędziego w rozpoznawaniu spraw cywilnych. Czy prokurator miał prawo wszcząć śledztwo, a sąd prowadzić postępowanie zart. 226 § 1 k.k. iart. 238 k.k.,art. 216 § 1 k.k. orazart. 212 § 2 k.k.? Czy Grzegorz Niedźwiecki jest sprawcą przestępstw, czy ofiarą dwunastoletnich represji i uporczywego nękania?

Sfingowane postępowania karneII K 851/18,II K 38/19,II K 900/19, są skutkiem prowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej przez dwanaście lat w niedopuszczalnym trybie (vide SNIII CZP 23/06Legalis Numer 74973).

Fundamentalnym pytaniem jest, czy gdyby organ egzekucyjny, czyli Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, oddalił postanowieniem I Co 3259/08wniosek wierzyciela z dnia 12 listopada 2008 roku o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego w trybie art. 1050 k.p.c., to czy do postępowań odwoławczych, skargowych i sfingowanych procesów karnych by doszło? Odpowiedź jest oczywista, niebudząca wątpliwości i jednoznaczna. NIE.

Na czym polega postępowanie egzekucyjne?

Postępowanie egzekucyjne to czynności stron i organów egzekucyjnych zmierzające do zaspokojenia wierzyciela. Są one podejmowane w celu realizacji świadczenia określonego w tytule egzekucyjnym w drodze przymusu z majątku dłużnika niezależnie od jego woli.

Kto pełni rolę organu egzekucyjnego w myśl k.p.c.?

Zgodnie z literą kodeksu postępowania cywilnego, organami egzekucyjnymi są:

 • sądy rejonowe oraz
 • komornicy, działający zawsze przy określonym sądzie rejonowym.

Kto jest uczestnikiem postępowania egzekucyjnego według k.p.c.?

Jak stanowi Kodeks postępowania cywilnego, uczestnikami postępowania egzekucyjnego są wierzyciel oraz dłużnik. Zatem wbrew pierwszym skojarzeniom, które się dość często pojawiają - wierzyciel nie jest organem egzekucyjnym, tylko uczestnikiem postępowania. Ma więc on dokładnie taki sam status formalny w postępowaniu jak dłużnik.

 

Zasada niezawisłości

Zasada niezawisłości sędziowskiej nie może oznaczać dowolności w stosowaniu wykładni prawa, pozostawałoby to bowiem w sprzeczności z konstytucyjną zasadą praworządności. Sędzia powinien znać i uwzględniać w wykonywaniu swej funkcji jurysdykcyjnej aktualną problematykę społeczną, gospodarczą i polityczną państwa, powinien kierować się ogólnymi, ustalonymi przez judykaturę i naukę zasadami wykładni prawa oraz regułami logicznego myślenia,przy czym związany jest wykładnią autentyczną, zawartą w samej ustawie.

– wykładnią zawartą w motywach wyroku rewizyjnego przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania (art. 389 k.p.c.)

– wykładnią zawartą w uchwale Sądu Najwyższego udzielającego odpowiedzi na pytanie prawne w konkretnej sprawie (art. 391 k.p.c.)

– wykładnią zawartą w uchwale Sądu Najwyższego wpisaną do księgi zasad prawnych (art. 23-24 ustawy o Sądzie Najwyższym).

Naturalne niejako, a jednocześnie zrozumiałe wyłączenie dowolności sędziego w rozpoznawaniu spraw polega na tym, że jego postawa oznacza przyznanie jego własne, wewnętrzne przekonanie kształtowane jest pod wpływem obyczajów i poglądów społeczeństwa, w którym sędzia żyje i któremu służy swą odpowiedzialną pracą o doniosłym znaczeniu. Świadomość sędziego powinna nieustannie skłaniać go do refleksji.

 

Rola i zadania sędziego w rozpoznawaniu spraw cywilnych

Do podstawowych ogólnych obowiązków sędziego należy przestrzeganie zasad praworządności i bezstronne wymierzanie sprawiedliwości (art. 56 i 1 u.s.p.). Symbolem tych zasad jest ślepa bogini Temida, trzymająca w jednej ręce wagę, na której odmierza prawo, w drugiej zaś miecz, którym je utwierdza. O obliczu i jakości wymiaru sprawiedliwości realizującego ideę praworządności – rozumianą jako równość w postępowaniu sądowym – decydują przede wszystkim sędziowie, ich wysoki poziom moralny i intelektualny. Sędzia powinien stale podtrzymywać przekonanie społeczeństwa o swojej bezstronności, nie wolno mu zachowywać się w jakikolwiek sposób, który by to przekonanie mógł osłabiać (art. 64 § 1 i 2 u.s.p.) powinien przy tym w całej swojej działalności kierować się przede wszystkim dbałością o umacnianie poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego (§ 2 reg.).

 

Art. 5. Nadużycie prawa podmiotowego

 

Dz.U.2020.0.1740 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Zasady współżycia społecznego– termin prawniczy, klauzula generalna w prawie polskim, odwołująca się do powszechnie uznanych w kulturze polskiegospołeczeństwa"wartości, które są zarazem dziedzictwem i składnikiem kultury europejskiej".

Naruszeniem zasad współżycia społecznegomoże być również zachowanie uznane za zakazane przez inne przepisy prawa pracy. W szczególności będzie nim molestowanie, molestowanie seksualne, stosowanie innych form dyskryminacji oraz lobbing.

Czy prowadzenie egzekucji czynności zastępowalnej, określonej w tytule wykonawczymI C 1062/08, w sposób upokarzający, sprzeczny z prawem (vide uchwała SNIII CZP 23/06), przez4383 dnico stanowi 12 lat, nie jest naruszeniem zasad współżycia społecznego? JEST.

Kto jest za to odpowiedzialny, kto jest organem egzekucyjnym?

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.

 

Związek przyczynowy, jako podstawowy warunek pozwalający na przypisanie odpowiedzialności sprawcy przestępstwa skutkowego – próba uporządkowania pojęć.

Remigiusz Rabiega

Abstracts

PL

W związku z propozycją Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, odnośnie wprowadzenia do obecnie obowiązującego Kodeksu karnego przepisu regulującego zagadnienie przypisania skutku w prawie karnym – niniejszy szkic skupia się na węzłowych zagadnieniach, wiążących się z przedmiotową tematyką. W ujęciu autora – podstawowym czynnikiem, przy badaniu związku przyczynowego, jest powszechnie stosowany waruneksine qua non, który to (z racji na dość szeroki zakres wykorzystania) musi być ograniczony do sytuacji istotnych z punktu widzenia prawa karnego. Rzeczony warunek stanowi pierwszy element wartościowania, który następnie doprecyzowany jest poprzez ustalenie, czy zaistniało naganne przyczynienie się określonego sprawcy do zrealizowania przezeń znamion konkretnego typu czynu zabronionego pod groźbą kary. Autor przyjmuje, że związek przyczynowy stanowi jedno ze znamion opisujących czyny zabronione znamienne skutkiem. W związku z tym, społeczna szkodliwość czynu – także musi wypełnić swoją materialną treścią tytułowy element. Ponadto niniejszy artykuł wyraźnie rozgranicza zagadnienie samej przyczynowości od przypisania odpowiedzialności sprawcy za skutek w prawie karnym, gdyż to dopiero ona stanowi punkt wyjścia dla stosowania (bądź niestosowania) właściwej reakcji prawnokarnej.

 

Czyn w prawie karnym

Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu(1); tak więc tylko czyn może być podstawą odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi warunkami ponoszenia odpowiedzialności karnej.

Kto podlega odpowiedzialności karnej według Kodeksu karnego?

Odpowiedzialność karna jest jednym z podstawowych pojęć prawa karnego, a mówiąc precyzyjniej jest jednym z pojęć wyjściowych w odniesieniu do przepisów ustawy karnej. Innymi słowy określa ona zasady, które muszą wystąpić, aby w ogóle ktokolwiek mógł odpowiadać karnie.

Zgodnie z art.1 §1Kodeksu karnego (dalej:k.k.) odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Nadto, w myśl art. 2k.k. odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi.

Innymi słowy popełniony czyn zabroniony należy rozumieć w taki sposób, w jaki został określony w przepisach ustawy (art. 115 §1k.k.), a "nie według uznania czy wręcz w sposób dalece odbiegający od brzmienia właściwego przepisu ustawy", co wynika z wyroku SA w Gdańsku o sygn. akt II AKa 250/15 z dnia 9 września 2015 roku.

Powyższy pogląd jest słuszny z uwagi na fakt, że stanowi swoistą gwarancję dla potencjalnego sprawcy, iż czyn, którego się dopuścił jest obecnie spenalizowany i aby został popełniony muszą być wypełnione znamiona, które z kolei decydują, o tym, że sprawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Mówiąc najprościej, jeżeli nie zostały wypełnione znamiona danego czynu zabronionego albo jeśli domniemany czyn nie jest zabroniony przez ustawę, wówczas sprawca nie podlega odpowiedzialności karnej.

Celem doprecyzowania omawianego zagadnienia warto jeszcze przytoczyć fragment wyroku SN o sygn. aktV KK 372/16 z dnia 6 kwietnia 2017 roku, zgodnie z którym "ustawowe znamię zawarte w opisie czynu przestępnego, wymagane dla przypisania sprawcy odpowiedzialności karnej według reguły z art. 1 §1k.k.i art. 115 §1k.k., może być opisane innymi słowami, ale takimi, które je zastępują znaczeniowo, są równoważne."

·        Kto jest pokrzywdzonym w procesie karnym?

·        Kiedy rozpoczyna się postępowanie karne przeciwko osobie

Jeżeli chodzi o wykładnię art. 2k.k. to również warto posłużyć się orzecznictwem, a konkretnie postanowieniem SN o sygn. akt II KK 218/18 z dnia 14 marca 2019 roku, z którego wynika, że "dla ustalenia warunków odpowiedzialności za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie, konieczne jest stwierdzenie, że dana osoba miała prawny szczególny obowiązek zapobieżenia nastąpienia skutku w danych, konkretnych okolicznościach.". W tym miejscu jako przykłady można wskazać ratownika medycznego, urzędnika czy przedstawiciela służb mundurowych, gdyż na tych osobach ciąży szczególny prawny obowiązek wynikający z odrębnych przepisów.

Podsumowując problematykę odpowiedzialności karnej należy pamiętać, że sprawca odpowiada za swój czyn. Dodatkowo należy pamiętać o zasadzie, że nie ma przestępstwa gdy nie zostało ono wprost uregulowane w momencie jego popełnienia, zaś przepisy ustawy karnej należy stosować bezpośrednio, a nie przez wykładnię na niekorzyść sprawcy.

 

Oświadczenie w związku z nielegalnymi wyrokami

Postępowania karne i rozstrzygnięcia w sprawachII K 851/18 Sądu Rejonowego w Złotoryi,II K 38/19 Sądu Rejonowego w Legnicy,II K 900/19 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze są nielegalne. Dopuszczono sięobrazy przepisów prawa procesowego i obrazy przepisów prawa materialnego oraz naruszeniaPolskiej Karty Praw Ofiary.

Były i są to postępowania sfingowane i prowadzone wbrew zasadom praworządności, współżycia społecznego, działania organów państwa i obowiązkowi przestrzegania prawa oraz przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka.

Czynów zart. 226 § 1 k.k.,art. 238 k.k.,art. 216 § 1 k.k.,art. 212 § 2 k.k. nie popełniono. Prokuratorzy i sędziowie nie tylko przekroczyli uprawnienia, dopuścili się niewłaściwej kwalifikacji prawnej czynu, ale zaprzeczyli faktom, pomylili ofiarę ze sprawcą.

Wszystkie te zarzuty dotyczą czynów znieważenia funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania obowiązków służbowych, znieważenia osoby fizycznej, fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i zniesławienia, w związku z jednym i takim samym zdarzeniem, tj. wysłaniem słusznej krytyki za pośrednictwem wiadomości e-mail. Funkcjonariusze nie dogadali się, nie ustalili jednej linii działania.

Sędziowie (SSR Paweł Siwek, SSR Paweł Woźniak), dopuścili się prowadzenia egzekucji czynność zastępowalnej, określonej w tytule wykonawczymI C 1062/08 (I Co 3259/08,I Co 441/16) z obrazą przepisów prawa (vide SNIII CZP 23/06), w sposób upokarzający w trybie art. 1050 k.p.c. oraz poplecznictwa i niezasadnego oddalania skarg na przewlekłość postępowania egzekucyjnego z wyłącznej winy organu egzekucyjnego, z naruszeniem zasadyiudex inhabilis. To oni winni stanąć na ławie oskarżonych.

II S 11/16, II S 14/16,II S 22/16, II S 8/17, II S 11/17, II S 16/17, II S 22/17, II S 35/17, II S 41/17, II S 5/18, II S 6/18, II S 12/18, II S 14/18,II S 16/18, II S 21/18, II S 22/18, II S 33/18, II S 4/19, II S 8/19, II S 12/19,II S 14/19, II S 31/19, II S 34/19, II S 8/20,II S 13/20, II S 18/20

II Cz 233/17,II Cz 675/17

 

Czy można znieważyć oprawcę?

SSO Wojciech Damaszko: II Cz 222/18, II Cz 260/18, II S 5/18,II S 12/18,II S 16/18, II S 21/18,II S 8/19, II S 12/19,II S 14/19. Przekroczył uprawnienia, niedopełnił obowiązku i poświadczył nieprawdę, dopuścił się poplecznictwa.

Postępowanie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, sygn. akt II S 14/19, jest nieważne z urzędu na podstawieart. 379 § 1 pkt 4 k.p.c. w zw. zart. 48 k.p.c., ponieważ Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciech Damaszko był wyłączony ze sprawy z mocy ustawy. Sędzia Wojciech Damaszko jest wyłączony z mocy ustawy w sprawach, w których pozostaje ze stroną w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki (instytucja iudex inhabilis).

W Sądzie Rejonowym w Legnicy toczy się obecnie pod sygnaturą akt II K 38/19 postępowanie karne o przestępstwo znieważenia przez Grzegorza Niedźwieckiego podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych Sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciecha Damaszko, tj. o czyn zart. 226 § 1 k.k. Jest to postępowanie, którego przyczyną jest dylemat obstrukcji w sprawie I Co 441/16, czyli istoty postępowania II S 14/19 (skarga na przewlekłość postępowania I Co 441/16).

Kto kogo znieważył pani prokurator Anno Surowiak?

 

Niezależnie od naruszeniaart. 5 Polskiej Karty Praw Ofiary (art. 2, art. 31 pkt 1 i 2, art. 32 Konstytucji RP, art. 2 § 1 pkt 3 k.p.k., art. 49 § 1 k.p.k.).

Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę. Nie można usprawiedliwiać przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami minimalizującymi winę sprawcy.

Dopuszczono się naruszenia warunków odpowiedzialności karnej (art. 1 § 1 k.k.), w związku z brakiem czynu zabronionego (art. 115 § 1 k.k.).

Zachodzi potrzeba uniewinnienia Grzegorza Niedźwieckiego oraz Tadeusza Gała iumorzenia postępowań z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia.[1]

Zarzuty z wyżej wskazanych przepisów były niedopuszczalne.

Zważyć należy, co następuje.

Do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze wpłynął akt oskarżenia asesora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Macieja Boguckiego przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu, w którym zarzucono mu, że w dniu 24 lipca 2018 r. w Jeleniej Górze woj. dolnośląskie, znieważył funkcjonariusza publicznego Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze SSR Pawła Siwka podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych w ten sposób, że przesłał w formie elektronicznej do różnych podmiotów zawiadomienia o przestępstwach niedopełnienia obowiązków i wymuszeń rozbójniczych wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, tj. o czyn z art. 226 § 1 k.k.[2] i art. 238 k.k.[3] w zw. z art. 11 § 2 k.k. Sprawę, z pomocą SN (V KO 86/18), prowadził sędzia Sądu Rejonowego w Złotoryi Jacek Kielar (II K 851/18).

 

Kwestię znieważenia SSO Wojciech Damaszko w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38 drogą e-mail (II K 38/19,V KO 85/18 -art. 216 § 1 k.k.) oraz zniesławienia prokurator Anny Surowiak (II K 900/19 -art. 212 § 2 k.k.), która na zlecenie sędziów wysyłała ofiarę obstrukcji Grzegorza Niedźwieckiego do psychiatrów i przywłaszczyła cudze mienie w postaci komputera, regulują przepisy dotyczące prowadzenia postępowań z oskarżenia prywatnego.W sprawie z oskarżenia prywatnego (w zakresie art. 212 k.k.) doszło do przypisania odpowiedzialności karnej oskarżonemu wskutek wniesienia skargi przez podmiot który nie był pokrzywdzonym, a zatem nie miał uprawnienia do wniesienia w tym zakresie skargi. W konsekwencji doszło do skazania wobec braku skargi uprawnionego oskarżyciela, w rozumieniuart. 17 § 1 pkt. 9 k.p.k.

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/ii%20kk%20245-18-1.pdf

Określone w art. 216 k.k. przestępstwo znieważenia jest jednym z czterech czynów zabronionych (w tym zniesławienia z art. 212 k.k.) ściganych z oskarżenia prywatnego. Wynika z tego, że – poza wyjątkową możliwością objęcia ścigania czynu oskarżeniem publicznym na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego – jego ściganie zastrzeżone jest jako wyłączna domena pokrzywdzonego, który nabywa prawo do wniesienia swojego aktu oskarżenia ex legew chwili popełnienia czynu zabronionego. Na pokrzywdzonym ciąży zatem ciężar udowodnienia popełnienia przestępstwa, ale też decyzja o tym, czy dany sprawca danego czynu w ogóle zostanie postawiony przed sądem. Oznacza to, że ustawodawca uznaje tego typu zachowania za szkodliwe społecznie w takim stopniu, iż kwalifikuje je jako przestępstwa, z drugiej zaś strony nie widzi potrzeby ich ścigania przez oskarżyciela publicznego.

Art. 496. KPK – Odstąpienie oskarżyciela od oskarżenia

§ 3. Niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na rozprawie głównej bez usprawiedliwienia uważa się za odstąpienie od oskarżenia.

Zachodzą negatywne przesłanki procesowe.

Sąd Najwyższy wydał w dniu 29 czerwca 2017 r. wyrok, sygn. aktV KK 85/17, uchylający wyroki Sądów obu instancji /…/ na podstawieart. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. (brak skargi uprawnionego oskarżyciela).

Sfingowany wyrok karny pani Joanny Dworzyckiej-Skrobowskiej z dnia 16 października 2019 r. w sprawieII K 900/19 jest nieważny, z kilku przesłanek. Zapadł z obrazą przepisów prawa procesowego i prawa materialnego oraz zasady nemo iudex in causa sua.

·        Nie było zawiadomienia o przestępstwie i wniosku o wszczęcie postępowania o czyn zart. 212§ 2 k.k.

·        Nie byłopostanowienia o wszczęciu postępowania o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego, bądźpostanowienia o odmowie wszczęcia dochodzeniao czyn zart. 212§ 2 k.k. na podstawieart. 305§ 1, 2, 3 k.p.k. w zw. z brakiem interesu społecznego w objęciu ściganiem z urzędu tj. o czynart. 322 k.p.k.

·        Niewniesiono prywatnego aktu oskarżenia.

·        Niewstąpił prokurator do postępowania wszczętego o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego.

·        Nie byłowstąpienia oskarżyciela posiłkowego ubocznego do postępowania.

https://sip.lex.pl/procedury/wszczecie-przez-prokuratora-postepowania-w-sprawie-o-czyn-scigany-z-oskarzenia-prywatnego-1610617667

Skazany nie popełnił czynu, czyn jego nie stanowił przestępstwa i nie podlegał karze.

 

Polska karta praw ofiary (https://jgora.po.gov.pl/polska-karta-praw-ofiary,new,mg,290.html,56)

Dążąc do poprawienia sytuacji pokrzywdzonych Ministerstwo Sprawiedliwości - we współpracy z instytucjami i organizacjami rządowymi i pozarządowymi - przygotowałoKARTĘ PRAW OFIARY.

Karta praw ofiary powołuje się na zagwarantowaną w Konstytucji przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka i obywatela, będącą źródłem jego wolności i praw, które władze publiczne mają obowiązek szanować i chronić oraz fakt, iż Rzeczpospolita Polska jest państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, w którym każdy ma obowiązek przestrzegania prawa, a także zalecenia wypracowane przez międzynarodową społeczność kształtujące politykę postępowania z ofiarami przestępstw.

W ostatnim czasie katalog praw pokrzywdzonego uległ znacznemu poszerzeniu. Wiedza o tym jest jednak niewystarczająca, a praktyka odbiega od zasad określonych w obowiązujących przepisach. A przecież chodzi o to, aby uprawnienia ofiary były przestrzegane w praktyce, a nie pozostawały martwymi zapisami ustawowymi.

Karta jest zatem zestawieniem obowiązujących praw przysługujących ofiarom przestępstw wraz z instrukcją, konkretnie czego i od kogo ofiary przestępstw mogą się domagać. Karta ma stanowić pomoc dla każdego pokrzywdzonego w sytuacji, gdy jego prawa nie są respektowane oraz przypominać policjantom, prokuratorom i sędziom, że dążąc do zebrania materiału dowodowego oraz ustalenia i osądzenia faktycznych sprawców przestępstw nie mogą zapominać o szczególnej sytuacji pokrzywdzonego.

Minister Sprawiedliwości

Hanna Suchocka

 

Art. 2. Zadania prokuratury

 

Dz.U.2011.270.1599 t.j. - AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.

Art. 2. Cele postępowania karnego

 

Dz.U.2020.0.30 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

§ 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby:

1) sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności;

2) przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego;

3) zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności;

4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.

§ 2. Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne.

 

Oprawcy winni procesów karnych:

 

Fundamentalnym pytaniem jest, czy gdyby organ egzekucyjny, czyli Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, oddalił postanowieniem I Co 3259/08wniosek wierzyciela z dnia 12 listopada 2008 roku o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego w trybie art. 1050 k.p.c., to czy do postępowań odwoławczych, skargowych i sfingowanych procesów karnych by doszło? Odpowiedź jest oczywista, niebudząca wątpliwości i jednoznaczna. NIE.

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/

http://trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/

Czy można znieważyć oprawców za kradzież dwunastu lat życia?

Czy dopuszczalne byłoby prowadzenie procesów karnych wobec więźniów Auschwitz?

To jest adekwatna sytuacja.

 

II wojna światowa trwała sześć lat.

Jestem represjonowany przez funkcjonariuszy dwanaście lat bez przyczyny.

Funkcjonariusze są przestępcami najgorszego kalibru, a nie sędziami i prokuratorami.

 

Każdy zarzut musi mieć jakiś fundament, jakieś przyczyny.

A, B, C… Z.

A – tytuł wykonawczyI C 1062/08

B – wadliwie prowadzona egzekucjaI Co 3259/08, I Co 441/16

C – niezasadne oddalanie skarg na przewlekłość postępowaniaII S 14/19

Z – sfingowane, nielegalne procesy karne, prowadzone z naruszeniem Polskiej Karty Praw OfiaryII K 851/18,II K 38/19,II K 900/19

Jesteście mi winnisumę pieniężną w wysokości 20.000 zł za27 przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 (II S 21/20art. 2 ust. 2 ustawy o skardze).

Jelenia Góra, dnia 8 listopada 2020 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Pan Marek Gajdecki

Prezes Sądu Rejonowego

w Jeleniej Górze

 

Wniosek

 

Będę wdzięczny za udzielenie wyjaśnień:

·        Jakie są okoliczności obiektywne i prawne do nieumorzenia postępowaniaI Co 154/20 skoro postępowanie zostało prawomocnie zakończone?

 

Odpowiedzi należy udzielić m.in. Sądowi Okręgowemu w Jeleniej Górze, sygn. aktII S 21/20.

 

Z poważaniem

Grzegorz Niedźwiecki

 

Naprawcie fundament, a znikną skutki.

Kalkulator dat wyliczył że pomiędzy datą8 grudnia 2015 r. (wtorek) a datą12 listopada 2020 r. (czwartek) jest 1801 dnico stanowi 4 lata, 11 miesięcy i 4 dni.

 

Nie ma skutku bez przyczyny. Wyroki karne są nielegalne, ponieważ Grzegorz Niedźwiecki jest ofiarą wadliwie prowadzonej egzekucji i obstrukcji, a nie sprawcą przestępstw.

 

2020-11-12

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”[1] Nie ma skutku bez przyczyny.

Niezależnie od faktu, że czynów zarzucanych nie popełniono, to nawet gdyby istniały przesłanki procesów, to zgodnie z celami postępowania karnego, podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne, należy ujawnić okoliczności sprzyjające popełnieniu przestępstwa, w szczególności wyjaśnić przyczynę sporu.

Przyczyną, czyli powodem procesów, jestupokarzanie Grzegorza Niedźwieckiego przez dwanaście lat prowadzeniem egzekucji czynności zastępowalnej sprzecznie z prawem, w trybie niedopuszczalnym (vide SNIII CZP 23/06). Winę za procesy karne, ponosi wyłącznie organ egzekucyjny, czyli inicjator sfingowanych procesów karnych – Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.

Należy udzielić odpowiedzi, czy gdyby organ egzekucyjny przestrzegał zasad działania organów państwa i obowiązku przestrzegania prawa, to czy do postępowań odwoławczych i jakichkolwiek procesów by doszło. Otóż nie doszłoby, ponieważ nie byłoby przyczyny.

Zasada winy– jedna z fundamentalnych zasad współczesnego prawa karnego, zgodnie z którą nie popełnia przestępstwa (ani też wykroczenia) sprawca, któremu nie można przypisać winy w czasie czynu. ... W systemie prawa polskiego zasada winy jest wyrażona wprost w art. 1 § 3 k.k. i art. 1 § 2 k.w.

 

[2] Wyrok TKP 3/06:

Rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie oznacza, że od momentu wejścia w życie wyroku niedopuszczalne staje się ściganie zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej – publicznie lub niepublicznie – wyłącznie „w związku” z jego czynnościami służbowymi, a nie „podczas” wykonywania tych czynności. Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umożliwia więc ściganie zniewagi dokonanej jedynie „podczas” wykonywania czynności służbowych. Niezbędne będzie podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która umożliwi uzgodnienie brzmieniaart. 226 § 1 kkz treścią sentencji niniejszego wyroku.

Uchwała SNI KZP 8/12:

Uzasadnione będzie natomiast pozostawienie poza zakresem ochronyart. 226 § 1 kktych wszystkich wydarzeń, które mają miejsce poza czasem wykonywania obowiązków i bez związku z nimi (uchwała SN z 20 czerwca 2012 r.). Wówczas funkcjonariusz ma te same możliwości prawne w razie znieważenia go, jak każdy inny obywatel, może, zatem wnieść prywatny akt oskarżenia o przestępstwo z art. 216 kk (znieważenie człowieka).

 

[3] Przesłanie w formie elektronicznej drogą email do różnych podmiotów słusznej krytyki nie zawiera elementu pisma procesowego, zgodnie zart. 119 § 1 pkt 4 k.p.k.zawierającego datę i podpis Grzegorza Niedźwieckiego. Elementy te są niezbędne do nadania pismu biegu zart. 238 k.k.W razie nieuzupełnienia braków, pismo uznaje się za bezskuteczne (art. 120 § 2 k.p.k.).

 

[4] Nie ma skutku bez przyczyny

Wyżej wskazane procesy karne są skutkiem prowadzenia postępowań egzekucyjnych czynności zastępowalnej, określonej w tytule wykonawczymI C 1062/08, sprzecznie z prawem (videI Co 2801/12 orazI Co 154/20 w zw. z uchwałą SNIII CZP 23/06), w sposób upokarzający dwanaście lat Grzegorza Niedźwieckiego i na ławie oskarżonych, winni stanąć sprawcy, czyli sędziowie postępowań I Co 3259/08Lucyna Mikołajczak (Domagała),Paweł Siwek oraz I Co 441/16Paweł Woźniak, a także I Co 14/19 SSOWojciech Damaszko i dyspozycyjna prokuratorAnna Surowiak.

Polska Karta Praw Ofiary

5. Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę. Nie można usprawiedliwiać przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami minimalizującymi winę sprawcy.

 

KOMENTARZE

 • Ze swoim cyklem.
  Trafia pan w sedno.
  Tej akurat sprawy.
  Sam chciałem napisać średniej długości notkę "na temat".
  Ale skoro już zaczęto...
  Ad omnes: czy zauważyliście jak szybkie w orzekaniu przeciw przysłowiowemu Nowakowi czy Kowalskiemu nawet jeśli chodzi o błahe sprawy?
  Jak łatwo zasądzają drakońskie kary za tzw. "znieważenie Autorytetu" , postaci medialnej czy pospolitej politycznej lub dziennikarskiej k..wy o wielu twarzach? Znanego człowieka- chorągiewki?
  Zdarza się to także w ich środowisku.
  Z kolei gdy zwykły Nowak czy Kowalski traci życie, zdrowie, cały majątek. Jest oszukany przez człowieka, instytucję czy system chwilówek bo wpadł w spiralę, ubezpieczeń. Traci całkowicie lub prawie zdrowie w wyniku zaniechania lekarskiego lub "błędu" to jego dobra są wyceniane śmiesznie nisko?
  Przecież nikt nie wie, kim może się stać za rok, dwa jeśliby go w taki czy inny sposób nie zniszczono lub pozbawiono własnego życia przez np zadłużenie na śmierć.
  W takich i innych sytuacjach, nawet gdy jakiś "sendzia czy prekurator" nie czuje się urażony. Nie chodzi o powiązania, mętne sprawki lub "pospolite" nieczyste sumienie(o ile oni je miewają) to pokrzywdzonych "wycenia się" w bardzo różny sposób.
  Człowiek który stracił zdrowie i jego życie wisi na włosku dostaje lichą rencinę oraz kilkanaście tysięcy złotych za lata pracy w warunkach szkodliwych.
  I to po upokarzającej wieloletniej batalii sądowej gdy pozwana strona liczy po prostu na jego śmierć i bierność rodziny.
  A wspomniany na początku nawet chwilowy bohater "pierwszych stron" za byle pyskówkę ma zasądzane absurdalne kwoty.
  Czy istnieje możliwość maksymalnego czasu postępowania w "typowych sprawach" bez możliwości sztucznego rozwlekania i gierek na czas?
  Czy "lepsi" cały czas mogą przez to doić całość społeczeństwa i śmiać się w twarz wszystkim nam?
  Czy to naprawdę niemożliwe aby po przeczytaniu Akt z tzw. rozpoznaniu Sędzia mógł normalnie walnąć młotkiem i zasądzić to i to.
  Wiem, ma pan materiał na długi cykl.
  Ale nie o cykl lecz patologiczną normę Panu chodziło.
  Czy człowiek bez znajomości specjalnie zawiłego prawa, bez kosztownych adwokatów czy nawet bez pomocy jakiejś ambitnej Fundacji ma jakiekolwiek szanse w tym piekle?
 • Jeden człowiek JEDNA SPRAWA
  ...a mnożenie spraw z RÓŻNYMI sygnaturami ma na celu ZATUSZOWANIE POWIĄZANIA
  Stonoga WRESZCIE TEZ to zauważył
  Twierdzi wreszcie ze ma BYĆ JEDNA SYGNATURA
  Te bezprawne i nielegalne czyny też Pan może i należy podnieść
 • Zasada niezawisłości sędziowskiej nie może oznaczać dowolności ....
  ...TO ZGADZA SIĘ BY oznaczało TYLKO Z TAKĄ PEWNĄ nieśmiałością postuluje, ma stanowisko, że kiedyś tak tak, tak słynne kiedysia kiedyś tam nie może oznaczać dowolności.....

  Zasada niezawisłości sędziowskiej NIE oznacza dowolności

  Dokąd o tak nie zacznie Pan myśleć, bo dopiero wtedy może Pan tak napisać jak należy:NIE OZNACZA
 • @andrzejw5 14:09:04
  Tak, zasada niezawisłości nie może pozwalać na przedłużanie spraw w nieskończoność coś wykracza poza zy sztuczne "rozmnażanie".
  W razie czego powinien istnieć oficjalny "taryfikator" podobnych spraw.
  Jeśli któraś "nie pasuje"do schematu, trzeba to logicznie uzasadnić.
  W razie nieuprawnionego przedłużania np. stawka dzienna 100zł brutto plus np.1% kwoty spornej.
 • Wniosek o wyjaśnienie okoliczności
  Wojciech Damaszko – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
  Anna Surowiak – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze

  Wniosek
  o wyjaśnienie okoliczności mających istotne znaczenie w sprawie

  Żądam udzielenia wyjaśnień:
  1. Jaki jest cel postępowań karnych II K 38/19 – V KO 85/18 – II K 1423/18 – 3 Ds. 359/17?
  2. Czy wie Pan/i jakie są zadania prokuratury zgodnie z art. 2 ustawy o prokuraturze?
  3. Czy wie Pan/i jaka jest rola i zadania sędziego w rozpoznawaniu spraw cywilnych II S 14/19?
  4. Czy wie Pan/i co to jest nadużycie prawa podmiotowego zgodnie z art. 5 k.c.?
  5. Czy wie Pan/i co to jest bezwzględna nieważność czynności prawnej w myśl art. 58 k.c.?
  6. Czy wie Pan/i jakie są cele postępowania karnego w myśl art. 2 k.p.k.?
  7. Czy wie Pan/i co to są negatywne przesłanki procesowe w myśl art. 17 k.p.k.?
  8. Czy wie Pan/i jakie są zasady demokratycznego państwa prawnego?
  9. Czy wie Pan/i jakie są zasady działania organów państwa?
  10. Czy wie Pan/i co to są zasady ochrony godności człowieka?
  11. Czy wie Pan/i co to są zasady równości obywatela wobec prawa?
  12. Czy wie Pan/i co to jest zasada zakazu tortur?
  13. Czy wie Pan/i co to jest prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania?
  14. Czy wie Pan/i co to jest prawo do sprawiedliwego procesu?
  15. Czy wie Pan/i co to jest prawo do wynagrodzenia szkody?
  16. Czy wie Pan/i co to jest obowiązek przestrzegania prawa?
  17. Czy wie Pan/i co to jest i do czego służy Polska Karta Praw Ofiary opublikowana wraz z komentarzem na stronie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze?
  18. Czy wie Pan/i co to jest związek przyczynowo-skutkowy?
  19. Czy gdyby organ egzekucyjny, czyli Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, oddalił zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06 (patrz uzasadnienie postanowienia SSR Romańczyk-Symonowicz Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Co 154/20) wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r., sygn. akt I Co 3259/08, o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego w trybie art. 1050 k.p.c., to czy do postępowań odwoławczych, skargowych i sfingowanych procesów karnych, w tym II K 38/19, które były skutkiem obstrukcji, by doszło?
  20. Czy winę za rzeczywisty stan rzeczy, za trzynastoletni dramat, za niebudzące wątpliwości krzywdy, w tym gospodarcze, za skutki wadliwie prowadzonej egzekucji, nie ponosi wyłącznie organ egzekucyjny i organy odwoławcze, które mylnie pojmują zasadę niezawisłości sędziowskiej, nie orzekały w oparciu o dowody, przepisy i sumienie?
  21. Czy kradzież trzynastu lat życia to normalność? Czy nie czas najwyższy przerwać te tortury i prawo siły, zacząć kierować się człowieczeństwem, przyzwoitością, uczciwością, uszanować zasady praworządności? Jestem żywym człowiekiem z krwi i duszy, mam rodzinę na utrzymaniu. Żądam zakończenia tego terroru państwowego.

  Grzegorz Niedźwiecki „Nil” – 4392 dni co stanowi 12 lat, i 9 dni represjonowany

  Odpowiedzi należy udzielić:
  • Nadawcy,
  • Prokuratorowi Generalnemu,
  • Sądowi Najwyższemu V KO 85/18,
  • Sądowi Rejonowemu w Legnicy II K 38/19,
  • Sądowi Okręgowemu w Legnicy,
  • Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

  Załącznik:
  • Analiza przyczyny procesów karnych.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30